شهریه دانشگاه های کشور در سال 90

بررسی پذیرش کنکور سراسری در سال ۹۰ نشان می دهد که از میان ۶۰۸ هزار و ۷۵۳ نفر که در کنکور سراسری ۹۰ در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور پذیرفته شده اند تنها ۱۶ درصد معادل ۹۸ هزار و ۳۹۷ نفر در دوره روزانه که به صورت رایگان است پذیرفته شده اند.

این در حالی است که یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۰۸ نفر در آزمون سراسری سال ۹۰ شرکت کردند و از این تعداد ۹۹۹ هزار و ۱۳۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. سایر افراد پذیرفته شده در دوره هایی از جمله پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی و … پذیرفته شده اند که همه این دوره ها با پرداخت شهریه از سوی دانشجو برگزار می شود. البته دوره های مراکز تربیت معلم بدون شهریه دانشجو می پذیرند و در این دوره یک هزار و ۴۷۶ نفر پذیرفته شده اند.

در حال حاضر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حدود ۵۱۳ واحد آموزشی دانشگاه پیام نور، ۱۱ واحد دانشگاهی دارای دوره بین الملل، ۲۲۱ موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، ۶ دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی و ۴ دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی جزء دوره های شهریه پرداز محسوب می شوند.

همچنین مراکز آموزش عالی و دانشگاههایی که دوره های روزانه، شبانه، مجازی، بین الملل، نیمه حضوری برگزار می کنند نیز شامل ۱۲۴ دانشگاه، ۲ موسسه، ۴ مرکز، ۵ مجتمع، ۳ دانشکده و ۴ آموزشکده است.

جدول آماری درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۰

دوره های تحصیلیدرصد پذیرشتعداد پذیرفته شدگان
دانشگاه‌پیام‌نور۶۰ درصد۳۵۷۷۸۸
روزانه۱۶ درصد۹۸۳۹۷
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی۱۴ درصد۱۰۹۴۸۰
نوبت دوم (شبانه )۴ درصد۳۲۲۷۰
مراکز تربیت معلم۱٫۲ درصد۱۴۷۶
رشته های تحصیلی مجازی۰٫۵ درصد۶۷۷۹
نیمه حضوری۰٫۳ درصد۲۵۶۳
در واقع از میان ۶۰۸ هزار و ۷۵۳ نفر که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند،  ۵۰۲ هزار و ۷۷۸ نفر باید در دوره های مختلف آموزشی شهریه بپردازند.

در حال حاضر در دوره کارشناسی ارشد، نیز ۱۰۰ موسسه آموزش عالی وجود دارند که از این میان ۳۵ موسسه دارای بورس دانشجوی کارشناسی ارشد هستند. همچنین ۲۵ دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۷۹ دانشگاه وابسته به وزارت علوم، ۴۱ دانشگاه و ۲ سازمان وابسته به وزارت بهداشت، ۶ دانشگاه دارای دوره بین الملل، ۱۷ دانشگاه دارای دوره مجازی و ۵۲ مرکز دارای دوره شبانه هستند.

جدول آماری پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد ۹۰

دوره های تحصیلیتعداد پذیرفته شدگان
روزانه۳۳۷۸۸
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی۳۶۳۰
نوبت دوم (شبانه )۱۵۳۷۵
پیام نور۱۷۰۰۰
دوره های بین الملل۳۲۰۰
رشته های تحصیلی مجازی۶۳۰۰
نیمه حضوری۸۰۰
جمع۸۰۰۹۳

بر اساس نتایج پذیرش در دوره های ارشد نیز ۳۳ هزار و ۷۸۸ نفر در دوره های روزانه رایگان به تحصیل می پردازند و سایر معادل ۴۶ هزار و ۳۰۵ نفر در دوره های با پرداخت شهریه به تحصیل می پردازند.

دوره های شهریه ای در دانشگاههای دولتی شامل دوره های شبانه، مجازی و نیمه حضوری است. همچنین دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور نیز با پرداخت شهریه دوره های آموزشی خود را برگزار می کنند.

جدول دوره های شهریه پرداز در کنکور ۹۰

نام دورهمیانگین شهریه ثابت هر نیمسالمیانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانیاز ۴۵۰ هزار ریال
تا یک میلیون ریال
از ۶۰ هزار ریال
تا ۲۰۰ هزار ریال
دوره شبانه در رشته های فنی و مهندسیاز ۶۵۰ هزار ریال
تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال
از ۶۵ هزار ریال
تا ۱۸۰ هزار ریال
دوره شبانه در رشته های علوم تجربیاز ۷۰۰ هزار ریال
تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
از ۶۵ هزار ریال
تا ۲۰۰ هزار ریال
دوره نیمه حضوری در علوم انسانیاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال
دوره نیمه حضوری در علوم پایهاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۷۷ هزار ریال
دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماریاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۸۲ هزار و ۵۰۰ ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند الفاز یک میلیون و ۸۷۵ هزار ریال
تا دو میلیون و ۳۷۰ هزار ریال
از ۸۸هزار ریال
تا ۱۸۱هزار و ۵۰۰ ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند باز یک میلیون و ۸۲۰ هزار ریال
تا دو میلیون و ۲۶۰ هزار ریال
از ۸۴ هزار و ۷۰۰ ریال
تا ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم انسانییک میلیون و ۵۰۰ هزار ریالاز ۸۸ هزار ریال
تا ۱۳۲ هزار ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فنی و مهندسییک میلیون و ۹۰۰ هزار ریالاز ۸۸هزار ریال
تا ۱۶۵ هزار ریال
دوره مجازی یک دانشگاه دولتیدو میلیون و ۵۰۵ هزار ریالاز ۲۰۹ هزار ریال
تا ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال
دانشگاه پیام نور۶۳۲ هزار و ۵۰۰ ریالاز ۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۷۵ هزار و ۹۰۰ ریال

شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف

دوره های دانشگاه آزادمیانگین شهریه ثابت
 هر نیمسال
میانگین شهریه متغیر هر
واحد درسی
مقطع کاردانیاز یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۸۰۰ ریال
تا دو میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال
از ۱۵۴ هزار و ۱۰۰ ریال
تا ۷۷۵ هزار و ۱۰۰ ریال
مقطع کارشناسی کلیه رشتهاز دو میلیون و ۱۷ هزار و ۸۰۰ ریال
تا پنج میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۰۰ ریال
از ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۹۳۳ هزار و ۹۰۰ ریال
مقطع دکتری حرفه ایاز ۱۳میلیون و ۶۱ هزار و ۸۰۰ ریال
تا ۱۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۰۰ ریال
از یک ملیون ۴۵۳ هزار  ریال تا
 سه میلیون و ۱۹۴ هزارریال
مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی۹ میلیون ۳۴۳ هزار و ۲۰۰ ریالاز ۶۵۸ هزار و ۶۰۰ ریال
تا ۸۹۰ هزار و ۴۰۰ ریال
مقطع کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی۱۰ میلیون و ۲۱۹ هزار ریالاز ۶۵۸ هزار و ۶۰۰ ریال
تا ۸۹۰ هزار و ۴۰۰ ریال

شهریه های دوره مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در کنکور ۹۰ بر اساس دفترچه انتخاب رشته

نام دورهمیانگین شهریه ثابت هر نیمسالمیانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانیاز دو میلیون و ۲۵۰ هزار ریال
تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار  ریال
از ۴۵۰ هزار ریال
تا ۸۷۵ هزار ریال
دوره شبانه در فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزیاز سه میلیون ریال
تا چهار میلیون و ۷۵۰ هزار ریال
از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار ریال
دوره نیمه حضوری در علوم انسانیاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۷۱ هزار و ۵۰۰
دوره نیمه حضوری در علوم پایهاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۷۷ هزار ریال
دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماریاز ۴۴۰ هزار ریال
تا ۵۵۰ هزار ریال
از ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال
تا ۸۲ هزار و
۵۰۰ ریال
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیاز سه میلیون ریال
تا چهار میلیون ریال
از ۵۰۰هزار ریال
تا ۸۰۰هزار ریال
دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی علوم انسانیدو میلیون و ۷۵۰ هزار ریالاز ۵۰۰ هزار ریال
تا ۶۲۵ هزار ریال
دوره مجازی موسسه غیرانتفاعی فنی و مهندسی و علوم پایهسه میلیون و ۲۵۰ هزار ریالاز ۵۵۰ هزار ریال
تا ۷۵۰ هزار ریال
دوره بین الملل یک دانشگاه دولتیاز ۱۲ میلیون ریال
تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال
دانشگاه پیام نور۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریالاز ۳۳۱ هزار و ۱۰۰ ریال
تا ۹۹۳ هزار و
۵۰۰ ریالمطالب مشابه :


زمان ثبت‌نام سه کنکور مهم کشوری اعلام شد

زیست شناسی از کنکور تا دانشگاه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در روزهای ۱۳ تا ۲۰
شهریه دانشگاه های کشور در سال 90

کارشناسی ارشد زیست شناسی عالی غیردولتی غیرانتفاعی، ۶ دانشگاه غیردولتی
گرایشها و ظرفیتهای آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر
جدول شهریه رشته های کنکور ارشد

ما دانشجوهای گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه هستیم.
ظرفیت پذیرش در هر گرایش (کارشناسی ارشد)

انجمن زیست شناسی غیرانتفاعی . وبلاگ انجمن زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
از کارشناسی تا کارشناسی ارشد

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر
معرفی گرایش های زیست شناسی

روزانه 86 نفر ، شبانه 11 نفر ، غیرانتفاعی 15 گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های بین
معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و گرایش ها ی آن

دانشگاه غیرانتفاعی لیان معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و گرایش ها ی آن .
ضریب دروس گرایش های ارشد زمین شناسی

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان غیرانتفاعی زیست محیطی. نفت
برچسب :