نمونه طرح درس حسابداری


  زمان لازم  به نام خدا   تهیه کننده:گروه حسابداری صنعتی (سیامک حسین زاده ، سید مسعود هاشمی ،طاهره ایزدی ، همایون رضایی ، معصومه رام ) طرح درس حسابداری صنعتی                                                     موضوع درس: طبقه بندی عوامل بهای تمام شده                                  (تئوری وعملی)   آشنایی وکاربردطبقه بندی عوامل بهای تمام شده                                هدف کلی          الف-دانشی : 1-انواع طبقه بندی طبیعی هزینه ها رانام ببرد2-هزینه های ساخت وهزینه های تجاری   شامل چه هزینه هایی می باشدبیان کند   3- طبقه بندی طبیعی هزینه هاازطریق ارتباط آنها با محصول نام ببرد4-رابطه هزینه تبدیل را بنویسد. 4-هزینه های مستقیم وغیر مستقیم را توضیح دهد. 5-دستمزد مستقیم را توضیح دهد.6-طبقه بندی هزینه هارادرارتباط با تغییر حجم تولید توضیح دهد.7-هزینه های ثابت را تعریف کند.8-انواع هزینه های ثابت را نام ببرد.9-هزینه متغیر راتعریف کند.10-انواع هزینه های متغیررانام ببرد.        ب-مهارتی: 1-بتواند مثالهایی ازهزینه های ساخت وتجاری که ازاوسئوال کنیم جواب دهد که مربوط به کدام یک ازهزینه هااست. 2-بادادن مثالهایی بتواند ازطریق رابطه هزینه تبدیل رامحاسبه کند. 3--بادادن مثالهایی بتواند ازطریق رابطه بهای اولیه رامحاسبه کند. 4-مثالهایی ازهزینه های مستقیم وغیر مستقیم را بیان کند. 5-مثالهایی ازهزینه های ثابت رابیان کند. 6-با آوردن مثالهایی تشخیص تفکیک هزینه های ثابت رانشان دهد. 7-باآوردن مثالهایی تشخیص تفکیک هزینه هارانشان دهد. ج-نگرشی: 1-نسبت به طبقه بندی هزینه هاعلاقه نشان دهد. 2-باآوردن مثالهایی ازهزینه های  تولید نشان دهد که به موسسات تولیدی وکاردرموسسات تولیدی علاقه مند است.   هدفهای رفتاری                                     هنرجویان ازهزینه هادرموسسات تولیدی اطلاعاتی ازقبل داشته باشد.   رفتارورودی       پرسش وپاسخ –نرم افزارهای آموزشی ازطریق پروژکتور روشها     کتاب درسی –رایانه وموارد جانبی آن –پروژکتور –ماژیک –وایت برد   موادآموزشی       پروژکتور   دیتا - cd       رسانه ها وامکانات    1-انواع هزینه های ساخت 2-انواع هزینه های مستقیم تولید                                                                                 3-نواع هزینه های غیر مستقیم تولید 4-نواع هزینه های ثابت 5-نواع هزینه های متغیر   مفاهیم کلیدی   5 سلام واحوال پرسی حضور وغیاب بررسی تکالیف جلسه قبل                                                                                      قبل ازشروع درس 5 1-مرحله آمادگی وایجاد انگیزه : باتوجه به اینکه درجلسه گذشته درموردحسابداری صنعتی وعوامل بهای تمام شده و ...مطالبی یاد گرفتیم می خواهیم دراین جلسه با این موارد آشنا شویم .............. 2-ارزشیابی تشخیصی :هنرآموزازهنرجویان درمورد اینکه به چه چیزهایی هزینه می گویندوبه نظر شما چه نوع هزینه هایی درموسات وجوددارد پرسشهایی نموده به طوریکه چند هنرجو به طور داوطلب مطالبی که درسال گذشته یا جاههای دیگر آموخته  اند جواب دهد.       مراحل تدریس   نمونه فعالیتهای هنرجو   نمونه فعالیتهای هنرآموز              45   1-دانش آموزبه مطالب وسخنان معلم گوش داده وپرسشهایی که درذهن دارد یاداشت می کند   2-بادیدن نموداررسم شده ازآنه می خواهیم که برای هرقسمت مثالهای دیگری رابیاورند.     3-گوش دادن به مطالب وهمکاری درجواب دادن به سئوالاتی که درحین درس دادن می پرسیم       4- گوش دادن به مطالب وهمکاری درجواب دادن به سئوالاتی که درحین درس دادن می پرسیم     5 گوش دادن به مطالب وهمکاری درجواب دادن به سئوالاتی که درحین درس دادن می پرسیم   6- گوش دادن به مطالب وهمکاری درجواب دادن به سئوالاتی که درحین درس دادن می پرسیم   7- گوش دادن به مطالب وهمکاری درجواب دادن به سئوالاتی که درحین درس دادن می پرسیم   8-جواب سئوالات طرح شده را بیان کرده ونشان می دهند که درس را خوب گرفته اند یا خیر   9- جواب سئوالات طرح شده را به طور کتبی حل کرده ونشان می دهند که درس را خوب گرفته اند یا خیر.   1-بانوشتن انواع هزینه ها برروی تابلووخلاصه ای ازمطالب اهمیت آن را توضیح می دهیم   2-نمودارطبقه بندی هزینه هارا برروی تابلورسم می کنیموبه طور کامل باآوردن مثالهایی مطالب رابازنموده وتوضیحات لازم راارائه می دهیم.   3-باتوضیح طبقه بندی ازطریق ارتباط آن با محصول اصطلاحات لازم راتوضیح داده ورابطه بهای اولیه را برروی تابلونوشته ویک یا دومثال حل می کنیم .   4- باتوضیح طبقه بندی ازطریق ارتباط آن با محصول اصطلاحات لازم راتوضیح داده ورابطه هزینه تبدیل را برروی تابلونوشته ویک یا دومثال حل می کنیم.     5-هزینه های مستقیم وغیر مستقیم ودستمزد مستقیم را برروی تابلو نوشته وتوضیح می دهیم .   6-هزینه های ثابت ومتغیر رابرروی تابلو نوشته وتوضیح می دهیم.   7-انواع هزینه های ثابت متغییر ومتغیر رابرروی تابلو نوشته وتوضیح می دهیم.                                                              8-با طرح سئوالاتی شفاهی مطالب گفته شده را یک با ردیگر تکرار می کنیم .   9-با ارائه چند سئوال ازآنها می خواهیم برروی برگه نوشته ورابطه بهای اولیه وهزینه تبدیل رامحاسبه کنند 10 باارائه  یک مسئله برروی تابلووچندسئوال تئوری کوچک ازآنها می خواهیم که جواب دهند.. ارزشیابی تکوینی 15 یک بار دیگر موارد را با نوشتن مثال دیگر توضیح می دهیم جمع بندی 5 ازآنها می خواهیم که یک مسئله حسابداری کوچک راطرح کرده ورابطه های گفته شده رادرآن به کارببرد  ارزشیابی پایانی 5 برای جلسه آینده یک مسئله کلی  می دهیم وازآنها می خواهیم هزینه  تبدیل وبهای اولیه را محاسبه کنند.2-چندمثال ازهزینه های ثابت ومتغیر رابنویسد.3-چند مثال ازهزینه های مستقیم وغیر مستقیم رابنویسد.4-چندمثال ازهزینه های ساخت وتجاریرابنویسد.   