ابلاغ بخشنامه ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي

به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري،عناوين، تركيب و شرح وظايف كميته هاي مذكور به شرح ذيل است و با ايجاد اين كميته ها، تمامي كميته ها و كارگروه هاي موجود كه براي بررسي و تصميمم گيري در مورد موضوعات مذكور در شرح وظايف كميته هاي پنجگانه تشكيل شده ا ند، منحل مي گردد.

الف) عناوين كميته هاي تخصصي

1-    كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

اين كميته براي اجراي برنامه هاي اول ،سومو پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206تاريخ20/1/1393 شوراي عالي اداري)و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين ومقررات ذيربط، تشكيل مي شود.

1-1- اهم وظايف كميته ساختار و فناوريهاي مديريتي

-تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه،منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.

- طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه .

- شناسايي واحد ها،وظايف،فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان .

- تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري،مشاركت،شراكت ،واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمت براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه .

- تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته واستاني، اولويت ها، اهداف كمي، زمان بندي ، شيوه واگذاري ها، مقررات و نظاير آن .

- تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير : آموزش، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي.

- راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي ها و واحدهاي عملياتي دستگاه به ساير بخشها و تدارك زير ساخت ها و منابع .

- تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز زدايي.

- بررسي و ساماندهي شوراها، كميسيونها،كميته ها، كارگروه هاو ساير مجامع تصميم گيري .

- طراحي ساختار مناسب،چابك و تسهيل گر.

-تعيين استانداردهاي كيفي خدمات دستگاه.

- تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها.

- تهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي رقابتي شامل؛اهداف،روش ها،اولويت ها،زمانبندي بر اساس قيمت تمام شده و استانداردهاي مصوب.

- طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت،كميت،قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استاندارد هاي تعيين شده.

- طراحي و راهبري استقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان مانند: نظام پيشنهادات،نظام هاي تصميم گيري، مديريت دانش، نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي ، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت (برون سپاري،خصوصي سازي،پيمانكاري، خريد خدمت و...) زير ساخت هاي نظام هاي حقوقي.

- استانداردسازي تجهيزات، ساختمان هاو فضاهاي اداري و استقرار و اجراي آن.

تمامي تصميمات اين كميته بايد به تصويب شورا برسد مگر مواردي خاص كه از طرف شورا به آن تفويض شده باشد.

1-2- اعضاي كميته

-         رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و در غياب وي معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه –رييس

-         مدير واحد نوسازي و تحول اداري دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

-         يكي از معاونين دستگاه به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت.

-         يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

-         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

-         معاونين و مديران ذي ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر نوسازي و تحول اداري يا عناوين مشابه انجام مي شود.

2- كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

اين كميته با تركيب و وظايف مذكور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/1393 شوراي عالي اداري ابلاغيه رئيس جمهور محترم براي اجراي نقشه راه دولت الكترونيك ( برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداري ) تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي

-تهيه برنامه عملياتي توسعه خدمات الكترونيك دستگاه شامل : اهداف ، اولويت ها ، زمان بندي در سه سطح اطلاع رساني ، تعاملي و تراكنشي و پيشنهاد آن به كميسيون راهبري دولت الكترونيك و راهبري استقرار آن پس از تصويب .

- برنامه ريزي براي مستند سازي و تهيه شناسنامه خدمات الكترونيكي دستگاه و راهبري اجراي برنامه .

- تعيين اولويت براي اصلاح فرايند هاي سرويس گرا مبتني بر نقشه فرايند هاي دستگاه .

- تصويب راهبردها و برنامه توسعه دسترسي مردم به ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان ، مجتمع هاي خدمات اداري و ...

-  راهبري و نظارت بر پورتال و درگاههاي خدمات رساني دستگاه و ارزيابي و رتبه بندي به آن ها.

-  مديريت تعامل دستگاه با ساير دستگاههاي اجرايي براي ايجاد پنجره واحد خدمات مشترك

- راهبري اجراي آموزش مديران ، كاركنان و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات دستگاه و كارگزاران ارايه خدمات دولتي

-  راهبري اجراي برنامه فرهنگ سازي و توانمند سازي مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته ، توسط دفتر فناوري اطلاعات يا عناوين مشابه انجام مي شود.

3- كميته سرمايه انساني

اين كميته براي اجراي برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداري ( موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/01/1393 شوراي عالي اداري ) و موضوعات برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات ذيربط از جمله برنامه ريزي و ساماندهي نيروي انساني ، طبقه بندي مشاغل ، انتصابات ، آموزش و ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل مي شود.

