طرح درس روزانه بسکتبال

فرم پیشنهادی طرح درس روزانه بسکتبال دوره راهنمایی ومتوسطه

 

مراحل تدریس

زمان

فعالیت های مورد نظر

ملاحظات روش اجرا

تنظیم کلاس،

آمادگی سازمان

10 دقیقه

تعویض لباس

حضور و غیاب

 

آماده ساختن بدن:

تمرینات گرم کننده

15دقیقه

دویدن ها

حرکات کششی،حرکات نرمشی

 

 

 

اجرای هدف،آموزش

 

 

55دقیقه

الف-مرور مهارتهای قبلی

ب-اریه و معرفی مهارت جدید

ج-تمرین مهارت های جدید

د-استفاده از تکنیک جدید در بازی

ه-ارزشیابی

 

بازگشت به حالت اولیه

5دقیقه

نفس عمیق-حرکات نرم و بسیار سبک

 

تعویض لباس

5دقیقه

 

 

هدف های کلی:دانش آموزان پس از اتمام نیم سال بتوانند بارشته بسکتبال آشنا شده ومهارت های پایه آن را فرا گیرند.

هدفهای آموزشی هرماه        

دانش آموزان بتوانند:

1-تعادل در بسکتبال را یاد بگیرند

2-کار با توپ و آشنایی با توپ را بدانند

3-مقدمات دریبل را یاد بگیرند

1-پاس دو دست سینه به سینه

2-پاس دو دست زمینی

3-دریبل کوتاه و بلند

1-آموزش شوت سه گام

(لی آپ شوت)

2-آشنایی با رانینگ

 و دبل

3-آشنایی با قوانین و مقررات بسکتبال

1-آموزش جاگیری در بسکتبال

2-دریافت توپ از حلقه(ریباند)

3-یارگیری در بسکتبال

خلاصه فعالیت های هفتگی ویژه هر کلاس

آموزش نکات بیومکانیکی تعادل توسط مربی و تمرین در حالتهای مختلف بدون توپ و پس از آن حالت تعادل با توپ

 

آموزش انواع دریبل در حالت های مختلف کوتاه جهت عبور از موانع بلند در ضدحمله ها-تمرینات ستونی ورقابتی در قالب دریبل نمودن

پس از مراحل قبل به آموزش سه گانه یا لی آپ شوت اقدام شود و بهتر است پس از توضیح تمرینات دریبل و پس از آن لی آپ شوت به طرف حلقه انجام شود

در این جلسه نحوه ی استقرار دفاع و حمله توضیح داده می شود وپس از آن آماده شدن بازی اتجام می شود و کلیه ی موارد باید رعایت شود

 آوردن هماهنگی لازم برای ارائه تجربیات مختلف جهت به دست مالکیت توپ، نحوه ی صحیح گرفتن توپ، آشنایی با محیط توپ وتسلط برای در اختیار داشتن در قالب تمرینات گوناگون 

 آموزش پاس دودست ونشان دادن نحوه ی صحیح در هنگام ارسال ودریافت تمرینات دونفره روبروی هم ویا به صورت دوگروه روبروی هم

 توضیح در ارتباط با تخلفات رایج در بسکتبال دبل ورانینگ جهت مبتدیان ونشان دادن حالت های مختلف آن

 آموزش ریباند یادریافت از حلقه توضیح داده می شود واهمیت دریافت از حلقه توضیح وبر این نکته تمرین داده می شود

 آموزش نحوه ی صحیح دریبل وتوضیح ونشان دادن حرکت از تمرینات یک ودونفره در قالب تمرینات ستونی وگروهی وبازی های محدود

 آموزش پاس دودست زمینی توضیح : مانند حرکت جلسه قبل بااین تفاوت که دریافت پس از برخورد توپ بازمین در فاصله ۳/۱ حریف وتمرینات مشابه با موانع

 آموزش خطاها وتخلفات رایج در بسکتبال که شامل برخوردهای مشخص تخلف از قوانین وبرخوردهای ورفتار ناشایست ونحوه امتیازات وچگونگی برنده شدن

 دراین جلسه نسبت به اهمیت سیستم دفاعی یارگیری نسبت به جاگیری توضیح ودر قالب بازی تمرین می شود

