مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ارتقاء شغلی (ارشد و خبره)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 13502/105 مورخ 3/9/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- تصویب نمود:

1. به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشند فوق العاده ویژه ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است:

الف- متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی ارشد را کسب نموده اند برابر سی و پنج درصد (35%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

ب- متخصصین که امتیاز سطح کارشناسی خبره را کسب نموده اند برابر پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

ج- متخصصین که امتیاز سطح کارشناسی عالی را کسب نموده اند برابر هفتاد و پنج درصد (75%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.

2. فوق العاده یاد شده جزء فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و پرداخت آن مستلزم حفظ کیفیت ارایه خدمات با تأیید بالاترین مقام دستگاه است و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی باشد.

3. پرداخت فوق العاده مزبور شامل افرادی که مشمول ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- و همتراز با اعضاء هیأت علمی شده اند و نیز کارکنانی که حق محرومیت از مطب دریافت می نمایند، نخواهد شد و هر شخص می تواند از فوق العاده موضوع این تصویب نامه یا افزایش ناشی از همترازی با اعضای هیأت علمی و همچنین دریافت حق محرومیت از مطب استفاده نماید.

4. مقامات و مدیران مشمول طرح ارزیابی مدیران در صورتیکه امتیازات لازم برای سطوح فوق الذکر را کسب نمایند علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده های یاد شده نیز بهره مند می گردند.

تبصره- آن دسته از مقامات و همچنین مدیران کل، رؤسای مراکز،رؤسا و معاونین سازمانهای دولتی که مشمول طرح ارزیابی مدیران می باشند در صورتیکه امتیاز لازم برای سطوح مذکور را کسب ننمایند علاوه بر فوق العاده پست مورد تصدی از فوق العاده ویژه سطح کارشناسی ارشد نیز بهره مند می گردند.

5. فوق العاده جذب مقامات مذکور در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- و همتراز آنان پنجاره درصد (50%) افزایش می یابد.

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات مشمول

قانون نظام هماهنگ پرداخت

به منظور جذب، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و کارایی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات به ارباب رجوع و تعیین مسیر ارتقاء شغلی آنان و در اجرای تصویب نامه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 22/5/81 هیأت محترم وزیران، طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شاغل در دستگاههای اجرائی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می گردد، خواهشمند است بر اساس مفاد طرح مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب با وظایف و ویژگیهای دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذکور به این سازمان ارسال فرمایند.

ضمناً قبل از تعیین عوامل خاص توسط دستگاههای اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی که امتیاز مذکور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی کسب می نمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بلامانع خواهد بود.


«طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل

در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی»

شورای امور اداری و استخدامی کشور، به منظور افزایش انگیزه و کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر کارشناسان متخصص، مدیران و مشاوران و نیز برقراری مکانیزمهای مناسب جبران خدمات، طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان مزبور در دستگاههای اجرائی را که در امر برنامه ریزی در سطح بخشی و فرابخشی در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اشتغال دارند بشرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

1. مدیران و مشاوران و کارشناسان موضوع این طرح بشرط کسب حداقل امتیازات تعیین شده در بند 3 حسب مورد می توانند از عناوین ارشد، خبره و عالی بهره مند گردند.

2. کارکنان یاد شده علاوه بر وظائف و مسئولیتهای ناشی از پست مورد تصدی عهده دار وظائف ذیل نیز خواهند بود:

· مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف ستادی و برنامه ریزی و وظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسه متبوع و شرکت در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی که به منظور اصلاح ساختارها و تسهیل در انجام امور جاری اجرا می شود.

· ارزیابی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فنی و تکنولوژیکی در ارتباط با وظایف محوله.

· تلاش برای ارتقاء سطح علمی از طریق مطالعه و ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در داخل و خارج از کشور و تهیه مقالات لازم.

· تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربی در زمینه وظایف دستگاه متبوع در ایران و جهان.

