وظائف کارشناس بهداشت حرفه ای و مسئول ایمنی

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

       ماده 1 :

کارشناس بهداشت حرفه ای به فردی اطلاق می گردد که دارای حداقل مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای از یکی  از دانشگاههای معتبر بوده و پس از مشخص شدن وضعیت طرح نیروی انسانی در واحد تولیدی به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای شناخته و مشغول به کار شود و ضمن نیازسنجی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و بودجه بندی دراز مدت در جهت حفظ و تامین و ارتقای سطح سلامت نیروی کار وظیفه اطلاع رسانی ، بالا بردن سطح آگاهی و هدایت و ترقیب مدیریت در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای سالم سازی محیط کار را به انجام می رساند .

کارشناس بهداشت حرفه ای از یک سوی مجری فعالیتهای فوق الذکر بوده و از سوی دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانه را عهده دار می باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور براساس آئین نامه های مصوب در کلیه اموری که مربوط به سالم سازی محیط کار و ایجاد شرایط مطلوب و تسهیلات مناسب برای کارگر می باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وی را جهت اجرا به قسمتهای زیربط ابلاغ نماید .

تبصره :در صورت عدم توافق در اجرای پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 2:

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای به قرار ذیل اعلام می گردد:

1- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی

2- نظارت فنی بر جذب کارکنان جدید الاستخدام ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار

3- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در سطح واحد تولیدی

4- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه و واحد تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیتهای بهداشت حرفه ای کارخانه با برنامه های ملی و منطقه ای و اجرای برنامه های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد ، از قبیل خانه بهداشت کارگری ، ایستگاه بهگر و ...

5- مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی  اطلاعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطلاعات عام یا ویژه

6- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود

7- شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد .

8- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهای مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط .

9- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری  ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان آموزش و پزشکی

تبصره : در صورتی که کارخانه فاقد دستگاهها / متخصصین زیربط جهت پایش عوامل زیان آور ، و ارزشیابی باشد کارشناس بهداشت حرفه ای موظف است هماهنگیهای لازم جهت فراهم آمدن امکانات مورد نیاز از بخش خصوصی یا دولتی جهت ایننوع پایشها را به عمل آورد .

10- ارائه راه حلهای فنی و مهندسی ، اداری ( گردش کار و غیره ) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود

تبصره : اجرای روشهای کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه ای انجام می پذیرد .

11- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

12- بررسی و شناخت واعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان اور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان

13-درجه بندی  هر یک از مشاغل موجوددر واحد تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای و طب کار

14-برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد/واحدهای تولیدی بنحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش-باورها و عملکرد ورفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالمسازی محیط کار مشارکت فعال جویند

15-تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان خط تولید ومسئولین زیر بط در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای

16-تهیه وتدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروههای هدف.

17- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای ومحلی

18- ارائه راه حلهای مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر

19- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی  و بهداشت کار . انجام کلیه مکاتبات لازم با تائید نهایی مدیریت کارخانه انجام می گیرد اعم از دعوتنامه ها گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهای زیربط

20- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید ، در مواد اولیه ، نهایی یا جابجایی ماشین آلات یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه وغیره برای پیشگیری و کنترلی هر گون هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی

21- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاخص کارگران معلول با توجه به تواناییهای جسمی  و روانی آنها .

22- برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC)

23- برنامه ریزی  ، نظارت ، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین واحد تولیدی

24- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرمهای معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص بهنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین

تبصره : در صورتی که تعداد شاغلین کمتر از 200 نفر باشد و کارخانه امکان دسترسی به کاردان بهداشت حرفه ای ، بهداشت یار کار ، بهگر را ندارد . کارشناس شخصا" نسبت به تکمیل سه صفحه اول فرم معاینات کارگری مصوب اقدام می نماید .

