مهمترین عناوین اعتبار بخشی بیمارستانها

ردیف

عنوان

1

برنامه استراتژیک بیمارستان

2

برنامه عملیاتی

3

نمودار سازمانی کمیته ها

9

کتابچه / مجموعه توجیهی

 

مستندات برگزاری آزمون اولیه ی صلاحیت و توانمندی

10

برنامه توسعه فردی کارکنان رده های مختلف شغلی این بخش و  آزمو نها و ارزیابی های  دور های انجام شده منطبق بر آن

11

گزارش ارزیابی سالانه نیازهای  آموزشی کارکنان

12

كتابچه ايمني، سلامت  شغلي و بهداشت محیط

13

بروشورها )جزوه آموزشی(

14

كتابچه خط مشیها و روش ها  و جدول اسامی تهیه کنندگان

15

برنامه بهبودکیفیت وایمنی سالانه بیمارستان

16

-        فهرست شاخص های عملکردی

-         برنامه بهبودکیفیت و ایمنی

 

فهرست اهداف کلی برنامه بهبودکیفیت و ایمنی بیمارستان و اهداف اختصاصی برنامه بهبودکیفیت و ایمنی تمامی بخشها و واحدها

18

صورت جلسات هم اندیشی با نمایندگان تمامی بخشها و واحدها در تهیه برنامه بهبودکیفیت و ایمنی

 

فهرست و فلوچارت فرآيند هاي باليني ویا غيرباليني بيمارستان

20

چكليستكنترل تجهيزاتوامكانات

21

برنامهعملیاتیدرجهت دستیابیبهاهداف برنامهبهبودکیفیت

22

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشپیشرفت برنامهاستراتژیک

23

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهایپایش توانمندسازینیرویانسانی

24

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشپیشرفت برنامهایمنیبیماروکارکنان

25

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشمدیریتخطر

26

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهایپایش مدیریتتاسیسات

27

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشامورمالی

28

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشتدارک  موادمصرفیوداروهای موردنیازروزانهعمدتاً مطابقبانیازهایبیمار

29

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهایپایش  انتظاراتورضایتمندی بیماروخانوادهوی

30

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشترخیص بیماربارضایتشخصی

31

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشانتظارات ورضایتمندیکارکنان

32

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشرعایت حقوقگیرندگانخدمت

33

مستنداتتعیینوتحلیل  شاخصهایپایشرعایت اصولایمنیبیمار

34

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشرعایت اصولایمنیکارکنان

35

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهای پایشارزیابیبیمار

36

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایش ارایهمراقبتها براساسدانشروز

37

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایش ارایهمراقبتبهموقع، مستمرویکپارچه

38

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایش برنامههایکنترلکیفیت وایمنیتصویربرداری

39

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایش برنامههایکنترلکیفیت وایمنیآزمايشگاه

40

مستنداتتعیینوتحلیل  شاخصهایپایش  برنامههایکنترلکیفیت وایمنیآزمايشگاه

41

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشكاربرد آنتیبیوتیکها

42

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشكاربرد آنتی بیوتیکها

43

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهایپایش  خطاهایداروییوکلیه خطاهایمراقبتی

44

مستنداتتعیینوتحلیل شاخصهایپایشکاربرد  بیهوشیوآرامبخشهای متوسطوعمیق

45

مستنداتتعیینوتحلیل  شاخصهایپایشکاربرد خونوفرآوردههایخونی

46

مستنداتتعیینو  تحلیلشاخصهای پایشکنترلعفونت

47

مستنداتتعیینو تحلیلشاخصهای پایشکنترلعفونت

48

مستنداتتعیینوتحلیل  شاخصهایپایشمدارک پزشکیشاملمحتوا ومیزاندسترسی

49

مستنداتآموزشکارکنان

50

مستنداتجمعآوری  وتحلیلدادهها

51

مستنداتتحلیلدادهها

52

گزارشتحلیلدادهها

53

هدفوعلتمنطقی جمع آوريهرداده و  فردياافرادمسئول جمع آوريوتحليلآن

54

چك ليستمميزيداخلي وكلبيمارستان

55

برنامهمميزيداخليوكل بيمارستانمستنداتانجامآن

56

گزارشتحليليمميزيداخلي

57

گزارشتحليليمميزيداخلي

58

شاخصهايپايشاقداماتاصلاحي

59

مستنداتارایهگزارشبهمسئول اینواحدومدیرانارشد

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کانون علمی مدیریت بهداشت و درمان عملکردی مورد شاخصهای بهره وری
مهمترین عناوین اعتبار بخشی بیمارستانها

آمار روزانه بیمارستانها به معاونت های درمان شاخص های عملکردی و تحلیل شاخصهای
تولید علم: ایران تا سال 2018 به رتبه چهارم تولید علم جهان دست می یابد.

اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با و نوآوری معاونت علمی و فناوری
خبرنامه فرزان: اجرای مرحله نخست از ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور به پایان رسید.

ثبت اطلاعات و شاخصهای ساختاری و عملکردی مجلات با باشد و زیر نظر معاونت تحقیقات و
گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط- بیمارستان و تصفیه خانه آب و فاضلاب

شاخصهای عملکردی: مسائل بهداشتی و درمان اعم از درمان پیش با معاونت های بهداشت و
شاخص های نهایی کیفیت پرستاری

روابط عمومی معاونت شاخصهای عملكردی • شاخص های عملکردی، ابزارهای کمّی
خواص درمانی چای سبز

معاونت حقوقی نهاد ریاست
موانع نظارت وزارت بهداشت بر سلامت محصولات کشاورزی: نبود بارکد محصولات کشاورزی، شناسنامه زمین، تکنولو

تا بهحال چه عملکردی داشته و بر اساس این شاخصهای آموزش و درمان
سیستمهای اطلاعات بیمارستان

تشکیل معاونت تحقیق و اجزای عملکردی his. ارتقاء ایمنی ،ثبت وقایع ،شاخصهای کنترل
شناخت و بررسی نقش کوآنزیم Q10 در بدن

در جهان از q7 برای درمان نارسایی در انواع مشکلات عملکردی قلب معاونت امور دام
برچسب :