· ارائه ابتکارات و خلاقیت در مسیر شغلی و وظایف دستگاه که موجب کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و سرعت ارائه خدمات می شود.

· هدایت برنامه های مربوط به استفاده از فن آوریهای نوین در ارتباط با وظایف وزارتخانه و مؤسسه متبوع.

· ارائه پیشنهادهای جدید برای ارتقاء سطح کیفی خدمات دستگاه به منظور استفاده در تنظیم لوایح، مصوبات و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

· انجام سایر امور مربوط.

3. احراز عناوین ارشد، خبره و عالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل 600 و 1100 و 1600 امتیاز از عوامل مذکور در این طرح می باشد.

4. در صورت کسب امتیاز و تعیین عناوین ارشد، خبره و عالی برای افراد (به استثنای متصدیان مشاغل مدیریت) این عناوین در احکام کارگزینی آنان بعد از عنوان پست سازمانی در داخل پرانتز درج می گردد و در مکاتبات آتی از همین عناوین استفاده می شود.

تبصره- مدیران و مشاوران در صورت کسب امتیاز از عوامل مربوطه و احراز عناوین ارشد، خبره و عالی، پس از تغییر سمت و انتصاب در پستهای کارشناسی مشمول این طرح بوده و
می توانند از عناوین مزبور در پست های کارشناسی استفاده نمایند.

5. عوامل امتیازآور موضوع این طرح به دو دسته تقسیم می شود:

الف- عوامل عمومی

1/الف- مدرک تحصیلی: مناسب با رشته تحصیلی، مرتبط با شغل و اعتبار دانشگاه و معدل افراد بر اساس ضواطی که توسط کمیته موضوع بند «6» تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب 200، 250 و 300 امتیاز منظور می گردد.

تبصره- میزان ارتباط مدرک تحصیلی مستخدم با شغل مورد تصدی تا 40%، دانشگاه محل تحصیل تا 40% و معدل وی تا 20% امتیازات موضوع این بند خواهد بود.

2/الف- سوابق تجربی: مشمولین دارای مدرک لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 6 امتیاز تا حداکثر 180 امتیاز، مشمولین دارای مدرک فوق لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 8 امتیاز تا حداکثر 240 امتیاز و مشمولین دارای مدرک دکترا به ازاء هر سال خدمت مربوط 10 امتیاز تا حداکثر 300 امتیاز.

3/الف- آموزش همکاران: به ازاء آموزش هر یک از همکاران 30 امتیاز و حداکثر 90 امتیاز با تأیید همکار. مدیریت و معاونت ذیربط.

تبصره- مراد از آموزش موضوع این بند انتقال مهارتهای شغلی و تخصصی به سبک استاد و شاگردی است.

4/الف- دوره های آموزشی شغلی: به ازاء هر 100 ساعت دوره (درچهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و سمینارهای علمی و آموزشی با تأیید واحد آموزش) متناوب و یا متوالی 30 امتیاز و حداکثر 150 امتیاز.

تبصره 1- اگر مدت دوره از 100 ساعت کمتر باشد میزان امتیازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- به دوره هایی که منجر به اخذ مدرک معادل شده است امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

5/الف- استفاده از نرم افزار: حداکثر تا 100 امتیاز با تأیید واحد انفورماتیک و یا عناوین مشابه در دستگاه.

تبصره- نرم افزار موضوع این بند متناسب با آموزشهای عمومی و تخصصی کارکنان در اجرای مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/4/81 شورایعالی اداری و طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) موضوع تصویب نامه هیأت وزیران و بر حسب نیازهای آموزشی اعلام شده در سطوح سازمانی مربوط (کارشناسان و مدیران) خواهد بود.

