ثنویت در دین زرتشتی آری یا نه ؟

حمزه رامین/منتقدان و بعضا مخالفان دین زرتشتی به پدیده ای به نام « ثنویت » یا « دو خدایی » در این دین معتقدند . به اعتقاد این محققان ، در دین زرتشتی دو خدای هم تراز و هم پایه به نام های « اهورا مزدا » و « اهریمن » وجود دارند که اولی خدای خوبی ها و نیکی ها و دومی خدای پلیدی ها و زشتی ها است . آنان در برداشت های خود از این دین به این موضوع معتقدند که این دو خدا به اعتقاد زرتشتیان از همان اول وجود داشته اند و با هم در مبارزه بوده و هستند .

به اعتقاد نگارنده برای شناخت دقیق هر دینی باید به گفتار ، کردار و پندار مبلغ اولیه آن دین ( رسول آن دین ) توجه کرد . از آنجایی که دین مورد بحث ما دین زرتشتی است و بر کسی هم پوشیده نیست که پیامبر این دین حضرت زرتشت و کتاب مقدس این دین هم اوستا است ، بنابراین باید برای تحقیق و پژوهش در مورد دین مذکور به سراغ گفته های پیامبر این دین که در بخش گات های اوستا آمده است رجوع نمود . ( البته ما به تناوب و در حد نیاز از دیگر بخش های اوستا هم مطالبی نقل میکنیم اما تاکید ما بر بخش « یسنا » ی اوستاست که گات ها در آن واقع شده است )

در یسنای 28 بند 5 چنین آمده است : « اهورامزدای یگانه آن کسی است که بزرگتر از همه است . »

در یسنای 44 بند 7 آمده است : « مزدا اهورا خدای دانا و مقدس است . »

در یسنای 28 بند 8 آمده است : « ای کسی که آرزوهای ما از تو برآورده شده و امید بهشت ما به سوی توست . »

هم چنین در یکی از دعاهای زرتشتیان چنین آمده است : « خشنودی اهورامزدا و ستایش به نام مقدس او سزاست که بوده ، هست و خواهد بود . خداوندی که حاکم بر روح است و به ذات خود یکتا و قائم است . اهورایی که بزرگترین و داناترین آفریننده و پرورش دهنده و افزون کننده و بخشاینده است . مقدس و دادگر و قادر مطلق است . »

در یسنای 12 بند 1 آمده است : « من ( زرتشت ) اهورامزذا را آفریننده همه چیز میدانم و استوارم بر اینکه او نیکی و راستی محض است ، فروغ مند است ، دانا و تواناست و همه نیکی ها از اوست . نظم و قانون طبیعت که در سراسر گیتی دیده میشود از او بوجود آمده است و کره های درخشان از فروغ بی پایان او درخشانند . »

خب دوستان ! از شما دعوت میکنم که یک بار دیگر عبارات بالا را خوانده و درباره آن بیندیشید .

در عبارت اول بدون شک واژه های « یگانه » و « بزرگتر » بیش از دیگر کلمات بار معنایی دارند . یک بار دیگر توجه کنید ! حضرت زرتشت معتقد است که « اهورامزدا » یگانه یعنی یکتا ، تنها و بدون شریک است و از آنجا که زرتشت میگوید : « بزرگتر از همه » پس این همه شامل اهریمن هم میشود . بنابراین اگر اهورامزدای زرتشت از اهریمن بزرگتر است ، دیگر نمیتوان او را هم تراز و شریک اهورامزدا دانست ؛ بلکه اهورامزدا همانگونه که گفته شد از او بالاتر و بزرگتر است .

در عبارت موسوم به دعای زرتشتیان ، آنان معتقد به وجود خدایی هستند که « بوده » ، « هست » و « خواهد بود » . هم چنین در این دعا آمده : « خدایی که حاکم بر روح است » و « به ذات خود یکتا و قائم است  » . بنابراین خدای زرتشتیان چنانکه در این دعا آمده خدایی ازلی و ابدی بوده ، بر روح آفریدگان حاکم و دارای توحید ذاتی است و چنانکه مستحضرید هیچ کدام از این تفکرات با خدایی که امروزه ما به عنوان خدای یکتا می شناسیم در تضاد و تعارض نیست .

