عملكرد سه ماهه سوم 1387 واحدآموزش سلامت مركز بهداشت چالوس

 

 

                                                                                                 

عملكرد سه ماهه سوم 1387 واحدآموزش سلامت مركز بهداشت چالوس

 

-        تشكيل كميته هاي آموزش بصورت ماهانه و پي گيري اجراي مصوبات

-    تهيه و تدوين جدول گانت آموزشي سه ماهه سوم و بررسي و پيگيري اجراي برنامه ها از طريق مركز بهداشتي درماني و واحد هاي ستادي

-        اجراي پايشهاي تخصصي  نظارتي آموزشي از مراكز و خانه هاي تحت پوشش و ارسال پس خوراند و نقاط ضعف و قوت

-    شركت در نمايشگاه هفته نيروي انتظامي و بر پاي 2 غرفه آموزشي و خانه بهداشت نمونه ،بمدت يك هفته در جهت آموزش و اطلاع رسانی از طریق کارشناسان و نیروهای مجرب در غرفه ها و نمايش فيلم و پوستر تابلو و بنر و  توزيع پمفلت هاي آموزشي با  عناوين مختلف به تعداد    6485 نسخه

-        تشكيل جلسات كميته برنامه نويسي  در راستاي برنامه اهداف برنامه راهبردي معاونت بهداشتي 

-    ارسال كتابچه برنامه معاونت بهداشتي و پوسترهاي مربوطه به كليه مراكز و مكاتبه جهت در نظر گرفتن اهداف اين برنامه در برنامه هاي عملياتي مراكز

-        برنامه ريزي و اجراي كلاسهاي اموزشي جهت گروههاي هدف مختلف تحت پوشش كميته امداد

-        هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه هاي مناسبتهاي بهداشتي :

-        ارائه خدمات سمعي بصري

-        مكاتبه با مراكز جهت اعلام جدول زمان بندي آموزش در مدارس ( كليه مراكز و خانه هاي بهداشت )

-        هماهنگي و همكاري جهت اجراي كارگاه سه روزه مربي رابطين بهداشتي در آبان ماه 87

-        هماهنگي  همكاري در اجراي همايش مشترك تجليل از رابطان بهداشتي و همايش ايدز

-        هماهنگي  همكاري در اجراي همايش دانشجویی ایدز و اعتیاد در سالن دانشگاه آزاد اسلامی چالوس در آذر ماه

-        اجراي 27 برنامه پايش تخصصي آموزش سلامت از خانه ها و مراكز بهداشتي درماني با ارزيابي مثبت حدود 75 درصد .

-        تهيه نمودارها و شاخص هاي مقايسه اي فعاليتهاي آموزشي مراكز و خانه هاي بهداشت بصورت فصلي با يكديگر

-        تهيه نمودارها و شاخص هاي مقايسه اي فعاليتهاي آموزشي مطابق جدول گانت عملياتي واحدهاي ستادي

-        تهيه نمودارها و شاخص هاي مقايسه اي فعاليتهاي آموزشي موضوعي آموزشهاي ارائه شده شهرستان

-        تهيه نمودارها و شاخص هاي مقايسه اي اجراي برنامه هاي عملياتي و ميزان به هدف رسيدن انان .

-        تهيه گزارش عملكرد برنامه عملياتي واحد ( برنامه به برنامه ) صورت فصلي

-        تهيه و گزارش عملكرد برنامه هاي مناسبتهاي بهداشتي

-    تهيه نمودارها و شاخص هاي جدول آمار فعاليتهاي آموزشي فصلي مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي از نظر تعداد برنامه ها و تعداد افراد آموزش ديده

-        تهيه جدول امار رسانه هاي توليد و توزيع شده آموزشي

 

 

-فعاليتهاي انجام شده جهت آموزش رابطان ادارات:

-2موضوع         -2جلسه                 -29نفرآموزش گرفته-        59نفرساعت آموزش

-كل جلسات آموزشي شهرستان درسه ماهه سوم87:

