تاريخ‌ و محل‌ رفع نقص كارت ، ‌ و ‌ برگزاري‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد سال‌ 1389 و هم‌ چنين‌ پانزدهمين د

تبصره1- آندسته از داوطلباني كه علاوه بر كد رشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 66 كد رشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم نيز مي‌باشند ، مجدداً مي‌بايست كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را از سايت اين سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.
تبصره2- براي آن دسته ازداوطلبان كد رشته امتحاني 1208 ، 1251 و 1277 كه آزمون آنان در دو نوبت برگزار مي‌شود (نوبت اول عصر پنج شنبه 29/11/88 و نوبت دوم صبح جمعه 30/11/88 ) دو كارت شركت در آزمون در نظر گرفته شده است كه داوطلبان لازم است نسبت به پرينت هر دو كارت اقدام و براي شركت در آزمون هر نوبت از كارت مربوط استفاده نمايند.
1-آزمون‌ كد رشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد) ،1157(مديريت بحران)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي)،  ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان‌تهران‌ برگزار خواهد شد ؛ لذا داوطلبان‌ هر يك از كد‌ رشته‌هاي امتحاني1128،  1154، 1155، 1156، 1157، 1287، 1356و 1360 و ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
آزمون كد رشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي  الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كد رشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامي تكميلي توسط داوطلبان ) تعيين گرديده است كه لازم است داوطلبان استانهاي خراسان رضوي ، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي، سمنان، سيستان وبلوچستان و يا گلستان براي شركت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامي رضوي) و ساير داوطلبان اين كد رشته امتحاني به شهرستان قم (دانشگاه مفيد (ره) قم ) مراجعه نمايند.
3- محل آزمون 5 كد رشته امتحاني شامل كد رشته‌هاي امتحاني 1147، 1149 ، 1150 ، 1153 و 1158 كه ثبت نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران برگزار خواهد شد كه از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط  صادر مي‌نمايند در تاريخهاي پيش بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت ورود به جلسه نيز صادر نشده است.
ب- نظر به اينكه همزمان با برگزاري امتحانات آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389، اولين مرحله آزمون پانزدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (كد 1101)،  مجموعه علوم اقتصادي (كد 1105)، الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن وحديث (كد1111)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه شيمي (كد1203)، فيزيك (كد1204)، مجموعه زيست شناسي (كد1206)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي كامپيوتر (كد1277)، مهندسي كشاورزي (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1358) برگزار مي‌گردد، لذا آن دسته از داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده براي هريك از رشته‌هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ 24/11/88 به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.
ج- درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد لازم است به شرح زير اقدام كنند.
1- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1،2، 4 ، 5، 6، 13 ، 14 و 16 كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد يا مواردمذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 30/11/88 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و از آن طريق اقدام شود.
2- درصورتي كه نسبت به بندهاي 3 ،  7 و 10 ( جنس، معلوليت و زبان خارجي) معترض بوديد ضروري است از روز دوشنبه 26/11/88 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائيد. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است) .
هـ- سهميه رزمندگان:
1- در كارت ورود به جلسه آزمون در مقابل سهميه ثبت نامي آن دسته از داوطلبانيكه در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي اين سهميه شده‌اند، و سهميه آنان مورد تأئيد ارگان ذيربط قرار گرفته كلمه رزمنده قيد شده است.
2- آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌كه‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال‌ 1389 باتوجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي شماره‌ 1 آزمون‌ مذكور متقاضي‌ سهميه‌ رزمندگان‌ شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذيربط مورد تأئيد قرار نگرفته است. (در كارت ورود به جلسه آنان در مقابل عنوان سهميه، رزمنده درج نشده است). لازم است حداكثر تا تاريخ 5/12/88 در ساعات اداري به محل پرونده سابقه جبهه خود در مقطع كارشناسي ارشد مراجعه و نسبت به تأئيد سهميه خود اقدام نمايند. سپس اصل فرم تاييد شده را حداكثر تا تاريخ 6/12/88 با پست پيشتاز به آدرس تهران سازمان سنجش آموزش كشور- صندوق پستي 1365-15875 اداره ثبت نام واحد تحصيلات تكميلي ارسال نمايند.
3- داوطلباني‌كه‌ در كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ عنوان سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آنان‌، سهميه‌ آزاد مي‌باشد و ارگان‌ ذيربط سهميه‌ آنان‌ را تاييدننمايد، در گزينش‌ نهايي‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ حذف‌ و با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.

