نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار

بدينوسيله ازهمسايگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست مي کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب ............................ فرزند ............ آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند :  که بنده به عنوان ............... و با حقوق ماهيانه .................. ريال در ................. به نشانی ................................ کار مي نمايم.  و درآمدی دیگر ندارم فردي معيل و داراي زن و .............  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ ..................... ريال اجاره ماهیانه منزل،  حتي معاش خود و آنان را به سختی تامين مي کنم.  و همچنین  هيچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ............... ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  ..........، به مبلغ ........... ريال نيستم . مراتب بالا را مورد تأئيد و گواهي نمایند.                           

با تقديم احترام و سپاس    نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اينجانبان امضاءكنندگان ذيل،  صحت مراتب ياد شده بالا را تصديق، و حاضريم در دادگاه نيز حاضر و با رعايت تشريفات سوگند شرعي، همين را گواهي نماييم.

  1 -                       فرزند         مقيم :                                           امضاء

 2 -                        فرزند         مقيم :                                          امضاء


مطالب مشابه :


نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

بدين وسيله استشهاد و استعلام مي گردد از كليه مطلعين و معتمدين اهالي محل كه اينجانب
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به
نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار

قانونکده - نمونه استشهادیه محلی برای دادخواست اعسار - قصد ما بالا بردن اطلاعات حقوقی شما است
فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث
کلمات کلیدی وبلاگ

86 نمونه استشهاد محلي 15 87
نمــــــونه «استشهاد محلـی»

حـــــق اوجـــــــاقی - نمــــــونه «استشهاد محلـی» - - حـــــق اوجـــــــاقی بسمه تعالي
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

تخصصی حقوق و فقه - نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد
نمونه دادخواست تخليه اماكن تجاري

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری - نمونه دادخواست تخليه اماكن تجاري - حقوقی
برچسب :