شاخه ی کرم های حلقوی

شاخه ی کرم های حلقوی Annelida  

رده راسته جنس گونه
کم تاران oligochaeta کرم های خاکی لومبریکوس lumbricus Terrestris ترس تریس
  توبیفکس  tubifex  
پر تاران polychaeta کرم های دریایی صدفی،لوله ای، ماسه ای Nereis  
Arenicola
Sabella
زالو ها  hirudinea زالوها Hirudu     زالوی طبی Medisinalis
Archiannelida     Polygordius
Echiuroidea      Echiurus
    Urechis
Sipunculoidea     Sipunculus
    خصوصیات این گروه:
 1. بدن بند بندی،تقارن دوطرفی ،تریپلوبلاستیک ،یوسلومات
 2. دیواره ی بدن:عضلات حلقوی پوشاننده سطح بیرون ،عضلات طولی،سطح درون.
 3. بدن کرم حلقوی دو لوله تو در تو (بیرونی دیواره بدن ،درونی لوله گوارش)است
 4. بیشتر سیتاهای کیتنی دارند(زالوها سیتا ندارند)
 5. سلوم(حفره عمومی)بخوبی رشد یافته،بوسیله سپتا(بجز زالوها) تفکیک شده است
 6. دارای گردش خون بسته (اغلب دارای رنگدانه تنفسی:هموگلوبین،کلروکرئونین،...) در پلاسمای خون امبوسیت نیز یافت می شود
 7. دارای دستگاه گوارش کامل
 8. تبادلات گازی :پوست ،ابشش،پاراپودی
 9. دارای دستگاه دفعی (یک زوج نفریدی)در هر بند
 10. مغز:یک زوج گانگلیون جمجمه ی پشتی است که به طناب عصبی متصل است
 11. دارای جوانه های چشایی،استاتوسیت،گیرنده های نوری و چشم با عدسی (دربرخی نمونه) وجود دارد
 12. در بعضی گونه ها چشم توسعه یافته ی مرکب از عدسی و شبکیه شکل گرفته است
 13. چرخه زندگی در برخی مستقیم و در برخی غیر مستقیم است
 14.  
 15. جنس ها هرمافرودیت یاجدا از هم ،لارو درصورت وجود تروکوفور (لارو چرخان)است
 16.  
 17. تولید مثل از طریق جوانه زدن (در برخی موارد)
 18. دو سوم این شاخه از نوع دریازی است
 19. دارای 12000 گونه است ،اندازه انها بین( 0.5 - 3 )متر نیز می رسد
 20. در سه رده ی اصلی و سه رده فرعی دسته بندی می شوند
 


مطالب مشابه :


شاخه ی کرم های حلقوی

سلوم(حفره عمومی)بخوبی رشد یافته،بوسیله سپتا(بجز زالوها) تفکیک شده کیست تخمدان
سوالات پاتوبیولوژی

3-کدامیک از آمیبهای زیر مرحله ی کیست وسيله ديواره عرضي بنام سپتا جدا تخمدان
برچسب :