در دعای مورد بحث به « داناترین آفریننده ، دادگر و قادر مطلق » بودن خدای مورد پرستش زرتشتیان اشاره شده است و هرگز گفته نشده که « اهورامزدا » از نظر قدرت ، دانایی ، توانایی و . . . با « اهریمن » یکسان و برابر است .

در یسنای 12 بند 1 ، زرتشت با صراحت ، نظر خود در مورد خدای خود یا همان اهورامزدا را این چنین بیان میکند : « اهورامزدا را آفریننده همه چیز میدانم . »

آیا به نظر شما عبارت « همه چیز » شامل اهریمن نمیشود ؟ اگر جواب منفی است باید گفت که بهتر نبود زرتشت این عبارت را به کار میبرد : « اهورامزدا را آفریننده همه چیز میدانم غیر از اهریمن ، زیرا که توانایی آن ( خلق اهریمن ) را ندارد . » یا « اهورامزدا را آفریننده همه چیز میدانم مگر اهریمن ، که در آفرینش با اهورامزدا برابر است . »

به راستی چرا زرتشت دو عبارت اخیر را به کار نمی برد ؟ بدون شک زرتشت میدانسته که اظهار نظر او به عنوان پیامبر و آورنده این دین مورد استفاده پیروان و حتا منتقدان و مخالفان او قرار خواهد گرفت . با تکیه بر همین اصل است که زرتشت این چنین با صراحت و رک گویی تمام ، اعتقاد خود در مورد آفرینش همه چیز ( حتا اهریمن ) توسط اهورامزدا را بیانمیکند تا دیگران و به خصوص پیروان او هم این رویه را برگزینند و بدانند که این دو ( اهورامزدا و اهریمن ) هرگز در سطح قرار نداشته ، ندارنمد و نخواهند داشت .

اگر چه نمونه های بالا به عنوان دلایلی انکار ناپذیر تا حدود بسیاری یکتاپرستی حضرت زرتشت و پیروان او را روشن میکند اما نگارنده برای بسط بیشتر موضوع عبارات دیگری از اوستای مقدس ذکر میکنم ؛ شاید از این طریق ابهامات بهتر برطرف شوند .

زرتشت در یسنای 44 بندهای 3 تا 5 برداشت ذهنی خود از اهورامزدا را چنین بیان میکند : « { اگر تو نه ، پس } کیست که به خورشید و ستارگان راه { گردش و چرخش } بخشیده است ؟ به نیروی چه کسی ماه بالا می آید و دوباره می کاهد ؟ کیست که آب و گیاه را آفریده است و به باد و ابر نیرو بخشیده است ؟ »

 

بنابراین درمی یابیم که حضرت زرتشت بدون کمترین شک و تردیدی آفرینش آب و گیاه و ( به تبع آن همه چیز را ) از جانب اهورامزدا میداند . نیروی باد و ابر و راه گردش خورشید و ستارگان را از جانب اهورامزدا میداند .

آیا اهورامزدای حضرت زرتشت که همه چیز را آفریده و نیروی همه چیز از اوست ، نمیتواند اهریمن را شکست دهد و نیست و نابود کند ؟

اگر با این همه مدرک متقن و مستند هنوز هم افرادی یافت میشوند که قانع نشده اند که زرتشت و پیروان او یکتاپرست بوده و هستند ، پس آنها را به خواندن و دیدن نام های خدای زرتشتیان ( اهورامزدا ) در دین آنان دعوت میکنیم .

در دین زرتشتی برای اهورامزدا که خدای آنان است ، 101 نام وجود دارد که ما به اختصار چندتای آن را که گره مشکل ! ما را باز میکنند در این جا ذکر میکنیم :

