اعلام نمرات ميان ترم درس سيستم سفارشات خريد و انبارداري

ردیف کد دانشجو نمره
1 90144028220001    غايب
2 92144028170014    5.75
3 92144028170004    2.95
4 92144028170060    4.65
5 92144028170005    7.95
6 92144028170107    7.5
7 92144028170022    3.15
8 92144028170036    1.4
9 92144028170031    6.25
10 92144028170032    7.45
11 92144028170039    4.65
12 92144028170029    .25
13 92144028170020    6.1
14 92144028170094    2.75
15 92144028170042    4.8
16 92144028170007    5.4
17 92144028170008    2.5
18 91137004120083    3.55
19 92144028170026    4.55
20 91137004120015    غايب
21 92144028170021    3.95
22 92144028170016    8
23 92144028170095    6.7
24 91144028270111    غايب
25 92144028170105    5.95
26 92144028170023    3.2
27 92144028170001    8
28 92144028170003    غايب
29 91137004120021    4.45
30 92144028170024    7.75


مطالب مشابه :


فرم های مورد نیاز و چارت دروس

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - فرم های مورد نیاز و چارت دروس - اطلاع رساني به
ژیمناستیک

ورزش دانشگاه کاشان بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داری کرد و برای یک زندگی آزاد به نیویورک
اندیشمندان مدیریت (راسل اکاف)

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اندیشمندان مدیریت (راسل اکاف) - اطلاع رساني به
اعلام نمرات اصول حسابداري1

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اعلام نمرات اصول حسابداري1 - اطلاع رساني به
اعلام نمرات ميان ترم درس سيستم سفارشات خريد و انبارداري

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اعلام نمرات ميان ترم درس سيستم سفارشات خريد و
برچسب :