25- مشاوره با پزشک دوره دیده طبکار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی

تبصره : در صورت عدم توافق نظر کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه قطعی خواهد بود

26- مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راههای پیشگیری کنترل حوادث بیماریهایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت واحد تولید

27- ثبت صحیح اطلاعات ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماریهای ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار ، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع زیربط

28- اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرمهای ابلاغ شده از سوی این مراکز

29- مطابق با آئین نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار باشد باید اقدامات زیر را به عمل آورد :

1- برنامه ریزی ،هماهنگی ، همکاری در جهت حفاظ گذاری و دستگاههای حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ های مذکور

2- بازدید منظم و ثبت اطلاعات ، جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و تعیین علل حوادث و غیبتهای ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع ذیصلاح

30- بررسی ، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی

31- نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) و غیره وابسته به واحد تولیدی

32- طرح سریع هر گونه عامل زیان آور برای سلامتی شاغلین و ساکنین اطراف کارخانجات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت رفع سریع معضل

33-ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه های بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان

34-ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدیریت واحد تولیدی و مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجرای طرحهای پژوهشی واجرائی ملی و منطقه ای

وظائف مسئول ایمنی

- بازرسي و كنترل مستمر قسمتهاي مختلف كارخانه به منظور پيدا كردن نواقص حفاظتي و ايمني و پيشنهاد رفع آنها جهت ايجاد محيط سالم كار.

2- تهيه طرحها و برنامه هاي حفاظتي و ايمني و همكاري و مشاركت در اجراي آنها.

3- دريافت مقررات و دستورالعملهاي حفاظتي از مراجع ذيصلاح و انجام اقدامات لازم جهت اجراي دقيق آنها در كارخانه.

4- تهيه گزارش حوادث و سوانح ناشي از كار و تعيين علل وبروز حوادث و پيشنهاد طرحهاي لازم جهت جلوگيري از بروز حوادث.

5- تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور آشنا نمودن كاركنان به مسائل ايمني و حفاظتي.

6- راهنمايي و ارشاد كليه كاركنان در حين كار و آشنا نمودن آنان با نحوه صحيح و بي خطر انجام كار با ماشين آلات و ابزار به منظور جلوگيري از وقوع حوادث.

7-شركت در جلسات كميته حفاظت و بهداشت كار و ارائه گزارشات لازم.

8- تهيه و جمع آوري عكس،اسلايد،بروشور و پوستر و نصب آنها در محلهاي مناسب كارگاه جهت آگاهي دادن به كاركنان.

9- بازديد و كنترل مستمر وسائل اطفاء حريق و انجام اقدامات لازم جهت تعويض كپسولهاي آتش نشاني.

10- درخواست لوازم حفاظتي و ايمني مورد نياز و پيگيري جهت تأمين آنها.

11- صدور برگ حادثه جهت حادثه ديدگان ناشي از كار و مشاركت در ترتيب اعزام و بستري نمودن آنها.

12- تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز.

13- انجام ساير وظايف محوله در ارتباط باشغل.

 


مطالب مشابه :


پمفلت ایمنی - پمفلت بهداشتی - پمفلت بهداشت حرفه ای

پمفلت ایمنی - پمفلت بهداشتی - پمفلت بهداشت حرفه ای - تارنمای تخصصی ایمنی و بهداشت کار
پمفلت حفاظت در برابر صدا

و ایمنی در صنایع پمفلت بهداشت و ایمنی; چک لیست های بهداشت حرفه ای; پوستر و عکس و تابلوهای
وظائف کارشناس بهداشت حرفه ای و مسئول ایمنی

بهداشت، ایمنی و از پوستر ، پمفلت ، مقاله کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام
پمفلت وسایل حفاظت فردی

یکی از مشکلات مهم صنایع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل
حفاظت از دستگاه تنفسی

جزئیات بیشتر در مورد منبع هوای فشرده و کاربرد ایمن آن در cga در پمفلت و بهداشتی ایمنی و
رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در نجاری

رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در سطح بهداشت و ایمنی در پمفلت بهداشت و ایمنی;
پمفلت آموزشی کار و سرطان

پمفلت آموزشی کار و مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی
پمفلتها

آن همانا اشاعه فرهنگ ایمنی و بهداشت و پمفلت ایمنی - پمفلت بهداشتی - پمفلت
پیامهای بهداشتی...

تارنمای تخصصی ایمنی و نکته ای درمورد قسمتی از پیام بهداشتی توسط یکی پمفلت های ایمنی .
برچسب :