پاسخ پیام آیات دین وزندگی 1

بسمه تعالی

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق اول دبیرستان

 

پاسخ پیام آیات 1          ص 6

جواب : آیه 29 سوره ص با کلمات  " لِیدّبَّروا  ءآیاتهِ ... و لیتذکر اُولوا الألباب "

و آیه 44 سوره نحل با عبارت " لَعلَّهم یتفکرون" از ما می خواهد که در قرآن تفکر و تدبر کنیم و به حقایق آن توجه نماییم .

پاسخ پیام آیات 2           ص7

جواب : مثلاً عبارت های "یتفکرون " ، " لَیدَّبروا " ، اُولوا الألباب "رساننده ی ما به عقل هستند

پیام آیات 3            ص8

جواب سوال 2 انسانی می تواند از این پیام و هدایت قرآن بهره ببرد که در مرتبه ی اول اهل حقیقت باشد .

یعنی انسانی حقیقت طلب باشد .

اگر کسی فطرتش خاموش نشده باشد و انصاف داشته باشد ، قرآن او را هدایت می کند و به ایمان الهی می رساند . این همان تقوای اولیّه است .

پس از رسیدن به ایمان ، درهای جدیدی برای هدایت الهی به روی انسان باز می شود . به همین جهت مسلمان و مومن بودن ، ویژگی دیگری است که بهره مندی از هدایت قرآن را بیشتر می کند .

به دنبال رضای الهی بودن نیز از ویژگی های بهره مندی از هدایت الهی است . در آیهٴ29 سوره ص اشاره شده که مقدّم و برتر از همه ی این ویژگی ها داشتن خرد و تعقل است .

 

پاسخ پیام آیات 3           ص8

جواب سوال 3 ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟

جواب دست یابی به راه سلامت و رستگاری قرار گرفتن در رحمت الهی دریافت بشارت الهی رسیدن به تزکیه و پاکی آموختن کتاب و حکمت یادگرفتن تعالیمی که انسان ها به تنهایی قادر به درک آن نیستند یادآوری اموری که انسانها می دانند اما از آن غفلت کرده اند .

جواب سوال 4   ص9

پاسخ : هدایت قرآن برای همه ی انسانها در همهٴ مکانها و همهٴ زمانهاست .

ضمیر "کُم = شما " در عبارت "جاءکُم " در آیهٴ 15 سورهٴ مائده نشان می دهد که هر کس که این پیام را بشنود در هر زمان و مکانی باشد ، مخاطب قرآن است .

همچنین کلمهٴ "ناس " در آیهٴ138 سوره آل عمران و آیهٴ44 سوره نحل اشاره به همهٴ مردم دارد  عبارت "وَمَن بلغ " در آیهٴ19 سوره انعام نیز نشان می دهد که این کتاب الهی هدایتگر هرکسی است که این پیام به او برسد و اخصاص به زمان و مکان اصی ندارد.

 

 

پاسخ پیام آیات              ص9

جواب :          آیهٴ 151 سوره بقره پیامبر (ص) را به عنوان معلم قرآن معرفی می کند .

پاسخ سوال بیشتر بدانیم      ص13

جواب : چون خواندنی که در آن تفکر و تدبر باشد همراه عبرت آموزی خواهد بود و اگر تفکر و تدبر در خواندن قرآن نباشد از قرآن پند گرفته نمی شود و به نافرمانی از خدا منجر می شود .

اگر خواندن قرآن همراه با تفکر و تدبر نباشد قوانین دین خدا ناشناخته می ماند .

درس دوم

اصطلاحات علمی :

* میل کمال طلبی :هر مخلوقی که خداوند می آفریند برای او مقصد و کمالی خاص تعیین کرده است

این هدف و مقصد به صورت یک استعداد در ساختمان خلقت آن موجود قرار دارد و فعالیت های آن موجود در جهت رسیدن به آن هدف می باشد .

* میل بی نهایت طلبی : حالتی است که در همه انسانها ، مانع ایستایی و توقف می شود .

