آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

مركز امور هيئت علمي

هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي

با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تبريك اعياد قربان و غدير خم به اطلاع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يازدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري و ارسال مدارك درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه مي باشد.

مهلت ثبت نام از تاريخ 12 مهر 1393 تا پايان مهرماه مي باشد.

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و)انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه

2 - حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ 45 سال است .

تبصره 1: متقاضياني كه داراي سن بيشتر از 35 سال براي كارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دكتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مركزي حداكثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارك اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند .

تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي باشند .

تبصره3: كارشناسان ارشدي كه در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شركت نمايند

3- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي باشد و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شركت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D يا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد .

4 - شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يكسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شركت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

تبصره 4-1) كارشناسان ارشدي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي ، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يكسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره4-2) شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي باشد.

تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس ازيكسال از انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد كميسيون مشترك درمان و آموزش به صورت مكتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.

تبصره 4-4) متعهدين خدمتي كه از سهميه خانمها و مناطق محروم استفاده كرده‌اند درصورت موافقت كميسيون مشترك درمان و آموزش مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره 4 -5) دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداكثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.

تبصره 4-6 ) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمايل به شركت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشورنيز تابع اين بند مي باشند.

تبصره4-7) مستخدمين كشوري از انجام يكسال از تعهدات براي شركت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند ليكن جهت شركت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌‍بايست موافقت كميسيون مشترك آموزش و درمان مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شركت نمايند و درصورت درخواست شركت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مكتوب دانشگاهي كه مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي باشد .

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه مي بايست دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد . واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند .

7- در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي باشد.

8- دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند 9- متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .

10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

11- متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند ، در غير اين صورت تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند .

12- متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

· چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

تذكر بسيار مهم

استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:

1- منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

2- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .

داوطلبان محترم مي توانند پس از پر كردن فرم اينترنتي مربوطه و اسكن مدارك خواسته شده، فرمهاي 16 گانه را دريافت كرده و پس از تكميل آنها حداكثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه يا دانشگاههاي مربوطه تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند .

 

جدول اعلام نياز دانشگاه علوم پزشكي تهران به زودي اعلام خواهد شد


فرم ثبت نام يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي 14/07/93

آگهي يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي 12/07/93

- جدول اعلام نياز يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي 14/07/93

 

 

 

جدول اعلام نياز يازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه های علوم پزشکی

نام دانشگاهمیزان اعلام نیازنام دانشگاه میزان اعلام نیاز
اراک15سبزوار39
اردبيل 47سمنان26
اصفهان43شاهد31
البرز14شاهرود21
جندي شاپور اهواز29شهركرد28
ايران80شوشتر5
ايرانشهر7شيراز16
ايلام16فسا20
بابل20قزوين26
خراسان شمالي (بجنورد)7قم22
بم20كاشان16
بندرعباس11كردستان19
بهبهان4كرمان 19
علوم بهزيستي و توانبخشي8گراش14
بوشهر23گلستان26
بيرجند11گناباد22
تبريز44گيلان31
تربت حيدريه14لرستان38
جهرم2مازندران43
دزفول11مشهد33
رفسنجان15نيشابور15
زابل45همدان68
زاهدان85ياسوج14
زنجان34يزد38
ساوه3جمع کل1238 نفر
کلید واژه های مطلب:فراخوان جذب وزارت بهداشت |دانشگاه های علوم پزشکی |جذب هیات علمی |


مطالب مشابه :


دیدار جامعه هدف بهزیستی با استانداراردبیل

احمديان با اشاره به مشكلات مددجويان بهزيستي و باید در صورت استخدام دستگاه های
برگزاري مراسم بزرگ روز جهاني معلولان

خبرنامه اداره کل بهزیستی استان اردبیل - برگزاري مراسم بزرگ روز جهاني معلولان - اطلاع رسانی
استخدام قوه قضائیه

آگهی استخدام سازمان بهزيستي و اداره آموزش 57134 0441-2238051 03 اردبيل اردبيل
استخدام استانداری اردبیل

سه سیب - استخدام استانداری اردبیل - تابلوی نمایندگی و محصولات از شما فروش و تبلیغ
مراسم روز جهاني معلولين

مدير كل بهزيستي اردبيل با بیان اینکه سهم سه درصدی استخدام
آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

2- استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت اردبيل : 47: علوم بهزيستي و
اطلاعيه آگهي استخدام پيماني شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور (زن ومرد)

فرودگاه اردبيل 2 -7 داوطلبان استخدام معلولين عادي با ارائه گواهي از سازمان بهزيستي
***سایت های مورد نیاز***

استخدام گروه صنعتی بهمن دانشگاه علوم بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.
برچسب :