معرفی آزمون های روانشناسی (آزمون هوش)

آزمونهای هوش

 

نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگلیسی زبان گروه سنی هدف
آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش کلی Kent Series Emergency Scale انگلیسی 5-14 سال سنجش هوش کلی
آزمون طبقه بندی وسمن Wes man Personnel Classification Test انگلیسی بزرگسالان سنجش توانایی کلامی و ریاضی
آزمون هوش کارلتون The Carlton Intelligence Test No.1, No.2 انگلیسی 10-12 سال سنجش میزان هوش کودکان
آزمون طبقه بندی عمومی ارتش Army General Classification Test انگلیسی سربازان سنجش هوش کلی
آزمون اصلاح شده آلفا Modified Alfa Examination (Form 9) انگلیسی هفتم تا دوازدهم هوش کلی
آزمون اصلاح شده بتا Revised Beta Examination انگلیسی بزرگسالان کم سواد و متکلم به زبان بیگانه هوش کلی
آزمون استعداد روانی اوتیس Otis Quick-Scoring Mental Ability انگلیسی کودکان اول تا نهم دبستان هوش
آزمون استعداد روانی اوتیس Otis Self Administering Test (Form A) انگلیسی دبیرستان تا دانشگاه هوش
هوش آزمای مختلط ژیل Test Mosaiquce De Gill انگلیسی 6-11 سال سنجش رشد روانی
آزمون توانشهای نخستین Primary Mental Abilities (PMA) انگلیسی کودکستان تا دبیرستان هوش
آزمون چند وجهی استعداد The Multi Aptitude Test انگلیسی دانشجویان و افراد غیرمتخصص خزانه لغات، اطلاعات عمومی، حساب، سری اعداد، طبقه بندی اشکال، درک مکانیکی، بازشناسی کلمات، حروف درهم ریخته، بازبینی و استعداد فضایی
آزمون استعداد تحصیلی کولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگلیسی کودکستان تا دبیرستان هوش کلی
آزمون استعداد تحصیلی کولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگلیسی کلاسهای چهارم تا هفتم سنجش هوش کلی
آزمون استعداد تحصیلی کولمن اندرسن Kuhlmann-Anderson Test انگلیسی کودکستان تا دبیرستان هوش و استعداد عملی
آزمون هوش دانشیل Dane shill Intelligence Test انگلیسی 9-11 سال هوش
آزمون استعداد کلی منچستر Manchester General Ability (Serios.1) انگلیسی 13 تا 14 سال هوش کلی
آزمون استعداد کلی منچستر Manchester General Ability (Serios.2) انگلیسی دبیرستان هوش کلی
آزمون استعداد تحصیلی عالی College Qualification Test انگلیسی بدو ورود به دانشگاه هوش کلی
مقیاس رشد اجتماعی وینلاند Vineland Social Maturity Scale فارسی نوجوانی به بعد خودیاری کلی، خودیاری در خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، رهبری خود، شغل، ارتباط ، حرکت و اجتماعی شدن
سنجش عمل هوشمندانه (آزمون تاکتیک ویسلر) The Whistler Strategy Test انگلیسی بزرگسالان در مشاغل تجاری و صنعتی سنجش عمل هوشمندانه
سنجش توانائیهای شناختی Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 1) انگلیسی کودکستان تا سوم ابتدایی تواناییهای شناختی
سنجش توانائیهای شناختی Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 2) انگلیسی سوم ابتدایی تا دانشگاه تواناییهای شناختی
آزمون ترسیم آدمک گودیناف Goodenough-Harris Drawing Test انگلیسی/ فارسی 3-15 سال سنجش هوش و شخصیت کودک
آزمون تکمیل تصاویر   فارسی 5-11 سال ضریب هوشی
مقیاس هوشی آر-بی-کتل (مقیاس1،  2و3- فرمهای A و B )   فارسی پیش دبستان تا بزرگسال شخصیت
مجموعه آزمون شناختی تشخیصی کی Cognitive Diagnostic Battery (Stanley R.Kay) فارسی 1-11 سال، بیماران روانی، افراد عقب مانده ذهنی ارزیابی اختلالهای عقلی
آزمون هوش هیجانی بارون Baron Emotional Quotient Inventory Youth Version انگلیسی 7-18 سال ارزیابی هوش هیجانی
مقیاس خودسنجی هوش هیجانی (دکتر قربانی) Emotion Intelligence Scale فارسی بزرگسالان ارزیابی هوش هیجانی
آزمون هوش هیجانی بارآن(90سئوالی)   فارسی 18 سال به بالا سنجش هوش هیجانی
مقیاس امتیازی آرتور Arthur Point Scale انگلیسی 4 تا 15 سال هوش کلی
آزمون مکعبهای نوکس Knox Cube Test انگلیسی 4 -15 سال سنجش هوش کلی
آزمون سوگن Seguin-Godard انگلیسی افراد ناشنوا، ناگویا، و افرادی که در خواندن مشکل دارند و مبتلایان به صدمات مغزی 5 تا 15 سال سنجش سرعت عکس العملهای ساده
آزمون تکمیل تصاویر هیلی Healy Pictorial Completion II انگلیسی بزرگسالان سنجش ادراک
آزمون تفکر گلشین شیرر Goldstien-Scheere Test انگلیسی بزرگسالان هوش کلی
آزمون هوش هیجانی (20سئوالی)   فارسی بزرگسالان سنجش هوش هیجانی
آزمون موزائیک ژیل   فارسی دانش اموزان ابتدایی هوش و حافظه
آزمون هوش سانتوچی (4الی6ساله)   فارسی 4-6 سال تشخیص کودکانی که کنترل دست ضعیف دارند
سنجش مشکل جهت یابی کودکان
سنجش کودکان دیرآموز
پرسشنامه هوش اجتماعی Social Intelligence Questionnaire فارسی بزرگسالان سنجش درک موقعیت، شخصیت، قابلیت اعتماد، وضوح و روشنی و همدلی
پرسشنامه هوش فرهنگی Cultural intelligence inventory فارسی دانشجویان راهبرد شناخت دانش و یا شناخت انگیزش رفتاری
پرسشنامه هوش معنوی   فارسی دانشجویان درک و ارتباط با سرچشمه هستی- زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) فارسی کودکان و نوجوانان دانش آموز کفایت شخصی- کفایت میان فردی- کفایت اجتماعی
سیاهه خودگزارش دهی هوش معنوی Spiritual intelligence self- report inventory (SISRI-42) فارسی بزرگسالان تفکر وجودی انتقادی- تولید معانی شخصی- آگاهی متعالی- توسعه حالت هشیاری
پرسشنامه هوش معنوی جامع Integrated spiritual intelligence scale (ISIS) فارسی 15 سال به بالا خوبی- جهت گیری درونی- معناو مفهوم- وجود و شخصیت- حقیقت و صداقت- تمامیت و کلیت
پرسشنامه هوش اخلاقی   فارسی بزرگسالان 10 مقیاس هوش اخلاقی
هوش آزمای استنفورد-بینه Stanford-Binet Intelligence Scale انگلیسی دوسالگی به بعد سنجش هوش کلی
مقیاس عقلی مریل – پالمر Merril-Palmer Scale of Mental Test انگلیسی 2-6سال سنجش سن عقلی
آزمون مراحل هوشی حسی وحرکتی Les Etapes De L'Intelligence فرانسه تولد تا دوسالگی شی پنهان، اشیای واسطه، تغییر وضعیت و تنظیم اشیا
هوش آزمای کاتل برای شیرخوارگان Cattell Infant Intelligence Scale انگلیسی 3 تا 30 ماه هوش کلی
مقیاس پیش دبستانی مینه سوتا Minnesota Preschool Scale انگلیسی 3-6 سال هوش کلی
آزمون رشد گزل Gesell Developmental Schedule انگلیسی 1 ماهه تا 6 سال هوش کلی
آزمون تصویری هوش Pictorial Test of Intelligence انگلیسی 3-9 سال و عقب مانده ذهنی هوش کلی
آزمون سیگوئن Seguin-Goddard Formbord انگلیسی 5-14 سال هوش کلی
هوش آزمای وکسلر برای گروههای کودکستانی و دبستانی (WPPSI) Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence انگلیسی/ فارسی 4-7 سال هوش کلی
هوش آزمای وکسلر برای خردسالان Wechsler Intelligence for Children انگلیسی/ فارسی 5-15 سال هوش کلی
مقیاس وکسلر بلویو‌ (WISC) The Wechsler-Bellevue Intelligence Scale انگلیسی/ فارسی 10 سال به بالا هوش کلی
هوش آزمای وکسلر برای بزرگسالان (WAIS) Wechsler Adult Intelligence Scale انگلیسی/ فارسی بزرگسالان هوش کلی
مقیاس بین المللی هوش کارکردی لیتر Liter International Performance Scale انگلیسی/ فارسی 2-18 سال هوش کلی
سنجش هوش کلی ارتور The Arthur Adaptation of the Leiter انگلیسی 3-8 سال هوش کلی
مقیاس کارکرد بورلی-اولرن Echelle De Performance Borelli-Oleron انگلیسی 5-8 سال هوش عملی