 یعنی هرکسی در خود احساس می کند که نسبت به هر خوبی و کمالی به مقدار محدود آن قانع نیست و تا بی نهایت آن را می طلبد .

پاسخ پیام آیات         ص19

جواب 1 زیرا این امور فانی و نابود شدنی هستند و انسانی که فطرتاً دنبال جاودانگی و پابندگی است نمی تواند به این امور فانی دل ببندد .

جواب 2 حضرت ابراهیم خداوند را که خالق جهان است به عنوان محبوب و خدای یگانه انتخاب کرد و او را پرستش کرد .

جواب 3 حضرت ابراهیم به این دلیل ماه و خورشید و ستاره را نپرستید که آنها فانی و نابود شدنی هستند پس چون خداوند افول نمی کند و جاودانه است و نیز چون خداوند خالق جهان است لایق پرستش است .

 

درس سوم :

 اصطلاحات علمی درس :

* غریزه : گرایش هایی است که خداوند در حیوانات قرار داده است و انسان هم از آن جهت که دارای بُعد حیوانی است این غرایز را دارد . مانند غریزه  جنسی ، میل به تغذیه و .....

 

پاسخ پیام آیات 1               ص28

جواب آیات     202 سورهٴ بقره ،      3 سوره انسان        38 سورهٴمدثر

پیام آیات :

1 202 سوره بقره هرکس در زندگی خویش به میزانی که تلاش کند به نتیجهٴ مثبت می رسد و اگر راه نادرست را انتخاب کند نتایج بدی خواهد داشت و مسئول هر کاری و هر نتیجه خود انسان است

2 آیه 3 سوره انسان خداوند قدرت تشخیص و انتخاب راه درست و اشتباه را به انسان داده است و او خود باید راه را انتخاب کند .

3 آیهٴ38 سوره مدثر هرکس مسئول و پاسخ گویی اعمال و کارهای خویش است . و کسی مسئول کارهای دیگران نیست.

 

پاسخ پیام آیات 2          ص30

1 - پیام اول مربوط به آیهٴ18 سورهٴاسراء است .

زیرا در این آیه از تعبیر "عاجله " استفاده شده که به معنای "پایان پذیر " می باشد .

 2 - پایان دوم مربوط به آیه 18 سوئره اسرا< می باشد .

خداوند می فرماید که هرکس این هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی برگزیند به آن مقداری که ما بخواهیم و اراده کنیم او را به آن هدف می رسانیم .

3 پیام سوم با آیهٴ 18 سوره اسراء آیهٴ200 سوره بقره مرتبط است .

کسی که فقط هدف های دنیوی را برمی گزیند و هیچ توجهی به کمالات اخروی ندارد چنین کسی در آخرت بهره ای نخواهد داشت و در آتش سقوط خواهد کرد .

4 پیام چهارم با آیهٴ 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 سوره قصص ارتباط دارد .

در آیهٴ 19 سوره اسراء تعبیر "ومَن أرادَ الآخره " آمده که در مقابل عبارت " وَمَن ارادَ العاجله : است .

عاجله پایان پذیر است اما آخرت پایان ناپذیر است

آیه 60 سوره قصص نیز نشان می دهد که آنچه نزد خداست بهتر و باقی است و متاع دنیا پایان پذیر و تمام شدنی است .

5 پیام پنجم با آیهٴ 19 سوره اسراء ارتباط دارد .

هدف اصلی برگزیندو"برای رسیدن به آنها تلاش کند در حالی که ایمان دارد"به هدف خود خواهد رسید .

6 پیام ششم با آیه 60 سوره قصص ازتباط دارد .

آنچه نزد خداست باقی است و هرکس به خدا تقرب جوید و به او نزدیک شود به خوبی ها و کمالات پایان ناپذیر دست یافته است .  

7 پیام هفتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

عبارت "وَمَن أرادَالآخره "در مقابل "مَن کانَ یُریُد العاجله "است و چون "عاجله" پایان پذیر است  آخرت پایان ناپذیر است .

