تعبیر خواب از حضرت یوسف

باب دهم

برف باران و روشنی

باران درخواب بیند که می بارد ارزانی می شود و روزی او زیاد گردد اگر برف درخواب بیند ارزانی و خوشحالی دهد و چناچه تگرگ در خواب بیند چیز کمی به دست می آید اگر دعد و برق در خواب بیند خبری خوش پدید آید

روشنی اگر شمع ، چراغ و روشنی درخواب بیند از مذلت بیرون آید و گشایش کارها روی دهد و اگر تاریکی درخواب بیند کدورت و غم بر وی رسد اگر تنور و اجاق و آتش در خواب بیند یا خود روشن کند حلال به دست آورد  

باب یازدهم

قرآن ، حج ، مردن ، آتش ، طوفان ، عالم ، قمار ، طفل ، پیر شدن ، تراشیدن ، طعام ، شراب ، لبنیات ، نان ، لو--اط ، فصول ، شبسانی ، رنگ ، مرغ آبی ، آسیاب ، بیماری ، سیّد ، سرما ، سوز ، مؤذن ، ریسمان و غیره

چاه اگر در خواب چاه کندن بیند اگر به آب رسد خوب است و الا بد است به ذلت می افتد

خرما اگر در خواب بیند به مرتبه می رسد

قرآن اگر در خواب قرآن بخواند ، بنویسد و یا در دست دارد مومن گردد;و به عبادت راغب شود اگر بیند بر حج رود یا طواف کند روزی او فراخ گردد

دزدی اگر دزدی کند بگیرنش و حبس نمایندعاشق می گردد و اگر او را بزنند قوت به دست آورد و هر گاه بکل رود کار و بارش آشفته گردد

دربیان آخرت

اگر قبرستان درخواب بیند زیاده تر از بزرگان دین می کشد وهرگاه چیزی در یابد ضرر بر وی می رسد اگر بهشت را در خواب بیند مومن و عزیز گردد و به دولت حلال می رسد و اگردوزخ را در خواب بیند از بزرگان ضرر بر وی می رسد اگر پل صراط در خواب بیند کارش نیکی می کشد و اگر قیامت را درخواب بیندمرگ مناجات یابد

سیل در خواب بیند که می آید لشگر کشی می گردد

آب صاف در خواب بیندبه عزت می رسد

آتش عظیم در خواب بیند سرو کارش به ظلام می افتد از حاکمان ضرری بیند

طوفان در خواب بنید کار و بارش پریشان و مغشوش گردد

باغ و سبزه زار در خواب بیند در عالم شهرت یابد

عالم شیخ الاسلام ، پیش نماز ، قاضی و عادل در خواب بیند از هر باب نیکی و خوشحالی بیند

هر گاه داروقه و محتسب در خواب بیند مالش از دست رود و بی چیز

هرگاه در خواب روزه گیرد از علم دری بر وی گشاده گردد

هرگاه درخواب خنده کندغمناک گردد

هرگاه در خواب گریه کند بزودی شادمان گردد

هر گاه در خواب زخم یا زخم دار بیند به قرض مبتلا گردد

اگرنجاست در خواب بیند یا بخورد یا غرق شود یا در بیت الخلا افتد مال حلال رفته به حرام افتد

قمار ، نرود ، شطرنج و سایر آلات بازی از این قبیل در خواب بیند یا بازی کند به غم و غصه مبتلا گردد