-1309جلسه                                 تعدادافرادآموزش ديده 25014

-29جلسه هسته  آموزشي                            -تعدادجلسات آموزشي براي بهورزان57                        - دركميته امداد    :       9جلسه آموزشي               267نفرافرادآموزش ديده                    4806نفرساعت آموزش               

-آموزش درمدارس:404جلسه                       تعدادافرادآموزش ديده12779

جداول عملكرد آموزشي در سه ماهه سوم 87

پس خوراند گزارش عملكرد فصلي برنامه آموزش سلامت مراكزدر سه ماهه سوم 87

نام مركز

عنوان برنامه

رسیدن به هدف

میزان رسیدن به هدف

مركز فرهنگ

افزابش شاخص مستندات آموزشي منطبق با نياز سنجي (برنامه زمان بندي شده )تا 80 %

 

طبق چك ليست آموزش سلامت به 75/71 % رسيده است .

مركز بازار روز

افزايش آگاهي بهورز در مزينه تدوين برنامه آموزشي از 25 % به 50 %

*

طبق چك ليست پايش آموزشي  در يكبار پايش بعمل آمده به 65 % رسيده است .

مركز علويكلا

افزايش  آگاهي بهورزان در زميئه تدوين برنامه آموزشي از 20 % به 40 %

*

طبق پايش بعمل آمده به 4/87% رسيده است .

مركز تازه آباد

افزايش شاخصها و وجود برگه ها و فرم صورتجلسات آموزشي در خانه هاي بهداشت بميزان 100 %

 

طبق پايش چك ليست آموزشي به 2/86 % رسيده است .

مركز هچيرود

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  از 40 به60 %

 

كه كاهش پيدا كرده نشد حدود 40% است كه برنامه مداخله ريخته شود .

مركز مرزن آباد

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  از30% به 50 %

 

طبق چك ليست آموزش 83/38% رسيده است .

مركز واحه

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  از

 

طبق چك ليست به 8/84 % رسيده است .

مركز كلنو

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  از20% به 80 %

 

طبق چك ليست به 57/58 % رسيده است .

مركز حسنكيف

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  تا 90 %

 

طبق چك ليست به 80 % رسيده است .

مركز مجلار

افزايش شاخصها برنامه هاي آموزش سلامت طبق چك ليست تخصصي آموزش سلامت  به ميزان 70 %

*

طبق چك ليست به 80 % رسيده است .

 

جدول مقایسه ای فعالیتهای آموزشی 1387

عنوان

 

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

كل سال 87

توزیع رسانه

80319

 

8183

30825

 

 

تعداد فعالیتهای آموزش در مراکز

419

641

1160

 

 

تعداد افراد آموزش دیده

3218

5837

16149

 

 

تعداد فعالیتهای آموزشی از طریقستاد

82

88

146

 

 

تعداد افراد آموزش دیده

1397

2393

9000

 

 

کل فعالیتهای آموزشیشهرستان

501

729

1309

 

 

تعداد افراد آموزش دیده کل

4615

8164

25014

 

 

 

جدول توزيع رسانه

 

 

               نوع رسانه

                توزیع شده در سه ماهه اول87 

                توزیع شده در سه ماهه دوم87 

                توزیع شده در سه ماهه سوم87 

                توزیع شده در سه ماهه چهارم87 

      کل         

کتاب

2250

15

-

 

 

پمفلت

45560

 1500

17135

 

 

پوستر

85

3

10

 

 

تراکت

3805

500

9719

 

 

اطلاعیه

27308

5700

3300

 

 

پلاکارد پارچه ای

50

164

58

 

 

بنر

24

-

5

 

 

بوکلت -جزوه

111

190

365

 

 

CD

1030

15

111

 

 

فصلنامه

96

96

122

 

 

جمع

80319

8183

30825

 

 

 مركز بهداشت شهرستان چالوس-آموزش سلامت                                                             

 

در سه ماهه سوم نمایشگاه هفته نیروی انتظامی برگزار شد .