تعیین تکلیف   بسمه تعالی                       الگوی طرح درس سالانه / طرح درس کلی                                                  صفحه 1 سال تحصیلی درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی هنرآموز ساعات پیش بینی شده آموزشی 90-91 حسابداری صنعتی (کاردانش)         حسابداری مالی گروه حسابداری صنعتی کار دانش( سید مسعود هاشمی سیامک حسین زاده طاهره ایزدی،همایون رضایی ، معصومه رام) 26 هفته آموزشی شامل 130 ساعت ماهها هفته ها تاریخ جلسه فصل ها موضوع و عنوان درس صفحات زمان اجرا مهر هفته اول 5/7/90 فصل اول اشنایی با مفاهیم حسابداری   4-2 5 هفته دوم 10/7/90 فصل اول وظایف حسابدارصنعتی 7-4 5 هفته سوم 17/7/90 فصل اول عوامل بهای تمام شده 9-7 5 هفته چهارم 24/7/90 فصل اول ارزشیابی مستمر ماهیانه 15-2 5 جمع 4 هفته 4 جلسه - - 13 20 آبان هفته اول 1/8/90 فصل دوم طبقه بندی عوامل هزینه 20-15 5 هفته دوم 8/8/90 فصل دوم هزینه های ثابت  متغیر ونیمه متغیر 26-21 5 هفته سوم 15/8/90 فصل دوم تنظیم گزارشات 34-27 5 هفته چهارم 22/8/90 فصل1 و2 1. ارزشیابی مستمر ماهانه 34-42 5 جمع 4 هفته 4 جلسه - -   20 آذر هفته اول 29/8/90 فصل سوم کنترل مواد 49-42 5 هفته دوم 6/9/90 فصل سوم عوامل موثردر تکمیل وارسال برگ درخواست مواد 50-56 5 هفتم سوم 12/9/91 فصل سوم کسری واضافی موجودی انبار وروشهای خرید مواد 57-65 5 هفته چهارم 20/9/90 فصل 1و2و3 ثبت های مربوط به مواد(صدور وبرگشت مواد)وروش ارزیابی موجودی کالاfifo 66-73 20 جمع 4 هفته 4 جلسه -   94 20                     صفحه (2)     ماهها هفته ها تاریخ جلسه فصل ها موضوع و عنوان درس   صفحات زمان اجرا بهمن هفته اول 27/11/90 فصل پنجم روش ارزیابی موجودی کالا lifo -m 74-79 5 هفته دوم 4/11/90 فصل پنجم کنترل هزینه های سربار 141-147 5 هفته سوم 10/11/90 فصل پنجم تسهیم اولیه 147-153 5 هفته چهارم 18/11/90 فصل پنجم تسهیم ثانویه 154-158 5 جمع 4 هفته 4 جلسه - نرخ جذب سربار 159-162 20 اسفند هفته اول 25/11/90 فصل پنجم ثبت هزینه های واقعی سربار 163-167 5 هفته دوم 10/12/90 فصل پنجم ارزشیابی مستمر ماهانه - 5 هفته سوم 19/12/90 فصل ششم هزینه یابی سفارشات 179-184 5 هفته چهارم 26/12/90 فصل ششم ثبت هزینه های واقعی وکسر یا اضافۀ جذب سربار 185-200 5 جمع 4 هفته 4 جلسه - - - 12 فروردین هفته اول 15/01/91 فصل هفتم سیستم هزینه یابی مرحله ای 212-215 5 هفته دوم 25/01/91 فصل هفتم ثبت های حسابداری در هزینه یابی مرحله ای 216-223 5 جمع 2هفته 2جلسه - - - 10 اردیبهشت هفته اول 25/11/90 فصل هفتم ضایعات 224-229 5 هفته دوم 50/11/90 فصل هفتم ارزش ضایعات 230-232 5 هفتم سوم 7/12/90 فصل هفتم حل مثالها 233-249 5 هفته چهارم 14/12/90 فصل هفتم . ارزشیابی مستمر ماهانه   5 جمع 4 هفته 4 جلسه - -   20       توضیحات: با توجه به اینکه فصل چهارم(حقوق ودستمزد) حسابداری صنعتی در مهارت حسابدار حقوق ودستمزد تدریس می گردد،برای جلوگیری از دوباره گویی مطلب از ارائۀ این فصل خود داری شده است. درویرایش کتاب جدیدالتالیف حسابداری صنعتی با کد استاندارد 3/2/12/10-1اعمال گردد ، با توجه به اینکه برحسب توزیع ساعت محتمل است دوهنرآموزجداگانه درتدریس مهارت حقوق ودستمزد وحسابداری صنعتی انتخاب شود که دراین صورت مشکل روشهای تدریس نیز ایجاد می گردد .                                                                                                                     بسمه تعالی                              طرح درس ماهانه کتاب صنعتی                                   نام هنرآموز : گروه صنعتی (سید مسعود هاشمی وسیامک حسین زاده وطاهره ایزدی ، هما یون رضایی ، معصومه رام) استان / منطقه / ناحیه : چهارمحال و بختیاری/ شهرستان                                          صفحه 1 عنوان درس : حسابداری صنعتی موضوع درس : 1. کنترل مواد   صفحات : 79-42 هدف یا اهداف کلی : 1موادرا طبقه بندی نماید 2-دوایر کنترل کننده موادرا نام ببرد 3-دلایل کسر یا اضافه موجودی را نام ببرد 4-روشهای ارزیابی موجودی ها رانام ببرد 5-کارت حساب موادرا با روشهای مختلف تکمیل نماید تعداد جلسات ماهانه (آذرماه) 5 جلسه آموزشی منابع کمک آموزشی 1. کتاب حسابداری صنعتی 2-. برگه درخواست خرید3- کارت حساب مواد 4-حواله انبار تدوین هدفهای کلی 1- مفاهیم اساسی   هدفهای رفتاری 1.        ماهیت مواد وکالا را شرح دهد 2.        وظایف دوایر کنترل کننده موادرا شرح دهد 3.        انبار گردانی را تعریف کند 4.        موادبرگشتی به فروشنده وانبار را ثبت نماید   کار عملی 1-تهیه برگ درخواست خرید مواد وارایه به هنرجویان 2- تهیه قبض انباروارایه به هنرجویان 3- تهیه کارت حساب مواد وارایه به هنرجویان پیشنهادات 1. هنرآموزان محترم حتی المقدور سعی نمایند فراگیران را وادار کنند در فعالیت تدریس مشارکت مستقیم داشته باشند (فعالیت دانش آمو محور) 2. هنرآموزان محترم به تشکیل گروه های مختلف هنرجویان اهتمام ورزند (کار گروهی)     صفحه 2 هفته ها تاریخ هر جلسه روز تشکیل جلسه موضوع فعالیت هفتگی صفحات تعداد ساعات تدریس هفتگی هفته اول 5/9/90 شنبه – جلسه اول 1.        ارایه مفاهیم نظری 2.     