طرح تحول سنگ بناى اصلاح الگوى مصرف

image-E07B_4B7ED337.gif

http://www.golestanstate.ir/gallery/news/6635656.jpgطرح تحول سنگ بناى اصلاح الگوى مصرف http://up.iranblog.ir/4/1259839008.jpg


با نامگذارى سال ۱۳۸۸ بهعنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظيفه بسيارخطيرى بر دوش مسئولين و مردم نهاده شد. از سوى ديگر، در اواسط سال گذشتهمسئولين اقتصادى كشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سياست هاى اقتصادىدر ۷ محور اساسى دست زده اند. سؤال اين است كه تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوىمصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختاربرنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند. قبل از ورود به بحث بايستى به نكات زيرتوجه كرد. اولاً آمار منتشره از سوى بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى كشور حاكى از آن است كهميانگين مصرفى بسيارى از منابع و كالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است وشكى نيست كه بايستى اين نسبت ها «اصلاح» شوند. ثانياً كلمه «الگوى مصرف» دلالتبر بسيارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اوليه و منابع طبيعى، مصرف انواعحامل هاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منايع انسانىماهر و غيرماهر، و حتى زمان. بنابراين جاى تعجب نيست كه نامگذارى سال ۱۳۸۸ بهعنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اكثريت بخش هاى كشور جنب و جوش خاصى ايجاد كردهاست و با اينكه در سال هاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد بهصرفه جويى تأكيد شده است، اين مرتبه به تمامى بخش هاى قبل از مصرف، يعنى توليدو توزيع نيز تسرى پيدا مى كند. حال به سؤالات اساسى اين مقاله برمى گرديم. تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختار برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند اجازه دهيدبه برنامه هاى عملياتى طرح تحول اقتصادى در يكايك نظام هاى كليدى طرح بپردازيم

http://upload.doostjoon.com/images/362.gif

الف) اصلاح نظام گمركى: واحدهاى گمركى كشور وظيفه اداره جريان ورود و خروجكالاها و همچنين ترانزيت كالاها را از قلمرو كشور به عهده دارند. مسلماً چنيننظامى نيز شامل واردكنندگان و صادركنندگان كالا، قوانين و تشريفات گمركى ومأمورين گمرك مى باشد كه هر يك به نوبه خود مى توانند فرآيند خود را بررسى واصلاح نمايند. انجام سريع و كاراى تشريفات گمركى مى تواند در زمان و منابع مصرفى كمك نمايد واصلاح فرآيند انجام امور گمركى مى تواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگىبهتر و بيشتر بين سازمانى واحدهاى گمركى و اعمال سياست هاى گمركى بهينه و كارابه ارتقاى رضايت واردكنندگان و صادركنندگان و حتى دولت كمك نمايد به طورى ديگرشاهد پديده هايى مانند قاچاق و صرف هزينه هاى مبارزه با آن نباشيم. چه بسى كههزينه هاى صرفه جويى شده و درآمدهاى افزايش يافته از طريق اصلاح الگوى مصرف درزمينه گمرك كشور بتواند نيازهاى سرمايه اى ساير بخش ها را فراهم نمايد از اينرو توسعه گمرك الكترونيكى، بهبود نظام ارزشگذارى كالاها، آمايش بهينه واحدهاىگمركى و اصلاح ساختار سازمانى گمرك به ارتقاى هرچه بيشتر سلامت ادارى و تسهيلبهتر تشريفات گمركى كالاها و تسريع ترخيص كالاها از جمله برنامه هايى هستند كهدر طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفته اند

http://upload.doostjoon.com/images/221.jpg

ب) اصلاح نظام مالياتى: اصولاً نظام مالياتى شامل اجزايى مانند ماليات دهندگان،ماليات گيرندگان، فرآيندهاى تعيين و وصول ماليات و قوانين مالياتى مى باشد. دربخش ماليات گيرندگان، نياز به ساختار سازمانى و مديريت منابع انسانى موجود درسازمان است كه سياستگذار مى تواند با «اصلاح» فرآيندها و سامانه هاى تعيين ووصول ماليات و آموزش مناسب افراد، به افزايش انگيزه پرداخت ماليات و افزايشميزان ماليات، آن هم با رغبت، بپردازد. كمااينكه در برنامه هاى اين نظام،برنامه اصلاح فرآيندها و سامانه هاى عملياتى و اصلاح ساختار سازمانى و مديريتمنابع انسانى به چشم مى خورد.

