خانه

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد. اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست . اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.


مطالب مشابه :


رابطه با دوست پسر در خانه بزرگ

تعبیر خواب - رابطه با دوست پسر در خانه بزرگ - تفسیر خواب با استفاده از تکنیک مدرن تحلیل
اسباب کشی به خانه بزرگ و زیبا

تعبیر خواب - اسباب کشی به خانه بزرگ و زیبا - تفسیر خواب با استفاده از تکنیک مدرن تحلیل
کشتن رتیل بزرگ

امید: در خواب دیدم رتیل (عنکبوت بزرگ و پشمالو) بزرگی در خانه ام آمده و من ابتدا از او وحشت
خانه

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق
تعبیر دیدن ' پاتیل (دیگ بزرگ مسی) ' در خواب

تعبیر دیدن ' پاتیل (دیگ بزرگ مسی) ' در خواب. ابن سیرین می گوید : پاتیل در خواب زن خانه دار است .
چاپ

اگر در خواب چاپ خانه اي بزرگ مشاهده کرديد در جريان حادثه اي مهم قرار مي گيريد که بسياري مردم
عقرب شبیه دیوانه ها به دو خود می چرخید و بزرگ می شد

تعبیر خواب به قدری این خواب ذهنم رو مشغول کرده که همش نگرانم این عقرب در خانه بزرگ شدن
عمه ام گفت: از عکس پرینت می گیرم

تعبیر خواب مادرم رسیدیم دیدم که آن نمایش یک تعزیه است، جایی شبیه حیاط یک خانه بزرگ بود
تعبیر ' جارو کردن ' در خواب

تعبیر جارو در خواب خدمتکار و خادم است و جاروی بزرگ در خواب و اگر ببیند که خانه کسی
تعبیر خواب

کردند و تعبیر خواب را تأیید خواب دیدم دارم به خانه شما بزرگ تر است. تعبیر این
برچسب :