 مروری برتمرینات سه جلسه گذشته و بازی در قالب تیم های دو نفره وسه نفره

 مروری برتمرینات سه جلسه گذشته وبازی در قالب تیم های ۳و۴ نفره ودرصورت امکان بازی به صورت واقعی

 بازی در قالب تیم های پنج نفره وانتظار رعایت قوانین ومقررات از دانش آموزان وبه کار بردن مهارت های آموزشی فراگیر شده

 ارزیابی ازمهارت های آموزشی داده شده در قالب بازی واقعی از دانش آموزان

                                     

موضوع

نکات مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه در اجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

تعادل

Balance

۱- پاها به اندازه عرض شانه ا ز یکدیگر فاصله داشته باشد .

2- باخم کردن زانوها مرکز ثقل بدن به زمین نزدیک می شود

3- دست ها از ناحیه آرنج خمیده ودرحالت عادی درکنار بدن قرار دارند

4- سردرامتدادبدن طوری که مرکز ثقل بدن به جلو یا عقب متمایل نشود

 

 

1- زانوها باید حدود 120-110 خم شوند

2- درحالت عادی به صاف بودن پشت برای دید کامل زمین وحفظ تعادل توجه شود

3- موقعیت دست ها نسبت به یکدیگر درحالت تهاجمی وتدافعی متفاوت است

4- برای بالا نگه داشتن سر تاکید می شود چانه تا حدی بالاقرارگیرد

 

۱- خم نکردن زانوها یا خم کردن بیش از حد

2- بازکردن دست ها به طرفین با آرنج های صاف (درحالت تدافعی ) یا نزدیک کردن بیش از حد آنها به یکدیگر (درحالت تهاجمی ) یا آویختن آن به پایین

3- خم کردن پشت وسربه جلو

4- انتقال بیش از حد مرکز ثقل به جلو

5- انتقال بیش از حد مرکز ثقل به جلو یا عقب

این مهارت برای انجام اکثر مهارت های بسکتبال ضروری است

 

کار با توپ

BallHandling

 1- دوقطرتوپ را با انگشتان گسترده طوری بگیرید که امتداد دوانگشت شست با هم زاویه ای حدود 90 ایجا دکند

2- انگشتان روبه جلو

3-آرنجها خمید ه وراحت در نزدیکی بدن

4-توپ در اکثر حالات در ناحیه ی سینه وشکم حفظ با حرکت وقوی وانگشتان کنترل می شود

 1-در هنگام مالیکت  توپ به اصول مهارت تعادل توجه شود

2-آرج ها در کنار بدن

3-درهنگام مالکیت توپ توجه به دو عامل

دقت وسرعت ضروری است

 1-انقباض بیش از حد انگشتان

2-چسبیدن آرنج ها به بدن

3-استفاد از تمام از انگشتان  در گرفتن توپ به جای استفاده از تمام  دست (به جز گودی کف دست)

4-رعایت نکردن اصول ضروری تعادل خم کردن زانوهادرهنگام مالکیت توپ

 تمام حرکات با توپدر بسکتبال نیاز به مهارت کار با توپ دارد

دریبل

Dribbling

 1- هدایت توپ :هرگز نبایدبه توژ ضربه زد، بلکه بایدتوپ راهل داد.

2-کنترل توپ:با قرار گرفتن انگشتان بازبر روی توپ وحرکت قوی مچ توپ را کنترل کنید

3-حرکت دست :باتغییرزاویه ی ساعد وبازو در مفصل آرنج  عمل در یبل انجام می شود

 1-همیشه سربالا واز خم کردن کمر بپرهیزید .

