امروز سوال شد: معنی لغوی گانت یعنی چه؟ آیا مخفف است؟ Gantt chart


جدول گانت بر گرفته از نام هنری گانت (Henry Gant) است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی و روش های کنترل نیز شناخته شده است.


 گانت چارت به معنی ارائه تصویری یک پروژه است. یک نوع از چارت های میله ای است، چارت های گانت تاریخ های شروع و پایان  اجزای مختلف یک پروژه را نشان می دهد. هنری لارنس گانت، مهندس مکانیک امریکایی، چارت گانت را ابداع کرده است. 

A Gantt chart is a visual representation of a project schedule. A type of bar chart, a Gantt charts show the start and finish dates of the different required elements of a project. Henry Laurence Gantt, an American mechanical engineer, is recognized for developing the Gantt chart

منبع: investopedia


مطالب مشابه :


فرم پيش نويس طرح پژوهشي(PROPOSAL)

2- دريافت گزارشها با توجه به جدول گانت مصوب صورت ميپذيرد. بنابر اين لازم است
برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93

بهداشت حرفه ای شهرستان خرمدره - برنامه عملیاتی و جدول گانت جهت اجرا در صنایع در سال 93
گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه )

شاهین احمدی - گانت چارت ( جدول زمانبندی پروژه ) - وبلاگ شخصی شاهین احمدی - شاهین احمدی
نمودار گانت

مدیریت و کنترل پروژه - نمودار گانت - هر آنچه پیرامون مدیریت و کنترل پروژه و نرم افزارهای
امروز سوال شد: معنی لغوی گانت یعنی چه؟ آیا مخفف است؟ Gantt chart

جدول گانت بر گرفته از نام هنری گانت (Henry Gant) است که به عنوان پدر علم برنامه ریزی و روش های
عملكرد سه ماهه سوم 1387 واحدآموزش سلامت مركز بهداشت چالوس

- تهيه و تدوين جدول گانت آموزشي سه ماهه سوم و بررسي و پيگيري اجراي برنامه ها از طريق مركز
برچسب :