روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این است که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه بیشترین نزدیکی را به مشاهدات Y_1, ..., Y_T \, داشته باشد. به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات فوق نشان دهد.

اگر مدل رگرسیون خطی (*) \, را با خط (**) \, تخمین بزنیم، این خط باید کمترین فاصله را با مشاهدات ما داشته باشد. معیار روش حداقل مربعات معمولی این است که ضرایب را باید چنان تخمین زد که مجموع مربعات پسماندها یعنی \sum_{t=1}^T e_t^2 \, به حداقل برسد.[۲]

روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب (بدون تورش) باشند و استنتاج آماری (مثلا تستهای معناداری) روی آنها امکان پذیر باشد، برقرار بودن فروض کلاسیک الزامی است.[۶]

منبع: ویکی پدیا


مطالب مشابه :


رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least
آموزش اقتصاد سنجی

استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS)
روش حداقل مربعات معمولی OLS

باشگاه اقتصاددانان جوان - روش حداقل مربعات معمولی ols - اخبار و مطالب اقتصادی و سیاسی در جزیره
روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (P artial L east S quare) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical
اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

انجام پروژه های مهندسی برق-کنترل - اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (rls) - - انجام
روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به
برچسب :