۲- انگشتان کاملا باز باشد وبدون انقباض دریبل بزنید

۳-در هرسه نوع دریبل توپ را بادستی دریبل

 شود که از دسترس مدافع دور باشد

4-بازیکنان با هر دودست قادر به در یبل زدن باشند

5-برای حمایت از توپ همیشه از دست  حمایت کننده استفاده شود

 1-ضربه زدن به توپ

2-نگاه کردن به توپ

3-خم کردن کمر  به جای زانو ها

4- در یبل زدن نزدیک بدن وبرخورد توپ با پاها

5-درحین دربیل زدن تخلف(دبل)صورت گیرد

 رد و بدل شدن توپ بین دست وزمین را دربیل گویند

پاس دو دست سینه به سینه

StraigntPass

 1- دست ها وپاها قبل از پاس دادن :توپ کاملا دردست نگه داشته شود بدن در حالت تعادل وآماده ی پاس دادن  به مناسب ترین هم تیمی  است

2- دست ها وپاها پس از پاس دادن:

توپ  باباز شدن مفصل آرنج وحرکت قوی مچ وانگشتان  به سمت سینه پاس گیرنده فرستاده می شود

3- در هنگام پاس می توان  یک پا را به جلو حرکت داد

4-محل ارسال پاس: سینه ی فرد گیرنده

 1- توپ بدون هیچ قوسی  به سینه ای پاس گیرنده ارسال شود

2-پس از ارسال پاس  دست ها  به دنبال توپ کشیده  شود  ومچ ها  به طرف خارج بچرخندوآخرین تماس را انگشت سبابه وشست با توپ داشته باشد

3- پاس دهند باید از آمادگی پاس گیرنده مطئن باشد

 ۱- قبل از ارسال توپ برای حفظ ان در ناحیه سینه آرنجها به قدری به طرفین باز شود  که جهت انگشتان  به سمت بالاتغییر کند

2-پایین انداختن دست ها بعد از پاس

3-پایی که برای افزایش قدرت به جلو آورده شدن به زمین کوبیده  شود

4-شانه ها بیش از حد منقبض ویا به سمت بالا کشید شود

 یکی از رایج ترین وسریع ترین پاس های بسکتبال است .فاصله ی دو مهاجم در استفاده از این پاس نباید زیا باشد

پاس دو دست زمینی

نقطه ی شروع پاس از سینه وشکم پاس دهند ه می باشد ونقطه ی ارسال پاس حدود یک مترتا یک متر ونیم مقابل پای توپ گیرنده است

 

۱- توپ با زاویه ای مناسب به زمین زده می شود

۲-چرخش توپ قبل از برخورد آن با زمین به سمت پاس دهنده وپس از برخورد آن به زمین به سمت پاس گیرنده است

۳- آخرین انگشت رها شونده در پاس انگشت شست سبابه هر دو دست است

۴- خمیدگی زانوها در کاهش ارتفاع توپ قبل وپس از برخورد با زمین اهمیت بسیار دارد

۱- خم کردن پشت وکمر به جای خم نمودن زانوها به منظور کاهش ارتفاع توپ

۲- کوبیدن توپ با شدت به زمین

۳- انتقال پاس از ناحیه ی سینه پاس دهنده به یک متر تا یک متر ونیم مقابل پای پاس گیرنده

۴- ارسال توپ به نقطه ای بجز (۵/۱-۱متر) مقابل پای پاس گیرنده


 برای ضد حمله ها وارسال توپ به داخل ذوزنقه

پاس یک دست سینه وزمینی

۱- دست ها وپاها قبل از پاس دادن: پاس دهنده پایی را که به سمت مدافع است یک گام جلوتر قرار می دهد

۲- توپ را با کنترل کامل هر دو دست به یک سمت هدایت می کند وبا یک دست پاس می دهد

۳- دست ها وپاها پس از پاس دادن : دست وپاس پاس دهنده با آرنج باز به دنبال توپ کشیده می شود و مچ دست به سمت داخل خم می گردد

۴- محل ارسال پاس : توپ در صورت وجود مدافع در کنار پاس گیرنده فرستاده می شود

۱-توپ بدون هیچ قوسی فرستاده می شود

۲- پس از ارسال پاس دست پرتاب کننده به دنبال توپ کشیده می شود ومچ به طرف داخل می چرخد

۳- با دست وپای حمایت کننده از نزدیک شدن مدافع به توپ جلوگیری می شود

 ۱- توپ با دست نزدیک مدافع فرستاده شود

۲- پاس دهنده از پای حمایت کننده وبدن استفاده نکند

۳- پاس به سینه پاس گیرنده ارسال شود

۴- پاس با قوس از بالای سر مدافع فرستاده شود  

 در پاس کاری های سریع و وجود یک مدافع از این پاس استفاده می شود

 پاس دو دست بالای سر

 

