نمونه سوالات پاورپوینت

-  برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design            ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ                  Insert د  ) همه موارد

2-  برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert             ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home              د   ) Picture از سر برگ  Home

3-  برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide            ب  ) سر برگ View  گزینه Slide

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide              د  ) همه موارد

4-  برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup        ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size                     د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

5-  برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home          ب  ) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج  ) گزینه Text Direction از سر برگ Insert            د   ) گزینه port vate از سر برگ Home

6 -نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می       باشد؟

الف- کاربردی             ب- سیستمی            ج- متنی               د- آماری

7-فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation             ب- book                     ج- document               د- chart

8-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link             ب- smart art             ج- word art             د- chart

9-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer            ب- date & time           ج- picture                د- text  box

10-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول              ب- اسلاید جاری            ج- اسلاید آخر        د- اسلاید میانی                  

 11-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system  tools          ب- all  programs             ج- accessories           د- enter tainment

12-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document               ب- pptx – presentation        ج- pot – slide        د- xls – spread sheet

13-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه        ب- نوار دسترسی سریع              ج- ریبون                  د- نوار وضعیت

14-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors          ب- color  fill      ج- font  effect          د- background   style

15-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start             ب- delay            ج- speed                 د- repeat

16 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art         د – هیچکدام

17 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show       د – گزینه الف و ج

18– برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگHome        ب – سربرگ  Insert     ج – سربرگ View    د – سربرگ  Animations

 19- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 20- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 21- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

 23- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

  24 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX                               ب) PTPX                                 ج) PPT                                     د) PPTX

25 – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                                 ب) F5                                     ج) F6                                      د) F7

26 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                            ب) home                               ج) Design                                  د) Animations

27 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home                         ب) Insert                                      ج) Design                          د) Slide show

28-     فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                   √ د) presentation

29-     پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                  ب) ptx                      √ ج) pptx                    د) ppxt

30-     برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                    ب) Effect                 √ج) Colors             د) Themes

31-     کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

       الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                     √ د) Slide view

32-     کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

    الف) Slide Show            √ ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

33     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design               ب) Home                  √ج) Insert                    د) View

34-     برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

     الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                  √  د) Shapes

35-     کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

36-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

37-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing         ب) Custom Animation       ج) Slide Transition        √ د) Automatically After

 38-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                ب)Slide  Sorler      ج)Slide Show*            د)notes Page

39-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show                      ب)Slide Transition    ج)Custom animation               د)Cutom Show

40-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show        ب)Aotion  Buttons*      ج)Custom Show                 د)Animation  Schemes

41-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *           ب)Slide Show       ج)Narmal                 د)View Slide

42– ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes      ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes        د – گزینه الف و ج

44- برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design        ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ Insert            د  ) همه موارد

45- برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert             ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home             د   ) Picture از سر برگ  Home

46-  برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide        ب  ) سر برگ View  گزینه Slide    

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide          د  ) همه موارد

47-  برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup         ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size                     د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup 

48-  برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home        ب  ) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج  ) گزینه Text Direction از سر برگ Insert           د   ) گزینه port vate از سر برگ Home

49- نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می       باشد؟

الف- کاربردی             ب- سیستمی                 ج- متنی                       د- آماری

50- فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation            ب- book                 ج- document                 د- chart

51- برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link                ب- smart art               ج- word art                 د- chart 

52- برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer         ب- date & time            ج- picture                د- text  box

53-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول              ب- اسلاید جاری              ج- اسلاید آخر          د- اسلاید میانی

54-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system  tools          ب- all  programs           ج- accessories           د- enter tainment

55-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document        ب- pptx – presentation        ج- pot – slide        د- xls – spread sheet

56-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه             ب- نوار دسترسی سریع                     ج- ریبون                          د- نوار وضعیت

57-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors             ب- color  fill          ج- font  effect           د- background   style

58-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start              ب- delay           ج- speed                   د- repeat

59 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes

 ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes            د – گزینه الف و ج

60 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

 الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art             د – هیچکدام

61 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show         د – گزینه الف و ج

62– برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ  Home     ب – سربرگ  Insert     ج – سربرگ View      د – سربرگ  Animations

63- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 64- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 65- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

 66- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

 67- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

68– پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX              ب) PTPX                    ج) PPT                 د) PPTX

69– کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                 ب) F5                   ج) F6                         د) F7

70– در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                  ب) home               ج) Design                     د) Animations

71– برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home               ب) Insert                    ج) Design                  د) Slide show

72-  فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart            √ د) presentation

73- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                ب) ptx               √ ج) pptx                 د) ppxt

74- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                  ب) Effect              √ج) Colors             د) Themes

75- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) Slide Show         ب) Slide Sorter       ج) Normal           √ د) Slide view

76- کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) Slide Show         √ ب) Slide Sorter        ج) Normal            د) Slide Show

77-برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design           ب) Home            √ج) Insert           د) View

78-برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) Picture            ب) Chart         ج) WordArt            √  د) Shapes

79- کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) Transition        ب) Show            ج) Design          د) Effect

80-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

81- کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing    ب) Custom Animation      ج) Slide Transition        √ د) Automatically After

 82-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal            ب)Slide  Sorler          ج)Slide Show*            د)notes Page

83-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show       ب)Slide Transition        ج)Custom animation          د)Cutom Show

84-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show            ب)Aotion  Buttons*   ج)Custom Show        د)Animation  Schemes

85-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *             ب)Slide Show       ج)Narmal                د)View Slide

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت 6 -نرم افزار power point 2007 جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می
نمونه سوالات رایگان فنی و حرفه ای

نمونه سوالات رایگان آفیس - 2007 - اکسل 2007 - اکسس 2007 - ورد 2007 - پاورپوینت 2007 - icdl 2007. icdl درجه 1 - درجه 1
آموزش پاورپوینت 2007

آموزش پاورپوینت 2007. درس نمونه سوالات
نمونه سوالات کتبی powerpoint 2007

نمونه سوالات کتبی powerpoint 2007. 6 -نرم افزار power point 2007 جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر
آموزش پاورپوینت 2007

تلاش برای پیشرفت - آموزش پاورپوینت 2007 - نکات آموزشی، پرورشی،علمی، سرگرمی و نمونه سوالات
آموزش پاورپوینت 2007

آموزش پاورپوینت 2007 نمونه سوالات. کارشناسی ارشد تحقیقات نمونه پروپوزال
نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب

نمونه سوالات اکسس 2007 با باشد و هدف از جمع اوری این نمونه سوالات کمک به کاراموزان محترم
سوالات اول دبیرستان (دوره ی دوم)+پاورپوینت

نمونه سوالات درس به درس زبان انگلیسی اول پاورپوینت درس چهار زبان انگلیسی اول دبیرستان.
سوالات دوم دبیرستان (دوره ی دوم)+پاورپوینت

پاورپوینت آموزشی عربی نمونه سوالات آزمون پیشرفت اعراب گذاری در Word 2007
برچسب :