اشنایی با برگ درخواست خرید وقبض انبار 3.     ارایه فرمولهای حدتجدید سفارش حداقل موجودی مواد وبا صرفه ترین مقدار سفارش   53-43 5 هفته دوم 12/9/90 شنبه – جلسه دوم 1فرمول دوره گردش موجودی 2- حداکثر موجودی مواد 3-علل کسر واضافه موجودی انبار 4-روشهای ثبت مواد خریداری شده   64-54 5 هفته سوم 19/9/90 شنبه – جلسه سوم 1.        ثبت صدور مواد به تولید 2.     ثبت مواد برگشتی به فروشنده وانبار 3.     ارایه روشهای ارزیابی وموجودی مواد(fifo-lifo) 75-65 5 هفته چهارم 26/9/90 شنبه – جلسه چهارم 1.        ارایه روش میانگین 2.     محاسبه وثبت مواد برگشتی به انبار 3.     ارزشیابی ماهانه ا زفعالیت های انجام شده 80-76 5 جمع - 5 جلسه - - 20          ماه هفته جلسه فعالیت هدف های جز یی صفحات ساعت مهر اول یک شنبه 03/07/90   جلسه اول                       دوشنبه 04/07/90 جلسه دوم بنگاه اقتصادی -تعریف حسابداری  - استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری - انواع واحدهای اقتصادی - بنگاه اقتصادی را تعریف کند . - رویداد مالی را تعریف کند   -منظور از گزارش حسابداری را توضیح دهد - استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را نام برده و تعریف کند - انواع واحدهای اقتصادی را از نظر مالکیت نام برده و  توضیح دهد   انواع واحدهای اقتصادی را از نظر هدف  نام برده و  توضیح دهد - انواع واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت  نام برده و  توضیح دهد  - انواع واحدهای اقتصادی را از نظر تعداد مالکان  نام برده و  توضیح دهد   ارزشیابی فصل اول از صفحه  3 الی 10 8ساعت                                     دو ساعت دوم یک شنبه 10/7/90 جلسه سوم               دوشنبه 11/7/90 جلسه چهارم - دارایی ها - حقوق مالی اشخاص - معادله حسابداری - اهمیت معادله حسابداری - ترازنامه   - دارایی را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد .   - بدهی  را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد . - سرمایه  را تعریف کند . - معادله اساسی حسابداری را شرح دهد وتغییرات در هر جز را با مثال تشریح کند  . - منظور از تجزیه و تحلیل رویداد اقتصادی را تشریح کند و مثال بزند - ترازنامه را تعریف کند و نکات مهم در ترازنامه را نام برده و رعایت کند .     ارزشیابی فصل دوم از صفحه 11 الی 31 8ساعت                       2 ساعت سوم یکشنبه 17/7/90 جلسه چهارم           دوشنبه 18/07/90 -حساب - ثبت رویدادهای مالی در حسابها - قاعده ثبت افزایش وکاهش در حسابها - مانده گیری حسابها   - منظور از حساب را توضیح دهد وسمت بدهکار وبستانکار آن را مشخص کند. - چگونگی ثبت رویدادهای مالی را تشریح کرده وانجام دهد - افزایش وکاهش در هر یک از حسابهای دارایی و بدهی وسرمایه را شرح دهد - مانده گیری حسابها را انجام دهد.       ارزشیابی فصل سوم از صفخه 32 الی 48 8ساعت                 دوساعت چهارم یک شنبه 24/07/90                     دوشنبه 25/7/90 - اسناد مدارک مثبته - سند حسابداری - دفاتر حسابداری - تراز آزمایشی - ترازنامه - اسناد مثبته را توضیح دهد و اهمیت آن را ذکر کند - سند حسابداری را تعریف و  تنظیم کند - انواع دفاتر حسابداری را نام ببرد - دفتر روزنامه عمومی را تعریف کند و فواید آن را توضیح دهد . - چند نمونه دفتر روزنامه را با رعایت نکات انجام دهد . - دفتر کل را تعریف کند - چگونگی انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل را انجام دهد. - دفتر معین را توضیح داده ، چند نمونه تنظیم کند. - تراز ازمایشی حسابهای دفتر کل را تنظیم کند. - ترازنامه را تهیه کند.   ارزشیابی ماهانه   فصل چهارم از صفحه 49 الی 74                 چهار فصل اول 8 ساعت                       2 ساعت نام کتاب : اصول حسابداری 1   شاخه فنی             طرح درس ماهانه           بنام خدا طرح درس سالیانه نام کتاب :ریاضیات وامور مالی پایه :سوم نام هنر اموز :گروه نام درس :رياضيات امور مالي   رشته :حسابداری هنرستان : رازی اردل زمان :90دقیقه تاریخ :19/9/1390 تعداد هنرجو :15 نفر   ماهها هفته ها فصل ها موضوعات و عناوین هدف درس صفحات   مهر     اول اول محاسبات ذهنی کاربرد محاسبات ذهنی در حسابداری 8-2 دوم اول تقسیم اعداد بر 2تا 11 قابل قسمت وتقسیم بر 11 15-8 سوم اول ساده کردن کسرهه ساده کردن کسرها 19-15 چهارم دوم کاربرد تسهیم انواع نسبتهای سود وزیانی 25-19     آبان اول دوم روش های تقسیم سود وزیان روشهای تقسیم سود وزیان در شرکتهای 30-25 دوم سوم تخفیفات وکارمزدها انواع تخفیفات را محاسبه کند 35-30 سوم سوم معاملات اقساطی مبلغ هر قسط را در خرید قسطی محاسبه کند 36-35 چهارم سوم ارزش فعلی و نهایی محاسبه ارزش فعلی ونهایی 39-36   آذر اول سوم ارزش فعلی محاسبه ارزش فعلی 42-39 دوم سوم ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 45-42 سوم سوم حل تمرینها حل تمرینها 48-45 چهارم چهارم محاسبه استهلاک محاسبه استهلاک 54-48   دی اول چهارم حل تمرینها حل تمرینها 58-54 دوم امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات سوم امتحانات امتحانات امتحانات نوبت اول امتحانات چهارم امتحانات امتحانات امتحانات نوبت اول امتحانات   بهمن اول پنجم کاربرد معادلات درجه اول کاربرد معادلات درجه اول 65-58 دوم پنجم معادلات خطی معادلات خطی 70-65 سوم ششم کاربرد معادلات درجه دوم کاربرد معادلات درجه 2در حسابداری 77-71 چهارم ششم کاربرد معاذلات درجه دوم کاربرد معادلات درجه2 در حسابداری 81-77     اسفند اول ششم حل