1-عمکرد دست وپاها فبل از پر تاب اجرای پاس:پاها به اندازه ی عرض شانه از هم فاصه دارند توپ را بادودست در بالای پیشانی گرفته به طوری که آرنج ها نه زیاد بالای پیشانی گرفته به هم چسبیده ونه زیاد از هم فاصله داشته باشد

2-عملکرد دست ها وپاها بعد از پاس:  باکشیده شدن  آرنج به سمت جلو وبالا وخم شدن مچ ها به سمت جلو وپایین توپ کاملا مستقیم فرستاده می شود در هنگام رها کردن توپ وزن روی سینه هر دو یا پای جلویی منتقل می شود

 1- توپ از حد بالای پیشانی عقب تر نرود

2-در هنگامه پاس دست ها از آرنج کشیده واز مچ به جلو وپایین خم شود

3- توپ  بدون هیچ قوسی بایک حرکت تند از نقطه ی ارسال به سینه پاس گیرنده فرستاده شود

 

 1-توپ برای قدرت پرتاب  بیشتر به بالا وپشت  سربرده شود

2-توپ باقوس به سمت پاس گیرند ه ارسال شود

3-پاس دهنده به بدن خود انقباض بیش از حد بدهد

 
در فوصل نزدیک ومدافعان کوتاه  قد استفاده می کنند
سانترها از این نوع پاس استفاده می کنند

 

 

 

 پاس نزدیک یا دست به دست

 

 

 عملکرد دست ها در هنگام پاس : این پاس صرفان با حرکت سریع مچ وانگشتان به سمت بالا انجام می شود

 این پاس که پاسی کاملا گول  زننده استباید در فاصله ای بسیار نزدیک انجام گیرند حرکت قوی وانگشتان  تنها عامل اجرای موفقیت آمیزپاس است

 چنانچه پاس گیرنده پاس دهنده از یکدیگر فاصله داشته باشند. این پاس که از قدرت پر تاب کمتری بر خوردار  است  به راحتی دفاع پذیر است 

 در این پاس از حرکات تکنیکی دو و سه نفر استفاده وی شود

 پاس بیسبالی

 1-عملکرد به سمت شانه ی دست پرتاب کننده برده می شود وزاویه ی بین ساعد وبازو حدود90 است

2-توپ عقب برده  شده سپس آرنج کمی باز وبه دنبال آن توپ پرتاب می گردد دست دیگر حمایت  توپ را بر عهده دارد سپس پای موافق دست  پرتاب به عقب برده است

3-عمکرد دست ها وپاها در اجرای پاس: با استفاده از حرکت کمر ودست پرتاب  کننند به سمت جلوتوپ پرتاب می گردد . هم زمان با حرکت دست به سمت جلو پاس موافق دست پرتاب به جلو آورده می شود

 1-تا مراحل انتها پرتاب توپ باهر دوست حمل وکنترل می شود

2-پاس بیس بالی به دو دلیل داری اهمیت وقوس است .

3-الف)به برد بیشتر توپ کمک می کند

4-ب)توپ از دسترس مدافع حفظ  می شود

5- با انتقال توپ عقب بلافاصله توپ برای پرتاب به جلو آورد می شود
6-حرکت هم زمان پای موافق دست پرتاب برای افزایش قدرت پرتاب  لازم است

 1- حمل توپ توسط  یک دست

2-چرخش بیش از حدبدن در هنگام حمل توپ به عقب

3-عدم درک پاس دهند از حرکت هم زمان پا به جلو  ودر نتیجه  تضعیف اجرای پاس

4- عدم اجرای پاس به صورت قوس دار

 برای  فواصل بسیار دور و در ضد حمله ها استفاده  می شود

 پاس هوک

1- عملکرد دست ها و پاها قبل از پاس:   توپ کنترل شده در ناحیه سینه وشکم با یک حرکت دورانی به یک سمت حمل می گرد ودر انتهای حرکت دورانی دست به صورت کشیده در بالا قرار می گیرد تا حدی که بازو  کنار گوش قرار گیرد هم زمان با دوران توپ  به یک سمت، زانوی پای موافق دست پر تاب به سمت جلو وبالا جمع می شود
2- عمکرد دستها  وپاها بعد از پرتاب: در انتهای حرکت پاس ،دست پرتاب باحرکت قوی مچ انگشتان از ناحیه ی کتف توپ را به سمت سینه فرد پاس گیرند ارسل می کند