6/الف- تسلط به زبان خارجی: حداکثر تا 70 امتیاز بر اساس امتیاز مکتسبه در آزمون مربوط. (عالی 70، خوب 50 و متوسط 30)

7/الف- ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری: به ازاء هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندات کافی و مورد تأیید مرجع ذیرط منجر به کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت و سرعد خدمات (بر اساس دستورالعمل نظام پذیرش موضوع بندهای 3و8 مصوبه شماره 430/14.ط مورخ 15/12/79 شورایعالی اداری) تا 50 امتیاز و حداکثر 250 امتیاز.

پیشنهاداتی که منجر به اتخاذ تصمیم و اجراشده است با حفظ سقف تا دو برابر امتیاز هر پیشنهاد قابل احتساب است (متناسب با سطح اثربخشی در یک منطقه یا استان یا کشور).

8/الف- اکتشاف و اختراع: متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف و اختراع و با تأیید مراجع ذیربط تا 100امتیاز.

9/الف-ارائه مقالات: به ازاء هر مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی تا 30 امتیاز حداکثر 120 امتیاز.

10/الف- طرحهای ارزنده تحقیقاتی: برای هر طرح، متناسب با اهمیت و اثرگذاری آن در جهت ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه و سرعت ارائه خدمات 50 امتیاز حداکثر 250 امتیاز.

طرحهایی که نتایج آن به صورت قانون، مصوبه، بخشنامه تصویب شده است و یا در دستگاه ذیربط به مورد اجرا گذاشته شده است به ازاء هر طرح تا دو برابر امتیاز مربوط قابل احتساب است.

11/الف- کارایی: چنانچه امور ارجاعی به مستخدم با سرعت و دقت و کیفیت مورد انتظار انجام شود حداکثر 100 امتیاز. (عالی تا 100 امتیاز، خوب تا 70 امتیاز، متوسط تا 50 امتیاز) با پیشنهاد مدیر ذیربط و تأیید مقام بالاتر با ذکر دلایل.

12/الف- رضایت ارباب رجوع: در دستگاههائی که بر اساس طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع موضوع مصوبه شماره 1854/13.ط مورخ 10/2/1381 شورایعالی اداری نسبت به نظرسنجی از ارباب رجوع اقدام می نماید در صورتیکه کارشناسان ذیربط بر اساس نظرسنجی های مربوط نمره عـالی، خیلی خوب و یـا خوب اخـذ نموده اند می توان به ترتیب تا 100، 70 و یا تا 50 امتیاز منظور نمود.

ب- عوامل خاص

عوامل خاص با توجه به وظایف و مسئولیتهای مشاغل اختصاصی هر وزارتخانه یا سازمانهای مستقل محل خدمت مستخدم حسب مورد احصاء و جهت تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می گردد. حداکثر امتیاز این عوامل 250 می باشد.

در تعریف عوامل خاص، دستگاههای اجرایی موضوع این طرح مکلفند نسبت به طراحی و ارائه جداول عوامل امتیازآور با جهت گیری گزارشهای نظارتی و تخصصی متناسب با ویژگیهای مشاغل ستادی و مورد تصدی، ارائه طرحهای ملی برای واگذاری امور به بخش غیردولتی و کاهش حجم و اندازه دولت، ایجاد رضایت مردم در ارائه خدمات و بهره گیری از تکنولوژی جدید و ... اقدام و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال دارند.

- دستگاهها می توانند در موارد خاص متناسب با مشاغل خود برخی از عوامل عمومی که در این مصوبه ذکر شده است را به عنوان عوامل خاص خود پیشنهاد نمایند.

6- هیأت ممیزه:

- به منظور اجرای این طرح در هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل یک هیأت ممیزه با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد.

- معاون پشتیبانی یا اداری و مالی

- معاون یا مدیر تخصصی ذیربط (حسب مورد)

- یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته تخصصی مورد بحث به انتخاب بالاترین مقام دستگاه.

- یک نفر از کارشناسان صاحب نظر شاغل در رشته شغلی مورد نظر که از شهرت حرفه ای بالایی برخوردار باشد به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید هیأت ممیزه.

- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیته موضوع بند 3 دستورالعمل شماره 2880/د مورخ 5/7/65

- هیأت ممیزی برای اعطاء امتیازاتی که جنبه سنجش کیفیت دارد به صورت رقابتی در ارزیابی کارشناسان و تعیین امتیاز اقدام می نماید به نحوی که جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از 65 درصد مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننماید.

7- فرآیند اجرایی:

الف- داوطلبین استفاده از این طرح می بایستی با مراجعه به واحد متبوع خویش فرم ارزشیابی ارتقاء شغلی را دریافت نموده پس از تکمیل مندرجات آن را اعاده نمایند.

ب- جهت بررسی مفاد فرمهای یاد شده کمیته ای با حضور مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص همان واحد (به انتخاب مدیر واحد) تشکیل در صورت تأیید مراتب به هیأت ممیزه ارائه می گردد.

ج- پس از بررسی درخواست متقاضیان و بررسی فرمها و مدارک افراد برای احراز عناوین کارشناس ارشد، کارشناس خبره و یا کارشناس عالی و تأیید و تصویب توسط هیأت ممیزه، مراتب به امور اداری یا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حکم کارگزینی اقدام نماید.

8- سایر موارد

1- هیأت ممیزه موظف است با بررسی دقیق محتوای موضوع و متناسب با کیفیت پیشنهاد یا تحقیق و یا میزان تسلط و یا .... و میزان اثربخشی پیشنهاد یا تحقیق طبق ظوابطی که تعیین
می نمایند امتیاز مناسب را حداکثر تا رقم تعیین شده به فرد اعطاء نمایند.

2- اگر هر پیشنهاد یا طرح در زمینه واحدی باشند فقط به یکی از آنها امتیاز مربوط اعطاء می گردد.

3- چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم می گردد.


بسمه تعالی

با عنایت به تصویبنامه شماره 4169/ت مورخ ؟؟؟؟ هیأت محترم وزیران و در اجرای بند 6 طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، هیئت ممیزه وزارت امور خارجه با شرکت:

- جناب آقای مرتضی بانک، معاون محترم اداری و مالی (رئیس هیئت)

- جناب آقای مهرزاد صالح، معاون محترم مدیر کل دفتر امور عمومی (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

- جناب آقای دکتر محمودی، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل

در تاریخ 21/2/82 در دفتر معاونت محترم اداری و مالی تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- پیشنهاد عضویت آقای محمدرضا آشتیانی (معاون مدیر کل امور اداری) توسط جناب آقای بانک مطرح و تصویب گردید.

2- نحوه محاسبه امتیاز مربوط به مدارک تحصیلی (بند 1/ الف طرح) بشرح زیر تصویب گردید:

الف: محل تحصیل: دانشگاه دولتی و خارج از کشور دانشگاه آزد و پیام نور

40 درصد 30 درصد

ب- معدل: لیسانس 12 تا 15 15 تا 20

15 درصد 20 درصد

فوق لیسانس 14 تا 16 16 تا 20

15 درصد 20 درصد

ج- ارتباط شغلی:

- مرتبط با رشته تحصیلی 40 درصد

- نیمه مرتبط با رشته تحصیلی 35 درصد

- غیر مربوط با رشته تحصیلی 30 درصد

3- با توجه به مفاد 2/ الف به سوابق تجربی با مدرک لیسانس و بالاتر (از تاریخ اخذ مدرک) امتیاز مربوطه تعلق می گیرد.

4- در اجرای بند 5/ الف مقرر گردید میزان امتیاز هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده در وزارت امور خارجه توسط اداره کل فنآوری و اطلاعات مشخص و بر اساس نظریه مدیر ذیربط، امتیاز متعلقه محاسبه گردد.