در سه ماهه اول نمایشگاه هفته سلامت برگزار شد


جدول فعاليتهاي آموزشي مراكز بهداشت شهرستان چالوس در سال 1387

جمع كل

ستاد

جمع مراكز

علويكلا

واحه

تازه آباد

كلنو

حسنكيف

مجلار

بازار روز

فرهنگ

هچيرود

مرزن آباد

نام مركز

 

501

82

419

45

38

48

22

35

16

54

67

60

34

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

سه ماهه اول 87

729

88

641

52

53

55

59

85

46

53

74

68

96

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

سه ماهه دوم 87

1309

148

 

952+

مدارس=1160

70

106

64

121

98

64

31

98

96

174

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

سه ماهه سوم 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

سه ماهه چهارم 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

جدول فعاليتهاي آموزشي مراكز بهداشت شهرستان چالوس در سال 1387

 

جمع كل

ستاد

جمع مراكز

علويكلا

واحه

تازه آباد

كلنو

حسنكيف

مجلار

بازار روز

فرهنگ

هچيرود

مرزن آباد

نام مركز

 

1231

171

1060

97

91

103

81

120

62

107

141

128

130

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

6 ماهه اول87

1120

261

859

76

66

144

35

46

67

77

110

160

78

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده

6 ماهه اول 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش پايش  تخصصي سه ماهه سوم 87آموزش سلامت

 

رديف

مركز يا خانه مورد پايش

تاريخ اجرا-

در سه ماهه سوم

امتياز كسب شده سه ماهه سوم 87

1

عرب خیل

7/7/87

65

2

علویکلا

7/7/87

92

3

مرکزمجلار

9/7/87

89

4

پل اوشن مجلار

9/7/87

56

5

مرکزمرزن اباد

2/7/87

88

6

پیشمبور واحه

16/7/87

75

7

خانه کلمه کلنو

17/7/87

64

8

مرکزکلنو

23/7/87

97

9

خانه سینوافرهنگ

21/7/87

65

10

رودبارک حسنکیف

8/8/87

47

11

مرکز بازارروز

12/8/87

95

12

کردیچال کلنو

23/7/87

85

13

کلاچان علویکلا

6/8/87

74

14

مرکزواحه

7/8/87

88

15

خانه واحه

7/8/87

70

16

پیشمبورواحه

13/8/87

5/70

17

خانه گرامجان

19/8/87

65

18

خانه اویجدان

19/8/87

60

19

خانه پی قلعه

26/8/87

80

20

طائب کلاواحه

3/9/87

82

21

مرزن ابادشهری

10/9/87

29

22

مرزن ابادروستا

10/9/87

5/67

23

لاهو حسنکیف

21/9/87

50

24

مرکز حسنکیف

26/9/87

82

25

گویتر کلنو

26/9/87

70

26

علویکلاشهری

30/9/87

80

27

علویکلاروستا

30/9/87

92

28

میانگین امتیازات کسب شده خانه های بهداشت

 

5/67

29

میانگین امتیازات کسب شده مراکز بهداشتی درمانی  

 

81/81

30

میانگین امتیازات کسب شده کل  

 

3/73

 

جدول برنامه آموزشی کمیته امداد                         سه ماهه سوم 87

 

تعداد افراد

روش و رسانه

سرفصلهای آموزشی

موضوع

مدرس

تاریخ

ردیف

30

آموزش چهره به چهره/جزوه پمفلت

اطلاع رسانی جهت تعریف سل به عموم جامعه/بیماریابی سل در سطح جامعه/اطلاع رسانی جهت پیگیری موارد مشکوک/اطلاع رسانی جهت قابل درمان بودن سل/اطلاع رسانی جهت روشهای تشخیص سل

بیماری سل

دکترمحسن پور

26/8/87

1

30

سخنرانی/جزوه پمفلت

اطلاع رسانی بیماری ایدز/تعریف ایدز/اطلاع رسانی اپیدمیولوژی ایدز درجهان/روش تشخیص ایدز/اطلاع رسانی جهت پیشگیریازابتلابه ایدز