 1- دوران توپ به یک سمت با هر دو دست انجام می شود

2- حرکت ارسال توپ به هدف فقط با یک دست و در نقطه اول(آرنج صاف) انجام می شود

3- پس از ارسال توپ  فورود بر روی هر دو پا

 1- توپ با دو دست پاس داده می شود

2-توپ با یک دست دوران داده می شود

3-نگاه وسر مسیر توپ را تارسیدن به هدف دنبال نکند

 

 مهارت دریافت

 1- حالت آمادگی قبل از دریافت: دستها به صورت کشیده به اندازه قطر توپ انگشتان بازو راحت وآماده ی دریافت توپ

2- حالت دریافت توپ: به استقبال توپ رفته با یک جهش کوتاه  وبا خم کردن زانو و پایین آوردن مرکز ثقل تعادل حفظ می شودبرای توقف از تمام سطح پاها استفاده می شود

3- حالت دست در دریافت: توپ به محض تماس دست با توپ با خم کردن آرنج ها توپ در سینه وشکم حمایت می شود

 1-برای دریافت توپ باید به استقبال توپ رفت

2- دستها به اندازه قطر توپ از هم فاصله داشته وانگشتان به حالت آزاد وراحت به سمت جلو باشد

3- به محض تماس توپ باید آن را در سینه وشکم حمایت کرد

 1- دستها با آرنج ها خمیده در ناحیه ی شکم منتظر دریافت توپ بمانند

2- انگشتان بیش از حد منقبض باشد

 

 

 

شوت ثابت با یک دست

 1- دست ها وپاها قبل از پرتاب: باز وبه موازات زمین، ساعد با بازو  زاویه ی 90 دارد  و ساعد تا مچ نیز زاویه 90 ، انگشتان باز وجهت انگشتان به طرف عقب وتوپ روی کف دست

2- دست غیر پرتاب یا کمک کننده، در کنار توپ قرار می گیرد محل قرار گرفتن توپ در جلو بالای پیشانی است

3- پاها به حالت تعادلی

دست ها و پاها در هنگام پرتاب:

1- شروع حرکت از ناحیه ی آرنج سپس توپ از نقطه جلو بالای پیشانی با باز شدن مفصل آرنج به سمت بالا وجلو پرتاب می شود آرنج صاف می گردد

2- حرکت قوی مچ وانگشتان مکمل حرکت آرنج است ومچ به سمت جلو وپایین خم می شود زانوها صاف و وزن بدن روی سینه پا منتقل می شود

3- جهت بدن به سمت حلقه است

 1- توپ روی تمام سطح کف دست قرار می گیرد( با گودی دست تماس ندارد)

2- زاویه مچ با ساعد با بازو ،  و بازو با بدن 90 است

3- جهت آرنج رو به حلقه است

4- پرتاپ توپ با قوس

5- پاها موازی با هم یا یکی از پاها جلوتر از دیگری است و وزن بدن روی سینه با دو پا تقسیم می شود

 1- با گودی کف دست تماس داشته باشد

2- دست غیر پرتاپ بالای توپ قرار گیرد آرنج در راستای حلقه نباشد

4- مچ دست بیش از حد معمول خم شود

5- بدن در جهت حلقه نباشد

 

 

 

 

شوت ثابت دو دست

 1- دست ها وپاها قبل از پرتاب:ابتدا توپ در ناحیه ی سینه وشکم قرار دارد جهت انگشتان به سمت جلو وبا دوران آرنج ها به سمت نقطه پرتاب منتقل می شود پاها می توانند موازی با یکدیگر باشند

2- دست ها وپاها در هنگام پرتاب: توپ همرا با یک قوس با باز شدن مفصل آرنج های دو دست به سمت حلقه پرتاب می شود مچها به صورت کشیده و موازی یکدیگر در مسیر توپ باقی می ماند به طوری که با چرخش مچ ها کف دست ها به طرف بیرون قرار می گیرد  پاها به دنبال پرتاب توپ به سمت جلو حرکت می کند

