آئین نامه انضباطی کار

آئین نامه انظباطی کار

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                            صفحه                                                                                                   

مقدمه...................................................................................................................

فصل اول : کمیته انضباط کار ..................................................................................

فصل دوم :جرایم و تخلفات .....................................................................................

فصل سوم : تنبیهات ..............................................................................................

فصل چهارم : رسیدگی ..............................................................................................  

فصل پنجم : اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و اجرا ........................................................................

فصل ششم : سایر مقررات .........................................................................................

 

 مقدمه :

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری و تنبیه کارکنان خاطی ، آئین نامه انضباطی کارگران شرکت ارس پر بنیس سهامی خاص براساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1388 وزیر کار و امور اجتماعی ، مشتمل بر شش فصل به شرح زیر تدوین گردیده و پس از تایید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ......................اجرا خواهد شد .

 

فصل اول : کمیته انضباط کار

ماده1- به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پست های سازمانی کمیته هایی تحت عنوان"کمیته انضباطی کار"مرکب از اعضای زیر تشکیل خواهد شد.

-   2 نفر نماینده کارفرما                               

-    2 نفر نماینده کارگران

-    1 نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان

تبصره1- منظور از کارگران در این آئین نامه کسانی هستند که مطابق ماده 2 قانون کار به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود و سایر مزایا در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پستهای سازمانی به درخواست کارفرما کار می کنند.

تبصره2- منظور از سرپرستان ، افرادی هستند که تحت هر عنوان ، مسئولیت اداره یک یا چند کارگر را بر عهده داشته باشند .

تبصره3- در هنگام انتخاب نمایندگان ، افرادی نیز به عنوان اعضای علی البدل تعیین می شوند تا در صورت قطع رابطه عضو اصلی برای باقیمانده دوره،حسب مورد جایگزین می گردند. انتخاب و معرفی جایگزین برای سایر اعضاء کمیته در صورت خاتمه رابطه کاری موضوع ماده21 قانون کار و موارد مندرج درآن ماده، مطابق ماده1 این آئین نامه برای باقیمانده مدت دوره اعمال خواهد شد.

تبصره4- کمیته انضباط کار می تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سرپرست مستقیم کارگر یا کارگران یا شهود ذیربط استفاده نماید و سرپرست مستقیم در جلسات مذکور فاقد رای است مگر در مواردی که خود، عضو کمیته انضباط کار باشد.                                                      

 ماده2- مدت عضویت در کمیته های انضباط کار 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده3- جلسات کمیته های انضباط کار با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر است .چنانچه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضاء در دو جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند موضوع مستقیماً از طرف ذینفع(کارگر یا کارفرما) قابل طرح در مراجع حل اختلاف خواهد بود.

ماده4- کمیته های انضباط کار در اولین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات،سمت اعضاء و موجودیت خود را کتباً به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل اعلام می نماید.

 ماده5- اعضای کمیته های انضباط کار شرکت علاوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید دارای حداقل مدرک تحصیلی ..............،حداقل .....سال سنو حداقل.....سال سابقه کار(که 2 سال آن الزاماً در محل شرکت ........ انجام گردیده) باشند.

 تبصره1- رعایت مدرک تحصیلی در مورد نمایندگان کارگران الزامی نبوده و تابع آخرین قوانین و مقررات و آئین نامه ها و مصوبات و دستورالعملهای جاری مربوط به شرایط احراز و انتخاب نمایندگان کارگران در قانون کار می باشد.

تبصره2- در هرکمیته،یک نفر از نمایندگان انتخابی کارفرما می بایست آشنا به مسایل روز حقوقی بوده و ترجیحاً دارای لیسانس حقوق باشد.

ماده6- انجام وظیفه در کمیته های انضباط کار با حفظ سمت و پست سازمانی می باشد.