ج) اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها: در اين نظام، زمان بسيارمورد توجه بايد قرار گيرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعيين تكليف شدن درخواستهاى صدور مجوزها مى تواند متقاضيان را به سمت بهترى هدايت نمايد و معطلى افراددرگير در اين نظام را به حداقل برساند. با ساماندهى بهينه نظام پخش كالا، بررسىو اصلاح توزيع واحدهاى توليدى، توزيعى و حتى تعيين نقاط بهينه مصرف كالاها وخدمات، كه جزو برنامه هاى عملياتى اين طرح مى باشند، مى توانند منجر به صرفهجويى هاى قابل توجهى در هزينه هاى بررسى، صدور و نهايتاً توزيع بهتر كالاهامنتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند كه با اصلاح فرآيند انجام اموراين نظام مى تواند به حداقل برسد.

د) اصلاح نظام بانكى: نظام بانكى شامل مؤسسات مالى، سپرده گذاران و وامگيرندگان و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى جذب، تخصيص و نظارت بر سيستم بانكىاست. هدايت هر چه بهتر و صحيح تر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسنديده قرض الحسنهبراى تأمين نيازهاى ضرورى مردم مى تواند چنان سيستم بانكى را اعتلا بخشند كههزينه ها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جويى شده و بجاتخصيص يافته موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردند.

اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتريان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگيرى مىنمايد و توسعه بانكدارى الكترونيكى و ايجاد مؤسسات تخصصى مالى براى اعتبارسنجىمى توانند برنامه هايى باشند كه در اين طرح به اجرا گذاشته شوند، كمااينكه هماكنون به نتايجى هم دست پيدا كرده اند.

ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بين منابع توليد، منابع ارزى و سرمايهخارجى مى تواند به ورود تكنولوژى و منابع كمياب و مورد نياز كشور براى كليه بخشهاى اقتصادى كمك نمايند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهينه ساختن فرآيندارزشگذارى پول ملى مى تواند چنان به تقويت پول ملى از طريق واقعى (افزايش توانتوليد و صادرات) كمك نمايد كه تخصيص منابع كميابى مانند ارز خارجى توليد رامتحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى كشور را به درآمدهاى نفتى كمتر سازد. و) اصلاح نظام يارانه ها: به جرأت مى توان گفت كه وجه تمايز طرح تحول اقتصادىموجود با ساير برنامه هاى توسعه اى كشور مى باشد، همانا اصلاح قيمت حامل هاىانرژى و ساير كالاهاى يارانه اى است كه طى فرآيند مشخصى اقدام به شناسايى اقشاراجتماعى و فعاليت هاى اقتصادى آسيب پذير مى نمايد و بازتوزيع يارانه پرداختى بهساير بخش ها را بهبود مى بخشد. مسلماً اصلاح قيمت ها و هدفمند يارانه ها مىتوانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف كننده نهايى منتهى شوند.

ز) اصلاح نظام بهره ورى: شايد بتوان ادعا كرد كه كليه نظام هاى «الف تا و» همگىدر خدمت نظام بهره ورى مى باشند و اصلاح كليه نظام هاى اشاره شده، بهره ورى راارتقا مى بخشند. اصلاح فرآيند بودجه ريزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها بابرنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ايجادكننده نظامى باشند كه مانع هدر رفتنمنابع ذى قيمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحليلبهره ورى و استقرار نظام تعيين جايزه ملى بهره ورى برنامه هايى هستند كه در اينطرح مورد توجه قرار گرفته اند.

در جمع بندى، كليه برنامه هاى عملياتى مرتبط با نظام هاى در حال بررسى به دنبالبهينه سازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمايه اى و انسانى هستند و نشان مى دهندكه الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف كننده نهايى، بلكه در بخش توليد وتوزيع نيز مى تواند اصلاح شود و وظيفه هر ايرانى است كه به نوبه خود فرآيندهاىكارى و به كارگيرى منابع را بهينه و اصلاح نمايد.

//www.bargozideha.com/static/portal/71/713977-462294.jpg مطلب رو مطالعه کنید نظر یادتون نره منتظرم


مطالب مشابه :


احادیث مربوط به عدم اسراف

پیشبینی فوتبال; سایتهای
راهکار های استفاده بهینه از آب

پیشبینی فوتبال; سایتهای
طرح تحول سنگ بناى اصلاح الگوى مصرف

پیشبینی فوتبال; سایتهای
بازیافت کاغذ

پیشبینی فوتبال; سایتهای
جدائی نادر از سیمین ، اخراجی ها 3، سن پطرزبورگ کدام دیدنی تر است ؟

لیست سایتهای تا بیننده حوادث بعدی را پیشبینی کند البته به نظر من فوتبال چاف و
پژوهشي درباره اسراف-دانلود مقاله

پیشبینی فوتبال; سایتهای
یک مطلب در مورد کوانتوم

مکانیزم انجام واکنش‌ها، پیشبینی خواص آروماتیکی ترکیبات فوتبال آسیا. آرشیوی وب
برچسب :