 1- توپ کاملا با تمام سطح کف دست تماس دارد

2-دست ها پس از پرتاپ به طور موازی در امتداد توپ کشیده می شود

3- قوس توپ بسیار مهم است

 1- خم کردن مچ ها به دنبال پرتاب توپ

2- عدم توالی حرکت توپ در انتقال از ناحیه ی سینه به نقطه پرتاب

 

 

 

 

 شوت هوک

 عملکرد دست ها وپاها در شوت هوک دقیقا مانند پاس هوک می باشد به علاوه ی دونکته ویژه زیر باید دعایت شود

1- هدف شوت هوک،  حلقه تخته است بنابراین انگشتان و سر در جهت حلقه قرار دارد

2- شوت هوک بیشتر در بین بازیکنان سانتر انجام می شود 

1- توجه به دست غیر پرتاب در شوت هوک به عنوان ابزاری حمایت کننده است در مقابل مدافع
2- شوت هوک را می توان با یک تک گام اجرای کامل سه گام از فواصل نزدیک یا دور نسبت به حلقه انجام داد

 1- موارد (1) و(2) اشتباهات رایج در پاس هوک

2- پایین انداختن دست غیر پرتاب

 

 

 

 

 

شوت سه گام

 1-وضعیت دست ها وپاها قبل پرتاب: مهاجم همزمان با قطع دریبل یا دریافت پاس با پای موافق دست شوت اقدام به برداشتن یک گام بلند می کند همزمان با آن توپ را با دو دست در سینه وشکم حفظ می کند پس از فرود روی پای گام اول  گام دوم را با پای بعدی به صورت کوتاه بر می دارد سپس با وارد کردن فشار روی پای گام دوم جهش کرده پای دیگر با زانوی خمیده در شکم وتوپ به سمت جلو وبالا برده می شود

2- وضعت دستها و پاها پس از پرتاب: دست پرتاب تا آخرین لحظه به دنبال توپ کشیده می شود پای خمیده صاف،فرود بر روی دو پا صورت می گیرد

 1- از مهارت شوت یکدست استفاده می شود

2- گام اول بلندتر و گام دوم کوتاهتر

3- توپ تا آخرین لحظه با نگاه به  دست پرتاپ دنبال می شود

4- در مراحل گام برداشتن، توپ با دو دست حمل می شود

5- همیشه پرش آخر روی پای مخالف دست پرتاپ

6- فرود روی هر دو پا

7- شوت سه گام از سمت راست حلقه بهتر است  با دست راست  واز سمت چپ حلقه بهتر است با دست انجام گیرد

 1- اندازه طول گام ها یکسان باشد

2- توپ با یک دست حمل شود

3- فرود روی یک پا انجام گیرد

4- دست غیر پرتاب به صورت کشیده در کنار بدن و پایین قرار گیرد

 

 

 

 

 

شوت جفت

1- عملکرد دستها وپاها قبل از پرتاب: مهاجم پس از قطع دریبل پاها را به موازات هم وبه اندازه عرض شانه روی زمین قرار می دهد و ضمن خم کردن وسپس باز کردن زانوها اقدام به یک پرش عمودی می کند وهمزمان با پرش توپ را از ناحیه سینه وشکم به سمت بالای سر هدایت می کند در نقطه اوج پرش همراه با مکثی کوتاه توپ با یک دست پرتاب می شود
2- عملکرد دستها وپاها بعد از پرتاب: پس از پرتاب فرود روی سینه دو پا در همان نقطه انجام جهش است

1- در هنگام شوت از پرش قوی ومناسب استفاده می شود
2- بدن در لحظه شوت در هوا به جلو خم نشود

3- حرکت باز شدن آرنج به سمت حلقه به قدرت وکنترل شوت کمک می کند
4- مکث کردن برای شوت جفت بسیار با اهمیت است
5- تکنیک شوت جفت همان تکنیک شوت یکدست است

1- شوت کننده به جای استفاده از یک پرش مطلوب از یک پرش حداکثر استفاده نماید
2- پس از پرتاب کردن توپ فرود در نقطه جلوتر از محل پرش انجام گیرد
3- شوت کردن بدون مکث انجام شود
4- رها کردن توپ قبل از رسیدن به نقطه اوج پرش یا در هنگام فرود انجام گیرد