و- معدل :
معدل مندرج در كارت شركت در آزمون امتحان داوطلبان، براساس ثبت نام اينترنتي انجام شده، درج گرديده است . لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در كارت ورودي خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و درصورت مغايرت، يك نسخه كپي از كارت ورودي تهيه و نسبت به اصلاح معدل اشتباه بر روي فتوكپي كارت ورودي خود با خودكار قرمز اقدام و صحيح آن را بالاي آن بنويسند و فتوكپي مذكور را به همراه فتوكپي مدرك يا گواهي تحصيلي خود از طريق پست پيشتاز حداكثر تا 6/12/88 به صندوق پستي 1365-15875 اداره ثبت نام – واحد تحصيلات تكميلي سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند. بديهي است در غيراينصورت مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نمي‌باشد.
تبصره1- فارغ التحصيلاني كه تا 31/6/88 موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شده‌اند بايد معدل مندرج در مدرك ليسانس (كارشناسي) آنان بامعدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
تبصره2- دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي بايد معدل واحدهاي گذرانيده شده تا تاريخ 31/6/88 آنان با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
تبصره3- فارغ التحصيلان داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل واقعي كارداني (فوق ديپلم) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
تبصره4- دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه پس از اخذ مدرك كارداني (فوق ديپلم) در مقطع كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شده‌اند ، بايد معدل مقطع كارداني و معدل واحدهاي گذرانيده شده در مقطع كارشناسي آنان تا تاريخ 31/6/88 با معدل مندرج در كارت ورودي يكسان باشد.
ز- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنحاق راه بهمراه داشته باشند.


ح- تذاكرات مهم :
1- درب حوزه‌هاي امتحاني صبح ها راس ساعت 30/7 (هفت و سي دقيقه  صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 00/14 (2 بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآيند آزمون صبح راس ساعت 00/8 (هشت) و بعدازظهر راس ساعت 30/14 (دو و نيم بعدازظهر) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ، ممانعت بعمل خواهد آمد.
2-براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً ازمداد سياه‌ نرم‌پررنگ‌ استفاده‌ شود.
3-از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساك‌ دستي‌، كيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه،‌  جزوه،‌ كتاب، ماشين حساب و نظايرآن و هم‌چنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكيداً خودداري‌ شود. بديهي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هركدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقي‌ و با داوطلبان‌ ذيربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد.
4- نظر به اينكه سؤالات رشته‌هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است كه براي پاسخگويي به سؤالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگوئي به سؤالات هر يك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده  و از ورود داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.
5-پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، كارنامه كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌، بنحو مقتضي و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دراختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
6- آن دسته از داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و يا رشته محلهاي مربوط از كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.
7-آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ ، مي‌توانند دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌داخل‌ سال‌ 1389 را كه بر روي سايت سازمان قرار داده مي‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهاي مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.
8- دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) براي داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، از طريق باجه‌هاي پستي سراسر كشور در اختيار آنان (علاوه بر اينكه اين دفترچه بر روي سايت سازمان قابل دسترسي خواهد بود) قرار داده مي‌شود.
9- انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1389 منحصراً اينترنتي انجام مي گيرد و داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.
10- اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه،  نحوه انتخاب رشته براي داوطلبانيكه مجاز مي‌گردند، نحوه دريافت دفترچه انتخاب رشته يا (دفترچه شماره 2) (علاوه بر اينكه دفترچه مذكور بر روي سايت سازمان نيز قرار داده مي‌شود)، در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر خواهد شد.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

   ضمناً باطلاع‌ مي‌رساند داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 99-88923595 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند

(جدول‌ شماره‌ 1) شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون 139 كد رشته امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي
(دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1389 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلي‌داوطلبان

شهرستان محل آزمون

استان محل اقامت

اراك

مركزي

اردبيل

‌اردبيل‌

اروميه‌

‌ آذربايجان‌ غربي‌

‌ اصفهان‌

اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهاي كاشان– آران و بيدگل – نطنز و اردستان)

اهواز

خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهاي آبادان ، خرمشهر، دزفول، انديمشك و شوش)

‌ ايلام‌

ايلام‌

بابل

‌مازندران‌(خواهران)

بابلسر

‌ مازندران‌(برادران)

بجنورد

خراسان شمالي

بندرعباس‌

‌ هرمزگان‌

‌ بوشهر

بوشهر

بويراحمد(ياسوج‌)

كهكيلويه‌ وبويراحمد

بيرجند

خراسان جنوبي

تبريز

آذربايجان شرقي

تهران

تهران‌ (به جز داوطلبان شهرستان كرج)

چا‌بهار

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي  چا‌بهار،نيك شهر و ايرانشهر استان سيستان وبلوچستان مي‌باشد.