تمرینها حل تمرینها 83-81 دوم هفتم ماتریس ماتریس انواع ان  وکاربرد ان 89-83 سوم هفتم ترانهاده ترانهاده یا برگردان ماتریس را بنویسد 91-89 چهارم هفتم مروری بر درسهای گذشته مروری بر درسهای گذشته 91   فروردین سوم هفتم ضرب ماتریسها ضرب ماتریسها 95-91 چهارم هفتم تفریق ماتریسها تفریق ماتریسها 96-95 اردیبهشت اول هفتم دترمینان دترمینان 104-96   دوم هفتم معکوس ماتریس معکوس ماتریس 111-104   سوم هفتم کاربرد ماتریس در حل معادله کاربرد ماتریس در حل معادلات 116-111   چهارم هفتم حل تمرینهای فصل حل تمرینهای فصل 116                                                                         بنام خدا                                                             طرح درس روزانه نام كتاب :اصول حسابداري 2 پايه :سوم تاريخ :15/9/90 نام درس :داراييهاي  ثابت نام هنر آموز :اقاي ونكي نام هنرستان :بزرگمهر فرادنبه كلاس :حسابداري زمان :90دقيقه تعداد هنر جويان  :15             عنوان                                             مطالب زمان هدف كلي ايجاد توانايي لازم در ثبتهاي حسابداري داراييهاي ثابت     هدفهاي رفتاري داراييهاي ثابت را تعريف كند و 5 دارايي ثابت را نام ببرد انواع داراييهاي ثابت مشهود را بيان نمايد ثبت خريد هزينه حمل ونصب وراه اندازي داراييهاي ثابت مشهود را انجام دهد 3دارايي ثابت مشهود و3 دارايي ثابت نامشهود را نام ببرد     وسايل كمك آموزشي كتاب درسي  تخته كلاس رايانه چند عكس كه بيانگر فرسوده شدن يك دارايي باشد     قبل از تدريس سلام واحوالپرسي  حضور وغياب علت غيبت دانش اموزاني كه در جلسه قبل غايب بوده اند را جويا ميشويم نكته اخلاقي تربيتي جلسه رابيان ميكنيم  ارزشيابي از درس قبل را با حل تمرينهاي فصل گذشته توسط دانش آموزان روي تخته كلاس شروع ميكنيم سپس تمريني كه از قبل تهيه كرده ايم در اختيار دانش اموزان قرار ميدهيم تا اطمينان نسبي كسب كنيم كه درس قبل را دانش اموزان ياد گرفته اند   20 ارائه درس جديد دانش اموزان را در گروههاي 4نفري  گروه بندي ميكنيم وبا طرح سوال اينكه هر گروه دارييهاي را كه مينويسد به 2 گروه داراييهاي كه عمر انها به طور نسبي طولاني مي باشد و داراييهايي كه عمر كمتر از يك سال دارند طبقه بندي كن   سپس تفاوتهاي 2 گروه رابنويسد سپس از يك گروه ميخواهيم تا كار خود را در كلاس ارائه دهد وبقيه گروهها در مورد ان نظر بدهند تا با راهنمايي معلم به يك تعريف درست از دارايي ثابت برسيم دانش اموزان را راهنمايي ميكنيم تا داراييها را به 2 گروه مشهود ونا مشهود (با ذكر مثال )تقسيم بندي كنند سپس تصاويري كه از قبل مربوط به يك دارايي ميباشند وگوياي فرسوده شدن دارايي مي باشد به دانش اموزان نشان داده ميشود و دانش اموزان را راهنمايي ميكنيم تا به مفهوم استهلاك برسند و با راهنمايي معلم تعريفي از استهلاك ارائه دهند سپس با طرح اين سوال كه اگر ماشين الاتي به بهاي 200000ريال از تبريز خريداري شود تا موقع نصب وراه اندازي چه هزينه هاي ديگري دارد دانش اموزان را براي ثبت دارايي به بهاي تمام شده راهنمايي ميكنيم دوباره سوال را تكميل ميكنيم اگر همين دارايي با صدور سفته 3ماهه به مبلغ 210000ريال خريداري شود ثبت حسابداري ان كدام است دانش اموزان با بحث كردن گروهي وراهنمايي معلم به جواب صحيح ميرسند سوال جديد را به اين صورت طرح ميكنيم اگر ساختماني را خودمان بسازيم ثبت حسابداري ان از شروع تا تكميل به چه صورت است اول طرح ونقشه 12000 ريال خريد مصالح 200000ريال پرداخت دستمزد 150000ريال وتكميل دارايي   هر گروه ثبت لازم را انجام ميدهد و يك گروه كار خود را ارائه ميدهد  راهنمايي معلم جواب صحيح را براي دانش اموزان ارائه ميدهد اكنون كليه مطالب درس خيلي خلاصه روي تخته ميباشد  35 جمع بندي  درس مطالب روي تخته را جمع بندي ميكنيم و اگر مطلبي باقي مانده براي دانش اموزان ميگوييم   5 ارزشيابي درس يك سوال كه از قبل تهيه كرده ايم و شامل كليه مطالب ارائه شده ميباشد در اختيار  گروهها قرار ميدهيم و هر گروه ان را حل كند   20 رفع اشكالات و ابهامات يك گروه پاي تخته جواب را ارائه ميدهد وبقيه رفع اشكال ميكنند معلم راهنمايي ميكند   10 جمع   90   بسمه تعالی با عرض سلام  و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی اشکالات کتاب مهارت حسابداری صنعتی شاخه کارو دانش به شرح زیر می باشد.که در این رابطه پیشنهاداتی ارائه گردیده است.       1-     صفحه 21 کتاب برای قسمت 3-4-2 پیشنهاد می گردد مثالی به شکل زیر اضافه گردد.   شرکتی یک دستگاه کامیون اجاره کرد اجاره بها شامل یک مبلغ ثابت 2000000 ریال برای هر سال و150 ریال برای هر کیلومتر می باشد. در صورتی که جمع کارکرد در طول یک سال 10000 کیلومتر باشد هزینه اجاره کامیون را محاسبه کنید. جزمتغیر                          1500000=10000*150 جز ثابت                          2000000 جمع                                3500000     2-     درتمام گزارشات اصطلاح  مواد حاضر به مصرف همان مواد آماده مصرف شود.     3-     در صفحه 36 تست شماره 2 گزینه ج گزینه صحیح می باشد به شرطی که سایر هزینه های مستقیم به آن اضافه شود.     4-     صفحه 53 فرمول دفعات گردش موجودی مواد به صورت زیر اصلاح می شود.   مقدار مواد مصرفی طی دوره = دفعات گردش موجودی مواد                                                                متوسط مقدار موجودی مواد     5-صفحه 56 فرمول حداکثر موجودی مواد  باید حداقل مصرف روزانه * حداقل مدت وصول مواد در پرانتز قرار گیرد.     6- صفحه 73 جدول ارزیابی fifo   و صفحه 75 جدول ارزیابی lifo  اشکال دارند.   