محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

تعیین حجم نمونه در رشته های مختلف علمی غالباً از مهمترین چالشهایی است که در ابتدای تحقیق با آن روبرو است.

برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد

اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت:

N= حجم جامعه آماری

n= حجم نمونه

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد

P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.

q= درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

d= مقدار اشتباه مجاز

در ادامه دانلود فرمول محاسبه گر کوکران ارائه شده  لینک مستقیم


مطالب مشابه :


آموزش تعیین حجم نمونه و روش های نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی

برای تعیین حجم نمونه ساده نمونه گیری خوشه ای با احتمال متناسب با حجم : در این روش
محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران. تعیین حجم نمونه برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش
تعيين نمونه با فرمول كوكران

تعيين نمونه با رای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش شود و گستره ای از روش های کیفی
تعیین حجم نمونه : ( معرفی دو روش سریع برای تعیین حجم نمونه)

تعیین حجم نمونه و اجرای روش کوکران در تعیین حجم نمونه: در تعیین حجم نمونه با
تعیین حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

تعیین حجم نمونه با جدول روش تحقیق. سخنان استفاده کرد آگر با فرمول کوکران نيز محاسبه
کاربرد آمار در جغرافیای انسانی 5 - تعیین حجم نمونه آماری

مورگان و روش کوکران برای تعیین حجم تعیین حجم نمونه با کوکران در تعیین حجم
فرمول کوکران

فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم حجم نمونه با تعیین حجم نمونه
دانلود فایل آماده اکسل روش کوکران و جدول دمورگان. منبع:سایت رستنگاه جغرافیا

دانلود فایل آماده اکسل روش کوکران و آشنایی با به منظور تعیین حجم نمونه ساده
برچسب :