خرمشهر

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان و خرمشهر استان خوزستان مي باشد.

خرم‌آباد

لرستان

دزفول

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي دزفول‌، انديشمك و شوش استان خوزستان مي باشد.

رشت‌

‌گيلان‌

رفسنجان

كرمان (داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي رفسنجان، شهربابك و سيرجان استان كرمان مي‌باشد)

زابل

داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سيستان و بلوچستان مي‌باشد.

زاهدان‌

سيستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهاي‌ چا‌بهار، نيك‌شهر، ايرانشهر و زابل)

زنجان

‌زنجان‌

سبزوار

داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوي مي‌باشد.

سمنان‌

سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهاي شاهرود و دامغان استان سمنان )

سنندج‌

كردستان

شاهرود

‌داوطلباني‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از شهرستانهاي شاهرود و دامغان استان سمنان مي‌باشد.

شهر كرد

چهار محال‌ و بختياري‌

شيراز

فارس

قزوين‌

قزوين

قم‌

قم

كاشان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي كاشان ، آران و بيدگل،  نطنزو اردستان استان اصفهان مي‌باشد.

كرمان‌

كرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهاي رفسنجان ، شهربابك و سيرجان)

كرمانشاه

كرمانشاه

گرگان‌

گلستان‌

مشهد

خراسان‌ رضوي (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)

‌همدان‌

همدان

يزد

يزد

كرج

تهران (منحصراً داوطلبان شهرستان كرج)

 


(جدول‌ شماره‌ 2) نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارتهاي ورود به جلسه داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي سال 1389


نام استان

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

مركزي

دانشگاه اراك

اراك- ميدان شريعتي- درب جنوبي دانشگاه اراك

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي – انتهاي خيابان دانشگاه- اداره كل امور آموزشي دانشگاه

آذربايجان غربي

دانشگاه اروميه

اروميه – خيابان شهيدبهشتي- مركز آموزش هاي نيمه حضوري دانشگاه اروميه

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان – ميدان آزادي – دروازه شيراز- ساختمان مركزي معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان

خوزستان

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز- جنب پل پنجم – مجتمع كلاسهاي درسي- دانشگاه شهيدچمران اهواز

ايلام

دانشگاه ايلام

ايلام- ابتداي جاده مهران- روبروي اداره همياري شهرداري‌ها – مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه ايلام

بابل

دانشگاه مازندران- صنعتي نوشيروان بابل (خواهران)

بابل- خيابان دكتر شريعتي- دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر

دانشگاه مازندران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران (برادران)

بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مركزي دانشگاه مازندران – دفتر برگزاري آزمونها

خراسان شمالي

دانشگاه بجنورد

بجنورد- كيلومتر4 جاده اسفراين- پرديس دانشگاه بجنورد

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابي پور- مجتمع گفتگوي تمدنهاي دانشگاه هرمزگان

بوشهر

دانشگاه خليج فارس

بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس- سازمان مركزي- اتاق شماره 111

كهكيلويه و بويراحمد

دانشگاه ياسوج

ياسوج – ميدان معلم- خيابان دانشجو- دانشگاه ياسوج – اداره آموزش

خراسان جنوبي

دانشگاه بيرجند

بيرجند- ميدان شهداء – جنب اداره كل امور اقتصادي و دارايي- ابتداي خيابان 17 شهريور- دانشكده هنر (مهندسي سابق)

آذربايجان شرقي

دانشگاه تبريز

تبريز- بلوار 29 بهمن- خيابان دانشگاه- درب فني- ساختمان مديريت خدمات آموزشي

تهران
(بجز داوطلبان شهرستان كرج)

حوزه خواهران : كليه متولدين سال 1362 و قبل از آن و متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 6000

مركز آموزش هاي نيمه حضوري و تخصصي آزاد دانشگاه علامه طباطبايي: خيابان كارگر جنوبي- پايين تر از چهارراه لشكر- جنب بيمارستان روزبه

حوزه خواهران : متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 6001 تا آخر و كليه متولدين سال 1364 و بعد از آن

