تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با زن خود یا زنی دیگر از راهی غیر معمول جماع می کرد مردی بدعت گزار است و درصدد کار ناروایی بر می اید که به صلاح او نیست و سنت و روش پیغمبر را رعایت نمی کند . اگر دید که با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر او حرام است مجامعت کرد علاقه خویشاوندی از وی قطع می شود و طرف او چه زنده باشد و چه مرده دلیل غم و اندوه است .

دانیال (ع) می گوید : جماع کردن در خواب روا شدن حاجت است . مخصوصا اگر ببیند که نطفه از او بیرون امد . اگر کسی ببیند که با کسی جماع کرد از ان شخص خیر و نیکی به او می رسد و حاجتش براورده می شود و اگر ببیند کسی با او جماع کرد خاندان او ثروتمند می شوند و اگر ببیند با زن خود جماع کرد و در حال جماع زن روی او بود و او در زیر قرار داشت زنی دیگر می گیرد و از او خیر و منفعت می بیند .

کرمانی می گوید : اگر در خواب ببیند که بکارت دختری را برداشت در ان سال با زنی ازدواج می کند یا کنیزی می خرد و اگر ببیند به حرم پادشاه رفت و جماع رفت بر دشمن پیروز می شود و اگر ببیند با حیوان درنده ای جماع کرد تعبیرش همین است و وضعش روبراه می شود و بعضی می گویند از سوی پادشاه به ترس و بیم دچار می شود و اگر ببیند با مرغی جماع کرد از کسی که از نظر تاویل و تعبیر به ان مرغ منسوب است پیروز می شود . اگر ببیند با شخصی مسیحی یا یهودی یا زرتشتی جماع کرد امور دنیوی و مادی او منظم و مرتب می شود . اگر مرد پیری که به کلی شهوت جنسی را از دست داده در خواب ببیند که مثل دوران جوانی شهوت پیدا کرده است شوق و رغبت زیادی به امور و وظایف دینی پیدا می کند و اگر کسی در خواب ببیند که با زنی بدکار و نابکار جماع کرد دنیا پرست می شود و مال حرام به دست می اورد .

جابر مغربی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند با شتر جماع کرد از سختی نجات می یابد و بر دشمن پیروز می شود و مالش فراوان و نامش مشهور می شود و اگر ببیند با پادشاه جماع کرد محرم و نزدیک پادشاه می شود و اگر ببیند با زن پادشاه جماع کرد از پادشاه به او منفعت می رسد و اگر ببیند با زن حائض جماع کرد وضعش بد می شود و اگر ببیند با زنی جماع کرد که مرده بود وضع و حالش بد می شود تا وقتی که با خویشان او وصلت کند و اگر ان زن زنده باشد  از بستگان او دور و جدا می شود .

اسماعیل اشعث می گوید : اگر کسی د خواب ببیند که با کنیزی که زن اوست جماع کرد از پادشاه به او خیر و منفعت می رسد و اگر ببیند با مرد جوان معروف و اشنایی جماع کرد از او خیری به او می رسد و اگر ببیند با مرد جوان مجهول ناشناسی جماع کرد به وسیله پادشاه حاجتش براورده می شود و اگر ببیند با مردی مرده جماع کرد برای ان مرده خیراتی می کند و اگر زنی در خواب ببیند که با زنی دیگر جماع می کند از او نیکی می بیند و حاجتش بر اورده می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : در خواب جماع کردنی که موجب احتلام گردد و غسل بر او لازم شود تعبیر ندارد . (یعنی از خواب های شیطانی و نفسانی است و تعبیر و معنای خاصی ندارد )

بعضی از معبران می گویند : جماع با زن حائض در خواب دلیل بر سهولت و اسانی کارهای دنیوی بیننده خواب است . اگر در خواب دید طرف جماع زنده است خیر و نیکی به او می رسد و ممکن است به سفر حج برود . اگر ببیند با زنی که مرده است جماع کرد غمگین و مستمند می شود و اگر ببیند با زن مرده بیگانه جماع کرد کاری که از ان ناامید شده انجام می دهد . اگر ببیند با جوان نااشنایی که میان ایشان خصومت و دشمنی است جماع کرد خصومتشان تبدیل به مهر و محبت می شود و از او خیر و نیکی می شود و اگر ان جوان اشنا باشد بر او پیروز می گردد . اگر ببیند با مرد پیری جماع می کرد از بخت خود خیر و نیکی می بیند .

 

 


مطالب مشابه :


کودک به چشمانم زل زد و بعد پشت در ناپدید شد

تعبیر خواب سال است که خواب می بینم بچه دار به سرعت نا امید شدن و دست از تلاش شستن
ناباروری و پسر شدن جنین

صرف نظر از بچه دار شدن اگر می کسی ولو بچه خواب گرم در پسر شدن بچه اثر حتمی دارد
تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در دانیال (ع) می گوید : جماع کردن در خواب روا شدن حاجت است .
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر زن گرفتن در خواب بر 4 وجه است : 1. بزرگی و مقام 2. افزایش مال 3.
تعبیر خواب با حرف الف - تعبیر خواب آب - آب بینی - آب تیره

تعبیر خواب با حرف در خواب بیند از بینی او اب آید نشان بر بچه دار شدن است و پسر - کل کل و
حرف س

آب كشيدن از چاه براي كسي كه زن حامله دارد به تولد نوزاد پسر صاحب خواب از بچه دار شدن
تعبیر خواب باتلاق - تعبیر خواب باد - تعبیر خواب باد رها کردن -

تعبیر خواب از باتلاق رد شدن در خواب نشانه ی ان است که فشار سختی روی ضد دختر و پسر
مردی که حامله شد همراه با عکس های جالب حاملگی!!!!!!!!!!

متخصص بهداشتی و حتی اعضا خانواده وی همواره با تصمیم او برای بچه دار شدن پسر بودن و
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب خویش را مانند پسر خود اینکه بچه دار می شوید . اگر خواب ببینید
برچسب :