آموزش كاركنان دولت (1)

مباني قانوني آموزش كاركنان دولت

برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت به منظور تأمين و تربيت نيروي انساني موردنياز مشاغل مختلف از مباني قانوني نسبتاً مستحكم و قابل ملاحظه اي برخوردار است.

1) قانون استخدام كشوري

در قانون استخدام كشوري علاوه بر اينكه فصل چهارم قانون مشتمل بر سه ماده و چهار تبصره به طور كامل به امر آموزش كاركنان دولت اختصاص يافته است، بخشي از ماده 13 از فصل دوم قانون استخدام كشوري نيز به تربيت نيروي انساني براي مشاغل دولتي توجه نموده است. گذشته از مواردي كه از قانون استخدام كشوري ذكر شد مي توان از ماده 5 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و بند «ب» تبصره 60 دائمي قانون بودجه سال 1364 به عنوان مباني قانوني آموزش كاركنان بهره گرفت. جهت مزيد اطلاع ، شرح هر يك به ترتيب مواد قانوني مندرج در قانون فوق الاشاره و تقدم زماني تصويب در ذيل مي آيد:

 

 

 

الف) تبصره 1 ماده 13 قانون استخدام كشوري  

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قبال داوطلبان يا دانشجويان آموزشگاههاي اختصاصي يادواره هاي تربيتي مربوط و دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي تعهد استخدامي به عمل آورند.

ب) فصل چهارم قانون استخدام كشوري

مواد و تبصره هاي مندرج در فصل چهارم قانون استخدام كشوري مربوط به آموزش كاركنان به شرح زير است:

ماده 44: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت اين قانون ارائه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1: سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و با همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

   تبصره 2: سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را رأساً يا به وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط يا مؤسسات صلاحيت دار ديگر اجرا كند.

تبصره 3: سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است طبق ضوابط و برنامه اي كه تنظيم خواهد نمود مؤسسه اي براي آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين دولت تأسيس كند مؤسسه مزبورمي تواند براي اين منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش كمك و يا شهريه دريافت كرده و آن را طبق تصويب نامه هيأت وزيران به مصرف برساند.

ماده 45: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچگونه مؤسسه آموزشي ، كلاس ، دوره تعليماتي و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آنكه قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

تبصره : دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامه هاي رسمي به منظور خدمت در رشته هاي مربوط به رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش طي مي شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب مي گردد.

ماده 46 : استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

2) شركتهاي دولتي

بر اساس ماده 9 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند «پ» ماده 2 قانون استخدام كشوري 5/3/1352 ، شركت با توجه به احتياجات خود و طبق خط مشي مصوب مجمع عمومي يا شورا برنامه هاي آموزشي و يا كار آموزشي لازم را تنظيم و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

 

3) بند ب تبصره 60 دائمي قانون بودجه سال 1364 كل كشور

كليه دستگاههايي كه با رعايت مفاد تبصره يك ماده 13 قانون استخدام كشوري در قبال داوطلبين دوره هاي آموزشي تعهد استخدامي به عمل آورده يا مي آورند و نيز جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهداء از ممنوعيت استخدام رسمي يا ثابت و غيررسمي مستثني هستند.

 

4) ماده 5 قانون نحوه تعديل نيروي انساني

استخدام آزمايش افرادي كه بر اساس بند «ب» تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تعهد استخدام مي نمايند در صورتي كه حداقل نصف ساعات كار هفتگي مقرر را به خدمت مشغول باشند مجاز مي باشد.

صدور حكم قطعي اين افراد منوط به موفقيت در دوره آموزشي مربوط و تذييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد و رعايت حداكثر مدت دوره آموزشي در مورد آنان لازم نخواهد بود.

دوره هاي آموزشي كه مدت آن حداقل يك سال باشد مشمول بند «ب» تبصره 60 خواهد بود.

 

5) آئين نامه اجرايي ماده 150 برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  

    به موجب اين ماده وآئين نامه اجرايي به شماره 31337/ت 23511 ه مورخ 19/7/1379 هيأت

وزيران تعاريف دوره هاي آموزشي و تخصصي اعتبار در مورد آموزش و تنظيم برنامه هاي آموزشي و اعطاي امتيازات مربوط به دوره آموزشي طي شده كاركنان دولت را به شرح زير تعيين نموده :

-    در ماده يك تصويب نامه مذكورآموزشي ضمن خدمت به پودمان آموزش وآموزشهاي پودماني ، دوره هاي آموزشي مديران و آموزشهاي كوتاه و بلندمدت تعريف شده است.

