چک لیست فارسی اول ابتدایی


چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 2 موضوع: ابر،باد پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 نقش ابررا درچرخه ی تشکیل آب می داند. 2 چگونگی تاثیر باد در حرکت ابر ها را می داند. 3 با نجوه ی بهره گیری از طبیعت در زندگی آشناست. 4 به آثار قدرت خدادرطبیعت (ابر وبادو..)توجه دارد. 5 توانایی خواندن ونوشتن(اَ َ ) و(د)را دارد. 6 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با صداهای خوانده شده رادارد. 7 موضوع درس را به فعالیت خارج کلاس ربط می دهد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 3 موضوع: مدرسه وکلاس پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 به حقوق همکلاسی ها احترام می گذارد. 2 در برخورد با اولیای مدرسه با احترام برخوردمی کند. 3 بهداشت فردی واجتماعی را در محیط مدرسه رعایت می کند. 4 با نهاد مدرسه ومقررات آن آشنایی دارد. 5 توانایی تشخیص(مـ م)و(سـ س)دراول ووسط وآخرکلمات دارد. 6 توانایی خواندن ونوشتن(مـ م)و(سـ س)رادارد. 7 توانایی خواندن ونوشتن با حروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 4 موضوع: توت،تاب پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 چندنوع میوه را نام می برد. 2 با چند بازی آشنایی دارد ونکات ایمنی را رعایت می کند. 3 با نقش بازی و ورزش در سلامتی آشناست. 4 در بازی های گروهی شرکت وهمکاری می کند. 5 به پدر ومادرش احترام می گذاذد. 6 شکل صداهای(او-و)و (تـ ت)تشخیص داده،،می خواند ومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 5 موضوع: مادر- نان پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 به همکاری در خانه علاقه مند است. 2 پوشش مناسب در روزهای بارانی دارد. 3 با شیوه ی تولید نان آشناست. 4 پدیده هایی مثل (ابرو بادوباران) را می شناسد. 5 شکل وصدای(ر)و(نـ ن)را در همه جای کلمات تشخیص می دهد.. 6 شکل (ر)و(نـ ن)را را می خواند ومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات را با حروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 6 موضوع: ايران- سرباز پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با رنگ های پرچم ایران ودیگر رنگ ها آشناست. 2 نقشه ی کشور ایران را می شناسد. 3 نام های اقوام کشور ایران را می داند. 4 با کشور ایران آ شناست و به دفاع از آن علاقه دارد. 5 شکل وصداهای(ایـ یـ ی ای)و(ز)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 شکل وصداهای(ایـ یـ ی ای) و(ز)می خواندومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 7 موضوع: استخر- گوش شنوا- دريا پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با اعضای مختلف بدن مثل چشم وگوش و... آشنایی دارد. 2 به مراقبت وغذا دادن به حیوانات علاقه مند است. 3 با استخر وشنا آشنایی دارد. 4 با رعایت اصول ایمنی درورزش ها مانندشناآشناست. 5 صداهای ( اِ ِ ـه ه)و(شـ ش)و(یـ ی)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 شکل وصداهای ( اِ ِ ـه ه)و(شـ ش)و(یـ ی)رامی خواندومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 8 موضوع: اُردک-لَک لَک-وَرزِش پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با نمونه هایی از ورزش ها آشنا یی دارد. 2 نقش ورزش درسلامتی وتندرستی را می داند. 3 از نقش مادربزرگ در خانواده آگاهی دارد. 4 به پرندگان وزندگی آن ها علاقه دارد. 5 صداهای ( اُ ُ)و(کـ ک)و(و)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 شکل وصداهای ( اُ ُ)و(کـ ک)و(و)رامی خواندومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 9 موضوع: پرواز- جنگل- روزبرفی پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 باجنگل وجانوران آن آشنا بوده وبه حفاظت آن هاعلاقه دارد. 2 باپرواز پرندگان وهواپیما آشنایی دارد. 3 فوایدبرف را می داند وبازی در روزهای برفی را دوست دارد. 4 در روزهای سرداز لباس های گرم ومناسب استفاده می کند. 5 صداهای( پـ پ)و(گـ گ)و(فـ ف)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 شکل وصداهای ( پـ پ)و(گـ گ)و(فـ ف)رامی خواندومی نویسد. 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند 13 14 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 10 موضوع: درخت- همکاری- گل پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با رودخانه آشناست وبرخی ازمکان های زندگی جانوران رامی دند. 2 نمونه هایی ازهمکاری خود بادیگراعضای خانواده رابیان می کند. 3 نام وبرخی ازوسایل آشپزخانه وکاربرد آن هارامی داند. 4 برخی از آداب اجتماعی مثل سلام و....