ایدز

دکترمحسن پور

26/8/87

2

32

سخنرانی/پمفلت

گروههای غذایی رابشناسیم/نحوه صحیح استفاده از گروههای غذایی رابیاموزید/وزن مناسب وعوارض چاقی رابشناسید/اهمیت تحرک وورزش را بشناسید/نحوه ورزش صحیح/هپاتیت وایدز وراههای سرایت رابشناسید

اصلاح شیوه زندگی

خانم سادات کیایی

3/9/87

3

29

سخنرانی وتصاویرموادمخدر

عواملی که باعث بروز اعتیادمیشوند/اشناییباانواع مواد مخدر/راههای برخوردباافرادمعتاددرخانواده/چگونگی برخورد وکنترل جوانان/دادن امکانات درسطح شهرستان به معتادین

پیشگیری از مواد مخدر

اقای فروغی

4/9/87

4

30

سخنرانی

تاریخچه استعمال دخانیات/مضرات دخانیات/روشهای کاهش مصرف/رعایت بهداشت موادغذایی

دخانیات وبهداشت موادغذایی

اقای بیابانی

20/8/87

5

40

سخنرانی پرسش وپاسخ

اهمیت دوره سالمندی/یائسگی/پوکی استخوان/بهداشت فردی

شیوه زندگی صحیح در سالمندان

خانم مژدهی

19/8/87

6

38

سخنرانی وپرسش و پاسخ

بهداشت فردی/بهداشت زناشوئی/مراقبت پیش از بارداری و بارداری

بهداشت فردی

مژدهی

8/8/87

7

19

سخنرانی/پرسش وپاسخ

چراازدواج میکنیم/چه مشکلاتی دربرابر تعهد به زندگی مشترک وجود دارد/اهمیت سلامت عاطفی در زندگی مشترک/شرایط لازم جهت ازدواج

ویژگیهای لازم دختروپسرجهت ازدواج

خانم لزربنی

11/8/87

8

19

سخنرانی وپرسش وپاسخ

تفاوتهای اساسی زن ومرد/5اشتباه بزرگ درزندگی مشترک/10قانون طلائی ازدواج موفق

اسیب شناسی خانواده

خانم لزربنی

13/8/87

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مصوبات كميته هاي آموزش در سه ماهه سوم 87

رديف

تاريخ تشكيل جلسات

تعداد مصوبات جلسه

تعداد مصوبات انجام شده

علت اجرا نشدن مصوبات

درصد مصوبات انجام شده

1

 

 

29/7/87

 

 

5

 

 

4

 

 

مصوبه تهیه بنربه مناسبت روز دیابت ونصب دربین بوردکه بدلیل مشکل مالی انجام نشد

80درصد

 

 

 

 

2

 

 

 

28/8/87

 

 

 

6

 

 

 

6

 

-

 

 

-

 

 

100درصد

 

3

 

 

23/9/87

 

14

 

14

 

 

100درصد

 

جمع

سه ماهه سوم87

25

24

-

96درصد

 

 

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس در مناسبت روز جهاني سالمندان -  مهر 87

 

تعداد جلسات آموزشي

تعداد آموزش گيرندگان

ساير اقدامات انجام شده

- 41

- 399

- نصب پلاكارد پارچه اي

- درج پيام بهداشتي در سربرگ نامه هاي اداري

- ارسال اطلاعيه آموزشي به مراكز بهداشتي درماني

- ارسال پيام هاي بهداشتي از طريق تابلو الكترونيك

- 300 عدد پمفلت و تراكت توزيع گرديد

 

 

 

 

 

 

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس مناسبت روز جهاني كودك مهر ماه  87

 

تعداد جلسات آموزشي

تعداد آموزش گيرندگان

ساير اقدامات انجام شده

 

 

- درج شعار در سربرگ نامه هاي اداري

- تهيه اطلاعيه هاي روز جهاني كودك به تعداد 200 نسخه و توزيع از طريق غرفه نمايشگاه نيروي انتظامي

 

 

 

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس مناسبت روز جهاني قلب- مهر ماه  87

 