عبارت "وُما عند الله خیر وابقی " در مقابل " فَمتَاع الحیاه الدنیا " است . معلوم می شود که آنچه نزد خداست همان خوبی ها و هدف های اخروی هستند و پایان ناپذیراند .

8 پیام هشتم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و آیهٴ 60 قصص بدست می آید .

9 پیام نهم از آیات 18 و 19 سوره اسراء و 201 و 202 سوره بقره به دست می آید .

بر اساس این آیات اگر کسی فقط دنیا را برگزید در آخرت بهره ای نمی برد ولی اگر کسی آخرت را برگزید می تواند به نعمت های دنیایی هم برسد .

 

پاسخ اندیشه و تحقیق        ص33                          

جواب1  -    الف ) همهٴ موجودات برای رهایی از نقص ، به سوی کمال و خوبی ها در حرکتند .

ب ) رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعداد ها 

ج ) انسان موجودی کمال طلب و بی نهایت طلب است

د) بی نهایت و کمال انسان کسی و هدفی نیست جز خدا

ه ) انسان با قدرت تفکر و انتخاب خوبی ها و راه رسیدن به سعادت را می شناسد و می پیماید .

و ) قرآن کریم معیار تشخیص هدف های اصلی از فرعی را تعیین کرده است

ز ) بینش های انسان در انتخاب هدف های او نقش اصلی را دارد.

2 -  تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است . چون تنوع و گستردگی هدف های انسان نشانهٴ کامل تر بودن انسان نسبت به مخلوقات دیگر است . این نشان می دهد که اگر انسان روش درستی در زندگی انتخاب کند می تواند به همه کمالات خود برسد .

3 انسان می تواند در این دنیا زندگی کند و تلاش و کوشش نماید ولی چون کمال مطلق انسان رسیدن به خداست پس انسان باید در تمام کارها و اعمالش در این دنیا هدف اخروی داشته باشد و در راه رسیدن به آسایش و یشرفت کوشش نماید .

4 چون خداوند قدرت تفکر و قدرت انتخاب را به انسان داده است تا بوسیله آنها خوبی ها را برگزیند و راه رسیدن به سعادت را بپیماید . خداوند راه رسیدن ه خوشبختی را به انسان نشان داده تا خود ، آن را بشناسد و با اراده ی خود آن را برگزیند . انتخاب ما سرنوشت ما را می سازد پس چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است ، انسان مسئول سر نوشت خویش است .

درس چهارم :

تقرب به خدا کسب کمالات و زیبایی های معنوی و تجلّی اسماء و صفات الهی در وجود انسان

پاسخ پیام آیات               ص37

1 آیه 8 سوره طه . زیرا در این آیه می خوانیم "لَهُ الأسماءُ الحُسنی "

همهٴ نام های زیبا و نیکو از آن خداست . هر اسم نشانه یک صفت  خوب و زیباست . پس خداوند همهٴ صفات خوب و زیبا را دارد .

2 آیه 96 سوره نحل . زیرا در این آیه می خوانیم :

"وَما عند الله باق " یعنی آنچه پایان ناپذیر و جاودان و باقی است در نزد خداوند است .

3 آیه 8 سوره طه و آیه 79 سوره انعام

زیرا در آیه 8 سوره طه آمده است که همهٴ صفات نیکو و زیبا از آن خداست ودر آیه 79 سوره انعام  می توان دریافت که خداوند خالق همهٴ چیزها در آسمانها و زمین است .

پس خداوند سرچشمهٴ همهٴ زیبایی ها و خوبی ها در جهان است .

4 آیه 72 سوره توبه . زیرا در آیه 72 سوره توبه برای اهل بهشت درجات قائل شده است و فرموده که برتر از نعمت هایی مانند باغ ها و میوه های بهشتی ، رضایت الهی است و این رضایت الهی پیروزی عظیم است .

5 با استفاده از آیات 72 سوره توبه و 96 سوره نحل و 8 سوره طه می توان دریافت که برترین هدف نزدیکی و تقرب به خداست .

