دستور العمل تحویل گیری قالب و آزمایش قالب های ساخته شده در خطوط پرس


5 – مسئول HLT : منظور شخص تعیین شده برای ادره امور HLT در محل تولید کننده می باشد .
6 - تیم پذیرش قالب :
تیم اجرائی برای کنترل و تائید قالب ساخته شده (کنترل استاتیک و دینامیک )، این تیم متشکل از نمایندگان شرکت سفارش دهنده و نماینده کنترل کیفیت می باشد .
4/1/5 – کنترل پروژه ، تبادل اطلاعات فنی ، تامین ورق، تامین پالت ، تامین تجهیزات جانبی و ماشین آلات خطوط پرس ، بسته بندی و حمل و نقل ، مطابق رویه های جاری در شرکت صورت می گیرد .
4/2 – مراحل انجام کارو مسئولیت ها :
4/2/1 – ارزیابی سازندگان قالب :
مسئولیت ارزیلبی پیمانکاران سازنده قالب به عهده تولید کننده می باشد .ارزیل=ابی سازندگان داخلی و خارجی توسط تیمی از مدیریت مذکور بر اساس چک لیست های مربوطه انجام شده و نتایج آن به مدیریت پروژه ،مدیرت مرکز برنامه ریزیو نظارت بر پروژه ها و خدمات خرید اعلام می گردد .
4/2/2 – بررسی کفایت اطلاعات :
کنترل مدارک فنی و بررسی کفایت اطلاعات ( مانند CAD DATA ، نقشه های دوبعدی و ... ) جهت طراحی و ساخت قالب ، توسط واحدهای زیر مجموعه تولید کننده انجام شده و هماهنگی های لازم در این خصوص با واحدهای مرتبط به عمل می آید .
4/2/3 – تهیه استاندارد و مشخصات فنی قالب :
مسئولیت تهیه و به روز آوری استاندارد قالب تولید کننده و دفتر چه مشخصات فنی قالب جهت عقد قرارداد های طراحی و ساخت قالب به عهده تولید کننده می باشد در این رابطه واحدهای مرتبط در مدیریت مهندسی قالب و پرس موظف هستند بر اساس تجارب پروژه های گذشته ، فیدبک های تولید ، تغییر تکنولوژی ساخت ، تغییر مشخصات پرس مدارک مذکورراباز نگری نمایند .
4/2/4 – تخصیص قالب به خطوط پرس داخل یا خارج تولیدی ( بر اساس ظرفیت و مشخصات خطوط پرس ) ، به عهده مدیریت مهندسی قالب و پرس می باشد .مدیریت مکور با همکاری برش و پرس می باشد . مدیریت مذکور با همکاری برش و پرس ، مشخصات خطوط پرسی که قالب ها به آن تخصیص داده شده است را جهت عقد قرارداد ساخت قالب ارائه می نماید . انطباق قالب ها با خطوط پرس در مرحله طراحی قالب کنترل می گردد .
تهیه و به روزآوری چک لیست های کنترلی ومعیار پذیرش قالب:
مسئولیت تهیه و به روزآوری به عهده مدیریت مهندسی قالب و پرس می باشد. در این خصوص واحدهای زیرمجموعه مدیریت مذکور موظف هستند بر اساس تغییرات ایجاد شده در مشخصات فنی قالب و همچنین تجارب پروژه های گذشته ، نسبت به بازنگری مدارک مذکور اقدام نمایند .
4/2/6 – کنترل طراحی قالب :
مسئولیت کنترل و تائید طرح و قالب ها به عهده مدیریت مهندسی قالب و پرس می باشد . کنترل طراحی قالب توسط پرسنل مدیریت مهندسی قالب و پرس براساس استاندارد طراحی قالب ، مشخصات فنی قرارداد و مطابق چک لیست های مربوطه بشرح صورت گرفته و گزارش آن دریک نسخه ازگزارش مذکورجهت انجام اصلاحات
لازم دراختیارطراح قرارمی گیرد بمنظورتحت کنترل بودن دفعات کنترل طراحی و
نتایج کنترل طرح قالب ها مربوط به یک قطعه ، مراتب رد فرم نتایج کنترل طرح قالب ثبت می شود .
4/2/6/1 – کنترل طراحی قالب :
کنترل OPERATION SHEET مطابق چک لیست کنترل مراحل قالب صورت می گیرد .
کنترل DIE LAYOUT مطابق مطابق چک لیست کنترل LAYOUT قالب صورت می گیرد .
توضیح : پس از تائید DIE LAYOUT ، سازنده کارت برش اولیه را تهیه نموده و به مدیریت مهندسی قالب و پرس ارسال می نماید.
4/2/7 - کنترل ساخت قالب در محل سازنده :
مسئولیت کنترل و تائید قابل در مرحله ساخت و همچنین کنترل وتائید قالب ساخته شده در محل سازنده به عهده مدیریت مهندسی قالب و پرس می باشد .کنترل ساخت قالب براساس طرح ، استاندارد قالب ، مشخصات فنی قرارداد ،معیارهای پذیرش و مطابق چک لیست های مربوطه بشرح ذیل انجام می شود . نتایج کنترل در فرم گزارش کنترل قالب ثبت شده و جهت انجام اصلاحات لازم تحویل سازنده می گردد . قطعات پرسی تولید شده توسط تیم پذیرش بر اساس دستور العمل کنترل و تائید قطعات پرسی مطابق اهداف کیفی تعریف شده در قرارداد ، کنترل و تائید می شوند . سازنده موظف است بر اساس گزارش کنترل قالب و نتایج کنترل با هماهنگی نماینده مهندسی قالب ، نسبت به اصلاح قالب اقدام نماید .