ماده7- تصمیمات کمیته در 6 نسخه تنظیم و به ترتیب زیر توزیع می گردد:

 - یک نسخه برای ابلاغ به کارگر

- یک نسخه برای اطلاع کارفرما

- یک نسخه برای اطلاع تشکل کارگری ( در صورت وجود )

- یک نسخه برای ضبط در بایگانی کمیته انضباطی

- یک نسخه برای ضبط در پرونده استخدامی کارگر

- یک نسخه برای اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل

 

فصل دوم : جرایم و تخلفات

ماده8- طبقات جرایم و تخلفات به قرار زیر است :

طبقه اول :

1. کم کاری یا اهمال و قصور و سهل انگاری در انجام کار و وظایف محوله.

2. بی حرمتی و عدم رعایت موازین و شئونات شرع مقدس اسلام و تجاهر به آن.

3. عدم رعایت آراستگی و پوشش مناسب در محیط کار برای کلیه کارکنان اعم از آقایان و بانوان.

4. ایجادحرکات و رفتارهای نابهنجار و هرج و مرج یا مزاحمت و شوخی که نظم و آرامش عمومی کارگران و شرکت را مختل نماید.

5. اعمال و رفتار و کردار خلاف سازمانی و اصول و شئونات شغلی و کاری و سلسله مراتب اداری.

6. امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره های آموزشی.

7. قصور و سهل انگاری سرپرستان و روسا و مدیران در ارایه گزارش تخلفات پرسنل و کارگران تحت امر.

 8. تسامح و سهل انگاری در حفظ وجوه ، اموال ودارائی ها و اسناد کارگاه که منجر به ایراد ضرر و زیان و خسارت شود.

9. غیبت غیر موجه یا ترک غیرمجاز محل کار و نیز تعطیل خدمت و خوابیدن در محل کار در خلال ساعات قانونی و موظف کاری.

10. استعمال هر گونه دخانیات در کارگاه و سایر محل های ممنوع آن.

11. نقض و بی اعتنایی به مقررات و آئین نامه های داخلی و کاری شرکت.

۱۲. عدم رعایت و بی اعتنایی و نقض مقررات تردد در محل کارخانه یا تاخیر در ورود و تقدم در خروج و یا دخل و تصرف غیرمجاز در ثبت گزارشات ورودها و خروج ها. 

1۳. مداخله و اختلال در وظایف و امورکاری و شغلی کلیه کارکنان و واحدهای سازمانی برای دستیابی به اهداف غیرقانونی تحت هرعنوان.

۱۴. گرایش به مفاسد اجتماعی و اخلاقی و ترویج و تبلیغ آن در محیط شرکت.

1۵. نقض،عدم رعایت و بی اعتنایی به کلیه قوانین وآئین نامه ها و دستورالعملهایی که به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی در زمینه های   موادغذایی،داروئی،خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی رسیده و همچنین نقض قوانین وآئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار،   ایمنی کار و وسایل حفاظت انفرادی و مصوبات و دستورالعملهای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاه ومقررات بهداشت فردی و عمومی و نیز نقض آئین نامه انضباطی شرکت و عدم توجه به تذکرات مسئولین در خصوص رعایت موارد ذکر شده.

طبقه دوم :

1. ایجاد نارضایتی در کارکنان و ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

2. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به پرسنل و کارگران شرکت و سایراشخاص.

3. تمرد و سرپیچی از اجرای دستورات مقام مافوق یا سایر دستورات اداری در حدود وظایف و اختیارات شغلی، امتناع از دریافت احکام و ابلاغات اداری و سازمانی و نیز غیبت و عدم حضور در جلسات اداری و رسمی شرکت وکمیته های انضباطی و حفاظت فنی و بهداشت کار.

4. ممانعت و خودداری از تهیه و تامین و ارائه اطلاعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف از ارایه گزارشات یا ارایه هرگونه گواهی یا گزارش کذب و خلاف واقع در امور کاری و شغلی با هر قصد ودلیل و عنوان.

5. سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اختیارات شغلی یا کاری برای تامین منافع شخصی یا تحصیل هرگونه مقاصد غیرقانونی.