دانشگاه تربيت معلم تهران: خيابان شهيد مفتح – شماره 49 نرسيده به خيابان انقلاب

حوزه برادران : متولدين سال 1362 و قبل از آن

دانشگاه علم وصنعت :ميدان رسالت- خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم وصنعت ايران

حوزه برادران : متولدين سال 1363 و بعداز آن

دانشگاه صنعتي اميركبير: خيابان حافظ- روبروي خيابان سميه

چابهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهار- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار- سازمان مركزي (آموزش كل)

خرمشهر

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

خرمشهر- ابتداي بلوار آبادان خرمشهر- دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر- سازمان مركزي

لرستان

دانشگاه لرستان

خرم آباد- سبزه ميدان- خيابان فلك الافلاك- دانشكده علوم پايه دانشگاه لرستان

دزفول

مجتمع آموزش عالي جندي شاپور

دزفول- كيومتر 5 جاده دزفول انديمشك- مقابل پايگاه چهارم شكاري دزفول- دانشگاه جندي شاپور دزفول

گيلان

دانشگاه گيلان

رشت- خيابان نامجو- دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

رفسنجان- بلوار ولايت- دفتر مركزي دانشگاه وليعصر (عج)– دفتر نظارت و ارزشيابي  

زابل

دانشگاه زابل

زابل – خيابان شهيد مفتح – دانشگاه زابل- سايت قديم دانشگاه- ساختمان نمايشگاههاي دائمي

سيستان وبلوچستان

دانشگاه سيستان وبلوچستان

زاهدان – خيابان دانشگاه – تقاطع بلوار معلم- ورزشگاه 22 بهمن- دانشگاه سيستان وبلوچستان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان – دانشگاه زنجان – ساختمان مركزي- حوزه معاونت آموزشي

سبزوار

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

سبزوار- توحيدشهر- پرديس دانشگاه تربيت معلم – سازمان مركزي

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان – كيلومتر 3 جاده دامغان- پرديس شماره 2 دانشگاه سمنان- دانشكده هنر

كردستان

 دانشگاه كردستان

سنندج – خيابان پاسداران – خيابان دانشگاه – درب ورودي داصلي دانشگاه – بالاتر از واحد انتظامات

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود- بلوار دانشگاه – درب اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود- ساختمان مركزي- اداره كل آموزش

چهار محال و بختياري

دانشگاه شهركرد

شهركرد- كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد- اداره امورآموزشي

فارس

دانشگاه شيراز

شيراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

قزوين- انتهاي بلوار دانشگاه – دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)- قزوين

قم

دانشگاه قم

قم- جاده قديم اصفهان- بعداز شهرك قدس- دانشگاه قم

كاشان

دانشگاه كاشان

كاشان – بلوار قطب راوندي- دانشگاه كاشان- ساختمان مركزي- حوزه معاونت آموزشي

كرمان

دانشگاه شهيدباهنركرمان

كرمان – بلوار جمهوري اسلامي- دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه- بلوار شهيدبهشتي- مقابل بيمارستان طالقاني- دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي

گلستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان – خيابان شهيدبهشتي- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

خراسان رضوي

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد – دانشگاه فردوسي مشهد- بلوار وكيل آباد- روبروي پارك ملت – درب شمالي دانشگاه – دانشكده علوم اداري واقتصادي

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان – خيابان مهديه – روبروي پارك مردم- دانشگاه بوعلي سينا همدان

يزد

دانشگاه يزد

يزد- صفائيه – بلوار دانشگاه يزد- پرديس اصلي- سالن امام علي(ع)

كرج

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

كرج- انتهاي رجائي شهر- بلوار شهيد موذن- دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

جدول شماره 3


جلسه آزمون

كد و نام رشته امتحاني

صبح چهارشنبه 28/11/88

1106 (تربيت بدني و علوم ورزشي)،1122 (مجموع زبان روسي)،1124 (مجموعه زبان آلماني)،
1134 (حسابداري)،1142 (مجموعه مديريت)،1156 (آماد)،1157 (مديريت بحران)،1201 (مجموعه زمين شناسي)،1203 (مجموعه شيمي)،1207 (مجموعه آمار)،1267 (مجموعه مهندسي مكانيك)

عصر چهارشنبه 28/11/88

1101 (زبان و ادبيات فارسي)،1102 (مجموعه علوم جغرافيايي)،1126 (مجموعه حقوق)،1130 (مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل)،1154 (مطالعات دفاعي، استراتژيك)،1155 (اطلاعات استراتژيك)،
1204 (فيزيك)،1263 (مهندسي عمران- نقشه برداري)،1264 (مجموعه مهندسي عمران)،1283 (مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي)،1284 (مهندسي نساجي- شيمي نساجي وعلوم الياف)