را رعایت می کند. 5 صداهای( خـ خ)و(قـ ق)و(لـ ل)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 شکل وصداهای( خـ خ)و(قـ ق)و(لـ ل رامی خواندومی نویسد . 7 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 11 موضوع: نارنج - خروس- مهتاب پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با شالیزار آشنایی کافی دارد. 2 به نعمت های خداوند توجه می کند. 3 خورشید را به عنوان منبع نور وگرمای زمین می شناسد. 4 از خدا به خاطرنعمت هاییی که داده سپاسگزاری می کند 5 صداهای( جـ ج)و(اُ استثناء)و(هـ ـهـ ـه ه)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 7 با استفاده از کلمات درهم ریخته جمله می سازد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 12 موضوع: چشمه – ژاله -کتابخوانی پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 باچشمه وچراگاه وگیاهان آشنایی دارد. 2 چندتا ازحیوانات اهلی رانام می برد. 3 باگل ها وراه های مراقبت از آن ها آشنایی دارد. 4 اعضای خانواده ی خودرا دوست دارد. 5 صداهای(چـ چ)و(ژ)ونشانه ی(خوا-خا)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 توانایی خواندن ونوشتن کلمات باحروف خوانده شده را دارد. 7 با مطالعه ی کتاب علاقه مند است. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 13 موضوع: دربازار پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 بابازاروکارهایی که درآن انجام می شود آشنایی دارد. 2 چندنمونه از مشاغل موجود در بازار رانام می برد. 3 از دیگران به خاطر خدمات آن ها تشکر می کند. 4 احترام متقابل را دربرخوردبا دیگران رعایت می نماید. 5 نشانه ی تشدیدرامی نویسدودرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 توانایی خواندن ونوشتن کلمات دارای تشدید(-ّ) را دارد. 7 با کلمات تشدیددارجمله می سازد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 14 موضوع: صدای موج پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با دریا آشنا بوده وچندمورد ازفایده های دریا را نام می برد 2 با پرندگان وحیوانات دریایی آشنایی دارد. 3 پنج مورد از چیزهایی را که در دریا وجودداردمی نویسد. 4 با تصاویر داده شده جمله می سازد. 5 نشانه ی(صـ ص)رانوشته ودرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 7 داستانی را که درمورد دریا شنیده بیان می کند. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 15 موضوع: سفردلپذیر پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 بامناظرطبیعی مناطق مختلف آشنایی دارد. 2 به ثبت خاطراتش علاقه مند است. 3 به کسب تجارب بیشتر وسفر علاقه مند است. 4 صدای(ذ)رادرکلمات مختلف تشخیص می دهد. 5 توانایی خواندن ونوشتن باحروف خوانده شده را دارد. 6 فعل مناسب برای جمله ها را تشخیص می دهد. 7 سیلاب ها را به هم وصل کرده وکلمه می سازد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 16 موضوع: علی ومعصومه پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 روحیّه ی رفتارمناسب با دیگران را دارد. 2 به معلم ودوستانش احترام می گذارد. 3 درکارها وانجام تکالیف و...نظم دارد. 4 قادر به برقراری روابط عاطفی واجتماعی است. 5 صداهای(عـ ـعـ ـع ع)درهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 6 توانایی خواندن ونوشتن با حروف خوانده شده را دارد. 7 کلمات درهم را مرتّب کرده وجمله می سازد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 17 موضوع: مثل خورشید پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 روحیّه ی تفکروتعمّق درپاسخگویی به سوالات دارد. 2 به شب وروز به عنوان مظهرخلقت خدا توجه دارد. 3 نشانه ی(ثـ ث)رادرکلمات مختلف تشخیص می دهد. 4 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 5 درمرتّب سازی جملات به هم ریخته درست عمل می کند. 6 برای تصاویر داده شده جمله می سازد. 7 به پرسش های مربوط به درس پاسخ می دهد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 18 موضوع: حلزون پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 بازندگی حلزون آشنایی دارد. 2 صداونشانه ی (حـ ح)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 3 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 4 نحوه ی حرکت جندجانوررانمایش می دهد. 5 جملات ناقص را کامل می نماید. 6 با تصاویروکلمات داده شده جمله می سازد. 7 به خواندن کتاب علاقه دارد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 19 موضوع: رضا پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با مسجد وآداب حضوردرآن آشنا است. 2 به اهمیّت عیادت از مریض واحوال پرسی از دوستان پی برده است. 3 نشانه ی(ضـ ض)رادرهمه ی کلماتتشخیص می دهد. 4 توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 5 درباره ی تصاویروکلمات جمله می سازد. 6 جملات در هم ریخته را مرتّب می کند. 7 جملات در هم ریخته را مرتّب می کند. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 20 موضوع: خاطرات انقلاب پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 به اهمیّت وحدت وهمدلی درانقلاب پی برده است. 2 صداونشانه ی (ط)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 3 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 4 به مقام امام خمینی وشهدااحترام می گذارد. 5 جملات ناقص را کامل می نماید. 6 با تصاویروکلمات داده شده جمله می سازد. 7 به پرسش های کتاب پاسخ می دهد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست فارسی اول ابتدایی چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 21 موضوع: لاک پشت ومرغابی ها پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 ادب واحترام راموقع سخن گفتن رعایت می کند. 2 صداو نشانه ی (غـ ـغـ ـغ غ)رادرهمه ی کلمات تشخیص می دهد. 3 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 4 روحیّه ی همکاری وتعاون با دیگران را دارد. 5 جملات ناقص را کامل می نماید. 6 با تصاویروکلمات داده شده جمله می سازد. 7 جملات درست ونادرست را تشخیص می دهد. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک ليست ارزشيابي کتاب: فارسی درس: 22 موضوع: مبارزه با ظلم وبدی پايه: اول تاريخ: رديف انتظارات آموزشي عالی خوب قابل قبول نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با اعیادمذهبی آشنایی نسبی دارد. 2 صداونشانه ی (ظ)رادرهمه جای کلمات تشخیص می دهد. 3 توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده را دارد. 4 باپیامبراسلام وعید مبعث آشنایی دارد. 5 مکّه را به عنوان خانه ی خدا می شناسد. 6 با تصاویروکلمات داده شده جمله می سازد. 7 جملات ناقص را کامل می نماید. 8 با دقت گوش می کند. 9 خوب سخن می گوید. 10 روان می خواند. 11 زیبا می نویسد. 12 در بحث های گروهی با علاقه شرکت می کند. 13 14 15 چک لیست های پیشنهادی برای درس قرآن کلاس اول چك ليست ارزيابي درس قرآن نام و نام خانوادگي : پايه اول دبستان : شهرستان : تاريخ ارزيابي : معلّم : نيمه ي اوّل رفتار كلي مورد انتظار رفتار مشاهده شده مقياس توضيحات خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش سكوت مي كند احترام گذاشتن به قرآن را مي بوسد قرآن قرآن را با دو دست مي گيرد قرآن را در جاي مناسب قرار مي دهد گوش دادن به خوب گوش مي دهد قرآن زمزمه مي كند هماهنگ با نوار مي خواند به داستانهاي قرآني علاقه دارد داستان خواني درباره داستان نقاشي مي كند داستان قرآني را به صورت خلاصه به زبان خود بازگو مي كند كلمات قرْآن را بخش بخش يا شمرده مي خواند چك ليست ارزيابي درس قرآن نام و نام خانوادگي : پايه اول دبستان : شهرستان : تاريخ ارزيابي : معلّم : نيمه ي دوّم رفتار كلي مورد انتظار رفتار مشاهده شده مقياس توضيحات خيلي خوب خوب قابل قبول نياز به تلاش سكوت مي كند احترام گذاشتن به قرآن را مي بوسد قرآن قرآن را با دو دست مي گيرد قرآن را در جاي مناسب قرار مي دهد گوش دادن به خوب گوش مي دهد قرآن زمزمه مي كند هماهنگ با نوار مي خواند به داستانهاي قرآني علاقه دارد داستان خواني درباره داستان نقاشي مي كند داستان قرآني را به صورت خلاصه به زبان خود بازگو مي كند كلمات قرْآن را بخش بخش يا شمرده مي خواند چک لیست پیشنهادی برای درس هنر کلاس اول چك ليست ارزيابي درس هنر نام و نام خانوادگي : پايه اول دبستان : شهرستان : تاريخ ارزيابي : معلّم : رفتار كلي مورد انتظار رفتار مشاهد شده مقياس توضيحات نيمه اوّل نيمه دوّم خ خ خ ق ن خ خ خ ق ن رنگهاي مختلف را مي شناسد نقاشي از هر رنگ در جاي خودش استفاده مي كند تصاوير ناكامل را كامل مي كند سادگي در نقاشي او وجود دارد موضوعات را خودش انتخاب مي كند (خلاقيت ) كارهاي قبلي و تكراري ارائه نمي دهد وسايل را مي شناسد و از آنها درست استفاده مي كند مي تواند كاردستي مورد نظر را درست كند كاردستي از قيچي و چسب به خوبي استفاده مي كند اصل تميزي در كار و محيط را رعايت مي كند نقش هاي محوله را به خوبي اجرا مي كند اجراي نمايش از خود خلاقيت نشان مي دهد اعتماد به نفس دارد شعرخواني سرود ملّي را به خوبي مي خواند چند شعر بخوانيم را به خوبي مي خواند با ليوان هاي پر و خالي آهنگ مي سازد موسيقي با ريتم موسيقي به چپ و راست حركت مي كند به موسيقي ايراني به خوبي گوش مي دهد به قصه ها گوش مي دهد قصه گويي مي تواند در نقاشي خود يك جزء از شخصيت قصه را ترسيم كند نتيجه قصه را مي گويد به زنگ قصه علاقه دارد