-    اولويت با آموزشهاي كوتاه مدت پودماني است و دستگاههاي دولتي مي بايست يكصد هزار اعتبارات جاري و عمراني خود را براي آموزش تخصيص دهيد.

 

امتيازات شغلي مربوط به دوره هاي آموزشي طي شده

الف: پرداخت يك ماه حقوق و فوق لعاده شغل براي يكبار در طول سال به ازاء هر 176 ساعت آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت

ب: اعطاي فرصتهاي آموزشي خارج از كشور

ج: انتقال به محل خدمت جغرافيايي خدمت مورد درخواست مستخدم

د: انتصاب به پستهاي مديريت و سرپرستي

موارد ب، ج، د در مورد مستخدماني است كه آموزشي موضوع اين آئين نامه را در مسير پيشرفت شغلي طي نموده باشند در شرايط مساوي با اولويت عمل خواهد شد.

- ارتقاء گروه مستخدمان و يا تغيير سطوح شغلي منوط به طي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در شرايط احراز رشته شغلي مربوط خواهد بود و كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل بر دستگاهها موظف دوره هاي آموزشي شغلي مندرج در شرايط احراز مشاغل در امر انتصابات     مي باشند.

 

اهداف آموزش كاركنان دولت

با درك نقش و اهميتي كه آموزش در توانمندسازي كاركنان و كمك به توسعه فردي و سازماني دارد اهداف زير بر آموزش كاركنان دولت مترتب است:

1) ايجاد تغييرات كيفي در نيروي انساني موجود و ارشاد در زمينه هاي اعتقادي و فكري

2) ارتقاء سطح دانش ، بينش و معلومات شغلي كاركنان دولت.

3) بالا بردن مهارتها و تواناييهاي شغلي وحرفه اي كارمندان .

4) افزايش قدرت تصميم گيري به خصوص در سطح مديريت و سرپرستي از طريق انتقال اطلاعات وآگاهيهاي لازم.

5) فراهم ساختن امكان جابجايي نيروي انساني.

6) متناسب ساختن مهارتهاي نيروي انساني با وظايف و مسئوليتهاي جديد.


مطالب مشابه :


نقش مديران در آموزش كاركنان

آموزش - نقش مديران در آموزش كاركنان - همه مسائلي كه در آموزش اتفاق مي افتد
ارزيابي عملكرد كاركنان

آموزش - ارزيابي عملكرد كاركنان - همه مسائلي كه در آموزش اتفاق مي افتد
آموزش كاركنان دولت (1)

مباني قانوني آموزش كاركنان دولت. برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان دولت به منظور تأمين و
علل بروز بي تفاوتي در كاركنان و روشهاي مقابله

آموزش - علل بروز بي تفاوتي در كاركنان و روشهاي مقابله - همه مسائلي كه در آموزش اتفاق مي افتد
آموزش ضمن خدمت کارکنان

آموزش ضمن خدمت کارکنان. در حال حاضر آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان‌هاي مختلف از جايگاه
آموزش و چرخش شغلي كاركنان

آموزش و چرخش شغلي كاركنان از: بابك اسمعيلي اهميت توسعه منابع انساني سازمان درجهت بهره وري
بهسازي نيروي انساني و آموزش

آموزش كاركنان: در حال حاضر آموزش كاركنان در سازمان‌هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است
آموزش و چرخش شغلي كاركنان

آموزش كاركنان اگر به روش صحيح ، جامع و كامل انجام پذيرد و به عنوان وسيله اي براي رسيدن به
انواع آموزش كاركنان

انواع آموزش كاركنان . لازم است برنامه‌هاي آموزشي تا حدودي توسعه يابد كه نتايج حاصل از آن
ضرورت آموزش مدیران و کارکنان

آموزش و توسعه منابع انسانی به طور كلي عوامل زير آموزش كاركنان را ضروري مي‌سازد:
برچسب :