4/2/7/1 – کنترل ساخت قالب در محل سازنده :
کنترل قطعات ریخته گری و گزارش انالیز آنهامطابق چک لیست کنترل قطعات ریخته گری توسط پرسنل مهندسی قالب انجام میشود . کنترل فرایند ساخت قالب (ماشین کاری ، مونتاژ ، آببندی ) ، در مواقع مقتضی به تشخیص مدیریت مهندسی قالب و پرس و متناسب با و ضعیت شرکت سازنده ، توسط پرسنل مهندسی قالب انجام می شود .
کنترل قالب ساخته شده در محل سازنده (PRE BUY OFF ): این مرحله شامل کنترل استاتیک و دینامیک قالب ساخته شده توسط تیم پذیرش قالب مطابق چک لیست می باشد
کنترل نهائی قالب ساخته شده در محل سازنده (BUY OFF) :
دراین مرحله قالب ها بر اساس نتایج کنترل اولیه ، مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند .در صورتی که کلیه ایرادات رفع شده باشند ، اصلاحات انجام شده بر روی قالب ، توسط تیم پذیرش قالب ، کنترل و مورد تائید قرار می گیرد .
4/2/7/2 تائید موقت قالب :
پس از تائید کلیه قالب ها مربوط به هر قطعه در مرحله BUY OFF شماره قالب ها در فرم تائید موقت قالب ثبت می شود . پس از تکمیل سایر اطلاعات فرم ، نمنایندگان پذیرش قالب ،شرکت سازنده و تولید کننده ، فرم مذکور را تائید می نمایند . صدور این فرم به معنی تائید قالب های مربوط به یک قطعه در محل سازنده بوده و مجوز ارسال قالب ها به همراه پنل گیج مربوطه جهت آزمایش در خط تولید (HLT) می باشد .
توضیح : پس از تائید قالبها ، سازنده کارت برش اولیه را بر اساس نتایج T/O اصلاح نموده و به مدیریت قالب و پرس ارسال می نماید .
4/2/8- کنترل تغییرات قالب : کلیه تغییرات قالب در مرحله پروزه اعم از تغییر قطعه پرسی با منشاء تغیر در طراحی محصول (خودرو )، تغییر در مشخصات فن یابزار (قالب) و یا هرگونخ تغیر مکانیزم و طذاحی ابزار و تغییر در مشخصات فنی پرس ، لازم است در مراحل مختلف طراحی و ساخت به تائید مهندسی قالب برسد . سازنده موظف است کلیع تغییرات را در مدارک فنی اعمال نماید . تحویل گیری قالب و مدارک فنی مربوطه بر اساس آخرین نغیرات صورت می گیرد ملنظور کنترل هزینه های تغییرات ، بر آورد هزینه های طذاحی و ساخت قالب (شامل زمان های انجام کار ، مواد و قطعات استاندارد بکاررفته ) توسط سازنده در فرم های مربوطه ثبت شده و منترل وتائید آنها به عهده مدیریت مهندسی قالب وپرس میباشد . فرم های مذکور در صورت نیاز برای کنترل برآورد اولیه طراحی و ساخت نیز استفاده میشود .
4/2/9 - آزمایش قالب ها در خطوط پرس تولیدی (HLT) : مسئولیت آزمایش قالب ها در خطوط پرس در محل تولید کننده (پرسکار ) به عهده مهندسی قالب میباشد . مسئول HLT به همراه تیم پذیرش قالب ، با حضور نماینده سازنده وهمکاری پرسکار ، آزمایش قالب ها در خطوط پرس تعیین شده انجام میدهد . تقسیم وظایف واحدهای مرتبط جهت اجرای HLT بر اساس GOB SHARING مربوطه که مورد توافق واحدهای مرتبط میباشد صورت میگیرد .
چنانچه در حین آزمایش قالب ها ، نیاز به اعمال تغییرات یا اصلاحات بر روی قالب باشد . خدمات در خواستی توسط نماینده سازنده در فرم "ارائه خدمات فنی HLT ثبت شده و به واحد ارائه دهنده خدمات ارسال میگردد . در صورت خدمات مذکور از تحویل گیرنده درخواست گردد ، پس از انجام خدمات و تکمیل فرم مذکور ، هزینه خدمات ارائه شده ، محاسبه گردیده واز مبالغ پرداختی به شرکت سازنده کسر میگردد . گزارش HLT در فرف گزارش روزانه آزمایش قالب در خط تولید و نتیجه آزمایش قالب در خط تولید ثبت شده و یا طبق روال از طریق مسئول HLT به واحدهای مرتبط گزارش می شود.
4/2/10 – تحویل قالب : پس از انجام مراحل فوق و رسیدن قطعه به کیفیت مورد نظر ، شماره قالب ها ی هریک از قطعات در فرم تحویل قالب ثبت شده و به تائید نمایندگان پذیرش قالب ، شرکت سازنده ، شرکت تولید کننده (پرسکار ) / برش و پرس میرسد . تکمیل این فرم به معنی تائید نهایی قالبها و قطعه پرسی و تحویل انها به تولید کننده میباشد .