از آیهٴ 8 سوره طه در می یابیم که همهٴ زیبایی ها و خوبی ها نزد خداست و از آیهٴ 96 سوره نحل به دست می آوریم که جاودانگی و پایداری نزد خداست و هرکس به خدا تقرب جوید به آن زیبایی های پایان ناپذیر و پایدار می رسد و در آیه 72 سوره توبه فرموده است که رضایت الهی بالاترین و برترین پیروزی است .

پس هر چه انسان به خدا نزدیک تر شود و رضایت او را بیش تر به دست آورد به زیبایی ها و کمالات بیشتری می رسد .

تقرب به خدا : بالا رفتن در مسیر کمال و بهره مند ی از زیبایی ها و کمالات .

هر قدر به کمالات و خوبی های وجودی ما افزوده شود به خداوند نزدیک تز می شویم

تقرب به خدا یعنی بهره مندی بیش تر از سرچشمهٴ زیبایی ها و خوبی و کامل تر شدن

پاسخ به اندیشه و تحقیق             ص 42

1 هدف ها از نظر اهمیت با یکدیگر تفاوت دارند

- انسانها به میزان برتری در کسب کمالات و اهداف با یکدیگر تفاوت دارند

- قرآن کریم برترین هدف زندگی را تقرب به خدا معرفی کرده است

- تقرب به خدا برتر از همهؤ زیبایی ها و کمالات است

2 بزرگی انسانها به بزرگی هدف آنها و تلاشی که برای آن هدف می کنند بستگی دارد .

زیرا زندگی انسان را ، هدف او تعیین می کند .

کسی که خواسته های کوچک در زندگی دارد و برای آن خواسته کوچک تلاش می کند به همان اندازه رشد می کند و به کمال می رسداما کسی که خواسته های بزرگ دارد و برای آنها تلاش می کند  به همان میزان به کمال می رسد .

3 الف ) اگر هدف ها و دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را " در جایی مناسب " قرار دهم درخت وجود من " هماهنگ تر ، متناسب تر و کامل تر رشد خواهد کرد "

ب ) برترین محبوب " خداست " زیرا " او جامع و دارندهٴ همهٴ خوبی ها و برترین و زیباترین موجود است "

 درس پنجم

پاسخ سوال یک صفحه 51

مقدمه : خداوند موجود ی نامحدود است . موجود محدود نمی تواند موجود نا محدود را به طور کامل بشناسد

نتیجه : پس موجود محدود (انسان ) نمی تواند خداوند رابه طور کامل بشناسد . (آیه 180 سوره صافات بیان کنندهٴ این حقیقت است )

مقدمه : انسانها مخلوق خداوند هستند . مخلوق نمی تواند بر خالق خود احاطه داشته باشد .

نتیجه : پس انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد .

پاسخ سوال 2      ص51

مقدمه : موجودات این جهان مخلوق خداوند هستند هر مخلوق به اندازه وجود خود نشان دهنده اوصاف خالق خود است

نتیجه : پس موجودات این جهان به اندازه خود نشان دهنده اوصاف خداوند هستند .

آیات 27 سوره روم  - 20 و 21 سوره ذاریات  - 33  تا 39 سوره یس راهنمای ما در این پاسخ است

پاسخ سوال 3      ص 52

مقدمه : این جهان مخلوق خداوند است . مخلوق نمی تواند در مرتبه خالق قرار گیرد مانند خالق شود.

نتیجه : پس مخلوقات این جهان نمی توانند در مرتبهٴ خالق قرار گیرند و مانند خداوند شوند .

مقدمه : این جهان محدود ولی خداوند نا محدود است ویژگی موجود محدود مانند ویژگی های موجود نا محدود نیست .

نتیجه : پس ویژگی های مخلوقات این جهان مانند اوصاف خداوند نیست .

آیات 11 سوره شوری  و 27 سوره روم راهنمای ما در این پاسخ است .