1- هروسپ توان ( توانی مطلق )  ، 2- هروسپ آگاه ( دانای مطلق )  ، 3- ابده ( بی آغاز ، ازلی )  ، 4- ابی انجام ( بی انجام ، ابدی )  ، 5- جمغ ( از همه بالاتر )  ، 6- پرورا ( پرورنده )  ، 7- خروشید توم ( بی نیازترین )  ، 8- واسنا ( در همه جا حاضر )  ، 9- مینوستی گر ( آفریننده جهان مینوی ، آفریننده جهان آخرت )  ، 10- امینوگر ( آفریننده جهان مادی )  ، 11- گرکر ( سازنده کل ، سازنده همه )  ، 12- ازمان ( بی زمان ، جاوید )  ، 13- اخوان ( بی خواب )  ، 14- آمشت هشیار ( همیشه هشیار )  ، 15- اورمزد ( دانای مطلق )  ، 16- خداوند ( خداوند )  ، 17- وسپار ( آفریننده همه )  ، 18- اهو ( حاکم مطلق )  ، 19- داور ( داور )  ، 20- فرشوگر ( رستاخیز کننده )  ، 21- هدهه ( به خودی خود پیداشده )  ، 22- همید ( امید همه به اوست )  ، 23- انوشک ( بی مرگ )  ، 24- ورون ( بی نیاز )  ، 25- ادوای ( یکتا )  ، 26- آیختن ( بی شریک )  ، 27- همارنا ( شمارنده گناه و ثواب )  ، 28- اترس ( بی ترس و بیم )  ، 29- ابیش ( بی رنج ) 

حال از نام های خدای زرتشتیان برای رد مبارزه خیالی اهورامزدا و اهریمن و هم چنین رد « ثنویت » کمک میگیریم .

اگر ما این گفته منتقدان و مخالفان را بپذیریم که اهورامزدا و اهریمن هم تراز و هم نیرو هستند ، در مبارزه ای دائم بوده ، هستند و خواهند بود و قصد شکست دادن و نابودی همدیگر را دارند ، بنابراین از آنجاییکه به زعم منتقدان ، تمام ویژگی های اهورامزدا و اهریمن برابرند ، پس باید بپذیریم که شانس پیروزی بر دیگری برای هرکدام از این دو نیز برابر است ! بنابراین همان قدر که امکان شکست و نابودی اهریمن توسط اهورامزدا مجود دارد ، به همان اندازه هم امکان پیروزی اهزیمن بر اهورامزدا وجود دارد ! اما آیا این حقیقت دارد ؟ جواب این پرسش را با تکیه بر معانی اسامی اهورامزدا که در بالا ذکر شد میدهیم .

1-    اگر شانس نابودی هریک از این دو توسط دیگری برابر باشد ، پس اهریمن قادر خواهد بود که اهورامزدا را نابود کند ، اما اولین اسمی که در بالا ذکر شد ( توانای مطلق ) نشان دهندن این است که تنها اهورامزدا توانای مطلق است و این بدین معنی است که تنها اهورامزدا قادر است هرکاری را انجام دهد ( حتا نابودی اهریمن ) و اهریمن هرگز توانایی نابودی « توانای مطلق » را نخواهد داشت و به عبارت ساده تر ، توان اهریمن و اهورامزدا برابر نیست و اهورامزدا نسبت به اهریمن در جایگاه بالاتریث قرار دارد .

2-    اگر توان این دو خدا ! برای نابودی یکدیگر برابر است ، پس بازهم اهریمن قادر خواهد بود که اهورامزدا را نابود کند و این نابودی هر زمان که اتفاق بیافتد ، همان زمان ، زمان مرگ ، نیستی و نابودی اهورامزدا خواهد بود ، در حالی که زرتشتیان معتقدند که خدای آنان « ابی انجام » ، « ازمان » ، « انوشک » و « ابیش » است . یعنی نه تنها جاوید و بی مرگ است بلکه « ابیش » یا بی رنج و گزند است . به عبارت دیگر نه تنها قابل نابودی نیست بلکه هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند حتا رنجی ( ولو کوچک ) به او برساند . پس اهریمن هم نمیتواند گزندی به او برساند ( چه رسد به اینکه بخواهد او را نابود کند !) . بنابراین باز هم هم پایگی اهریمن و اهورامزدا و ثنویت در دین زرتشتی رد میشود .

3-    بنا به اعتقاد پیروان دین زرتشتی ، خدایی یکتای آنان ، رستاخیز کننده و داور کردار همه جهانیان است . بنابراین اگر اهریمن بتواند فبل از رستاخیز و روز داوری اهورامزدا را بکشد ، در آن صورت چه کسی رستاخیز کننده و داور خواهد بود ؟ قطعا کسی میتواند رستاخیز و داو.ری کند که پس از مرگ همه آفریدگان ( حتا اهریمن ) در گذز زمان ، خود ، سالم ، جاوید و بدون عیب و نقص باقی بماند ، پس باز هم یک نفر پیروز این میدان خواهد بود و آن بدون شک اهورامزدا است .