كميته سرمايه انساني با توجه به تنوع وظايف مي تواند حداكثر دو كارگروه تخصصي تشكيل دهد.

3-1- اهم وظايف كميته سرمايه انساني

- طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت سرمايه انساني دستگاه و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب .

- تدوين و راهبري استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه در بستر فناوري اطلاعات.

-  طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه .

- استاندارد سازي كميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه ( كاهش نيروهاي مازاد و تامين نيروهاي مورد نياز ) و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

- اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد نياز قبل از اعلام به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

- اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت كارمندان آزمايشي به قطعي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصميم در مورد تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي مطابق قوانين و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصميم در مورد بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384.

- نظارت بر حسن اجراي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري .

- تنظيم پيشنهاد براي اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل اختصاصي دستگاه

- تصويب برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت .

- نظارت بر اجراي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه با هدف جانشين پروري

- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران مبتني بر مقررات مربوط

- اتخاذ تصميم در مورد مسير ارتقاي شغلي كارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.

- تصويب برنامه رفاهي كاركنان متناسب با منابع و اعتبارات ساليانه دستگاه .

3 – 2 – اعضاي كميته

-         معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه – رييس

-         مدير يا مسئول واحد توسعه منابع انساني دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

-         مدير يا مسئول واحد آموزش

-         معاونين يا مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

-         يكي از مديران كل واحد هاي استاني به انتخاب رييس شورا

-         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته ، در دفتر توسعه منابع انساني يا عناوين مشابه انجام مي شود.

4 –كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)،احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني،تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

-         تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.

-         تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....

-         بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه .

-         راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

-         تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع .

-         تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .

-         بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

-         تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

-         سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

-         راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود .

5 – كميته مديريت عملكرد

اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداري( موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازماني و دستگاه ها تشكيل مي گردد.

5-1- اهم وظايف كميته مديريت عملكرد

-         راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگاه.

-         تدوين معيار ها ، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هاي دستگاه( بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت).

-         مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا.

-         تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه.

-         تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير، بهره وري و كيفيت ، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردم.

تعريف روش سنجش هر يك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

5 – 2 – اعضاي كميته

-         رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه – رييس

-         مدير واحد مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

-         معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

-         يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا

-         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته ، در دفتر مديريت عملكرد يا عناوين مشابه انجام مي شود.

ب )ملاحظات لازم الرعايه:

1 – با تشكيل كميته هاي فوق الذكر ، كميته ها و كارگروه هايي كه وظايف مشابه دارند حذف مي شوند.نظير: كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدي هاي دولت ،كميته ارزيابي عملكرد كارمندان، كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، كميته سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع ، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه ، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان آزمايشي و ....

2 – نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه ، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در شوراها،كميته ها يا كارگروه هاي پيشين داشته اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميته هاي مربوط عضويت دارد.

3 – شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند مي تواند مدير تخصصي ذيربط را با حق راي و يا بدون حق راي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند.


مطالب مشابه :


برنامه عملياتي

وبلاگ - برنامه عملياتي - - صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با ما | پروفایل. تماس با مدير
برنامه ريزي

گام هاي طراحي برنامه عملياتي . 1. مدير بايد به اين نتايج توجه و دليل عدم تحقق نتايج مورد
اهداف برنامه ريزي چيست؟

برنامه ريزي عملياتي اگر سستي و ترديد و احتياط بيش از حد در مدير وجود داشته باشد کارها
عملياتي سازي اقتصاد مقاومتي ؛ مهمترين هدف سال آينده بسيج سازندگي

مدير برنامه ريزي سازمان بسيج سازندگي، عملياتي سازي اقتصاد مقاومتي را به عنوان مهمترين هدف
برنامه عملیاتی سالانه

برنامه عملیاتی سالانه آموزشی نوشته ایم رویهمرفته شده نزدیک 100صفحه. آقاي برجسته مدير
برنامه سالانه دبیرستان خضرا’ یک در سال تحصیلی 88-87

مشخصات برنامه عملياتي 2 ـ 2 بررسي پرونده هاي تربيتي –هدايت تحصيلي مقطع متوسطه – مدير و
صورت جلسه

مدير اجرايي گروههاي آموزشي دوره 4- ارائه پيشنهدات جهت تدوين برنامه عملياتي سال آينده.
ابلاغ بخشنامه ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

- تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين - مدير واحد نوسازي و تحول اداري
برچسب :