آموزش ابتدايي در ايران

اهداف مقطع آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين اهداف مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- برقراري فضاي مناسب آموزشي جهت پيشرفت اخلاقي و اعتقادي دانش آموزان

2- پرورش استعدادها و خلاقيتهاي كودكان

3- بهبود قدرت بدني و جسماني كودكان

4- آموزش خواندن ، نوشتن ، محاسبه و برقراري معاشرت اجتماعي با ساير اعضاء اجتماع

5- آموزش مسائل بهداشت فردي و گروهي

برنامه هاي آموزشي

از جمله مهمترين برنامه هاي آموزشيمقطع آموزش ابتداييمي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

علوم قرآني و تعليمات ديني انشاء و املاء فارسي

زبان فارسي ( خواندن و درك مطلب )

تعليمات اجتماعي

علوم هنري ( نقاشي،خطاطي، كاردستي )

علوم طبيعي و بهداشت ، علوم رياضي

ورزش و تربيت بدني

دروس مذكور در هفته 24 ساعت ارائه شده و زمان هر كلاس درس 45 دقيقه مي باشد.


مدت زمان دروس آموزشي مقطع آموزش ابتدايي

مواد درسي كلاس اول كلاس دوم كلاس سوم كلاس چهارم كلاس پنجم
قرآن - - 2 2 2
تعليمات ديني - 3 2 2 2
انشاء فارسي - 2 2 2 2
املاء - 3 2 2 2
فارسي ( خواندن و درك مطلب ) 12 4 4 3 3
تعليمات اجتماعي - - 2 - -
هنر ( نقاشي ، خطاطي ، كاردستي ) - 22 - 4 4
علوم طبيعي و بهداشت 3 3 4 3 3
رياضي 5 5 4 4 4
ورزش 2 2 2 2 2
مجموع ساعات هفتگي 24 24 24 24 24

اهداف كيفي آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين اهداف كيفي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. اعمال تغييرات ساختاري در نظام آموزشي مطابق با نيازهاي واقعي جامعه و برنامه توسعه جهاني به منظور رشد كيفيت و نرخ بهره وري داخلي آموزش و پرورش

2. ارائه آموزشهاي پايه به كودكان استثنايي

3. اصلاح ساختار اداري و روشهاي اجرايي حوزه آموزش

اهداف كمي آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين اهداف كمي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. دستيابي به نرخ ناخالص 5/106 درصدي ثبت نام كودكان رده هاي سن10-6 سال در مراكز آموزش ابتدايي طي سال 1998 به نرخ123 درصدي در پايان برنامه اول

2. دستيابي به نرخ قبولي كودكان رده هاي سني 8-6 سال در مراكز آموزش ابتدايي از 5 / 78 درصد طي سال 1983 به 81 درصد طي سال 1998 و 84 درصد در پايان برنامه دوم

3. بهبود كارآيي داخلي و كاهش نرخ مردودي و افزايش نرخ قبولي دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي به نسبت 77 به 100

سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. اصلاح و تغيير ساختار نظام آموزش ملي مطابق با نيازهاي جامعه و توسعه ، ارتقا كيفيت و كارائي برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي با رجوع به اسلام ، قرآن و سنت پيامبر (ص)در جهت گنجاندن ارزشهاي روحي و معنوي در برنامه هاي آموزشي

2. توجه به قوانين ،برقراري همكاريهاي گروهي ، تعهد به مشاركت در موضوعات سياسي اجتماعي ، توجه به موضوع سلامت رواني كودكان

3. برقراري هماهنگي ميان سياست هاي فرهنگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مورد پذيرش وزارت آموزش و پرورش با ساير سياستگذاران ملي

4. كاهش نرخ ترك تحصيل و ايجاد علاقه و انگيزه ادامه تحصيل درميان كودكان از طريق اولويت دادن به اجراي سياست غلبه برمشكلات و كمبودهاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي با توجه به تفاوت هاي قومي و فرهنگي

5. اعمال سياستهاي انعطاف پذير در اجراي متدهاي متفاوت آموزشي و بهره گيري از نيروي انساني ، فضا ، ابزارها و امكانات آموزشي در جهت پاسخگويي به نيازمنديهاي محلي مطابق با نوع و سطح آموزش ، جنسيت ، ميزان علاقه مندي و استعداد دانش آموزان

6. اولويت دادن به آموزش معلمان و اجراي برنامه هايي در جهت ارتقاء موقعيت معلمان و تعيين موقعيت آنان در جامعه و اتخاذ سيستم آموزشي واحد به عنوان الگوي راهنما

7. تأكيد بر اهميت ارزيابي پيوسته و اصلاح روشها، سياستها و برنامه هاي آموزشي

8. جلوگيري از ارزيابي هاي انحصاري و مقطعي آموزشي به ويژه در ميان دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي

9. اولويت دادن به ارزيابي پيوسته نرخ مردودين و تجديديها ، بررسي دلايل و ارائه طرح هايي در جهت رفع مشكلات مذكور

