به نام خدا های شعری: ( 164 مورد) + دعای شروع کلاس

 اللهم  اخرجني من ظلمات الوهم      واكرمني بنور الفهم      اللهم افتح  علينا ابواب رحمتك    

وانشر علينا خزاين علومك            برحمتك يا ارحم الراحمين .
پروردگارا خارج كن مرا از تاريكي هاي فكر  وبه نور فهم مرا گرامي بدار   پروردگارا برما درهاي رحمتت را بگشاي 
وگنج هاي دانشت را برما بگستران           به اميد تو اي مهربان ترين مهربانان .

دانش آموزان من عادت کرده اند که برای شروع هر انشا یا املایی باید حتما ازیکی 
ازاین به نام خداهای شعری یا به نام خداهای زیبایی که خودشان ساخته اند وغیر
تکراری هم هست استفاده  کنند .هم عادت می کنند کارهایشان را به نام خدا
 شروع کنند وهم نوشته هایشان زیباتر می شود.
 من در هر جلسه  به جای تحمیدیه  ی «به نام خدا» ،یکی از ابیات  را روی تخته  سیاه 
می نوشتم ومی خواندم.
 پس از چندجلسه  متوجّه شدم که همه  دانش آموزان منتظر هستند که ببینند  این جلسه  رابا چه بیتی آغاز می کنم؟

...................................................................................................................................