در خواب طفل گردد بعد از سن بسیار دولت بر وی روزی گردد

جوان پیر شود در خواب از بزرگ و کوچک خواری کشد

هرگاه محاسن خود را در خواب تراشیداز گناهان توبه کند

هر گاه موی خود را سفید در خواب بیند معبر گردد

هر گاه موی سفید را سیاه در خواب بیند ذلیل می گردد

هر گاه پیر ،جوان شود کارهای وی دشوار گردد

هرگاه طعام هر چیز پختنی دیگر در خواب بیند از عمر خود کامیاب گردد

گوشت پخته در خواب بیند روزی حلال می باشد و اگر گوشت خام بیند روزی حرام یابد

شراب در خواب بخورد روزی حرام یابد

شیر ، ماست ، سر شیر و سرکه در خواب بیند دولت و عزت یابد

نان و حلوا در خواب بیند یا بخورد از کسی بر وی نفع می رسد

شربای ترش در خواب بیند از مذلت بیرون آید

هر گاه مرده و به خاک رود عمرش دراز شود

هر گاه مرده در خواب بوسه کند از غیب خبری می رسد و چیزی به دست می یابد

در خواب زن مردم بیند مال دنیا به دست آورد

گوشت مرده بخورد مال میراث به دست آورد

هر گاه با مادر خود جماع کند به حج رود به امر خدا

هر گاه در خواب لواط کند ضرری بر وی می رسد و پشیمانی می آورد

با برادر خود جفت شود حذر کند از فتنه بد گویان

هر گاه در خواب با عمه خود جما-.ع کند کار قبیح بر وی روی دهد

هر گاه با زن خود جماع کند دولت و عزت به او رو می دهد

هر گاه با کنیز خود جماع کند نیکی به وی روی دهد شاد گردد

هر گاه چشمش کنده در خواب بیند از وطن خود دور می افتد

هرگاه چشم او کور شود برادرش بمیرد و غمناک گردد

هر گاه گوش خود را بریده در خواب بیند عمه یا خواهر یا خاله او بمیرد

در خواب ناخن بگیرد موت جد و پدر خود را می بیند

ادویه جات مثل هل ، میخک ، دارچین ، زیره و زعفران و جوز در خواب بیند خوشحال گردد

چنار ، سرو ، ارغوان ، صنوبر ، کاج و از این قبیل بیند عمر دراز یابد و هر درخت دیگر تعبیرش همین است که ذکر شده

بلبل ، قمری ، طوطی ، فاخته ، کبوتر ، کبک و گنجشک بیند شادی و عیش و طرب و دل خوشی و خوشحالی و سرورمی بیند

دریا ، کشتی و ملاح در خواب بیند حق تعالی دولت بر وی کرامت فرماید

خروس در خواب بیندعقل او زیاد گردد و اگر دید  که به دریا رفته و گوهر آورد کیمیا گری آورد بهره ور گردد

حصار ، برج ، قلعه و یا شهر در خواب بیند مال و دولت به دست آورده را از دست می دهد و مفلس گردد

شمع و چراغ در دست بیند کارش به بهبودی می رود

مسجد در خواب بیند بدی مذهب و دین می شود

فصل بهار در خواب بیند از عمرش بر خوردار گردد

تابستان درخواب بیند عزت ، حرمت ، روزی وی گردد

پاییز در خواب بیند شاد گردد و محترم با شد

زمستان در خواب بیند محنت و غم و کدورت روی دهد

هر گاه مرد را زن بیند عاجز و بی چیز گردد

هر گاه زن را مرد بیند کارش بالا گیرد و دولت یابد

مهمان در خواب بیند فرزند صالح آورد

هر گاه در خواب شبانی کند عیش و کامرانی یابد

هر گاه در خواب ساربانی بیند منصب روی دهد

تاج بر سر در خواب بیند بهی دولت می رسد و از محنت خلاص گردد

هر گاه سر بریده در خواب بیند مالش تلف شود از دستش می رود تا مفلس گردد

رنگ و حنا در خواب بیند کسب به دست خود افتد

سیمرغ در خواب بیند در ولایت دیگر وطن گیرد

هر گاه پلنگ و مرغ آبی و درنا و از این قبیل در خواب بیند مهتر شود و به مرتبه بزرگی می رسد

زنبور در خواب بیند به مطلب خود می رسد

هر گاه عقرب و گزنده دیگر در خواب بیند سر شکستگی روی می دهد

آسیاب در خواب بیند آشفته خاطر گردد

بیماری در خواب بیند اندکی ناخوشی می یابد هر گاه از زیر بالا رود ترقی کرده و به منصب می رسد و دولت و عزت می یابد

هر گاه از بالا به زیر آید ذلت روی دهد از منصب خود نا امید گردد

بازار ، دکان ، تاجر ، عطار ، بقال ، و روغن فروش در خواب بیند دولت یابد و به عزت می رسد

سیّد در خواب بیند نیک بخت شود

هرگاه در خواب سورنا نوزاد بشنود صاحب علم و معرفت گردد

مؤذن در خواب بیند از گناه پاک شود

هر گاه در خواب ریسمان بازی بیند علم می خواند

هر گاه رشته در خواب بیند زود به سفر می رود و عازم ولایت غربت نماید

 


مطالب مشابه :


تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع ' در خواب. ابن سیرین می گوید : جماع کردن در خواب روا شدن حاجت است .
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی
تعبیر خواب ابن سیرین قوی ترین و بهترین

تعبیر خواب ابن سیرین قوی ترین و بهترین *تصاویر خنده دار از *مردی سر پسر 7 ساله خود را
تعبیر خواب خبر از آینده

خواب گرمابه دار در این خواب چه تعبیر دارد ؟ ابن سیرین شخصی به ابن سیرین گفت : خواب دیدم
روشهاي تعبير خواب و شرايط آن واعمال مربوط به ديدن خواب

تعبیر خواب در كأنا في دار عقبة بن رافع،فأتينا كه استاد تعبير خواب، «ابن سيرين
تعبیر خواب از حضرت یوسف

مجموعه 40عکس خنده دار تعبیر خواب از قمار ، طفل ، پیر شدن ، تراشیدن ، طعام ، شراب
تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

تعبیر خواب بچه دار شدن و محمد ابن سیرین به اسم فعال اقتصادی/ پسر ۲۳ ساله عارف
تعبیر خواب کفش

پوشیده صاحب پسر می شود. تعبیر خواب شدن یا گم کردن بچه دار می شوید . اگر خواب ببینید
برچسب :