مطالب مشابه :


برخی از مهمترین فرمهای کنترل کیفی در تابلو سازی

فرم تحویل موقت فرم چک لیست تابلوهای فشار فرم چک ورق
صورت وضعیت

نوع دیگر صورت وضعیت ها، شامل صورت وضعیت تحویل موقت چک لیست کلی ، خلاصه مالی کلی
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت گردهماییها

چک لیست همایش؛ تضمین احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت ساخت باجه تحویل
چک لیست ارزیابی بخش اورژانس

چک لیست ارزیابی و اموال موجود در اورژانس در بخش نصب می باشد و در هر نوبت کاری تحویل موقت
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری

گرفت که بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت چکلیست
دستور العمل تحویل گیری قالب

دستور العمل تحویل مذکور بر اساس چک لیست های مربوطه انجام شده و موقت قالب : پس از
دستور العمل تحویل گیری قالب و آزمایش قالب های ساخته شده در خطوط پرس

دستور العمل تحویل گیری قالب و تهیه و به روزآوری چک لیست های 4/2/7/2 تائید موقت
چک لیست همایش؛ تضمین موفقیت اجلاسها و همایش ها

چک لیست همایش احداث خوابگاه‌ها، نهار خوری و نمازخانه موقت در ساخت باجه تحویل
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

چک لیست مدارک موجود در پرونده
چک لیست قراردادهای پیمانکاری (بلندمدت)

چک لیست قرارداد قبل از تحویل تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به
برچسب :