1 -سر آغاز هر نامه نام خداست              که بی نام او نامه یکسر خطاست           

2- به نام خالق پیداوپنهان                       که پیدا و نهان داند به یکسان    

 3- به نام خداوند  دادار  پاک                     پدید آور آدم ازآب وخاک

4 - به نام خداوند جان وخرد                      کزین برتر اندیشه برنگذرد

 5- به نام خدایی که برذات وی                   محال است هرگز بردعقل،پی

6- به نام خدایی که خاک آفرید                  کزان خاک انسان پاک افرید

7- ای نام تو بهترین سرآغاز                      بی نام تو نامه کی کنم باز

8-بسم الله الرحمن الرحیم                      هست کلید درگنج حکیم

9-به بسم الله می خوانم خدارا                  زمشتی خاک آدم ساخت مارا

10-به نام خداوندجان آفرین                        حکیم سخن درزبان آفرین 

 11-به نام خداوند خورشید وماه                  که دل را به نامش خرد داد راه   12-به نام آن که درجان وروان است              توانایی ده هرناتوان است  
  13-به نام آن که جان رافکرت آموخت             چراغ دل به نورجان برافروخت   
  14-به نام آن خدای پاک سبحان                   که ازخاک آفرید اینگونه انسان
  15-سرآغاز گفتارنام خداست                   که رحمتگر ومهربان، خلق راست          
  16-بنیاد سخن به نام حق، نه                       کزهرچه به است نام حق به
17-به نام آنکه درماگفتن آموخت                به انسان، درمعنی سفتن آموخت   
18-ای همه هستی زتوپیداشده                      خاک ضعیف ازتوتواناشده     
19-به نام آنکه هستی،نام ازاویافت                  فلک جنبش ،زمین آرام ازاویافت
20-اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها       نگشتی تاقیامت نو،خط شیرازه  دیوان ها  
21-خدایاجهان پادشاهی توراست                   زماخدمت آید،خدایی توراست
22-ستایش کنم ایزد پاک را                             که گویاو بینا کندخاک  را
23-جهان رابه پستی بلندی تویی              ندانم که ای، هرچه هستی تویی
24-خداوندمایی ومابنده ایم                       به نیروی تو یک به یک زنده ایم
25-ای خدای بی نهایت جزتوکیست           چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست
26-به نام آنکه مارازندگی داد                     وزان پس مژده پایندگی داد
27-به نام خداوندباران نقل وتگرگ               نفس های باد وتپش های برگ 
28-به نام خداوند رنگین کمان                    خداوند بخشنده مهربان
29-بده مفتاحی ازسطر کلامم                   وزان بگشای قفل ازگنج کامم
    به ذکرخودبلندآوازه ام کن                      رفیق لطف بی اندازه ام کن   
30-شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را         پروردگارخلق وخداوند کبریا
دادارغیب دان ونگهدارآسمان                       رزاق بنده پرور و خلاق رهنما
31-ستایش خداوندبخشنده را                  که موجودکرد،ازعدم ،بنده را
32-به نام آ ن که گل راخنده آموخت             وبرجان شقایق آتش افروخت
33-ثناوحمدبی پایان ،خدارا                         که صنعش دروجود آورد مارا
34-خردهرکجاگنجی آردپدید                       زنام خداسازد آن را کلید   
35-به نام خداوندلوح وقلم                          حقیقت نگاروجود وعدم
خدایی که داننده رازهاست                        نخستین سرآغاز آغازهاست
36-به نام خداوند شمشیر وتیغ                    که باران آتش درآرد زمیغ 
37-به نام خداوند نیکوسرشت                    که او درجهان بذرنیکی بکشت  
38-بزرگی هست دردنیا ،خدانام                 که بایادی کند، دلها،چه آرام
39-به نام مناسب ترین واژه ها                    به رسم محبت به نام خدا 
40-آغازهرکلامی ،نام خدای یکتا                همواره می برم من، نام مقدسش را
41-به نام گشاینده کار ها                           زنامش شود سهل،دشوار ها
42-تا که سخن از دل و از دلبر است              نام خدا ،زینت هر دفتر است
43-به نام خداوندی که کار ساز است             زما و طاعت ما بی نیاز است
44-ای که با نامت جهان آغاز شد                  دفتر ما هم ،به نامت باز شد
45-به نام خدا ،هر چه داریم از او                   خداوند احمد خدای سبو
    خدای قلم های حیدر ستا                       خداوند سیف و خدای شتا
46-به نام خداوند بود و نبود                           خداوند یاسی به رنگ کبود
خداوند حسن وخدای حسن                           خداوند ابرو به وقت شکن
خداوند بدر و خدای حنین                               همان خالق کربلای حسین
خداوند سجاد زین العباد                                که ساجد چو او در دو عالم مباد
خدای شکافنده بحر علم                                خداوند باقر خداوند حلم
خداوند صادق خدای ودود                               خداوند غیب و خدای شهود