10. ارائه برنامه هاي آموزش ابتدايي به كودكان سراسر كشور

11. اتخاذ و اجراي برنامه هاي مورد نياز جهت ثبت نام كليه كودكان و تمركز منابع و تسهيلات در جهت جبران كمبودهاي مناطق محروم

12. برقراري روابط همكاري با سازمانهاي ذيربط، بسيج كليه منابع و جلب توجه و مشاركت فعال دولت در جهت پرداختن به موضوعات فرهنگي ، حمايتي ، رفاهي و قانوني

13. تربيت كادر آموزش ابتدايي مناطق محروم و دور افتاده از طريق گسترش موسسات و دانشگا ه هاي تربيت معلم


مشكلات اصلي آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين مشكلات مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. عدم كيفيت و انعطاف ناپذيري محتوي و متدهاي آموزشي و ناديده انگاشتن خلاقيت، نظم، مسئوليت پذيري و انجام فعاليت هاي گروهي

2. فقر اقتصادي و عدم تقبل هزينه هاي بالاي آموزشي دانش آموزان توسط والدين و تأثيرات سوء آن بر آموزش فرزندان

3. عدم تعهد والدين جهت گمارش كودكان رده هاي سني10-6 سال به مدارس ابتدايي به واسطه ضعف قوانين آموزشي كشور

4. عدم صراحت موضوعات آموزشي و عدم هماهنگي موضوعات مذكور با الگوهاي پيشرفت كشور در نتيجه فقدان هماهنگي ميان آموزش و بازاركار

5. ايجاد وقفه دركيفيت آموزش و روشها و تجهيزات داخلي به واسطه اعمال تغييرات سريع جهاني در زمينه توسعه علمي


نرخ افت و ارتقاء تحصيلي دانش آموزان طي سال تحصيلي 1990 و 1997 بر مبناي جنسيت


زن
image008.gif
مرد image010.gif

مردان و زنان
image012.gif


مقايسه نرخ افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي طي سال هاي 1997-1990 بر مبناي مناطق روستايي ، شهري و كشوري كشوري

مناطق شهري image014.gif
مناطق روستاييimage017.gif

نرخ ثبت نام ناخالص

نرخ ثبت نام ناخالص(GER) دانش آموزان مقطع ابتدايي در معرض نوسانات قرار داشته است. به نحوي كه اين ميزان طي سال 1990 از6 /110درصد به 3 /113درصد در سال 1992 افزايش و در سال 1998 تا 5/109درصد كاهش يافته است.

نرخ ثبت نام ناخالص(GER) دانش آموزان پسر طي سال 1990 از4/116درصد به 7/117درصد ظي سال 1992 و 6/115درصد طي سال 1998 تنزل يافته است.

نرخ ثبت نام ناخالص دانش آموزان بر مبناي جنسيت (طي سالهاي1998 -1990)

سال 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
مختلط 6/110 1/111 3/113 113 1/112 9/108 157 9/106 2/107
پسر 4/116 116 7/117 117 2/116 2/113 3/111 1/111 6/110
دختر 4/104 5/106 7/108 8/108 7/107 5/104 5/102 6/102 8/103

منبع: اداره هماهنگي و ادغام طرحهاي آموزشي


مطالب مشابه :


ناهمگوني‌هاي املايي در كتاب‌هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي

هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي مشكلات و كتاب‌هاي پايه‌ي اول ابتدايي جملات
زبان آموزي دانش آموزان اول دبستان در مناطق غيرفارس زبان

برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي پايه اول ابتدايي در مشكلات خوانداري
مواد درسي پايه ششم ابتدايي

برنامه‌هاي درسي و مواد درسي پايه ششم ابتدايي تصويب شد و به امضاي مشكلات رياضي اول
ناهمگوني‌هاي املايي در كتاب‌هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي

هاي درسي پايه‌ي دوم ابتدايي مشكلات و كتاب‌هاي پايه‌ي اول ابتدايي جملات
53 آموزگارپايه اول ابتدايي آموزش و پرورش درميان در كارگاه ارزشيابي توصيفي شركت كردند

تعداد 53 نفر از آموزگاران مستقل پايه اول ابتدايي مشكلات آموزگاران پايه درسي و نظام
موضوع پایان نامه

درس رياضي پايه اول دوره مشكلات درس انشاء در پايه پنجم كتابهاي درسي دوره ابتدايي.
عوامل ضعف آموزش رياضي و مشكلات مربوط به آن:

كتاب‌هاي درسي ابتدايي رياضي در همه پايه‌ها اول تا پنجم مشكلات رواني از
بررسي ميزان ارائه محتواي كتابهاي علوم تجربي

تجربي پايه اول ،دوم و ي از مشكلات موجود تجربي پايه اول تا سوم ابتدايي.
آموزش ابتدايي در ايران

(تعداد وروديهاي جديد پايه اول و تعداد دانش مشكلات فرزندان در دوره ابتدايي پايه ي درسي
برنامه درسي تربيت بدني مدارس ابتدایی آلمان

(با مشكلات درسي و غير در پايه اول دورة ابتدايي 14 درصد و با افزايش پايه‌هاي تحصيلي
برچسب :