صبح پنج‌شنبه 29/11/88

1103 (سنجش‌ ازدور وسيستم‌ اطلاعات‌ جغرافيايي‌)، 1109 (فرهنگ‌ و زبانهاي‌ باستاني‌)، 1110 (مجموعه‌ زبان‌شناسي‌)، 1119 (علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌)، 1123 (مجموعه علوم تربيتي 3)، 1125 (مجموعه مديريت جهانگردي)، 1127 (مجموعه ايران‌شناسي)، 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1131 (مجموعه مطالعات جهان)، 1137 (مجموعه مطالعات‌ زنان‌)، 1138 (علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌)،
1139 (مددكاري اجتماعي ‌)، 1140 (پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌)، 1146 (مجموعه محيط زيست)، 1148(مجموعه مديريت‌ اجرايي‌)، 1202 (مجموعه‌ ژئوفيزيك‌ وهواشناسي‌)، 1205 (مجموع فوتونيك)،
1209 (علوم‌ كامپيوتر)، 1215 (علوم محيط زيست)، 1216 (مجموعه زيست شناسي دريا)، 1217 (علوم‌ دريايي‌ و اقيانوسي( فيزيك‌ دريا))، 1218 (مجموعه تاريخ و فلسفه علم)، 1253 (مجموعه‌ مهندسي‌ نفت‌)، 1255 (مجموعه مهندسي پليمر- صنايع پليمر)، 1256 (مجموعه مهندسي معماري كشتي)،
1260 (مهندسي‌صنايع‌(1-مديريت‌ ‌سيستم‌‌و‌بهره‌وري‌2–‌‌‌مهندسي‌سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ))،
1262 (مديريت در سوانح طبيعي)، 1266 (مجموعه دريانوردي)، 1273 (مهندسي مواد – نانو مواد)،
1276 (مهندسي فناوري اطلاعات (IT))، 1279 (مجموعه‌ مهندسي‌ هوافضا)، 1285 (مهندسي‌ شيمي‌ - بيوتكنولوژي‌)، 1286 (مهندسي پليمر- صنايع رنگ)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)،
1288 (مديريت نساجي)، 1289 (مهندسي فرآوري و انتقال گاز)، 1290 (مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون)، 1292 (مهندسي ايمني و بازرسي فني)، 1310 (مهندسي توليدات گياهي)، 1314 (مهندسي‌ كشاورزي‌- حشره‌شناسي‌ كشاورزي‌)، 1320 (هواشناسي‌ كشاورزي‌)، 1322 (مهندسي‌ كشاورزي‌- مكانيزاسيون‌ كشاورزي‌)، 1323 (مهندسي‌ منابع‌ طبيعي‌- بيابان‌زدايي‌)، 1324 (مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌)، 1325 (مهندسي‌ كشاورزي‌- توسعه‌ روستايي‌)، 1326 (مهندسي كشاورزي - شناسايي‌ ومبارزه‌ باعلفهاي‌ هرز)، 1327 (مديريت كشاورزي)، 1350 (برنامه ريزي شهري و منطقه اي)، 1351 (طراحي شهري)، 1353 (مرمت‌واحياءبناهاوبافتهاي‌ تاريخي‌)، 1356 (نمايش عروسكي)، 1359 (پژوهش‌  هنر ، فلسفه هنر، صنايع دستي)، 1361 (مديريت پروژه و ساخت)، 1403 (بيوشيمي باليني)، 1406 (بهداشت حرفه‌اي)، 1409 (ويروس شناسي)، 1414 (فيزيك پزشكي)، 1416 (فيزيولوژي)، 1417 (آمار زيستي)،
1419 (هماتولوژي)، 1420 (بيوتكنولوژي پزشكي)، 1501 (انگل شناسي دامپزشكي)، 1502 (فيزيولوژي دامپزشكي)، 1503 (قارچ شناسي دامپزشكي)، 1504 (بافت شناسي دامپزشكي)

عصر پنج‌شنبه 29/11/88

1117 (مجموعه علوم تربيتي 1)،1118 (مجموعه علوم تربيتي 2)،1132 (باستان شناسي)،
1133 (روانشناسي)،1208 (مجموعه رياضي *)،1251 (مجموعه مهندسي برق *)،1272 (مجموعه مهندسي مواد)،1277 (مجموعه مهندسي كامپيوتر *)

