چارت درسی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت

    

ترم2

نام درس

واحد

پیش نیاز

تربیت بدنی2

1

تربیت بدنی 1

ریاضیات2

3

ریاضیات 1

آمار و احتمالات و ع

3

ریاضیات1

گیاهشناسی2(سیستماتیک و مورفولوژی)

3

گیاهشناسی1(فیزیولوژی و تشریح)

خاک شناسی عمومی

3

شیمی عمومی

کاربرد کامیوتر در منابع طبیعی

2

-------

اکولوژی عمومی

2

------

درس عمومی

2

------

جمع کل واحد

19

 

   

ترم 3

 

 

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

هوا واقلیم شناسی

3

فیزیک عمومی

 

مرتعداری

3

1-گیاهشناسی(2)   2- اکولوژی عمومی

 

اقتصاد منابع طبیعی

2

...........

 

درخت شناسی

2

...........

 

شناخت منابع طبیعی

2

...........

 

سیاست و قوانین منابع طبیعی

2

...........

 

درس عمومی

2

...........

 

جمع کل واحد

16

...........

   

ترم 4

 

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

هیدرولوژی عمومی

3

هوا واقلیم شناسی

 

استاتیک و مقاومت مصالح

3

ریاضیات 1

 

اصول سنجش از راه دور

3

......................

 

اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک

2

اکولوژی

 

خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک

2

خاکشناسی عمومی

 

مساحی و نقشه برداری

3

ریاضیات 1

 

شناسایی گیاهان مرتعی 1

2

گیاه شناسی 2

 

جمع کل واحد

18

 

     

ترم 5

نام درس

واحد

پیش نیاز

ژئومورفولوزی 1

3

1-زمین شناسی2-اصول سنجش از راه دور

کارتوگرافی

2

              مساحی و نقشه برداری

احیاء بیولوژیک درمناطق خشک و نیمه خشک

2

..........................

هیدرولیک عمومی

3

1-ریاضیات1و 2-ریاضیات 2

اکولوژی مرتع

2

اکولوژی

درس عمومی

2

----

درس انتخابی

2

 

جمع کل واحد

16

 

   

ترم 6

نام درس

واحد

پیش نیاز

حفاظت آب و خاک

3

1-هیدرولوژی عمومی

 2-ژئومورفولوژی1

اصلاح و توسعه مراتع

3

مرتعداری

شناسایی گیاهان مرتعی 2

2

شناسایی گیاهان مرتعی 1

ارزیابی قابلیت اراضی

2

1-خاکشناسی عمومی

2- اصول سنجش از راه دور

درس عمومی

2

........................

کشت و تکثیر گیاهان مرتعی

2

1-خاکشناسی عمومی- 2- شناسایی گیاهان مرتعی 1

کارورزی

1

...........................

اندازه گیری و ارزیابی مراتع

3

1-مرتعداری2- اکولوژی مرتع

جمع کل واحد

18

 

   

                                                  ترم  7

نام درس

واحد

پیشنیاز

هیدرولوژی کاربردی

3

هیدرولوژی عمومی

ژئومورفولوژی 2

3

ژئومورفولوژی 1

جامعه شناسی روستایی وعشایری

3

سیاست و قوانین منابع طبیعی

آبخیزداری

3

حفاظت اب وخاک

درس انتخابی

2

......................................

درس عمومی

2

...............................................

جمع کل

16

 

 

          

                                             ترم 8

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

پروژه

4

.....................................

جمع آوری آب در مناطق خشک

2

1-هیدرولوژی عمومی

2-حفاظت آب وخاک

آمار کاربردی

2

1-آمار واحتمالات

2- کاربرد کامپیوتر

دروس انتخابی

4

.......................................

درس عمومی

2

.......................................

جمع کل

14

 

   


مطالب مشابه :


راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت

راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت - دانشگاه جامع علمی- کاربردی
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاههای دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و می هیات علمی (سما دانشگاه آزاد
دانشگاه های استان کرمان !

دانشگاه جیرفت. دانشگاه فنی جاوید دانشگاه جامع علمی کاربردی جیرفت. دانشگاه پیام نور
منابع ارشد آبخیزداری و مرتعداری

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت کاربردی ۲
آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشاورزی جیرفت. آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
چارت درسی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه هیدرولوژی کاربردی. 3.
چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه
استخدام نیروی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سیستم گلستان دانشگاه جیرفت. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علمی کاربردی شهید
سوابق كيان پيشكار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. 12.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزتحقیقات کشاورزی
استاد کیان پیشکار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. درشهرستان جیرفت »دانشگاه علمی کاربردی
برچسب :