7- صفحه 82 تست شماره یک عدد 4320 باید4980 باشد .     8- صفحه 82 تست شماره  دو مقدار مواد مصرف شده 69300 کیلو از قلم افتاده است.     9-  صفحه84  تست شماره  19 گزینه ج صحیح است ورقم آن 4000 کیلو می باشد.     10-  فصل چهارم ( کنترل حقوق و دستمزد ) به علت تکرار مطالب آن در کتاب حقوق و دستمزد حذف شود.     11-    مثال صفحه 111نرخ متوسط دستمزد ساعتی بر اساس طرح تشویقی به جای3200 ریال 3000 باشد به علت که بهای تمام شده یک واحد با استفاده از طرح تشویقی باید کاهش یابد ودر مثال حل شده کتاب این مورد رعایت نشده است.  وهزینه دستمزد در سیستم جدیدبه صورت زیر اصلاح می شود.                                                                                            75000=3000*25 همچنین درحل مثال هزینه حقوق مدیران تولید یه شرح زیر اصلاح می شود. 3120=(30*8)/748800    با توجه به توضیحات بند11حل مثال 4-4 یه شرح زیر اصلاح می شود.   عوامل هزینه سیستم اصلی 2400ریال برای هرساعت     25 کارگر سیستم جدید3000ریال برای هرساعت        25 کارگر   هزینه های انجام شده در ساعت ریال تعدادتولید در هر ساعت واحد بهای تمام شده یک واحدریال هزینه های انجام شده در ساعت ریال تعدادتولید در هر ساعت واحد بهای تمام شده یک واحدریال هزینه دستمزد 60000 125 480 75000 150 500 هزینه حقوق مدیران 3120 125 96/24 3120 150 8/20 عوارض و نو سازی 1560 125 48/12 1560 150 4/10 تعمیر ونگهداری ساختمان 4680 125 44/37 4680 150 2/31 استهلاک ماشین آلات 6240 125 92/49 6240 150 6/41 سایر هزینه ها ی ثابت 2340 125 72/18 2340 150 6/15 جمع 77940 125 52/623 92940 150 6/619   در صفحه 113 سطر سوم بهای تمام شده یک واحد محصول 92/3 ریال کاهش یافته است                                   (92/3 = 6/619 – 52/623 )     12 - صفحه 138 مساله 14 دستمزد ایام مرخصی 10% حقوق ناخالص در نظر گرفته شود.   13 – صفحه 157 قسمت ب حل مثال محاسبات صحیح به شرح زیر می باشد.                 296635=114*   554240                                                                                                     202962=78*        213                                                                                                   54643 =21*   14- صفحه 164 جمع ارقام جدول 7-5 به شرح زیر اصلاح می شود . جمع مبلغ هزینه = 886500      جمع هزینه دایره تولید یخجال = 445500   جمع هزینه دایره تولید لباس شویی = 450000   15 – صفحه 174 اطلاعات مر بوط به مساله 5-5 ناقص است.   16- در فصل هفتم سیستم هزینه یابی مرحله ای مبحث ضایعات به دلیل پیچیده بودن حذف شود.   اشکالات تایپی کتاب: 1-     صفحه 4 مثال 4-1 بند1 کلمه معقول صحیح می باشد. 2-     صفحه 34 اعداد و عبارات روبروی هم نوشته نشده است. 3-     صفحه 54 سطر 5 کلمه احتمال افت به اشتباه احتمال دقت چاپ شده است.و سطر 9 کلمه بر دفعات به اشتباه هر دفعات چاپ شده است. 4-     صفحه 58 دلایل کسری و اضافات انبار بند 9 کلمه سرقت صحیح است .   اعضای کارگروه: اختر نقی پور – مهرانگیز رفیعی- مهر انگیز سلیمی – سلطنت عسگری طرح درس روزانه مشخصات کلی نام درس: حسابداری صنعتی مقدماتی                         مدت جلسه : 90 دقیقه   موضوع درس: تهیه وتنظیم گزارش در موسسات تولیدی پایه تحصیلی : سال سوم هنرستان رشته حسابداری         هنر آموزان : سلطنت عسگری- مهرانگیز سلیمی- اختر نقی پور- مهرانگیز رفیعی هدف ها رفتاری 1-      گزارش متداول درون سازمانی و برون سازمانی را بشناسد 2-     گزارش های درون سازمانی وبرون سازمانی راتنظیم نماید وسایل کتاب درسی-تابلو- مازیک – لوح فشرده آموزشی قبل از شروع درس سلام واحوال پرسی با هنرجویان وتوجه به آنها-دقت درحالات آنها-حضور وغیاب  (5 دقیقه) ارزشیابی تشخیصی برای شروع درس باتوجه به دانش قبلی آنها (اصول حسابداری) در موردگزارش ها و صورتهای مالی درموسسات خدماتی وبازرگانی سوال می کنیم .ازاهداف گزارشهای فوق وزمان تنظیم آنها سوال شودجه کسانی ازاین گزارشات استفاده می کنند                                                      (5 دقیقه) آماده سازی آیا لازم است همه اطلاعات مربوط به یک موسسه برای عموم مردم یا استفاده کنندگان در بیرون ازسازمان (موسسه) گزارش شود؟مثلا حضور  و غیاب کاگران لازم است در دسترس عموم مردم باشد ؟ آیا لازم است تنظیم لیست حقوق و دستمزد را بدانند ؟ و یا ضایعات تولید و اوقات تلف شده چقدر است ؟چه گزارش هایی لازم است بیرون از سازمان بدانند؟                                          (10 دقیقه) ارائه درس جدید انواع گزارش درون سازمانی و بیرون سازمانی را نام میبریم.-        گزارش مصرف مواد و گزارش بهای تمام شده  کالای ساخته شده (هزینه تولید) را توضیح میدهیم.-        گزارش بهای تمام شده  کالای فروش رفته  و گزراش عملکرد سود وزیان شرح می دهیم  مثالی از هر گزارش ارائه می دهیم .-        زمان تنظیم این گزارش ها در موسسات تولید بیان می کنیم .         (50 دقیقه)       فعالیت­های تکمیلی، جمع­بندی وارزشیابی تکوینی -        فرمولها و روابطی که در متن درس است برای فراگیران توضیح داده میشود. تا به این نتیجه برسند که گزارش ها چیزی جز روابط فوق نیستند.-        گزارش مصرف مواد بصورت مقداری هم تنظیم میشود.-        حل سولات امتحانی-        اهمیت کدام گزارشها مهم تر است (دورن سازمانی – برون سازمانی )؟