6. ایراد تهمت ،افترا و دروغ و هتک حیثیت و فحاشی و توهین و بی حرمتی به کلیه مدیران و کارگران و سایراشخاص.

۷. تهیه،توزیع ،حمل،خرید و فروش،مصرف و استعمال انواع مشروبات الکلی و مسکرات در محل شرکت یا اعتیاد به آنها.

۸. استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان در محل شرکت یا اعتیاد به آنان .

۹. عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات،دستگاهها،وسایل و ابزارکار،تاسیسات و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری.

۱۰. اهمال و قصور که موجب بروزحادثه برای خود کارگر یا سایراشخاص و آسیب دیدن وسایل و ماشین آلات و یا خرابی محصول گردد.

۱۱. ورود وتحمیل هرگونه ضرر و زیان و خسارت به اموال و دارایی ها،وسایل،تاسیسات،ماشین آلات،دستگاهها،ابزارآلات کار و سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری شرکت،ناشی از حفظ و نگهداری و یا قصور و استفاده و بهره برداری ناصحیح و غیرمعمول کارکنان از آنها.

1۲. عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی کار و وسایل حفاظت انفرادی به هنگام کار،مطابق با آئین نامه ها و دستورالعملهایی که به تصویب نهائی شورای عالی حفاظت فنی رسیده و قابل اجراء میباشد.

 طبقه سوم :

1. جعل،الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادی یا استفاده از سند مجعول و یا ارائه مدارک غیرمعتبر و تقلبی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی و سوءاستفاده و بهره برداری نامجاز از آنها به هر قصد و دلیل و عنوان .

2. اختفاء،نگهداری،حمل ،توزیع و خرید و فروش و مصرف مواد انواع مخدر و مشروبات الکلی.

3. اختلاس،رشوه دادن یا رشوه گرفتن و یا دریافت و اخذ هرنوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .

4. هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال و دارائی های شرکت،کارگران،مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد و عنوان.

۵. خروج غیرمجاز اسناد و مدارک،اموال و دارائی ها،دستگاهها،ماشین آلات،وسایل و ابزارکار از شرکت جهت هر نوع استفاده غیرقانونی و نامشروع از آنها بر علیه شرکت و کارگران و سایراشخاص.

۶. اختفاء، سرقت یا هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال شرکت،کارگران،مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین.

۷. ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کارگاه نسبت به تمامی کارکنان و مراجعین به هر قصد و عنوان.

۸. حمل،تهیه،توزیع،خرید،فروش و استفاده و بکارگیری از انواع وسایل،ٰابزار،ادوات،اشیاء، کالاها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می گردد.

۹. توقیف ، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.                                                                                    

۱۰. افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۱۱. نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار.

1۲. کارشکنی،خرابکاری،وادارساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونی.

۱۳. تخریب یا ازکار انداختن سیستم های ایمنی وحفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاهها و سیستمهای کامپیوتری وIT وکلیه تاسیسات برق ومخابرات وگاز و منابع آب و سیستمهای حرارتی و برودتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی شرکت و نیز عدم استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آنها.

1۴. ارتکاب هرگونه عمل،فعل یا ترک فعل که براساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می شوند.

طبقه چهارم  :

1. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع ذیصلاح قانونی.

2. عضویت در گروههای محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع قانونی.

3. تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن ، اعتصاب،اغتشاش،تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای دستیابی به امتیازات و مقاصد غیر قانونی در کارگاه.

 

فصل سوم : تنبیهات

ماده9- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :

الف- اخطار کتبی با درج در پرونده  پرسنلی برای بار اول.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم.

ج- توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش ها یا تسهیلات تا ....سال.

د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ....سال.

ه-  اخراج با رعایت ماده 27 قانون کار.

تبصره - در مورد تخلفات فصل سوم و چهارم کارفرما می تواند راساً یا بنا به درخواست کمیته انضباطی موضوع را جهت پی گیری به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر معلق خواهدگردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وی ،مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد.