4-    این بار در میان این نام ها ، نام هایی را بررسی میکنیم که در برگیرنده « همه » هستند . یکی از این نام ها که در بالا برای اهورامزدا ذکر شد ، « جمغ » است که معنی آن همان گونه که گفته شد « از همه بالاتر » میباشد . بدیهی است که اگر اهورامزدا از « همه » بالاتر است ، پس قطعا اهریمن هم زیر مجموعه این « همه » قرار میگیرد . به عبارت دیگر اهورامزدا از اهریمن بالاتر است { یا برتر است  } . یکی از این نام ها « گرکر » است به معنی « سازنده همه » . اگر اهورامزدا همه را آفریده ، آیا ممکن نیست که اهریمن هم آفریده خود او باشد ؟ یا نام دیگر اهورامزدا « وسپار » است که « آفریننده همه » معنی میدهد و قطعا این همه شامل اهریمن هم میشود . بنابراین اهریمن که خود آفریده و مخلوق اهورامزداست ، چگونه میتواند با او برابر باشد و حتا با او درآویزد ؟ این غیر ممکن به نظر میرسد که خالق نتئاند مخلوق خود را شکست دهد و حتا با او هم توان باشد ؟!

5-    یکی دیگر از نام های اهورامزدا در اوستا که در بالا ذکر شد ، « آیختن » به معنی بی شریک است . اگر مساله « ثنویت » در این دین حقیقت داشته باشد ، پس همانطور که منتقدین اذعان دارند ، باید دوخدای همزمان وجود داشته باشند و در آن واحد حکومت کنند . حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر در دین زرتشتی ثنویت وجود دارد و حضرت زرتشت ( و به تبع آن پیروان او یا همان زرتشتیان ) به آن اعتقاد داشته و دارند ، پس چگونه است که با چنین صراحتی اهورامزدا ، بی شریک نامیده شده و جایی برای حکومت اهریمن ( به عنوان خدای بدیها ) باقی نمانده است ؟

6-    به نظر نگارنده تنها پاسخ منطقی و قانه کننده این است که حضرت زرتشت یکتاپرست بوده و منتقدین مذکور ، تفکرات و برداشت های سطحی خود را به ناروا به این پیامبر یکتاپرست و پیروان او نسبت میدهند و سعی در انحرافی نشان دادن این پاک دارند .

بنا به نظر استاد پرویز رجبی در کتاب هزاره های گمشده « برداشت نادرست ، بیشتر ناشی از معنی کردن استدلالی و مکانیکی واژه همزاد است . پیداست که زرتشت این واژه را برای نشان دادن همزمانی دو پدیده عاری از پیوند با یکدیگر برگزیده است . زرتشت با بیان دومینوی همزاد می خواسته است به پدیداری نیروی مخرب از اهورامزدا اشاره کند ، اما نه به این معنا که نیروی مخرب از ابتدا گوهری بد بوده است ، بلکه با انتخاب خود به بدی گراییده است . در نهایت ، ثنویت مربوط به اهورامزدا و اهریمن نیست ، بلکه ثنویتی است میان راستی و دروغ که خود ، هدف تمام انتخاب ها هستند . در یک جمع بندی ، یا تکیه بر گات ها ، اهورامزدا خدای متعالی است و خالق همه مادیات و معنویات که . . . »

به نظر نگارنده دیدگاه استاد رجبی مبنی بر اینکه نیروی مخرب « اهریمن » از اهورامزدا پدید آمده ، کاملا درست است ؛ زیرا تمام شواهد وقرائن تاییدکننده این نظر است ؛ چنانچه تمام نام های اهورامزدا بر این نکته دلالت دارند که اهورامزدا شریکی ندارد ، گزندی به او نمیرسد ، نمی میرد ، همه را آفریده و . . .