-        تعیین تکلیف جلسه بعد                                                                (20 دقیقه)   طرح درس روزانه کتاب حقوق و دستمزد                                 نام دبیران :  معصومه رام ومهین میرزاییان وفهیمه رضایی وکفایت حامدی نام دوره: دوره ی ضمن خدمت دی ماه 90 عنوان درس :  حقوق و دستمزد موضوع : محاسبه دستمزد استحاقی صفحات: 20-13 هدف یا اهداف کلی آشنایی با ساعات کاری و نحوه محاسبه اضافه کاری مدت جلسه : 90دقیقه منابعی که میتوان از آنها استفاده کرد 1-  کتاب حسابداری حقوق و دستمزد پایه سوم 2-  کتاب قانون کار     منظور معلم از آموزش   فراگیران در پایان قادر خواهند بود طرح پیش بینی شده تدوین هدفهای جزئی از فراگیر انتظار میرود در پایان درس بتواند 1- آشنایی با ساعات کارعادی در روز-هفته-ماه 2-آشنایی با نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری 3-اشنایی با اضافه کاری و شرایط آن 4-آشنایی با نحوۀ محاسبه اضافه کاری 5-آشنایی با مأموریت و شرایط آن 6-آشنایی با نحوه محاسبه فوق العاده مأموریت 7-آشنایی محاسبۀ فوق العاده ها در ایام تعطیل و مرخصی تدوین هدف های ساختاری 1- ساعات کار در روز ، هفته و ماه را بدانند 2-بتوانند دستمزد عادی را محاسبه نمایند. 3-  بتواننددستمزد مأموریت وایام مرخصی را محاسبه کند . 4-  بتواند اضافه کاری و فوق العادۀ آن را محاسبه کند. 5-  بتواند مزد روز تعطیل را محاسبه کند. وسایل کمک آموزشی کتاب حقوق و دستمزد – ماشین حساب – تابلو – ماژیک رنگی پیشنهادات 1-  دبیران محترم سعی کننده حتی المقدور در حین تدریس فراگیران را وادار کنند که در فعالیت ها و سوال و جواب ها شرکت کنند. 2-  گروه بندی فراگیران و ارائه کارعملی (بصورت حل تمرین) در حین تدریس 3-  مشارکت هنرجویان در ارائه درس از طریق ارائه مثال توسط هنرآموز و رسیدن به جواب اصلی از طریق هنر جویان             نوع فعالیت مراحل تدریس شرح زمان قبل از تدریس 1-حضور و غیاب 2- ارزشیابی از درس گذشته   1-1         ابتدا کار خود را با نام خدا وسلام و احوالپرسی آغاز میکنیم و سپس حضور وغیاب و گفتن تبریک و تسلیت با توجه به مناسبت های ویژه و به طور کلی یادآوری های مناسبت های مختلف هر روز با گفتن نکته های اخلاقی از پیامبران و امامان و یا قرائت یک آیه قران یا ذکر مخصوص روز برای آرامش خاطر هنرجویان و آمادگی جهت یادگیری . 1-2         ارزشیابی می تواند بصورت شفاهی وبصورت کتبی و یک سوالی از فراگیران یا حل تمرین های درس گذشته توسط فراگیران باشد . 4دقیقه           25دقیقه در حین تدریس 1- آمادگی و ایجاد انگیزه با نشان دادن مثالی علمی و کاربردی در رابطه با درس مثلاً نحوه محاسبه معدل هر دانش آموزکه در این صورت مثالی است عملی در رابطه با اینکه فراگیر یک مثال نزدیک به ذهن خواهد داشته (و ارائه داده های آماری از یک طرح آمارگیری ویادگیری و یاداموزی اینکه چگونه از این داده های آماری در جهت طبقه بندی کردن استفاده شود در ارائه نتایج کلی ) 5 دقیقه 2- معرفی درس امروز می خواهیم در مورد  نحوه محاسبه دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کاری صحبت کنیم. 1 دقیقه 3-ارائه درس 1-بحث و توضیح در مورد ساعات عادی کار در یک روز و  محاسبه آن برای یک هفته و همچنین یک ماه 2- حل چند مثال نمونه از این ساعات عادی 3-تعریف اضافه کاری و نحوه محاسبه آن 4-تعریف نوبت کاری و معرفی درصد های مربوط به آن در هر شیفت کار 5-تعریف ایام مأموریت ونحوه محاسبه دستمزد مأموریت ها 6-روز تعطیل ونحوۀ محاسبه کار در روز تعطیل 7-مثال هایی حل کنیم.     30دقیقه بعد از تدریس 1-  جمع بندی ما در این درس با دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کاری – نوبت کاری –مأموریت و ایام مرخصی و تعطیل صحبت کردیم 5دقیقه 2-  ارزشیابی درس چند پرسش از درس از فراگیران و محک زدن میزان فراگیری آنها 10 دقیقه 3-  رفع اشکالات چنانچه دانش آموزان اشکالاتی پیرامون درس جدید دارند رفع می کنیم. 10 دقیقه جمع 90 دقیقه                                                             بسمه تعالی                                 بررسی حسابداری حقوق ودستمزدسال 1390کتاب امامعلی محمدزاده                                                                                                                  با عرض سلام کارگروه حقوق ودستمزد :   فهیمه رضایی، مهین میرزاییان، کفایت حامدی،معصومه رام   کتاب حقوق ودستمزد تالیف امام علی محمد زاده سال 1390 را مورد بررسی قرارداده واشکالات به    شرح زیر  می باشد. امیدواریم نسبت به رفع این اشکالات اقدام نموده تا هنرآموزان کتابی تصحیح   شده وبدون اشکال در دست داشته باشند.       فصل اول   تست شماره 44 حل:                                                                     44 بر2 تقسیم می شود زیرا نصف هفته (3روز درهفته) تعطیل رسمی می باشد 170=22- 192ساعات کار عادی بدون درنظرگرفتن تعطیلات 198-170=28   فصل دوم :   فیش حقوقی ضمیمه فصل دوم مالیات را به درستی محاسبه ننموده است صفحه  57           فصل سوم  دارای اشتباهات بسیاری می باشد این اشتباهات به شرح زیر می باشد:   مثال1 صفحه 78    عنوان نموده است که اضافه کاری را برمبنای 80/1 دستمزد عادی باشد  مبلغ   دستمزد عادی طبق مثال 2669700 می باشد درصورتیکه در کتالب در قسمت حل 3000000 ریال  به صورت اشتباه درنظر گرفته شده است   مثال 2 صفحه 79    عنوان نموده است که اضافه کاری بر مبنای 80/1 دستمزد پایه در نظر گرفته    شود ومبلغ دستمزد پایه 3920000 ریا می باشد در حالیکه درحل به اشتباه مبلغ 4000000   ریال را به عنوان مبنا در نظر گرفته است  واین باعث سردرگمی هنرجویان وهنر آموزان می باشد   مثال شماره 3    برای محاسبه مالیات باید ابتدا معافیت را از حقوق ومزایای مشمول مالیات کم نموده    سپس اقدام به محاسبه مالیات نماییم درحالیکه در این مثال معافیت مالیاتی را کم ننموده است        باتوجه به این که این مثالها به عنوان نمونه می باشند باعث سردرگمی هنرجویان وهنر آموزان شده است .   