تنبیهات اداری قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقات تخلفات اداری آیین نامه انضباطی به قرار زیر است :

 

تخلفات اداری

 

تنبیهات اداری قابل اعمال

مرتبه اول

مرتبه دوم

مرتبه سوم

مرتبه چهارم

طبقه اول

 

الف

ب- ج

ج- د

ه

طبقه دوم

 

الف- ب

ج- د

ه

 

طبقه سوم

 

ج- د- ه

ه

 

 

طبقه چهارم

 

ه

 

 

 

 

 ماده10 - در خصوص غیبت غیر موجه و تعجیل و تاخیر کلیه کارکنان تنبیهات به شرح ذیل می باشد:

تاخیر و تعجیل غیر موجه

ردیف

2 تا 12 ساعت در ماه

 12 تا 24 ساعت در ماه

24 تا ... ساعت در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای تبعی شغل وجنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه اخطارکتبی بدون در پرونده برای بار اول.

عدم پرداخت مزد و مزایای تبعی شغل و جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه توبیخ کتبی با درج در پرونده.

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای تبعی شغل و جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه اخطارکتبی یا توبیخ کتبی با درج در پرونده برای بار دوم.

در این نوبت و یا نوبت های بعد  علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته  میتواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

 

 

 

تبصره 1- موارد زیر غیبت موجه محسوب می گردد:

1. تولد فرزند به مدت یک روز.

2. ازدواج دائم به مدت سه روز موضوع بند الف ماده73 قانون کار.

3. فوت پدر، مادر،همسر ،فرزندان،خواهر و برادر به مدت سه روز موضوع بند ب ماده73 قانون کار.

4. مرخصی استعلاجی با تائید سازمان تامین اجتماعی .

5. احضار فرد توسط مراجع قانونی یا قضائی جهت ادای شهادت و مشابه آن به مدت لازم با ارائه برگ احضاریه یا گواهی مراجع قانونی و قضائی مربوطه و یا ارائه سایر مستندات و مدارک قابل قبول مثبته که غیبت را موجه نماید .

تبصره2- درکلیه موارد یاد شده بایستی مراتب ظرف 24 ساعت به هر طریق ممکن به اطلاع مدیریت یا منابع انسانی و اداری برسد و تشخیص صحت و سقم موارد فوق با مدیریت یا منابع انسانی واداری بوده و در صورت اختلاف کمیته انضباط کار در این زمینه اظهارنظر خواهد کرد. در صورت عدم اطلاع غیبت غیرموجه لحاظ و محسوب خواهد شد.

 

 

غیبت غیر موجه

ردیف

مجموع غیبت غیر موجه از 1 تا7 روز در ماه

مجموع غیبت غیر موجه از7 تا ...  روز در ماه

بیش از ... روز در ماه

نوبت  اول

عدم پرداخت مزد ومزایای تبعی شغل و جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه اخطارکتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول .

عدم پرداخت مزد و مزایای تبعی شغل و جنبی قانونی و مزد تعطیل ، هفتگی به نسبت غیبت به اضافه توبیخ کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول.

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای تبعی شغل و جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه توبیخ کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم .

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته میتواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

 

 

 

ماده11- کمیته های انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگر در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهند نمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد،از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور میگردد.

ماده12- هرگاه کارگری که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یافته است ، از تاریخ محکومیت ،به مدت3 سال مرتکب تخلف اداری دیگری نشود، سابقه مذکور جزو مراتب تخلفاتی وی محسوب نمی گردد و بعد از ابلاغ کمیته انضباطی به واحدمنابع انسانی واداری سابقه از پرونده کارگر حذف خواهد شد،اما چنانچه تعداد موارد تخلف با درج در پرونده ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود، سابقه و آثار تبعی از پرونده کارگر به هیچ عنوان پاک نخواهد شد.