در یسنای 31 بند 17 زرتشت به صراحت میگوید : « کدام یک از این دو بزرگتر است ؟ کسی که دانا و پیرو راستی است ، یا کسی که نادان است و به دروغ گرویده است ؟ »

در یسنای 31 بند 19 میگوید : « ای مردم به کسی گوش دهید که دانا و طرفدار راستی باشد . »

در یسنای 20 بند 2 میگوید : « به سخنان میهن گوش دهید و با اندیشه روشن به آن بنگرید و میان راستی و دروغ را خود تمیز دهید . »

یسنای 30 بند 8 : « ای مزدا هنگامی که کیفر تو برای گناهکاران فرا رسد ، وهومن به فرمان تو کشور جاودانی را برای کسانی بیاراید که دروغ را در بند نموده و به دست راستی سپارند . »

یسنای 43 بند 15 : « هنگامی تو را مقدس شناختم ای اهورامزدا که وهومن بر من ظاهر شد و مرا آگاه ساخت که نباید خشنودی دروغ پرستان را خواستار شد زیرا آنان دشمن پیروان راستی اند . »

در تمام بند های بالا نبرد ، تضاد و ثنویت میان دو عنصر راستی و دروغ به چشم میخورد . به راستی چرا هرگز در بند های بالا ذکری از پیروان اهورامزدا و اهریمن به میان نیامده است ؟ شاید جواب درست این باشد که هرگز اهریمن در مقام و منزلتی نیست که با اهورامزدا درگیر شود ؛ بلکه هرچه هست مربوط به تقابل طرفداران شر و طرفداران خیر و راستی به عنوان مخلوقات اهورامزدای یکتاست .

شاید این گفته آقای رجبی در اینجا خود را بیشتر نشان دهد که : « نیروی مخرب از اهرامزدا پدید آمده است و در ابتدا گوهری بد نبوده بیکه با انتخاب خود به بدی گراییده است . »

شاید این مساله بی شباهت به مساله « شیطان  در دین اسلام نباشد . شیطان هم که یم نیروی شر و طرفدار دروغ است اما باز هم مخلوق خداست ( البته مخلوقی ناخلف ) . در روایات دینی اسلام آمده است که شیطان هم در ابتدا فرشته و مقرب درگاه خداوند بوده و حتا بنا به روایتی شیطان 6000 سال عبادت خداوند را به جای می آورده است ، اما کاملا اختیاری ( و البته در اثر حسد ) به بدی گرایید و به مرتبه ای رسید که امروزه نماینده تمام خباثت ها و بدیها و کژی هاست . شاید اهریمن هم این چنین باشد که مخلوق اهورامزداست اما به ذات خود و در ابتدا بدگوهر و نماینده بدی و دروغ نبوده اما پس از مدتی به سمت بدی و ناراستی گرایش پیدا کرده است و به جنگ خوبی ها و راستی ها میرود . در روایات دینی اسلام آمده است که پس از این که شیطان از بارگاه خدای تعالی رانده شد ، از خداوند خواست که به او اجازه دهد که تا روز قیامت زنده بماند و به وسوسه کردن فرزندان آدم و حوا بپردازد . برداشت نگارنده از این قضیه چنین است که شیطان با وسوسه آدمیان قصد دارد تا به صورت غیر مستقسم به مبارزه با خداوند بپردازد ، زیرا میداند که هرگز در مقامی نیست که به مبارزه مستقیم روز بیاورد . اگرچه هدف شیطان از این مبارزه غیر مستقیم در نهایت گمراه کردن تمام انسان هاست و هرگز هدف شیطان و اهریمن یکی نیست اما در ظاهر شباهت های بسیار زیادی دارند ، از جمله :

1.  هر دو در ابتدا گوهری نیک بوده اند .

2.  هر دو به اختیار به بدی گرویده اند .

3.  هر دو با راستی و درستی در ستیزند .

4.  هر دو، مخلوق و آفریده کسی ( چیزی ) هستند که در حال حاضر ( حد اقل در ظاهر ) در حال مبارزه با اویند .

پس با توجه به آموزه های دین زرتشتی از پدیده ثنویت چنین برداشت میشود که :

حضرت زرتشت و پیروان او یکتاپرست بوده و هستند و معتقد به وجود خدایی یکتا و یگانه به نام « اهورامزدا » هستند . خدای آنان به اعتقاد خودشان خدایی یگانه ، بی مرگ ، بی رنج ، قادر ، دانا ، توانا و . . . است که همه آفریدگان ( از جمله ایریمن ) را آفریده است . این خدا شاهد و ناظر بر تمام اعنال موجودات است و روزی خواهد آمد که رستاخیز بهد پا میکند و اعمال آفریدگان را داوری خواهد کرد .