5- در اجرای بند 6/ الف در صورت تسلط به زبان خارجی دوم 50 درصد امتیاز متعلقه به امتیاز زبان اول اضافه می گردد (با رعایت سقف 70 امتیاز)

6- امتیاز مربوط به بند 7/ الف پس از اجرای دستورالعمل نظام پذیرش موضوع بندهای 3 و 8 مصوبه شماره 430/14.ط مورخ 15/12/79 شورایعالی اداری توسط وزارت امور خارجه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

7- در اجرای بند 10/ الف طرحهای ارائه شده می بایستی در جلسات هیئت ممیزه مطرح و میزان امتیاز متعلقه محاسبه گردد.


بسمه تعالی

راهنمای تکمیل فرم انتخاب کارشناسان ارشد، خبره و عالی

خواهشمند است پس از مطالعه دقیق راهنما اقدام به تکمیل فرم نمائید:

1. مشخصات فردی، پرسنلی و دیگر موارد را در ردیف های 1 الی 7 فرم بنویسید.

2. در بخش تحصیلات درج رشته تحصیلی، نام دانشگاه، سال فراغت از تحصیل و معدل، از مقطع لیسانس به بالا ضروری است.

3. منظور از سوابق کار، خدمت در دستگاه دولتی یا غیر دولتی همراه با ذکر نام دستگاه، سمت و مدت زمان تصدی با توجه به مدرک تحصیلی می باشد. اشاره به سوابق کار در وزارت متبوع (در مرکز و نمایندگی ها الزامی است).

4. در ردیف انتقال مهارتهای شغلی و تخصصی به سبک استاد و شاگردی، با ذکر موضوع، آموزش گیرندگان و مدت زمان نوشته شود (جهت تایید موارد، لازم است گواهی آموزش و انتقال تجربه به همکاران که ضمیمه فرم است به تایید آموزش گیرندگان و مدیر کل یا رئیس نمایندگی برسد).

5. درج نام دوره های آموزشی، ضمن خدمت، همراه با موضوع دوره، مؤسسه برگزار کننده و مدت زمان به ساعت و انضمام تصویر گواهی دوره ها به فرم الزامی است. چنانچه اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی برگزار کننده دوره نباشد، تایید گواهی توسط آن اداره کل ضروری است.

6. در ردیف 12 عنوان نرم افزارهای عمومی موجود در وزارت امور خارجه (ویندوز، ورد، نما، سامانه فجر، الغدیر، اینترنت و غیره) و میزان آشنایی در سه سطح نگاشته شود ( امتیاز این قسمت با امضاء و تایید اداره کل فنآوری اطلاعات و رئیس نمایندگی قابل احتساب است).

7. در بخش زبان خارجی نوع زبان و میزان آشنائی مشخص و به تأئید اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی یا دانشکده روابط بین الملل برسد.

8. در ردیف 14 نام ابتکار یا پیشنهاد، زمینه اثربخشی در کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات و میزان اثربخشی در سطوح اداره کل، وزارتخانه و کشور نوشته شود (مدارک و مستندات دال بر اینکه پیشنهاد یا ابتکار به تأئید نظام پیشنهادات یا مقامات ذیربط رسیده و در سطح وزارتخانه یا کشور به اجرا درآمده است، ضمیمه شود).

9. اکتشاف یا اختراع ثبت شده، زمینه اثربخشی در کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات و میزان اثربخشی در سطوح اداره کل، وزارت متبوع و کشور، سال و مکان ثبت در این ردیف نوشته و مدارک مربوطه ضمیمه شود.

10. در بخش مقالات ضمن درج موارد، پیوست نمودن تصویر عناوین کتب، مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی و تصویر صفحاتی که نام نویسنده و ناشر در آن قید شده الزامی است (در صورت لزوم اصل کتاب یا مقاله برای بررسی در هیأت ممیزه درخواست خواهد شد).

11. در ردیف 17 عنوان طرح های ارزنده تحقیقاتی، موضوع مورد تحقیق، زمینه اثربخشی در کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات و میزان اثربخشی در سطوح اداره کل، وزارتخانه و کشور درج شود (در صورت لزوم اصل طرح برای بررسی در هیأت ممیزه درخواست خواهد شد).

