آموزش و پرورش تطبيقي در ايران

طبيق و مقايسه به عملي اطلاق مي شود كه د رآن دو يا چند پديده را در كنار هم قرار داده، به منظور يافتن وجوه اختلاف و تشابه ،آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .

اصطلاح «آموزش و پرورش تطبيقي »را نخستين بار مارك آنتوان ‍‍ژولين در سال 1817 با انتشار طرح و نظرات اوليه اثري درباره ي آموزش و پرورش تطبيقي مطرح كرد ؛با اين وصف تا چندي پيش ،بيشترنويسندگان فرانسوي «علم تعليم و تربيت تطبيقي »را بر آن ترجيح مي دادند .هر يك از اين اصطلاحات معناي خاصي دارد كه لازم است بررسي شود .

پداگوژي يا «علم تعليم و تربيت »را به طور اعم«علم اموزش و پرورش كودكان »و به طور اخص «روش اموزش »تعريف كرده اند .«آموزش و پرورش» داراي معناي وسيعتري است:اين اصطلاح نه تنها بيانگر خودنهاد،بلكه نتيجه آن و مجموع فرايندهايي است كه يك شخص رادر تمامي ابعاد ذهني ،اخلاقي،جسماني،زيباشناسي واجتماعي ميسازد.از نظر تاريخي ،آموزش و پرورش قبل از هر نوع تعليم و تربيتي وجود داشته است ؛آموزش و پرورش جزئي از زندگي هر گروه اجتماعي است كه با انتقال فرهنگ خويش شرايط بقاي خود را تضمين ميكند.

از نظر لغوي ،«پداگوژي»به اعمال و رفتاري گفته مي شود كه بزرگسالان روي كودكان اعمال مي كنند (paida )،در حاليكه امروزه آموزش وپرورش روي بزرگسالان نيز اعمال ميشود؛آموزش وپرورش سعي دارد از عمل يكسو يه مربيان بر فراگيران فراتر رفته و مباحثه اي دو جانبه ايجاد كند؛همچنين آموزش و پرورش بر مفهوم «خود آموزي» كه نشان دهنده تلاش فرد براي خود سازي است، تأكيد مي كند. وانگهي امروزه در مقابل تأثير وسائل ارتباط جمعي (مطبوعات ،راديو و تلويزيون )و محيط كه عاملان تربيت در نظر گرفته مي شوند ، از تأثير مدرسه كاسته شده است.

موضوع «مقايسه» نيز تجزيه و تحليل و توضيح شباهتها و تفاوتهاي بين دو پديده يا دو نهاد است.طبيعي است كه تفاوتها و شباهتها بايد با موضوعات مورد نظر مربوط بوده،در متن آنها قرار داده شوند. از اينرو عيب اصطلاح «تعليم و تربيت تطبيقي»اين است كه مقايسه را به رويدادهاي آموزش محدود مي كند،در حاليكه قلمرو آن با پيشرفت علوم ديگري مانند اقتصاد، جامعه شناسي و مردم شناسي كه به آموزش و پرورش تطبيقي مي پردازند وسيعتر شده،است و ديگر،هدف نه صرفاً مقايسه دو نظام اموزشي ،بلكه روابطي است كه اين نظامها با محيط ملي و جهاني خود دارند .همچنين اصطلاح «علم تعليم و تربيت» بيانگر همه ي پيشرفتهاي معاصر باشد .

(آموزش و پرورش تطبيقي نويسنده لوتان كوي ،ترجمه دكتر محمد يمني دوزي سرخابي )


تعريف آموزش و پرورش تطبيقي


تطبيق و مقايسه به عملي اطلاق مي شود كه د رآن دو يا چند پديده را در كنار هم قرار داده، به منظور يافتن وجوه اختلاف و تشابه ،آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم . اصولاً در زندگي روز مره بدون كار تطبيق و مقايسه نمي توان تصميمي اتخاذ نمود و راه و روشي براي حل وفصل رضايت بخش امور انتخاب كرد. مثلاً زماني كه يك كالاي خاص را از ميان انواع مشابه آن خريد بر مي گزينيم يا از ميان چند رشته ي تحصيلي رشته تحصيلي خويش را انتخاب مي كنيم و يا از بين چندين شيوه ي اداره ِ امور مؤسسات آموزشي كار مديريت يك مؤسسه را بر ساير مؤسسات آموزشي ترجيح مي دهيم ،در تمامي اين موارد به نوعي مقايسه و تطبيق مبادرت ورزيده ايم كه به اعتقاد خود گزينش اصلح منتهي شده است .

در حيطه ي آموزش و پرورش ،اين مقايسه يا تطبيق مي تواند بين رويدادهاي آموزشي در داخل يك نظام تربيتي با نظامهاي تربيتي كشورهاي ديگر مقايسه شود. بدين سان آموزش و پرورش تطبيقي را مي توان چنين تعريف كرد:


آموزش و پرورش تطبيقي ترجمه اصطلاح comparative education است و به دانشي اطلاق مي شود كه موضوع آن شناسايي ،تحليل و مقايسه شباهتها و تفاوتهاي پديده هاي تربيتي در داخل يك نظام آموزشي و يا بين نظامهاي آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي ،مذهبي،اقتصادي،سياسي مؤثر در تشكل و پيدايش آنها ست .(آموزش و پرورش تطبيقي نويسنده دكتر احمد آقازاده)


لوتان كوي ازاموزش و پرورش تطبيقي به عنوان علم بين رشته اي كه تخصصهاي مختلف را براي تبيين پديدههاي تربيتي ،چه در داخل يك كشور و چه در بين ممالك با فرهنگهاي مختلف ،ميطلبد نام ميبرد


مطالب مشابه :


آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي چيست؟ در روزگار ما ، همه ملتها ، با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته
خلاصه کتاب آموزش وپرورش تطبیقی دکتر احمداقا زاده

بدين ترتيب تاريخ اموزش و پرورش تطبيقي اغاز شد اگر هر يك از مردمان اسيا ,
نظام آموزشي كشورهاي جهان

آموزش و پرورش تطبیقی - نظام آموزشي كشورهاي جهان - آموزش و پرورش و
مفهوم آموزش و پرورش تطبيقي

تطبيق و مقايسه به عملي اطلاق مي شود كه د رآن دو يا چند پديده را در كنار هم قرار داده، به منظور
نظام آموزش و پرورش ایران

تاريخچه آموزش و پرورش تطبيقي. نمونه سوالت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش تطبيقي چيست؟

پنج شنبه 7 دی ماه 1385 03:41: در روزگار ما ، همه ملتها ، با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و در حال
آموزش و پرورش تطبيقي در ايران

آموزش و پرورش تطبیقی - آموزش و پرورش تطبيقي در ايران - ارائه مقالات معتبر آموزش و پرورش
برچسب :