در مورد فصل 4 قسمت تسهیم هزینه ها بسیار متفاوت از کتابهای دیگر به خصوص صنعتی   کاردانش می باشد که این باعث دوگانگی در حل مسایل شده وبرای هنرجویان بسیار گیج کننده می   باشد.                 والسلام         حسابداری شر کتها طرح درس سالانه هنرستان        :    طالقانی شهرکرد تعداد ساعات درسال    :        84 ساعات درس در هفته  :      3 نام هنر آموز   :    کریمی تعداد صفحات کتاب   :          150 فصول اصلی کتاب    :       3   آشنایی با دانش آموزان و ارزشیابی آنهااز دروس گذشته مرتبط بادرس شرکتها   هفته اول     مهر ماه   کلیات تشکیل شرکتها وشرکتهای تضامنی ارایه شود   هفته دوم   ابتدا تمرین ها وتستهاکارشود  سپس عملیات ثبت سرمایه شرکت تضامنی   هفته سوم   مسایل فصل گذشته ....وارزشیابی ماهانه(مهرماه)   هفته چهارم   بررسی ارزشیابی گذشته وبستن حسابهای موقت کار شود   هفته اول       آبان ماه     مسایل درس گذشته حل وتقسیم سود وزیان تدریس شود   هفته دوم   مسایل صحفه36.وتغیرات ساختاری مالکیت شرکت کار شود.   هفته سوم                                    مسایل درس گذشته حل وسپس ارزشیابی ماهانه (آبان ماه)   هفته چهارم   خروج شریک کار شود .وبررسی ارزشیابی هفته گذشته   هفته اول     آذر ماه   مسایل فصل گذشته حل شود و همچنین نمونه سوالات مربوط به خروج و ورود شریک کار شود .   هفته دوم   انحلال وتصفیه شرکتهای تضامنی کار شود .   هفته سوم   مسایل انحلال وتصفیه کار شود.   هفته چهارم   برسی مشکلات و نمونه سوالات جدید وارزشیابی ماهانه (اذر ماه )   هفته اول     دیماه   امتحانات نوبت اول   هفته دوم   امتحانات نوبت اول   هفته سوم   بررسی  ازمون نوبت اول و برگه ها ی امتحانی   هفته چهارم   مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2                بسمه تعالی طرح درس روزانه  نام هنر آموز:   کریمی هنرستان................   اهداف کلی:  آشنایی باچگونگی انحلال شرکتهای تضامنی     عنوان درس: حسابداری شرکتها     مدت جلسه:   90 دقیقه     تعداد صفحات تدریس:    12   موضوع درس: انحلال شرکت        1-نحوه رفتارباداراییها        2-چگونگی کاهنده داراییها           هدفهای جزئی:         1-روشهای انحلال وتصفیه شرکت تضامنی     هدفهای کلی:                        2-اهداف انحلال شرکت   منابع استفاده شده در موضوع درس: حسابداری شرکتها سازمان حسابرسی     10   شروع جلسه:حضور غیاب دانش آموزان وبررسی علت غیبت دانش آموزان در جلسۀ گذشته   10       آماده سازی کلاس جهت ارائه درس جدید: سوال از دانش آموزان از درس گذشته وهمچنین ارتباط آن با درس جدید   45     هدف اصلی(ارائه مطالب درس جدید): اقلام ترازنامه را یک به یک تکلیف آنها را مشخص کرده سپس داراییهایی که به فروش رسیدوهمچنین بدهیهاراهمراه باثبتهای موردنظرکارکردهودرآخرتکلیف سرمایه شرکاووجوه نقدراروشن کرده.باحل یک مساله کلی به اهداف بالا خواهیم رسید   10     ارزشیابی درس جدید: بایک یادومثال کوتاه جواب همراه بادانش آموزان کارکرده     8   بررسی علل ومشکلات پس از ارزشیابی: پس ازکاردانش آموزان مشکلات وعللی که دانش آموزان درحل مسایل درس موردنظرداشتند موردتفهیم قرار گیرد.       7   تعیین تکلیف دانش آموز جهت جلسۀ آینده:تمرین مسایل وهمچنین کاردرخانه تعیین وازآنهاخواسته شوددرجلسه آینده ارایه دهند   90     جمع   بسمه تعالی پیشنهادات مربوط به درس مفاهیم وروشهای آماری(1) 1-  درصفحه 27 کتاب : حد بالا وپایین طبقات برای دانش آموز تعریف شود. از علامت ( )  برای حد پایین واز علامت ( )   برای حد بالای طبقات استفاده شود. استفاده از فرمول های زیربرای محاسبه ی فاصله طبقات:                                                 یا             =حد پایین طبقه m (مثلا m=1) = حد پایین طبقه m+1(مثلا m=1 => m+1=2) = حد بالای طبقه m  = حدبالای یک طبقه بعداز طبقه m 2-   درصفحه 52 کتاب : به جای علامت  درفرمول  از علامت( ) استفاده شود تادانش آموز بادیدن این علامت بداند منظورمان حد پایین طبقه ای است که میانه درآن قرار دارد.   3-   درصفحه 57 کتاب : به جای علامت  درفرمول  از علامت( ) استفاده شود تادانش آموز بادیدن این علامت بداند منظورمان حد پایین طبقه ای است که نما یا مد درآن قرار دارد.   4-    توزیع نامتقارن چوله به راست           توزیع نامتقارن چوله به چپ           توزیع متقارن            در صفحه 60 کتاب: استفاده از نمودارهای زیر برای بهتریادگیری انواع توزیع ها بیشترین فراوانی بیشترین فراوانی بیشترین فراوانی                  5-   درصفحه 74کتاب : استفاده ازعلامت ( ) به جای   آوردن فرمول  واصلاح فرمول چارکها به صورت زیر:  وتوضیح اینکه چارک ها دراولین طبقه ای قرار دارد که فراوانی تجمعی آن بزرگتر یامساوی  باشد دراین کتاب ازعلامت  هم برای فاصله وهم برای عرض طبقات استفاده شده است به همین دلیل باید بعداز فرمول محاسبه ی فاصله طبقات باعلامت  عرض طبقات تعریف شود. عرض هرطبقه مساوی است با فاصله بین حدپایین وبالای هرطبقه وبهتراست از علامت  