خداوند کاظم خدای ادب                                خداوند روز و خداوند شب
خداوند مهر و خدای وفا                                  به نام خدایی که دارد رضا
خداوند عدل و خداوند داد                               خداوند بخشش خدای جواد
خداوند هادی خداوند راه                                خداوند روزی ده رهنما
خدای حسن نرگس وآفتاب                             خدای پذیرای کار صواب
خداوند زیبای رنگین کمان                              خداوند مهدی صاحب زمان
47- به نام خداوند شعر و سخن                       نخستین سخن در همه انجمن
48- به نام خدای سمیع و بصیر                        خطا پوش بخشنده بی نظیر
49-به نام خدای علیم و حکیم                         رحیم و بسیط و شریف و نعیم
50- به نام خدای بزرگ و احد                            تعالی و شافی ، قدیر و صمد
51-به نام خدای رئوف و غفور                          حمید و لطیف و مجید و صبور
52-به نام خداوند وجد و سرور                          پدید آور عشق و احساس و شور
53-به نام آن که او نامی ندارد                         به هر نامی که خوانی،سر برارد
54-بس مبارک بود چون فر همای                     اول کار ها به نام خدای
55-به نام آنکه خنده آفریده                              به بد خلقی خط بطلان کشیده
56-حمد پاک  از جان پاک آن پاک را                  کاو،به وجد آورد، مشتی خاک را
57-بزرگی هست در دنیا خدا نام                      که با یادی کند دلها چه آرام
58-آغاز سخن یاد خدا باید کرد                         خود را به امید او رها باید کرد
     ای با تو شروع کارها زیبا تر                        آغاز سخن تو را صدا باید کرد
59-گفتار مرا تو باید آغاز کنی                          آغاز سخن مرا سر افراز کنی
60- به نام خالق ارض و سماوات                      به نام داور روز مجازات
61-به نام خداوند جغرافیا                                به نام همان قاره آسیا
62-به نام خداوند رنگین کمان                          فروزنده روز و شب آسمان
63-به نام خداوند زیبا سخن                           خداوند آلاله ها در چمن
64-به نام خداوند آلاله ها                                خداوند پروانه و پونه ها
65-درود بر خدای هنرآفرین                              نگارنده هر گل آتشین
66-به نام خداوند نون و قلم                             خداوند آزادی و عشق و غم
67-به نام خالق سبز بهاران                             خداوند طراوت , جویباران
68-به نام خداوند خوب بهار                             خداوند گل , لاله و لاله زار
69-به نام خدای بلندآسمان                             خداوند خاک و خدای جهان
70- به نام خداوند پاک و دلیر                            خداوند دریا ،خدای امیر
71- به نام خداوند سبز و سپید                         خداوند سال و خداوند عید
72-به نام خداوند سنگ و خداوند گنج                 خداوند شادی خداوند رنج
73-به نام خداوند کوه و خداوند دشت                 خداوند دره خداوند گشت
74-به نام خداوند ریحان و گل                           خداوند هادی هدایت سبل
75-به نام خدای شفیع و صبور                         خداوند دانش خداوند نور
76- به نام خداوند تاج و خداوند گنج                  خداوند روزی  , سرای سپنج
77-به نام قادر پاک توانا                                  به نام آنکه جان بخشید مارا
78-به نام بی نیاز عالم آرا                               خدای فاطمه آرام دل ها
79-به نام چاره ساز و حی سر مد                    خدای فاطمه دخت محمد
80-به نام خداوند حی رحیم                           خدای بهشت و خدای جحیم
81-به نام خداوند شعر و غزل                          به نام خداوند عزوجل
82-به نام خداوند شعر و غزل                          کلامش نشیند به دل تا ازل
83-به نام خداوند نان و خداوند جان                 دهد روزی اش  را به پیر و جوان
84-به نام خداوند احساس پاک                      خداوند شمس و مه تابناک
85-به نام خداوند نیلوفرین                            ستایش ز بهر تو ای بهترین
86-به نام خداوند دریای نور                           خدایی که دارد به هر جا حضور
87-به نام خداوند شعرو غزل                          خداوند روزی ده بی مثل
88-به نام خداوند روشن ضمیر                       خداوند روشنگر بی نظیر
89- به نام خداوند دریاچه ها                          که داده ظرافت به پروانه ها
90-به نام خداوند احساس پاک                       همان که آفریده ما را ز خاک
91-به نام اون که آرامش میاره                       چه زیبا آفریده اون ستاره
92-ز بسم الله چیزی نیست بهتر                     نهادم تاج بسم الله بر سر

    عجب تاجی است این تاج الهی                 ببند بر سر برو هر جا که خواهی

93-اول دفتر بود ،نام خداوندگار                          ایزد با فرو جای،عادل و پروردگار