12. در بخش کارایی و رضایت از کار با توجه به متغیرهایی نظیر (مسئولیت پذیری، ابتکار و نوآوری، قدرت بیان، اخلاق و رفتار، ظواهر شخصی، رعایت سلسله مراتب اداری، توان گزارش نویسی، سرعت و دقت کار و غیره ...) در سطوح عالی، خوب و متوسط مشخص گردد (این قسمت توسط معاون وزیر یا مدیر کل مربوطه تکمیل و تائید شود).

13. در بخش رضایت ارباب رجوع با توجه به طرح تکریم، رضایت در سطوح عالی، خیلی خوب و خوب مشخص گردد (لازم به ذکر است این ردیف شامل اداراتی می شود که ارباب رجوع دارند و توسط معاون وزیر یا مدیر کل ذیربط تکمیل و تأئید شود).

ملاحظات:

1- پایان نامه های تحصیلی و رساله های ارتقاء مقام در زمره مقالات و کتب علمی قرار نمی گیرند.

2- پایان نامه های مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری، طرحهای ارزنده تحقیقاتی محسوب نمی شوند.

3- فرم در دو شکل، ویژه مدیران کل و مشاورین و بقیه (معاونین مدیر کل، رؤسای ادارات، معاونین ادارات و کارشناسان) ارائه می شود. فرم ویژه مدیران کل و مشاورین توسط معاون وزیر و بقیه توسط مدیر کل مربوطه و همکاران مشمول طرح امضاء می گردد.

4- فرم هائی که فاقد امضاء کمیته موضوع بند ب ماده 7 باشد عودت داده می شود.مطالب مشابه :


مجوز مهم دولت برای پرداخت «فوق العاده شغل» به کارمندان دولتی

و هوا و فوق العاده ویژه کرد که 16 نهاد مهم دولتی برای 16 دستگاه دولتی نبود
مجوز دولت برای پرداخت «فوق‌العاده شغل» به کارمندان دولتی +سند

نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه به دولت دهم برای 16 دستگاه دولتی نبود تا اینکه
مجوز دولت برای پرداخت «فوق‌العاده شغل» به کارمندان دولتی +سند

مجوز دولت برای پرداخت «فوقالعاده شغل» به کارمندان دولتی +سند - - مطالب ویژه -
مجوز مهم دولت برای پرداخت «فوق‌العاده شغل» به کارمندان دولتی+سند

و هوا و فوق العاده ویژه برای 16 دستگاه دولتی نبود های دولتی، دستگاه
مجوز ویژه دولت به 16 دستگاه اجرایی/ پرداخت فوق‌العاده ويژه تا 25 درصد حقوق

مجوز ویژه دولت به 16 دستگاه اجرایی دولتی شروع شد. به پرداخت فوقالعاده ويژه به
پرداخت فوق العاده ویژه / محیط بانان در انتظار افزایش حقوق

پرداخت فوق العاده ویژه کرد که 16 نهاد مهم دولتی همچون برخی از دستگاه های
جزئیات آخرین بخشنامه دولت دهم درباره حقوق کارمندان در روزهای پایانی

پرداخت فوق العاده ویژه موضوع حقوق و فوق العاده های 16 دستگاه اجرایی
مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ارتقاء شغلی (ارشد و خبره)

مورد تصدی از فوق العاده ویژه سطح 16 تا 20 . 15 در دستگاه دولتی یا غیر دولتی
دانلودمصوبات ،آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، نامه ها ، دستور العمل ها ،فرم ها و....ابلاغ شده به همكارا

خصوص عدم شمول فوق العاده ویژه جزو فوق و تأمين اموال دولتی . 16 و مدیران دستگاه
پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا 35 درصد حقوق

صفاي دوستان.آموزگار - پرداخت فوقالعاده ویژه به میزان حداکثر تا 35 درصد حقوق - دبستان
برچسب :