.::ثـبـــــــت نـــــام::.

..:: برنامه ها تا اول تابستان سال 1393 غیر فعال می باشد ::..


 سلامدوستانعزیزاین وبلاگ صرفا جهت آشنایی بافعالیتهایگروه رزمعملیاتی مجموعه تربیتی علامه طباطبایی می باشد. وهمچنین ارائه مطالب آموزش نظامی وSurvivalاز طرف مربی های این مجموعه،‌ است.

محلفعالیتگروهدراستانخراسانرضویشهرمشهدمقدسمیباشد.

اینگروهزیرنظرپایگاهبسیج ......است.

 تمامینیروهاازمقطعاولراهنماییتاسومدبیرستانانتخابمیشوند. 

  محلتمریناتاینگروهدرقرارگاهیواقعدر ...... کهکاملاحفاظتشدهمیباشدقراردارد.

دراینجاتعدادیازتمرینهایگروهنام برده شده:

1- تمریناترزمی : رشته کوک سول وان،جودو،کشتی،کنگفوبوکاچو،فری کیک بوکسینگ،کیوکشین، 

نینجا،و ...

2- تمریناتفنی: شاملعملیاتراپل،تیرول،سنگنوردی،صعودمصنوعی،فرود s،صعودتنورهای،درهنوردیو...

3- تمریناتنظامی: شاملتاکتیکرزمانفرادی،رزمتنبهتن،سلاحسرد،جهتیابی،رزمشبانه،تخریبو...

4- تمریناتزندگیدرشرایطسخت و بقا در طبیعت: شاملرزمدرجنگل،رزمدرکوهستان،رزمدرکویر،رزمدربرف

5- تمریناتکوهنوریوصعودهایتخصصیتابستانیوزمستانی

6- تمریناتغواصیدرآبهایعمیق،دریاچههاوسدها 

7- تمریناتتیمواکنشسریع (پارکورنظامی)

8- تمریناتدوچرخهسواریکوهستان 

9- تمریناتاتومبیلرانینظامی (بزودی)

10-  تمریناتاسکیبدونباتوم  (بزودی)

11- تمرینات پاراگلایدر و کایت (بزودی)

12- تمرینات تیر و کمان و شکار (بزودی)

و ...

 

هزینهآموزشهایفوقبهشرحزیرمیباشد:

 


مطالب مشابه :


شرایط استخدام در نوپو

نحوه ازمون تاريخ و محل برگزاري در زمان ثبت نام توسط ، شرایط استخدام در یگان ویژه
شرایط ورودبه یگان ویژه نوپو...

شرایط ورودبه یگان ویژه نوپو ما چيزي به نام اينکه يه دفعه بري تو نوپو ثبت نام در همان
.::ثـبـــــــت نـــــام::.

زندگی در شرایط سخت و ثبت نام در یگان ویژه پاسداران
استخدام یگان های ویژه نیروی انتظامی

استخدام یگان های ویژه شرایط استخدام در آزمون در زمان ثبت نام اعلام
یگان ویژه پاسداران ناجا....یگوپ...

یگان ویژه نیرو را که نام یگان امداد را زندگی در شرایط سخت همچون
استخدام نیروی انتظامی سال ۹۳ (درجه داری و افسری)

افراد پیمانی واجد شرایط در ثبت نام مخصوص (مدیریت گزینش و استخدام فرماندهی یگان ویژه
شرایط ثبت نام داوطلبان استخدام دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

خواهد داشت .و یا در شرایط متفاوت ممکن ویژه مدیریت وب انصراف از تحصيل ثبت نام نهايي
یگانهای فوق ویژه IDF اسرائیل - سایرت مَتکَل

ثبت شده در ستاد یگان تکاوران ستاد کل، نام یگان تکاوری فوق ویژه ستاد یگان فوق ویژه در
لایحه ی جدید استخدام دانشکده افسری

شرایط استخدام در افرادی که دیپلم دارند قادر به ثبت نام در دانشکده افسری یگان ویژه
تصاویر جدید و ناب از یگان نوپو نیروی انتظامی در سایت نیرو های ویژه ایران

ایل من گر چه غرور تو سیاووشی بود سالها نام تو در سری جدید تصاویر از یگان ویژه سازمان ثبت
برچسب :