درس ششم :

پاسخ پیام آیات       ص59

2 برخی از این صفات زیبا عبارتند از : عالم رحمن رحیم اِله مَلِک قدّوس سلام مومن مهیمن عزیز جبار متکبّر خالق باری ء- مصور حکیم

4 برخی از این صفات عبارتند از : شریک داشتن دختر و پسر داشتن فقر نیاز - ………

پاسخ نمونه هایی از تدبّر .   ص63

1 استخراج پیام : با تفکر در آیه ی 24 سوره حشر دانستیم که خداوند همهٴ صفات زیبا و نیکو را دارد .

با تفکر در آیهٴ23 سوره حشر و آیهٴ100 سوره انعام دانستیم که خداوند هیچ یک از صفات نقص را ندارد .

2 یافتن مصداق …… : با مطالعهٴ آیات 23 سوره حشر و 100 سوره انعام دانستیم که صفاتی مانند سلام ، مومن و عزیز مصداق صفات زیبا هستند و صفاتی مانند شریک داشتن و فرزند داشتن از نمونه های صفات نقص هستند .

پاسخ اندیشه و تحقیق     ص63

1 صفتی را می توان به خدا نسبت داد که جنبهٴ کمالی داشته باشند  پس معیار توصسف خداوند به برخی صفات این است که آن صفات جنبهٴ کمال و زیبایی داشته باشد یعنی از صفات ثبوتی و کمالی باشند .

2 زیرا بعضی از صفات از نقص و کاستی حکایت می کنند در حالی که خداوند نقص و کاستی ندارد .

3 اولاً انسانها دارای همهٴ صفات کمالی نیستند .

ثانیاً انسانها صفات نقص و عیب هم دارند ولی خداوند صفات عیب و نقص را ندارد .

ثالثاً انسان هر صفت کمالی را که داراست ، به شکل محدود و ناقص دارد اما خداوند صفات کمالی را به صورت کامل و نامحدود دارد .

درس هفتم

پاسخ پیام آیات     ص68

1 میان ایمان و عمل صالح رابطه است . "عمل صالح " ثمره و نتیجه " ایمان " است .

این پیام از آیات 97 سوره نحل و 9 سوره اسزاء به دست آمد

2 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است . زیرا قرآن کریم در آیهٴ 97 سوره نحل می فرماید که در صورتی عمل صالح به حیات طیبه می انجامد و پاداش اخروی در بردارد که از ایمان سرچشمه بگیرد .

3 ممکن است که به زبان بگوید ایمان دارم . اما واقعاً بی ایمان باشد . زیرا ایمان یک امر " درونی " است و جایگاه آن " قلب " است .

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص72

جواب 1 : شناختی که از یک کار خوب یا یک هدف بزرگ یا راه رستگاری به دست می آوریم ، وقتی منجر به عمل خواهد شد که آن شناخت به مرحلهٴ ایمان برسد . علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی کند و ایمان برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است .     صفحه 68 کتاب درسی .

جواب 2 در قلب انسان حالت تنفّر و انزجار پیدا می شود و هر چه این حالت شدید تر باشد ، دوری از عمل هم بیشتر است . البته آن حالت تنفر با نوعی علاقه و محبت به خود همراه است . چون آدمی به خود علاقه و محبت دارد از چیزی و عملی که برایش ضرر داشته باشد متنفر است .

جواب قسمت ب

                      علم

                       ایمان

1 توانستن

2 روشنایی و توانایی بخشیدن

3 ابزار ساختن

4 سرعت بخشیدن

5 ساختن طبیعت

6 زیبایی عقل

7 سازگارکردن جهان با انسان

خوب خواستن

عشق و امید وگرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت دادن

ساختن انسان

زیبایی روح

سازگارکردن انسان با خودش

 

درس هشتم

پاسخ پیام آیات 1     ص 79

جواب : آیه 190 سوره آل عمران بیان می کند که : خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانهٴ حکمت خداست . کسانی که اهل تقعل و خردورزی باشند این نشانه را در می یابند .