مطالب مشابه :


هوش

تست بینه به عنوان قدیمی‌ترین آزمون برای سنجش هوش شناخته می سنی خردسالان و
آزمونهای استعداد

سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی خردسالان 5-11 ساله و عقب
معرفی آزمون های روانشناسی (آزمون استعداد)

سنجش هوش کلی با معانی لغات، استدلال ، ترتیب کلماتبرحسب معانی خردسالان 5-11 ساله و عقب
آزمونهای هوش

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش هوش آزماي وكسلر براي خردسالان: Wechsler Intelligence for Children:
هوش و تاريخچه آن

پاسخ اين است كه نظريه سنجش هوش و تكنيكهاى تخمين براي گروههاي سني خردسالان و کودکان و
معرفی آزمون های روانشناسی (آزمون هوش)

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش هوش آزمای وکسلر برای خردسالان: Wechsler Intelligence for Children:
هوش هیجانی

آموزش ابتدایی - هوش هیجانی - مقدمه با فکر کردن به باهوش‌ترین افرادی که می‌شناسید احتمالا
تاثیر IQ بر موفقیت دانش آموزان2 (چگونه هوش را بسنجیم؟)

دانش آموز موفق - تاثیر iq بر موفقیت دانش آموزان2 (چگونه هوش را بسنجیم؟) - - دانش آموز موفق
انواع روشهاي سنجش غير مستقيم رفتار

روانشناسی و سلامت - انواع روشهاي سنجش غير مستقيم رفتار - Cognitive Behavioural Therapy
برچسب :