عشق و ثروت و موفقیت

 

* عشق و ثروت و موفقیت *

2ivf9jd.jpg

زني از خانه بيرون آمد و سه پيرمرد را با چهره های زیبا جلوي در ديد.
به آنها گفت: « من شما را نمي شناسم ولي فکر مي کنم گرسنه باشيد، بفرمائيد داخل تا چيزي براي خوردن به شما بدهم.»
آنها پرسيدند:« آيا شوهرتان خانه است؟»
زن گفت: « نه، او به دنبال کاري بيرون از خانه رفته.»
آنها گفتند: « پس ما نمي توانيم وارد شويم منتظر می مانیم.»
عصر وقتي شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را براي او تعريف کرد.
شوهرش به او گفت: « برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائيد داخل.»
زن بيرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: « ما با هم داخل خانه نمي شويم.»
زن با تعجب پرسيد: « چرا!؟» يکي از پيرمردها به ديگري اشاره کرد و گفت:« نام او ثروت است.» و به پيرمرد ديگر اشاره کرد و گفت:« نام او موفقيت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنيد که کدام يک از ما وارد خانه شما شويم.»
زن پيش شوهرش برگشت و ماجرا را تعريف کرد. شوهـر گفت:« چه خوب، ثـروت را دعوت کنيم تا خانه مان پر از ثروت شود! » ولي همسرش مخالفت کرد و گفت:« چرا موفقيت را دعوت نکنيم؟»
فرزند خانه که سخنان آنها را مي شنيد، پيشنهاد کرد:« بگذاريد عشق را دعوت کنيم تا خانه پر از عشق و محبت شود.»
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بيرون رفت و گفت:« کدام يک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.»
عشق بلند شد و ثروت و موفقيت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسيد:« شما ديگر چرا مي آييد؟»
پيرمردها با هم گفتند:« اگر شما ثروت يا موفقيت را دعوت مي کرديد، بقيه نمي آمدند ولي هرجا که عشق است ثروت و موفقيت هم هست! »

آری... با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردید


مطالب مشابه :


طلسم عشق و محبت و برترین تکنیک محبوبیت ، جذابیت و فریبنده گی و دلبری و شیفته کردن دیگران

چگونه دلربا باشیم ؟ - طلسم عشق و محبت و برترین تکنیک محبوبیت ، جذابیت و فریبنده گی و دلبری و
طلسم عشق و محبت بین زن و شوهر

زن و شوهر هرگز خصومت نکنند. این دعا برکاغذ بنویسد و در میان بالش بگذارد زن و شوهر سر را بر روی
طلسم محبت ، دعای محبت

طلسم محبت ، دعای به جهت محبت میان زن و شوهر و غیره به گلاب و زعفران نوشته ناشتا به شوهر
دعا برای عزیز شدن

عشق و محبت طلسم عزیز شدن نزد
جداول کتاب شمس العرفا و کتاب شمس الانوار

عشق و محبت طلسم عزیز شدن نزد
طلسم خوشبختی

عشق و محبت طلسم عزیز شدن نزد
طلسم عشق و محبت و برترین تکنیک محبوبیت ، جذابیت و فریبنده گی و دلبری و شیفته کردن دیگران

قدرت ذهن من ( گلچین بهترینها ) - طلسم عشق و محبت و برترین تکنیک محبوبیت ، جذابیت و فریبنده گی و
گشایش در کار و باز شدن بخت

عشق و محبت طلسم عزیز شدن نزد
فضیلت تهلیل های قرآن

عشق و محبت طلسم عزیز شدن نزد
عشق و ثروت و موفقیت

طلسم عشق. عشق و ثروت و « بگذاريد عشق را دعوت کنيم تا خانه پر از عشق و محبت شود.
برچسب :