اهریمن که پدیده ای زشت است ( با تمام زشتی اش ) مخلوق اهرامزداست و هرگز بین این دو مبارزه ای ( آنچنان که منتقدین می انگارند ) وجود نداشته و ندارد و اهرین در نهایت به صورت غیرمستقیم و با گمراه کردن مخلوقات اهورامزدا سعی در تقابل با اهورامزدا دارد .

اهریمن هرگز پدیده ای هم تراز با اهورامزدا نیست ، زیرا تمام نام های اهورامزدا در این دین از جمله هروسپ توان ، ابی انجام ، جمغ ، گرکر ، ازمان ، وسپار ، اهو ، هدهه ، انوشک ، ادوای ، آیختن ، اترس ، ابیش و . . . نشان دهنده برتری تمام و کمال اهورامزدا بر اهریمن است .

زرتشت در جای جای کتاب مقدسش ، مردم را به دو گروه طرفدار راستی و طرفدار دروغ تقسیم میکند و هرگز از تقسیم بندی ای مانند « طرفدار اهرامزدا » و طرفدار « اهریمن » استفاده نمیکند . دلیل این امر هم این است که زرتشت هرگز در ذهن خود چنین تلقی و برداشتی نداشته است .

اهریمن هیچ چیز حتا بدی ها و دروغ را نیافریده ، یلکه فقط و فقط آنها را نمایندگی میکند . زیرا با توجه به نام های اهورامزدا در دین زرتشتی از جمله گرکر « سازنده همه » ، و وسپار « آفریننده همه » این حقیقت بر ما نمایان میشود که همه چیز را اهورامزدا را آفریده و هیچ چیز آفریده اهریمن نیست ؛ بنابراین اگر اهریمن هیچو چیزی را نیافریده ( حتا بدی ها را ) پس بر هیچ چیزی هم حکومت و به عبارت بهتر خدایی نمی کند . بنابراین اهریمن خدا نیست ، حتا خدای بدی ها .

 

 

 

منابع :

 

1.  اصل و نسب و دین های ایران باستان ، عبدالعظیم رضایی ، تهران ، انتشارات در ، چاپ پنجم ، 80

2.  تاریخ ادیان و مذاهب ، عباس قدیانی ، تهران ، فرهنگ مکتوب ، 81

3.  دین شناسی تطبیقی ، کدارناث تیواری ، سید ابوطالب فنایی و محمد ابراهیمیان ، تهران ، محسن ، 78

4.  سروش و آتش ، قاسم آذینی فر ، تهران ، آرویج ، 84

5.  گذری بر ادیان ، حجت ا . . . حیدری ، تهران ، خاور زمین ، 81

6.  ادیان و مذاهب ، حمیدرضا شاکرین ، قم ، نشر معارف ، 87

7.  هزاره های گمشده ، پرویز رجبی ، تهران ، توس ، 80


مطالب مشابه :


گندمان (مختصر تاریخچه)

کوچه هایش خشتــی خشت آن هم از گنج. مردمــانش کرد و حتی سکه های پیداشده از زمان شاپوراول
اعجاز قرآن****تخته چوب پیداشده از کشتی نوح که نام اهل بیت روی آن حک شده!!!

گنج های معنوی اعجاز قرآن****تخته چوب پیداشده از کشتی نوح که نام اهل بیت روی آن حک شده!!!
گندمان باستانی پهنایی به پهنای تاریخ

کوچه هایش خشتــی خشت آن هم از گنج. مردمــانش کرد و حتی سکه های پیداشده از زمان شاپوراول
تمدن عیلام

پنج گنج. 53. تلخ وشیرین درطی آخرین قرن های پیش از3000 ق.م تمدنی گز پیداشده ازاین جهت حدس زده
ثنویت در دین زرتشتی آری یا نه ؟

آنان در برداشت های خود از این دین به این موضوع معتقدند که این دو خدا به اعتقاد زرتشتیان از
برچسب :