 94-بسم الله الرحمن الرحیم                    هست سرآغاز الف لام میم

95-بسم الله الرحمن الرحیم                   ذکرکن ای دوست که باشی تسلیم        
96-بسم الله الرحمن الرحیم                   باغ دل آدمیان رانسیم
97-بسم الله الرحمن الرحیم                   مصرع برجسته نثرقدیم
98-بسم الله الرحمن الرحیم                  غنچه سربسته رازحکیم
99-بسم الله الرحمن الرحیم                   اعظم اسمای علیم حکیم 
100-بسم الله الرحمن الرحیم                 هست نمک برسر خوان کریم
101-بسم الله الرحمن الرحیم                  آیت الطاف خدای کریم
102-بسم الله الرحمن الرحیم                  نص صحیح است وکلام حکیم
103-بسم الله الرحمن الرحیم                  طایرفرخنده ی وحی قدیم
104-بسم الله الرحمن الرحیم                  کعبه ی جان ودل اهل نعیم
105-بسم الله الرحمن الرحیم                 حرف نخست است زنظم حکیم
106-بسم الله الرحمن الرحیم                 گوهریک دانه درج قدیم 
107-بسم الله الرحمن الرحیم                  نغمه مرغان ریاض قدیم      
108-هست زگلزارالهی شمیم                 مخزن الاسرارخدای کریم 
109-به نام آن که گنج جسم وجان ساخت             طلسم گنج جان هردو جهان ساخت
110-به نام کردگار فرد بی چون                             که ما را،از عدم آورد بیرون         
111-به نام آن که جان را،نوردین داد                       خرد رادر خدادانی ،یقین داد
112-به نام آن که تن رانور جان داد                         خرد را سوی دانایی عنان داد
113-به نام آن که جان را زندگی داد                        طبیعت را به جان پایندگی داد  
114-به نام آن که جان از او نشان یافت                   زبان آموخت حرف ونطق جان یافت
115-به نام پادشاه عالم عشق                               که نامش هست نقش خاتم عشق    
116-بیا ساقی اسباب می ساز کن                          سر  خم  به نام خدا باز کن      
117-آرم آغاز  در این نامه  زنو نام خدارا                    آن که آشفته زگیسوی بتان خاطر مارا  
118- به نام دوست گشاییم دفتر دل را                     به فر عشق فروزان کنیم محفل را 

119-رشته اسرارهرکاری است ،بسم الله الرحمن الرحیم
   بهر ما بهتر ز  هر یاری است، بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدای خلقت کون ومکان
خالق سبحان بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم
پای برآتش نهادش آن خلیل
گفت یارم تو نگهدارم به بسم الله الرحمن الرحیم
چون که خوابانید اسماعیل را از بهر ذبح
گفت یا رب کن قبول از من توبا بسم الله الرحمن الرحیم
چون عصایش اژدهاگردید ترسید آن کلیم
خالقش گفتابگیر این را تو با بسم الله الرحمن الرحیم
چون یموتی خواست عیسی حی کند
ابتدای نسخه اش بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم
کورمادرزاد رابینا نمود
داروی این کار بودش هم به بسم الله الرحمن الرحیم
چون که جبرییل امین می خواست پیغام آورد
تافرودآمد زمین،گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
چون بگفت احمد، ن والقلم در پیش رب
پیش ازین گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
موقعی احمد قدم بنهاد، برکوی حرا
گفت یارب کن مدد برمن، تو بسم الله الرحمن الرحیم
مصطفی چون خواست بالاتر رود از جبرییل
کی توانی رفت؟ بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
فاطمه چون با علی خواستندتا همسر شوند
یک صدا گفتند یاران ،نام بسم الله الرحمن الرحیم
در شبی حیدر به جای مصطفی چون آرمید
سرنهاد برخاک ،گفتا اوکه بسم الله الرحمن الرحیم
چون حسین ،شمشیر را برمی کشیدش از نیام
در چنین وقتی بگفت از بای  بسم الله الرحمن الرحیم
ظهر عاشورا که شد، تکبیر از دل برکشید
بعد تکبیرش بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم
چون ابو الفضل ،مشک دردست آمده، شط فرات
خواست پرآبش کند گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
ای آدمی ،درمیان قبر نمی آید کسی بهر کمک
دم به دم با خود بگو جانم تو بسم الله الرحمن الرحیم 

120- بـــه نــام خــدایـی کـه جـان آفــریـد                                                        

زمـیـن و زمــان و مــکان آفـــریــد        خــداونــد دانــا ، خــداونــد هــوش                                                        خـــداونـد روزی ده عـــیــب پـوش       خـدایـی کـه داراسـت ،عــلم غـیـوب                                                    تــوانـای مـطـلـق بــپـوشـد عـیـوب     خـدایـی کـه در خـلـقـت ایـن جـهان                                                  نــبـودسـت مــحـتـاج ، بــرایــن و آن      خـدایـی کـه بـخـشـیـد هـستی بـه ما                                                    دلــــیــل وجــودش زهـــسـتـیّ مــا      خــداونـد رحـمـان ، خـدای رحـیـم                                              کـه هـم قـهروهم عفو او شد عـظیم   امــیـد هـمـه بـنـدگان ،عــفـو اوسـت                                            نـشاید کـه نـومـید گـشتـن ز دوست   ومن هم امیدم ، به بخشایش است                                             که از لطف یزدان در آسایش است   ...................................................................................