صبح جمعه 30/11/88

1105 (مجموعه علوم اقتصادي)، 1108 (مجموعه علوم اجتماعي)، 1116 (مجموعه فلسفه)، 1208 (مجموعه رياضي*)، 1251 (مجموعه مهندسي برق*)، 1257 (مهندسي شيمي)، 1259 (مهندسي صنايع – مهندسي صنايع)، 1277 (مجموعه مهندسي كامپيوتر*)، 1352 (مجموعه معماري)، 1360 (مجموعه موسيقي)،
1401 (علوم تشريحي (آناتومي))، 1402 (قارچ شناسي پزشكي)، 1408 (فيزيوتراپي)، 1410 (مامايي(فقط خواهران))، 1415 (آموزش بهداشت)، 1421 (سم شناسي)

عصر جمعه 30/11/88

1104 (مجموعه زبان عربي)، 1107 (مجموعه تاريخ)، 1111 (علوم‌ قرآن‌ و حديث‌)، 1112 (فقه‌ و مباني‌ حقوق‌ اسلامي‌)، 1113 (فلسفه‌ و كلام‌ اسلامي‌)، 1114 (مجموعه الهيات و معارف اسلامي‌)، 1115 (فقه‌ شافعي‌  )، 1120 (مجموعه زبان فرانسه)، 1121 (مجموعه‌ زبان‌ انگليسي‌)، 1152 (مجموعه مدرسي‌ و معارف‌ اسلامي‌)، 1206 (مجموعه زيست شناسي)، 1268 (مجموعه مهندسي معدن)، 1301 (مهندسي‌ منابع‌ طبيعي(1-آبخيزداري 2- مرتعداري))، 1302 (مهندسي كشاورزي(1- آبياري و زهكشي 2- سازه هاي آبي
3-منابع آب))، 1303 (مهندسي‌كشاورزي- اصلاح نباتات  - زراعت – علوم تكنولوژي‌بذر)، 1304 (مهندسي كشاورزي – اقتصاد كشاورزي)، 1305 (مهندسي كشاورزي – علوم باغباني)، 1306 (مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي)، 1307 (مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري)، 1308 (مهندسي كشاورزي – علوم خاك)، 1309 (مهندسي كشاورزي(1- علوم دامي 2- پرورش و توليد طيور))، 1311 (مهندسي منابع طبيعي – شيلات)، 1312 (مجموعه مهندسي منابع طبيعي – چوب وكاغذ)، 1313 (مهندسي‌كشاورزي‌-‌علوم‌وصنايع‌ غذايي‌)، 1315 (مهندسي‌ كشاورزي‌- بيماري‌شناسي‌ گياهي‌)، 1317 (مهندسي‌ منابع‌ طبيعي‌ - محيط زيست‌)، 1319 (مهندسي‌كشاورزي‌- مكانيك‌ ماشينهاي كشاورزي‌)، 1321 (مهندسي منابع طبيعي – مديريت‌ مناطق‌ بياباني‌)، 1357 (كارگرداني‌ - سينما-  توليد سيما-  ادبيات نمايشي)، 1358 (مجموعه هنر)


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


مطالب مشابه :


تاريخ‌ و محل‌ رفع نقص كارت ، ‌ و ‌ برگزاري‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد سال‌ 1389 و هم‌ چنين‌ پانزدهمين د

انجمن علمی کتابداری پزشکی کرمان - تاريخ‌ و محل‌ رفع نقص كارت ، ‌ و ‌ برگزاري‌ آزمون
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون پذيرش

ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون بيرجند ـ ميدان شهدا- جنب اداره دارايي
تاريخ‌ ومحل‌ رفع نقص كارت و برگزاري‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشدسال‌ 1389و هم‌ چنين‌ پانزدهمين دور

بانک مقالات مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن - تاريخ‌ ومحل‌ رفع نقص كارت و برگزاري‌ آزمون
هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

با تصميم هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران در سال 83 ،آزمون و دارايي كارت صلاحيت
فرهنگ اصطلاحات حسابداری

identifiable assets test آزمون دارايي هاي قابل شناسايي. identification stage كارت هزينه آزمون شناخت
زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89/ رقابت189 هزار نفر. سازمان سنجش وآموزش کش

كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون جنب اداره دارايي
آزمون سردفتری ازدواج در آینده نزدیك برگزار می شود

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com - آزمون سردفتری ازدواج در آینده نزدیك برگزار می شود - وکالت و
برچسب :