آزمون زبان تخصصی شیمی

 1- متن زیر را ترجمه نمایید.( 10 نمره)

     (K. Fajans (1923-24) introduced a useful type of indicator for precipitation reactions as a result of his studies on the nature of adsorption. The action of these indicators is due to the fact that at the equivalence point the indicator is adsorbed by the precipitate, and during the process of adsorption a change occurs in the indicator which leads to a substance of different colour; they have therefore been termed adsorption indicators. The substances employed are either acid dyes, such as those of the fluorescein series, e.g., fluorescein and eosin which are utilised as the sodium salts, or basic dyes, such as those of the rhodamine series (e.g., rhodamine 6G), which are applied as the halogen salts.)

Chemistry is the study of the composition, structure, and properties of matter, and the changes which it undergoes. The substances of chemistry consist of all types of materials found on or in the earth, oceans, and atmosphere. These substances, and those produced as a result of other substances reacting with each other are called chemicals. The reaction is known as a chemical process. Such forms of matter as wood and glass, water and gasoline, salt and sugar, iron and gold, differ strikingly from each other in many properties. These differences in properties occur as a result of the differences in the composition and structure of the various substances. Much of our existence, in fact, depends upon the changes which occur in matter. Chemical changes in matter take place when iron rusts, milk sours, a storage battery produces an electric current, and food is digested and assimilated by the body.

 

2- معنی لغات زیر را بنویسید.( 4 نمره)      

(a) coagulation               (b) end point                            (c) quantum mechanics     

(d) extraction                 (e) acid rain                              (f) reaction

(g) combustion               (h) flame                                  (i) atomic number      

(j)  experimental             (k) corrosion                            (l) volume

(m) pressure                   (n) toxic                                   (o) collision

(p) temperature             

 

3- در جملات زیر پاسخ مناسب را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید.(6 نمره)

 

1-3. A species with unpaired electrons is paramagnetic, therefore, a species with all electrons paired exhibits ………

a. anti ferromagnetic                             b. anti ferromagnetism

c. diamagnetic                                       d. diamagnet

 

2-3. An electronically ……… the molecule has many choices, one of them is dissociation.

a. excited                 b. active                c. disturbed                    d. activated

3-3. Choose the synonym for the word:    disintegration.

a. survival                b. division            c. breakdown                  d. disparity

 

3-4- بهترین برگردان فارسی را برای گزینه زیر انتخاب کنید.

 

Properties such as vapor pressure lowering, boiling point elevation and freezing point depression are known as colligative properties.

 

الف- خواصی مانند کاهش فشار بخار، صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد به عنوان خواص کولیگاتیو شناخته می شود.

ب- خواصی مانند کم بودن فشار بخار، زیاد بودن نقطه جوش و پایین آوردن نقطه انجماد به عنوان خواص کولیگاتیو شناخته شده اند.

ج- خواصی از قبیل فشار بخار کم، دمای جوش زیاد و افسردگی نقطه انجماد را روی هم خواص کولیگاتیو نام می برند.

د- برای بیان فرآیندهایی مانند پایین آوردن فشار بخار، بالا بردن نقطه جوش و کم کردن نقطه انجماد از واژه کولیگاتیو استفاده می شود.

 

  •  معنی واژگان تخصصی و عمومی مهم

indicator : شناساگر

 precipitation reactions  : واکنش های رسوبی ( تشکیل رسوب )

adsorption : جذب  سطحی شیمیایی

 due to  : ناشی از

equivalence point : نقطه هم ارزی ( اکی والان )

composition : ترکیب

structure : ساختار

substances : مواد

produced : تولید شده (produce : تولید شدن )

 reacting : واکنش دادن (reaction : واکنش ) 

chemicals : مواد شیمیایی

chemical process : فرایند های شیمیایی

 wood : چوب

 glass : شیشه

strikingly: بطور قابل توجه

 properties : خواص

occur: حادث شدن - اتفاق افتادن

various: متنوع

 existence: وجود - زندگی

take place : انجام شدن

sour : ترش شدن

 food is digested : غذا هضم می شود

assimilate: جذب شدن

coagulation : لخته شدن

extraction : استخراج

combustion : سوختن

flame : شعله

experimental  : تجربی -آزمایشگاهی

corrosion : خوردگی

volume : حجم

pressure  : فشار

toxic : سمی

 collision : برخورد

temperature : دما

unpaired :جفت نشده

paramagnetic : پارامغناطیس

dissociation : تفکیک

disturb : بر هم زدن

 excited : تحریک شده   

  vapor pressure lowering:  کاهش فشار بخار

   boiling point elevation  : صعود نقطه جوش    

freezing point depression : کاهش نقطه انجماد

colligative : کولیگاتیو -جمعی

 disintegration : ازهم پاشیدگی - فروپاشی- تفکیک و گسستن

 disparity : ناجوری - ناهمخوانی

division : تقسیم

 

    

 


مطالب مشابه :


سوالات زبان تخصصی آزمون دکتری مهندسی شیمی

سوالات زبان تخصصی آزمون کتاب آنلاین مهندسی کتابهای مهندسی شیمی 2 کتاب های کنترل
دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی شیمی تجزیه سال 88

دانلود رایگان سوالات دکترای تخصصی شیمی دانلود کتاب و نرم افزار های شیمی , زبان : فارسی
چه کتاب هایی برای کنکور بخوانیم ؟

به علاوه منابع بالا کتاب های زبان تخصصی خیلی سبز و شیمی پایه و پیش: "بهترین منابع
دانلود کتاب شیمی Advanced Gas Chromatography

دانلود کتاب شیمی Advanced Gas Chromatography وبلاگ تخصصی شیمی بهترین پیامکها
آزمون زبان تخصصی شیمی

آزمون زبان تخصصی شیمی 3-4- بهترین برگردان فارسی ×دانلود کتاب ها و جزوه های شیمی
رتبه های برتر از چه کتب و جزواتی برای مطالعه ارشد استفاده کردند:

مرجع تخصصی کنکور ارشد-مهندسی شیمی مرجع تخصصی مهندسی شیمی مهندسی زبان انگلیسی:-کتاب
دانلود کتاب Advances in protein chemistry and structual biology

دانلود کتاب و نرم افزار های شیمی , وبلاگ تخصصی شیمی بهترین پیامکها
منابع پیشنهادی کتب کمک آموزشی و تستی برای کنکور برای همه رشته ها

به علاوه منابع بالا کتاب های زبان تخصصیبهترین منابع ” شیمی بهترین منابع، کتاب
برچسب :