استفاده شود درنتیجه: به همین دلیل درفرمول محاسبه ی  به جای  از  استفاده شد   بسمه تعالی طرح درس روزانه عنوان:مفاهیم وروش های آماری(1)                    پایه:دوم وسوم                         دوره:کارودانش                موضوع:مفهوم فراوانی مطلق ونسبی و رسم نمودارهای مربوطه                            صفحه:20-15                                      نام هنرآموزان: شهناز ریاحی، ماندانا خدری رضایی،فاطمه نادری،فاطمه امیری،منیژه رسول زاده،سعیده یگانه هدف کلی: آشنایی بامرحله پردازش (ازجمله مراحل تحقیق آماری) اهداف جزئی: شناخت مفهوم گروه بندی داده های آماری وجدول توزیع فراوانی مطلق ونسبی اهداف رفتاری: درپایان درس ازدانش آموزان انتظار می رود تا بتوانند حیطه روانی-حرکتی( مهارت ها): توانایی درک موضوع تهیه جداول  توزیع فراوانی ورسم نمودارهای میله ای وچندگوش برای فراوانی مطلق وفراوانی نسبی. حیطه عاطفی: باکمک یک مثال (تعدادنفرات علاقمند به علم آماروسرشماری)مفهوم فراوانی راتوضیح داده به درک آنها با ارائه مثال میزان علاقمندی آنها به درس بهره برداری شود. حیطه شناختی:  1-داده های آماری راپردازش کند (گروه بندی تشکیل جداول ومحاسبه سرجمعها ومشخصه های آماری)  2-فراوانی مطلق ونسبی را تعریف کند.  3-قادربه رسم نمودارهای میله ای  وچندگوش برای توزیع فراوانیها باشد. آزمون رفتار ورودی نتیجه ضرورت یادگیری مرحله وروش پردازش داده های آماری وکاربرد آن درحسابداری بابهره گیری از تعاریف قبلی آمارکه به فراگیران ارائه گردیده بود. + + ارزشیابی تکوینی (ضمن تدریس) ازمطالب ارائه شده درجلسه قبل ارزشیابی کتبی گرفته شود.بطوریکه فراگیران باروشهای تحقیق آماری آشناباشند تامرحله پردازش آن راکه دراین جلسه بیان می شود بخوبی متوجه شوند ودرصورت یاد نگرفتن مطلب توسط فراگیر آن مطلب مرورگردد.یاروش تدریس تغییریابد. مراحل اجرای طرح (فعالیتهای یاددهی- یادگیری) مراحل پیشنهادی شامل:آمادگی،ایجاد انگیزه،معرفی وبیان روشن اهداف،ارائه درس،خلاصه وجمع بندی،پایان مناسب،فرصت پرسش و.... ایجاد آمادگی لازم در دانش آموزان جهت یادگیری مرحله پردازش و کلا روش یک تحقیق آماری بدین صورت که تعداد نفرات علاقه مند به سرشماری وشرکت دریک سرشماری همگانی، تعدادافراد بی علاقه به این امر ، وتعدادنفرات کم علاقه، برروی تخته سیاه نوشته می شود. سپس طی جدولی این تعدادرامرتب و طبقه بندی وجمع زده ، جدول فراوانی تهیه می شود وباهمین مثال تعدادتکرار نفرات درهرگروه به عنوان فراوانی آن گروه معرفی می شود وجمع آن راباکل کلاس مطابقت داده، بیان می شودکه همیشه جمع فراوانی باحجم جامعه برابر خواهدبود. سپس مفهوم فراوانی نسبی رادرهمان جدول بیان نموده که ازتقسیم هرفراوانی به حجم جامعه حاصل می آید ونمودارهای مربوطه نیز رسم می گردد .سپس سوال دیگری ازهمین موضوع درس، طرح کرده ازفراگیران انتظار پاسخ می رود.اگرآنهامطلب راخوب فرانگرفته اند احتیاج به ارائه مثال دیگر می باشدیاکلا تغییرروش بیان مطلب ضروری می باشد. روشهای آموزشی رسانه های آموزشی فعالیتهای دانش آموز زمان باذکرمثالهای ملموس وپرسش وپاسخ هنرآموزودانش آموزان تخته سیاه،کتاب،فرمهای سرشماری وآمارگیری توجه به مطالب،حل مثالها،طبقه بندی خود درگروه های مختلف موردبحث وآمادگی جهت ارزشیابی کتبی از مسائل پیشین (90دقیقه) ارزشیابی پایانی(مبتنی براهداف رفتاری داری ملاکهای سه گانه فعل رفتای شرایط ومعیارعملکرد) ارزشیابی در پایان درس ازمطالب قبلی(فصل اول) که شامل مفاهیم اولیه وبنیادی آماربود. تعیین تکلیف: حل تمارین صفحه34و35 مربوط به فصل دوم ازسوال 1الی 18 وآمادگی جهت ارزشیابی کتبی از اول کتاب تا آخرمطالب ارائه شده در این جلسه      هفته ها تاریخ تشکیل جلسه روزتشکیل جلسه موضوع فعالیت هفتگی اهداف فعالیت هفتگی صفحات تعدادساعات تدریس هفتگی هفته اول 5/9/90 شنبه-جلسه اول 1-مقایسه توزیع فراوانی 2-مفهوم  میانه 1-مقایسه توزیع فراوانی 2-بیان مفهوم میانه ونمادان 3-محاسبه میانه در جامعه زوج فرد 4-محاسبه میانه درجامعه اماری بزرگ بااستفاده از فراوانی انباشته 45-50 3 هفته دوم 12/9/90 شنبه-جلسه دوم 1-فرمول محاسبه میانه برای توزیع های مختلف 2-مفهوم نما 3=خواص میانه 1-بیان فرمول محاسبه میانه درتوزیع صفت به صورت فاصله ای 2-بیان میانه بااستفاده از نمودارهندسی 3-بیان خواص میانه 56-50 3 هفته سوم 19/9/90 شنبه-جلسه سوم 1-مفهوم  نما 2-خواص نما 1-بیان مفهوم نما ونمادآن(mo) 2-بیان فرمول نما درتوزیع بافاصله مساوی تعین نمابااستفاده هز هیستوگرام توزیع 5-خواص نما       64-56 3 هفته چهارم 26/9/90 شنبه _جلسه چهارم             ارزشیابی مستمر ماهانه ارزشیابی از مطالب تدریس شد ه 64-45 3 طرح درس ماهانه آمار(1) تهیهه کنندگان:خانم ها شهناز ریاحی-ماندانا خدری رضایی-فاطمه نادری بنی-            فاطمه امیری دورهونی-سعیده یگانه دستگردی- منیژه رسول زاده  


مطالب مشابه :


روشهای محاسبه دترمینان

( 4 ) = 4 T( 3 ) + 1 = 17. برای حساب کردن دترمینان ماتریس 3 در 3 یه بار تابع رو با n = 3 فراخوانی می کنیم .
نمونه طرح درس حسابداری

اول ششم حل تمرینها حل تمرینها 83-81 دوم هفتم ماتریس ماتریس انواع ان دترمینان 4-4 یه شرح
بودجه بندی سوال های کنکور سراسری در سال های اخیر

ماتریس و دترمینان. 9. 2. 4. 0. 1. 0. 3. 0. 0. 40. دستگاه و معادلات 4. 4. 5. 476. نظریه ی
بارم بندی دروس ریاضیات دوره |پیش دانشگاهی (سال چهارم )

بواسطه شغل دبیری و نیاز به ارائه مطالب اضافه بر کلاس بر آن شدیم تا با تهیه این وبلاگ و ارائه
برچسب :