تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

رکورد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۳۹

GV 3

تاثير فعاليتهاي بدني منظم بر روي سيستم ايمني هومورال (ايمونوگلوبولينهاي IgA ،IgG و IgM سرم)/ مقصود پيري.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره علي دلاور و محمدجواد رسائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۷۷۹

GV 7

تاثير يک برنامه تمريني استقامتي بر عوامل خوني منتخب و اکسيژن مصرفي بيشينه/ احمد همت‌فر.- به راهنمايي حجت‌اله نيک‌بخت، به مشاوره عزت‌اله نادري و محمدجواد رسايي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۸۵۴

GV 6

تاثير يک برنامه تمريني منتخب بر توان هوازي و برخي از ويژگيهاي ساختاري و فيزيولوژيکي و مقايسه آن در مردان ۳۵ - ۲۶ و ۵۵ - ۴۶ ساله/ محمدرضا رمضانپور.- به راهنمايي حجت‌اله نيک‌بخت، به مشاوره عليمحمد اميرتاش و علي‌اصغر رواسي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۷۷.

۱۳۶۸

GV 5

تاثير تمرينات منتخب هوازي بر برخي از عوامل خطرزاي قلبي، عروقي اعضاي هيئت علمي غيرسيگاري و سيگاري دانشگاههاي مشهد/ سيدمحمود حجازي.- به راهنمايي اصغر خالدان و علي حائري روحاني، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۲۱۶۹

GV 9

تاثير يک برنامه تمريني ويژه روي عوامل خطرزاي قلبي عروقي و مقايسه آن با يکي از برنامه‌هاي متداول ورزش صبحگاهي/ غلامرضا شريفي.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره مهدي نمازي‌زاده و عليمحمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۶۷۸

GV 13

تاثير يک برنامه تمرين هوازي منتخب بر توليد نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئينهاي خون در افراد غيرورزشکار/ سيدجلال نقوي الحسيني.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره احمد زواران حسيني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۳۰۴۴

GV 18

تاثير روشهاي بازيافت فعال و غيرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از يک فعاليت شديد در شناگران نخبه/ عليرضا رمضاني.- به راهنمايي حجت‌اله نيکبخت، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۳۸۵۳

GV 20

بررسي وضعيت تغذيه قهرمانان تيم ملي در رشته‌هاي منتخب و قايسه با RDA/ مسعود حاجي رسولي.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره سيدضياءالدين حسيني مظهري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۶۹۶

GV 25

تاثير گلوتامين مکمل طي ۱۶ جلسه تمرين بر تغييرات سطوح گلوتامين پلاسما و فاکتورهاي ايمني در کشتي‌گيران/ عبدالعلي بنائي‌فر.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت و ابراهيم جوادي، به مشاوره مهدي نمازي‌زاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۷۷۹۵

GV 29

تاثير تمرين هوازي بر ميزان لپتين، انسولين و برخي از عوامل خطرزاي قلبي - عروقي در زنان چاق/ فرزانه تقيان.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره عباس کرباسيان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۱۷۶

GV 34

تحليل نقاط قوت و ضعف انرژي دريافتي و مصرفي منتخبي از ورزشکاران ايراني شرکت کننده در اردوي آمادگي بازيهاي المپيک ۲۰۰۴/ کاوه خبيري.- به راهنمايي حجت‌الله نيکبخت، به مشاوره مهدي نمازي‌زاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۵۹۵

GV 51

ارتباط ميزان فعاليت‌بدني با برخي عوامل خطرزاي عروق قلبي در مردان ميانسال فعال، غيرفعال و مبتلا به CAD/ اردشير ظفري.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش و منوچهر قاروني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۸۴.

۱۰۱۲۷

GV 57

تاثير يک برنامه تمرين هوازي در آب بر منتخبي از شاخص‌هاي فيزيولوژيکي و جسماني افسردگي/ حسن متين همايي.- به راهنمايي حجت‌الله نيکبخت، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش و حمزه پردال.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۱۳۸۱.

۱۱۱۶۳

GV 65

مقايسه تاثير تحريک الکتريکي و تمرينات ايستا بر روي تقويت عضله چهارسرراني و بهبود درد مبتلايان به کندرومالاسي استخوان کشکک زانو/ سيدمحسن غني.- به راهنمايي خسرو ابراهيم و اسماعيل ابراهيمي، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

 


مطالب مشابه :


مبالغ جهت همکاری درامرپروپوزال وپایان نامه نویسی گرایش فیزیولوژی ورزش:

ازآنجاکه فیزیولوژی ورزش وپایان نامه های آن اموری همچون سیستم ایمنی،هورمون
تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

عوامل خطرزاي قلبي عروقي و مقايسه آن با يکي از برنامه‌هاي متداول ورزش پایان نامه
پایان نامه فیزیولوژی ورزشی ارشد و دکتری

پایان نامه فیزیولوژی مشاوره پورپوزال نویسی، انجام پروژه های پژوهشی، پایان نامه
موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش موضوع پایان نامه های فیزیولوژی ورزش
حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش

حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش. مقدمه: اجازه دهید چند دقیقه ای به این موضوع فکر کنیم آیا بی شک می
آناتومی خودمختاری (فیزیولوژی ورزشی)

تحقیق ، مقاله ، پروژه ، پایان نامه (فیزیولوژی مربوط به تخصصي شدن فيزيولوژي ورزش.
رشته ها و گرایش های جدید تربیت بدنی

دروس پایه شش واحد، دروس تخصصی 14 واحد، دروس انتخابی شش واحد و پایان نامه فیزیولوژی ورزش
برچسب :