 

 

ریباند

1- خصوصیات جسمانی : قد بلند دستهای بلند کف دست بزرگ، جثه بزرگ وغیره ...
2- خصوصیات تکنیکی
3- خصوصیات تجربی: شناخت موقعیت خود وسایرین
اشغال فضای کافی
تشخیص مسیر توپ
پرش به موقع وتشخیس زمان حرکت

1- توجه به شرایط بازیکنان حریف، قبل از اقدام به ریباند
2- تشخیص مسیرهای بازگشت توپ پس از اصابت به حلقه یا تخته
3- پرش به موقع ومناسب

1- عدم توجه به موقعیت بازیکنان حریف وهم تیمی ها
2- پرش بی موقع
3- گرفتن توپ با آرنج های خمیده

                              

نقاط قوت سیستم

نقاط ضعف سیستم

دفاع جاگیری

۱-بازیکنان قادر خواهند بود تایک منطقه دفاعی مشخص بر روی تعداد محدودی از حرکات دفاع فردی تمرکز یابند

۲-یکی از مهمترین ویزگیهای این دفاع پوشش کامل منطقه ذوزنقه

۳- برای بازیکنان کم انرژی، کم تجربه، کم تحرک موثر است

۴- تعداد خطاهای فردی بازیکنان را کاهش می دهد

۵- نه تنها موجب توسعه ی یک کار گروهی وهماهنگ می شودزمینه مناسبی را برای اجرای ضد حمله سازماندهی شده فراهم می آورد

۱- این دفاع در مقابل شوت های دور و تجمع چند مهاجم در یک سمت حمله، بسیار ضعیف است

۲- تفهیم مسئولیت های فردی به ویزه در مرزهای دفاعی وقرارگیری بیش از یک مهاجم در یک منطقه مشکل است

۳- این دفاع در مقابل ضد حمله تیم مقابل آسیب پذیر است

یارگیری

۱- بر اساس این نوع دفاع به خوبی می توان مسئولیت های دفاعی بازیکنان را مشخص نمود

۲- با استفاده از این نوع دفاع بازیکنان به خوبی با اصول دفاع فردی و شیوه ی اجرایی آنها در قالب کار گروهی سازگار می شود.

۳- این نوع دفاع در مقابل تیم هایی که دارای یک یا دو بازیکن شاخص وامتیاز آور هستند بسیار مفید است

۴- این نوع دفاع موثرترین شیوه ی دفاعی در مقابل تیم هایی است که دارای شوت زنهای دور خوب هستند

۱- اجرای دفاعی تیمی یارگیری نیاز به تمرین زیاد  وهماهنگی تیمی و توانایی و انگیزه زیاد مدافعان دارد

۲- تک تک بازیکنان باید با اصول دفاع فردی به خوبی آشنا باشند

۳- امکان ارتکاب خطاهای فردی زیاد است

۴- نیاز به بازیکنان ذخیره زیاد و همسان با بازیکنان اصلی دارد 


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه بسکتبال

+نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۵ساعت 7:29 توسط گروه درسی تربیت بدنی اسلامشهر |
طرح درس روزانه بسکتبال

وبلاگ ورزشی - طرح درس روزانه بسکتبال - برای دانش آموزان وهمکاران تربیت بدنی - وبلاگ ورزشی
نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی
طرح درس یک جلسه بسکتبال

طرح درس یک جلسه بسکتبال آرشیو پیوندهای روزانه: طرح درس ورزش در
طرح درس بسکتبال

طرح درس بسکتبال طرح درس سالانه رشته بسكتبال كلاس اول
طرح درس روزانه شوت سه گام در بازي بسكتبال

شماره طرح درس: جویندگان مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

جهان اطلاعات ورزشی - فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال - کسی
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه پیوندهای روزانه : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
طرح درس روزانه ی هندبال

طرح درس روزانه ورزش" درس: ورزش و تربیت بدنی پایه: چهارم ابتدایی کلاس: طرح درس بسکتبال
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه والیبال بسکتبال. شماره طرح درس: مجری:
برچسب :