پرسشنامه فرسودگی شغلی 18 سوالی مسلش و جکسون

پرسشنامه فرسودگی شغلی 18 سوالی مسلش و جکسون

این پرسشنامه که شامل 18 آزمون می باشد توسط مسلش و جکسون در سال 1981 تدوین شده است و در کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی تالیف دکتر سید محمد مقیمی انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

این آزمون فرسودگی شغلی در کارکنان و کلیه مشاغل را می سنجد که شامل :

توضیحات ابزاری

توضیحات 3 خرده آزمون

جدول مولفه ها به تفکیک سوالات

اعتبار و روایی

شیوه نمره گزاری

منابع 

می باشد.

راهنمای خرید پرسشنامه از سایت


مطالب مشابه :


پرسشنامه ی انتخابی (پرسشنامه ی مدیریت موفقیت وارتقاء)

(پرسشنامه ی مدیریت موفقیت وارتقاء) دکتر سید محمد مقیمی. پایگاه مقالات علمی
معرفی چند کتاب ارزشمند – سری اول(روش تحقیق و پایان نامه نویسی)

پژوهشی تالیف دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات ترمه. این کتاب نیز حاوی پرسشنامه های
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی 1

پرسش نامه های مدیریت / پرسشنامه سنجش سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی .دکتر سید محمد مقیمی
معرفی کتب کیوی و کامپنهود وکتب مربوط به تالیف پایان نامه

پژوهشی تالیف دکتر سید محمد مقیمی، انتشارات ترمه. این کتاب نیز حاوی پرسشنامه های
معرفی چند کتاب روش تحقیق

محمد علی مصطفی تهیه پرسشنامه های محقق ساخته و
وب سایت مدیریتی ایران

دکتر سید محمد مقیمی. پایگاه مقالات علمی مدیریت. پرسشنامه مدیریت کیفیت
پرسشنامه فرسودگی شغلی 18 سوالی مسلش و جکسون

رویکردی پژوهشی تالیف دکتر سید محمد مقیمی انتشارات پرسشنامه های استاندارد با
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، "سازمان و مدیریت: » پرسشنامه فرهنگ سازمانی
برچسب :