خلاصه اطلاعات مزدي مشمولين قانون كار

مصوبه مورخ 16/12/85 شوراي عالي كار :حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار در سراسر كشور از تاريخ 1/1/86بشرح زير مي باشد .

1) از ا ول سال1386حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار ( اعم از قرارداد دائم يا موقت ) مبلغ 61000 ريال ( شصت و يكهزار ريال ) تعيين مي گردد .

2 ) همچنين از اول سال 1386 ساير سطوح مزدي نيز به ميزان روزانه ده درصد نسبت به آخرين مزد ثابت يا مبنا ( موضوع ماده 36 قانون كار ) سال 1385 افزايش مي يابد مروط بد آنكه مزد روزانه هر كارگر از مبلغ 61000 ريال مندرج در بند 1 كمتر نگردد .

3 ) نرخ پايه سنواتي كارگران در سال 1386 روزانه 1250 ريال مي باشد كه با گذشت يكسال از تاريخ آخرين پايه سنوات و يا گذشت يكسال از تاريخ استخدام تعلق مي گيرد .

بن كارگري : پرداخت بن كالاهاي اساسي به كارگران در سال 1386 بابت هر كارگر اعم از متاهل يا مجرد ماهيانه مبلغ 100000 ريال ، مطابق روال گذشته ( 1385 ) خواهد بود .

عائله مندي : به استناد مواد 86 و 87 قانون تامين اجتماعي كليه كارفرمايان مكلفند در موقع پرداخت مزد و يا حقوق به كارگر بيمه شده ( زن يا مرد ) كه داراي 720 روز سابقه پرداخت حق بيمه بوده براي هر فرزندماهانه سه برابر حداقل مزد و حداكثر تا دو فرزند بابت كمك هزينه عائله مندي بپردازند ( براي يك فرزند ماهيانه مبلغ 183.000 ريال و براي دو فرزند ماهيانه مبلغ 366.000 ريال )

كمك هزينه مسكن : بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 29/4/84 كمك هزينه مسكن ماهيانه كارگران اعم ار متاهل يا مجرد را به ميزان 100000 ريال تعيين نموده است .

ه قرارداد كار ماده 24 : در صورت ه قرارداد كار كارفرما مكلف است براي هر سال سابقه كار بر اساس آخرين حقوق كارگر مبلغي معادل يك ماه مزد ( ثابت يا مبنا موضوع ماده 36 ) را به عنوان مزاياي پايان كار به كارگر پرداخت نمايد .

ماده 31 : چنانچه ه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد .

ماده 39 : مزد و مزاياي كارگراني كه بصورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده ، به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود .

ماده 43 : كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند .مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنها ست . مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد .

ماده 51 : به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت و مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نمايد .

ماده 56 : كارگري كه در طول ماه بطور نوبتي كار ميكند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد 15% و در صورتيكه نوبتها به صبح و شب ويا عصر و شب بيفتد 5/22 % علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهند كرد .

ماده 58 : برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .

* به استناد مصوبه ی 29/10/81 هیئت محترم وزیران فوق العاده های شب کاری و نوبت کاری , موضوع مواد 56 و 58 قانون کار برای کارگرانی که در کارگاههای کمتر از ده نفر کار می کنند فقط 10% می باشد *

ماده 59 : در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با رعایت موارد ذیل مجاز است .

الف – موافقت کارگر .

ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .

ماده 62 : روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد .

تبصره ماده 62 : کارگاههایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود .

ماده 63 : علائوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر ( 11 اردیبهت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .

ماده 64 : مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعا" یکماه است . سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد .

ماده 66 : کارگ نمی تواند بیش از 9 روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .

* در کارگاههای کمتر از ده نفر مجموع مرخصی استحقاقی سالیانه کارگر 21 روز کاری می باشد و کارگر نمی تواند بیش از 5 روز آن را ذخیره نماید . ایام تعطیل هفتگی ورسمی جزء ایام تعطیلی و مرخصی نمی باشد ( مصوبه مورخ 29 /10/81  هیئت محترم وزیران ) *

ماده 69 : تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود . در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره ار و امور اجتماعی لازم الاجرا است .

ماده 74 : مدت مرخصی استعلاجی بأئید سازمان تأمین و اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد .

تبصره 2 ماده 76 : حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد .

ماده 148 : کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

ماده 188 : اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود .

مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی ( قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه مشمولین قانون کار )

کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل شصت روز مزد بعنوان عیدی و پاداش بپردازند , مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد تجاوز نمایند.


مطالب مشابه :


خلاصه ای از حسابداری

حسابداری - خلاصه ای از حسابداری - حسابداری. خلاصه ای از پس از انقلاب صنعتی
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع 2- گزارش خلاصه سود و زیان
خلاصه مقاله در موردحسابداری مسئولیتهای اجتماعی

حسابداری - خلاصه مقاله در موردحسابداری مسئولیتهای اجتماعی - مربوط به حسابداری صنعتی
خلاصه اطلاعات مزدي مشمولين قانون كار

حسابداری - خلاصه اطلاعات مزدي مشمولين قانون كار - حسابداری صنعتی(روش اولین صادره از
حسابداری صنعتی

حسابدارآستانه اشرفیه - حسابداری صنعتی - حسابداری - حسابدارآستانه خلاصه سود و زیان
حسابداری صنعتی

به شکل 2-2 که خلاصه عملیات حسابداری و فرآیند هرچند اصول حسابداری صنعتی با حسابداری
برچسب :