مطالب مشابه :


هنر

در آموزش كاردستي روند چند نمونه كاردستي كه مي توان در مقطع ابتدايي با ( قوطي شامپو )
هنر

در آموزش كاردستي روند چند نمونه كاردستي كه مي توان در مقطع ابتدايي با ( قوطي شامپو )
لیست کامل سیسمونی

اموزش هنري آفاق شامپو فیروز سلام اين وبلاگ را با هدف اموزش راه انذازي كردم و اموزشهاي
نکات نگهداری چادر

چادر مشکی بهتر است با شامپو که مواد قلیایی بافتني.خياطي.كاردستي و اموزش ساخت زيور
راهنمای خرید سیسمونی

وان کوچک، زیرپایی، شامپو و صابون سلام اين وبلاگ را با هدف اموزش راه انذازي كاردستي.
تقویم اجرایی(آموزشی و تربیتی) پیش دبستانی شکوفه ها

نوآموزی که به علت بیماری غیبت داشته باشد، با 12.كارگاه آموزشي(كاردستي خرید شامپو
طرز فکر

كشيدن به ما گفتند، خانم معلّم برايمان يك كتاب قصّه خواند و يك كاردستي با تو رياضي و
چک لیست فارسی اول ابتدایی

شامپو رفع سفیدی نياز به آموزش وتلاش مجدد 1 با رودخانه كاردستي از قيچي و
مشکلات کلاسهای چند پایه و راه حل های آن

به عنوان كاردستي . در چند سال اخیر وزارت آموزش وپرورش با اختیاری کردن بیتوته شامپو رفع
برچسب :