 

 فصل چهارم : رسیدگی

ماده13- کمیته های انضباط کار براساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان ،روسا، مدیران و سایر مقامات بالاتر به دبیرخانه کمیته شروع به رسیدگی می نماید.همچنین در موارد اضطراری،طبق درخواست مدیریت،کمیته بلافاصله تشکیل جلسه می دهد و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اخذ تصمیم از سوی کمیته انضباطی،کارگرمتخلف در صورت تصمیم کارفرما،ازحضور در محل کار منع خواهد شد.

ماده14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمیته های انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد ، موضوع حسب مورد به کارشناس ذیربط یا واحد بازرسی ارجاع می شود.

ماده15- چنانچه کارگر به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف ، قرارداد وی به حال تعلیق در    می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح ، برای رفع احتیاجات خانواده او حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت علی الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد.

ماده 16- کمیته انضباط کار ، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نمایند.

تبصره - واحدمنابع انسانی و اداری کارگاه موظف است اوراق تفهیم اتهام  صادره توسط کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به کارگر ابلاغ نماید. در صورت عدم وجود واحدمنابع انسانی و اداری کمیته خود اقدام به این امر می نماید.

ماده17- متهم می بایستی ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتباً ارایه نماید . این مدت در صورت تقاضای مهلت ، بنا به تشخیص کمیته تا 5 دیگر روز قابل تمدید می باشد.

تبصره1- در صورتیکه متهم جهت دفاع، درخواست مدارک نماید،کمیته انضباط کار مکلف است مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

تبصره2- چنانچه متهم در مهلت مقرر ، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار براساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی   می نماید.

ماده18- کمیته انضباط کار مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره : وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از دو روز نباشد. در صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته ، وقت دیگری تعیین می گردد.

 

 فصل پنجم : اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و اجرا

ماده19- کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله : میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداری ، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره - در صورتی که کمیته انضباط کار براساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف از سوی متهم را احراز نکند ، او را تبرئه مینماید.

ماده20- تصمیمات کمیته قطعی بوده و واحدمنابع انسانی و اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره1- هرگونه خودداری یا جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته ها ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آئین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره2- در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای فوری تصمیم کمیته درباره وی ممکن نباشد ، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان ،اجرا می گردد.

 

 فصل ششم : سایر مقررات

ماده21- اصلاح یا تغییر تصمیمات کمیته های انضباط کار، صرفاً در مواردی که کمیته تصمیم گیرنده با اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوی مخدوش است در صورت تایید کارفرما امکان پذیر می باشد.

ماده22- چنانچه تخلف کارگران پس از بازنشستگی کشف شود ، قابلیت طرح در کمیته را نداشته و در صورت ضرورت ، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری می باشد.

ماده23- فوت متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته ، موجب توقیف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد. حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیری از طریق سایر مراجع ذیصلاح نمی گردد.

ماده24- کلیه مکاتبات و دعوتنامه های مربوطه توسط دبیرکمیته انجام می پذیرد و در دعوتنامه ها باید دستورجلسات قیدگردد.  همچنین تمامی پرسنل و کارگران شرکت در تمامی واحدها و سطوح سازمانی مکلفند همکاریهای لازم را با کمیته و دبیرخانه کمیته انضباط کار به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات موردنیاز را در مهلت تعیین شده در اختیار آنان قرار دهند.

ماده25- کار فرما مکلف است مفاد این آئین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع  کلیه کارگران رسانده و نسخه ای از آن را در مکان های عمومی نصب نماید .

ماده26- این آئین نامه مشتمل بر26 ماده .....بند و 16 تبصره در مورخ..............به تایید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی............... رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرا بوده و هرگونه اصلاح و تغییرات و اضافات بایستی به تایید مرجع مذکور برسد.

   


مطالب مشابه :


ادامه فهرست قسمتهاي پرونده جاري حسابرسي صورتهاي مالي طبق عطف ساهاي زمان حسابرسي

کنترلهای پرونده های پرسنلی . 5609. 10. لیست انتخابی از پرونده های پرسنلی کارکنان . 5610. 11.
آئین نامه انضباطی کار

الف- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول.
برچسب :