قابلیت استناد به کیفرخواست خیانت در امانت بر علیه محکوم له چک

اگر حكمي در ارتباط با محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك صادر شده باشد چنانچه بعد از صدور حكم كيفرخواستي مبني بر خيانت در امانت نسبت به چك (دليل دعوا) ارائه گردد كيفرخواست مذكور در مرحله اجرا قابليت اعتنا دارد يا خير؟

 

اكثريت قريب به اتفاق قضات پس از بحث و بررسي در خصوص موضوع سوال توسط همكاران قضايي، عقيده دارند كه كيفرخواست در اين مرحله، در اجراي حكم تاثيري ندارد مگر اينكه بعد از صدور حكم قطعي كيفري اعاده دادرسي صورت گيرد.

 

چنانچه محكوم‌له در مرحله اجرا سرقفلي مغازه‌اي را به عنوان مال محكوم‌عليه معرفي كرده باشد و تشريفات مزايده انجام و بر اساس پاسخ استعلام ثبتي، دستور تمليك هم توسط دادگاه صادر شده باشد و بعد از انجام مزايده و صدور دستور تمليك مدركي از اداره ثبت ارائه شود مبني بر اينكه ميزان مالكيت محكوم‌عليه كمتر از آنچه بوده است كه قبلا اعلام نموده است آيا از موارد ابطال عمليات اجرايي است و تاثيري در آن دارد يا خير؟

 

آقاي عنايت:

نيازي به تقديم دادخواست نيست دادگاه مي‌تواند با درخواست خريدار، مزايده و دستور تمليك را نسبت به ميزاني كه سهم محكوم‌عليه نبوده است ابطال كند.

 

آقاي افراشي:

ذينفع در كل مي‌تواند ابطال مزايده و دستور تمليك را نسبت به ميزاني كه سهم محكوم‌عليه نبوده است را بخواهد (به استناد ماده 355 قانون مدني) و نيازي به تقديم دادخواست نيست.

 

حاج آقا موسوي:

يكي از خياراتف خيار تبعيض نفقه است، در جايي كه مبيع به تمامه قابل تملك نباشد به استناد اين خيار مي‌توان معامله و مزايده را به نسبت مقداري كه سهم مالكيت محكوم‌عليه نبوده است ابطال كرد و نيازي به تقديم دادخواست نيست.

 

آقاي سيدرضايي:

دادگاه بدون تقديم دادخواست مي‌تواند مزايده را نسبت حصه‌اي كه در مالكيت محكوم‌عليه نبوده است ابطال نمايد و بدون تشريفات مربوط به تقديم دادخواست دادگاه قادر به اتخاذ تصميم در اين مورد مي‌باشد.

 

آقاي عالمي:

با درخواست مي‌توان مزايده را ابطال نمود و الزامي به تقديم دادخواست نيست.

 

آقاي محدثي:

در فرض سوال دادگاه با درخواست مي‌تواند از دستور تمليك عدول و مزايده را نسبت به سهمي كه متعلق به محكوم‌عليه نبوده است ابطال نمايد الزاما ضرورتي به تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد.

 

آقاي امان‌الهي:

با درخواست هم مي‌توان از دستور تمليك عدول و مزايده را باطل كرد ولي به لحاظ اينكه اين اعتراض خارج از مدت يك هفته قانوني است شايد اولي باشد با تقديم دادخواست، ابطال دستور تمليك و مزايده خواسته شود.

نظر اكثريت: نظر اكثريت مطلق قضات حاضر در جلسه اين است كه دادگاه بدون تقديم دادخواست و صرفا با درخواست مي‌تواند از دستور تمليك عدول و مزايده را ابطال نمايد


مطالب مشابه :


نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - آزموده های حقوقی 3

نمونه دادخواست ابطال حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق ثبت، درخواست ابطال دستور اجرا
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان نمونه دادخواست های حقوقی
دانلود نمونه دادخواست خام

نمونه دادخواست ابطال عمليات اجرائي برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدور دستور
فرم هاي قضايي

پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387 نحوه تنظیم دادخواست نمونه ابطال مزایده .دستور اجرا کردن
نمونه فرم های دادخواست وشکواییه((2))

نمونه فرم های دادخواست دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور 123.نحوه اجرا اسناد
قابلیت استناد به کیفرخواست خیانت در امانت بر علیه محکوم له چک

ارائه گردد كيفرخواست مذكور در مرحله اجرا دادخواست، ابطال دستور نمونه دادخواست
دانلود نمونه دادخواست مدنی

دانلود نمونه دادخواست ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند دولت با دستور و اجرا
استرداد لاشه چك

مخالف قانون و ابطال شده كه تصوير دستور اجرا مقام محترم اجرايي نمونه دادخواست
درخواست های ثبتی و حقوقی وکیفری

لايحه تقاضاي به اجرا گذاردن راي وزارت دستور بازداشت پلاك ثبتي به نمونه دادخواست های
برچسب :