پاسخ پیام آیات 2     ص 79

جواب : آیات 41 و 42 احزاب ، آیه 2 انفال و آیه 28 رعد مربوط به ذکر و یاد خداست . این آیات پیام های زیر را در بردارند :        - مومن می کوشد که همواره و بیش از هر چیزی به یاد خدا باشد

              - مومن کسی است که وقتی یاد خدا می شود قلبش به لرزه می افتد

              - مومن کسی است که با یاد خدا قلبش آرام می گیرد

پاسخ پیام آیات 3    ص80

جواب : آیه 9 سوره احزاب به این راه هدایت می کند در این آیه از مومنین می خواهدکه همواره نعمت های خداوند را به یاد آورند .

پاسخ پیام آیات 4    ص81

جواب : آیات 1 تا 4 سوره مومنون از مومنانی یاد می کند که اهل نمارند و در نماز خود خشوع دارند از کارهای بیهوده دوری می کنند و زکات می پردازند

آیه 15 سوره حجرات از مومنانی یاد می کند که اهل شک  و دودلی نیستند با مال و جان در راه خدا جهاد می کنند و انسانهایی صادق و راست کردارند.

آیه 2 سوره عنکبوت به ما یادآوری می کند که کار ، با گفتن ایمان تمام نمی شود . انسان باید در حوداث و بلا یا امتحان پس دهد  وبا عمل به دستورات الهی ایمان خود را حفظ نماید .

پاسخ پیام آیات 5     ص82

- مومنان رستگارند ، در نماز خود ، خاشع هستند و از کارهای لغو و بیهوده دوری می کنند وزکات می پردازند آیات 1 تا 4 سوره مومنون

- مومنان همواره به یاد خدا هستند آیات 41 و 42 سوره احزاب

- مومنان درباره خدا و پیامبر ش شک  نمی کنند ، با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند و در کارهای خود صادق و راست کردارند آیه 15 سوره حجرات

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به لرزه در می آید و وقتی آیات خدا را می شنوند ایمانشان بیشتر می شود و برخدا توکل می کنند آیه 2 سوره انفال

- مومنان با یاد خدا دلهایشان به آرامش می رسد آیه 28 سوره رعد

پاسخ اندیشه و تحقیق    ص86

جواب 1 چون در دوران جوانی و نوجوانی قلب و روح شخص از آلودگی و گناه نسبتاًپاک است و در این دوره نوجوان و جوان در تصمیم گیری شجاعت دارند و نیز از لحاظ جسمانی و روانی توانایی ها در این دوران بیشتر است و گرفتاری های زندگی نیز کم تر است .

جواب 5 جواب این سوال همان عوامل شکل گیری ایمان است که در صفحه 79 و 80 می باشد . 


مطالب مشابه :


پاسخ پیام آیات دین وزندگی 1

پاسخ پیام آیات دین وزندگی 1. و تحقیق اول دبیرستان قرار دارد و فعالیت های آن موجود
حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم متوسطه

حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم متوسطه حل فعالیت های درس دین وزندگی سال دوّم
پاسخ اندیشه و تحقیق کنید دین وزندگی اول دبیرستان

پاسخ اندیشه و تحقیق کنید دین وزندگی اول دبیرستان. چون فعالیت های انسان بر جواب : مرحله اول.
سوالات متن با اندیشه و تحقیق دین و زندگی اول همراه با جواب

عربی و دین و زندگی دبیرستان دین و زندگی اول همراه با جواب فعالیت های انسان بر اساس
پاویرپوینت دین و زندگی اول دبیرستان

اول دبیرستان; آیات دین و هرچند پاورپوینت های ساخته شده دارای معلم دین وزندگی
جواب اندیشه و تحقیق دینی اول دبیرستان

در باره ی کتاب های دین وزندگی چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب جواب : مرحله اول.
سوالات متن دین و زندگی سال اول دبیرستان

دین وزندگی سوالات متن دین و زندگی سال اول دبیرستان - دین و چون فعالیت های انسان بر
حل تمرین و فعالیت های دین وزندگی ۲ درس ۷- ۱۶

حل تمرین و فعالیت های دین وزندگی ۲ درس ۷-
انجام فعالیتهای درس 14 دین و زندگی 3

و فعالیت های دين دین وزندگی 1 کتاب های کمک درسی رایگان ابتدایی راهنمایی دبیرستان
برچسب :