تعداد جلسات آموزشي

تعداد آموزش گيرندگان

ساير اقدامات انجام شده

3

25

- درج پيام بهداشتي در سربرگ نامه هاي ادراي

- مكاتبه با مراكز جهت مناسبت و تاكيد بر آموزش در مدارس و توسط بهورزان و رابطين جهت ساير گروه هاي هدف

- تهيه تراكت هاي آموزش و اطلاع رساني به تعداد 3500 و توزيع در سطح جامعه

- تهيه ليستي از پيام هاي آموزش و اطلاع رساني پيشگيري از بيماريهاي قلبي (9 عنوان) و تكثير به تعداد 200 رنگي، و توزيع در سطح جامعه از طريق رابطان ادارات و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تهيه  پلاكارد پارچه اي

- ارسال پيام هاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي از طريق تابلو الكترونيك

- طراحي و تهيه پمفلت روز جهاني قلب (همكاري با واحد بيماريها) و تكثير به تعداد 10000 و توزيع از طريق مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت و نمايشگاه نيروي انتظامي

- هماهنگي و مكاتبه با فرمانداري و دستور جهت تكثير پمفلت ها از طريق دانشگاه هاي شهرستان

- طراحي بنر

- ارسال رسانه هاي آموزشي با عناوين پمفلت (پياده روي براي سلامتي- اطلاعيه توصيه هاي تغذيه اي براي پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي) به ادارات

- مكاتبه با مراكز جهت تاكيد بر موضوع آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلبي در مدارس بعنوان مهمترين جايگاه آموزش و اطلاع رساني جامعه

- تكثير و توزيع 3600

 

 

 

 

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس در مناسبت غذا و تغذيه -  مهر ماه 87

 

تعداد جلسات آموزشي

تعداد آموزش گيرندگان

ساير اقدامات انجام شده

2

36

درج شعار در سربرگ نامه هاي اداري- نصب پلاكارد

نمايش پيامهاي بهداشتي در تابلو الكترونيك

- ارسال 100 تراكت آموزشي به مراكز بهداشتي درماني

- ارسال 70 برگ پمفلت به كليه ادارات

- نصب تراكت هاي آموزشي و هشدار دهنده در ستاد مركز بهداشت

 

 

 

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس مناسبت روز جهاني ايدز   آذر ماه  87

 

تعداد جلسات آموزشي

تعداد آموزش گيرندگان

ساير اقدامات انجام شده

45

1286

- طرح در كميته آموزش

- اجراي برنامه ها مطابق جدول برنامه فعاليتهاي از پيش تعيين شده

- اطلاع رساني به مراكز بهداشتي درماني درخصوص تاكيد بر موضوع آموزشي و تاكيد بر آموزش در مدارس

- مكاتبه با آموزش و پرورش

- اجراي برنامه هاي آموزشي مطابق جدول برنامه در مدارس تحت پوشش

- نصب پلاكاردهاي پارچه اي

- درج پيام درسربرگ نامه هاي اداري

- مكاتبه با فرمانداري و اداره آب و برق و گاز و مخابرات جهت درج پيام هشداري ايدز در قبوض

- مكاتبه با دفتر امام جمعه جهت مطرح كردن در مراسم نماز جمعه

- برگزاري همايش مشترك ايدز و رابطين

- برگزاري همايش دانشجويي ايدز و اعتياد در سالن آموزش دانشگاه آزاد اسلامي 

-هماهنگي با مدارس جهت اجراي مسابقات مقاله نويسي و نقاشي دانش آموزي

گزارش عملكرد آموزشي مركز بهداشت شهرستان چالوس مناسبت بهداشت روان  - مهر  ماه  87

 

ساير اقدامات انجام شده

نصب پلاكاردهاي پارچه اي- نمايش پيام در تابلو الكترونيك

- درج پيام ها در سربرگ نامه هاي اداري

- برگزاري همايش بهداشت روان در كلاردشت 29/7/87

- برگزاري همايش بهداشت روان در چالوس 28/7/87

- تكثير جزوات (تاثير شادي بر بهداشت رواني) و (عوامل زمينه ساز اعتياد و انواع مواد مخدر) و ارسال به آموزش و پرورش

