گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور " دانشگاه شریف"

در دستور کار آزمایشگاه آشنایی با اصول آزمایش، روش انجام آزمایش، روشهای تحلیل داده ها و محاسبه خطاها  نوشته  شده است. دانشجویان برای هر آزمایش باید به تعدادی سئوال نیز پاسخ دهند که جستجو برای یافتن پاسخ آنها به تکمیل یادگیری موضوع آزمایش کمک می کند.دستور کار آزمایشها به شکل PDF در دسترس است که می توانید آن را از جدول زیر دریافت کنید.
عنوان آزمایش راهنمای نوشتن گزارش کار آزمایشگاه

                        

 دستور کار(PDF)


شماره آزمایش

adobereader_id.gif

آشنایی با اصول انجام آزمایش و انواع خطاها مفاهیم اولیه

adobereader_id.gif

بررسی قانون اهم آزمایش شماره 1

adobereader_id.gif

قوانین کیرشهف و پل وتستون

آزمایش شماره 2
adobereader_id.gif

بررسی رسانش الکتریکی و  سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت

آزمایش شماره 3
adobereader_id.gif باردارشدن و بی بار شدن خازنها آزمایش شماره 4
adobereader_id.gif نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی آزمایش شماره 5
adobereader_id.gif مطالعه مدارها با جريان متناوب آزمایش شماره 6
adobereader_id.gif ترانسفورماتور آزمایش شماره 7
adobereader_id.gif بررسی ظرفیت خازن و  اندازه گیری ضریب دی الکتریک آزمایش شماره 8
adobereader_id.gif  مشاهده منحنی های  لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب آزمایش شماره 9
adobereader_id.gif سربرگ آزمايشگاه

سر برگ

adobereader_id.gif دستور کار کامل دستور کار کامل

 


مطالب مشابه :


گزارش کار درس آزمایشگاه فیزیک 1 دانشگاه پیام نور

گزارش کار درس آزمایشگاه فیزیک 1 دانشگاه پیام نور. سلام به بچه های دانشگاه پیام نور واقعا
گزارش کار آزمایشگاه شیمی- آزمایشگاه فیزیک 1

گروه شیمی دانشگاه پیام نور رودسر - گزارش کار آزمایشگاه شیمی- آزمایشگاه فیزیک 1 - دانشگاه پیام
گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 :تعادل مایع-جامد در سیستم های دو جسمی

شیمی پیام نور ارومیه - گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 :تعادل مایع-جامد در سیستم های دو جسمی
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور " دانشگاه شریف"

اخبار پیام نور - گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 پیام نور " دانشگاه شریف" | اخبار پیام نور | سیستم
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

hamhame89 - گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 - وبسایت دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر پیام نور رشت -
گزارش کار شیمی فیزیک 1 :تعیین گرمای ذوب مولی نفتالین

گزارش کار شیمی فیزیک 1 : شیمی پیام نور گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1.
گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ شیمی پیام نور گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1و 2.
برچسب :