- برگزاري كارناوال در كلاردشت 24/7/87

- برگزاري كارناوال در چالوس 25/7/87

- بصدا در آوردن زنگ سلامت   در مدرسه شهيد بخشي چالوس

- مكاتبه با امام جمعه كلاردشت و چالوس

- توزيع جزوات به نمازگران

- ارسال جزوه و پمفلت به مراكز بهداشتي درماني

 

 

 

 

آمار وضعيت توليد و توزيع رسانه مركز بهداشت شهرستان   چالوس فصل پائیز(سه ماهه سوم)                     سال 87

رديف

نوع رسانه

تعداد رسانه

رسانه هایی که توسط شهرستان طراحی و تولید و تکثیر شده 

1

كتاب

-

 

 

2

پمفلت

16635

 

745نسخه رابط-شپش-بهداشت فردی –پاپ اسمیر

3

پوستر

10

 

 

4

تراكت

9719

 

1300نسخه روز کودک-روز قلب

5

اطلاعيه

3300

 

200نسخه سالمسازی سبزیجات –روز قلب

6

پلاكاردهاي پارچه اي

58

 

توسط شهرستان طراحی و تولید شده

7

بنر

5

 

توسط شهرستان طراحی و تولید شده

8

جزوه آموزشي

365

 

15 نسخه پاپ اسمیر -25 نسخه دخانیات

9

CD

111

 

تکثیر توسط شهرستان

10

فصلنامه

122

 

 

11

فولدر

500

 

رو زجهانی قلب

جمع

 

30825

 

 

 

 

 

بررسی و تعیین شاخص اجرای برنامه های آموزشی گانت برنامه عملیاتی واحد های ستادی در سه ماهه سوم 87

 

واحد ستادی

برنامه زمان بندي شدهبر اساس گانت سالانه آموزشی

تعداد برنامه های اجرا شده اجراشده

درصد اجراي فعاليتها

واحد گسترش

 

5

4

بعلت تغییرآموزشگاه برنامه داوطلب در آذر اجرا نشده 80./.

آموزشگاه بهورزي

 

12

10

بعلت روز داوطلب وتغییر آموزشگاه اجرا نشده

83./.

پيشگيري از بيماريها

 

28

16

همایش آنفولانزا فوق حاد حذف سرخک قراراست در 14و17بهمن اجرا شود 1/57./.

بهداشت مدارس

 

3

 

قراراست در دیماه اجراشود

---

آموزش سلامت

 

4

4

100./.

بهداشت محيط

2

1

اصلاح شیوه دفع زباله درشهرستان دیگر قراراست اجراشود

50./.

بهداشت حرفه اي

3

3

100./.

 

بهداشت خانواده

16

15

93./.

 

جمع ستاد

 

68

49

72./.

براساس پايش هاي تخصصي انجام شده در سه ماهه سوم 82:

3/73میانگین امتیاز ارزیابی مثبت

81/81 ارزیابی مثبت در مراکز    

    43/67 ارزیابی مثبت در خانه ها


مطالب مشابه :


فرم پيش نويس طرح پژوهشي(PROPOSAL)

2- دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين لازم است
برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93

بهداشت حرفه ای شهرستان خرمدره - برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93
گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه )

شاهین احمدی - گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه ) - وبلاگ شخصی شاهین احمدی - شاهین احمدی
نمودار گانت

مدیریت و کنترل پروژه - نمودار گانت - هر آنچه پیرامون مدیریت و کنترل پروژه و نرم افزارهای
امروز سوال شد: معنی لغوی گانت یعنی چه؟ آیا مخفف است؟ Gantt chart

جدول گانت بر گرفته از نام هنری گانت (Henry Gant) است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی و روش های
عملكرد سه ماهه سوم 1387 واحدآموزش سلامت مركز بهداشت چالوس

- تهيه و تدوين جدول گانت آموزشي سه ماهه سوم و بررسي و پيگيري اجراي برنامه ها از طريق مركز
برچسب :