121-به نام خداوند دلهای پاک             که نامش بود در دلت تابناک   

 به نام کسی که تورا آفرید          سرآغاز عشقست ونور امید................................................................................

122-به نام خداوند بخشنده مهربان               کزو ماندگار ،این زمین وزمان  

که با نام او راست گشت آسمان                      که با عشق او شد جهان ،بی کران   

  به نام جهان بخش پاک آفرین                   به راهش بود مردم راستین

123- به نام تو ای پاک ایمان که شاهی توراست     شکوه و جلال الهی توراست

124- به نام آن که خلاق جهان است                امید بی پناه وبی کسان است  

  به نام آن که یادآوردن او                          تسلی بخش ،قلب عاشقان است 

 .................................................................................................................

125-عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم      هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم            دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله النور          گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم         نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی        از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم        سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان      دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم                قل هو الله احد قل عشق الله الصمد           راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم              گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو       دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم         
   ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن       مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم
میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند     هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126- نام تو را خواندم و شعری سپید            در غزلستان خیالم دمید
     در پی نام تو غزل مستِ مست             آمد و در خلوت شعرم نشست
  127- نام تو را خواندم و گویی بهار             با دل من داشته صدها قرار
   128-  نام تو آغاز شکوفایی است                حرف تو لبریز ز گویایی است
      پیش قدوم تو اُفق خم شده               سنگ پر از صحبت زمزم شده
     بید اگر خم شده مجنون توست          لاله اگر سوخته دل­خون توست
      سرو اگر قامتی افراشته                   رایت سبز تو نگه داشته
      گل چو به توصیف تو پرداخته          گونه­اش از شوق گل انداخته
     آب ز حرف تو زلال آمده               چشمه از این زمزمه حال آمده
    غنچه به عطر نفست باز شد             فصل شکفتن ز تو آغاز شد
                                   ***
 129-  شعر اگر عاطفه آموخته                 چشم به لعل غزلت دوخته
       آینه و آب زلال تو اند                   در همه جا غرق خیال توأند
       آب گرفته است ز رویت وضو        آب به لطف تو پر از آبرو
    هر چه بهار است ز لبخند توست     هر چه شکفته است ز پیوند توست
     بی تو سخن­ها همه بی­بال بود        سیب سبدهای غزل کال بود
       حنجره­ات تا غزل آغاز کرد           بسته­ترین پنجره را باز کرد
  دل به سخن­های تو عاشق­تر است   روی شهید تو شقایق­تر است
   با تو من و عشق صمیمی شدیم      یک­شبه یاران قدیمی شدیم
     تازه شدم تا به تو دل باختم           هر چه شدم تازه غزل ساختم
     هر چه من و شعر قدم می­زنیم       حرف تو را باز رقم می­زنیم
                                   ***
130-  همیشه پاره­ای از حرف­های من با توست  همیشه دست نیازم خدای من با توست 
        من از دریچه­ی شب­های قدر لبریزم           ولی گشودن زنجیر پای من با توست 
  نه من توأم، نه تو من، هم تو در منی، هم من   که ابتدای من و انتهای من با توست   
        مرا ببر به تماشای باغ­های بزرگ        به قصرهای رفیعی که جای من با توست
  همین که از تو بگویم برای من کافی است  همین که پاره­ای از حرف­های من با توست
 
تحمیدیه ای از خواجه عبدالله انصاری ملقب به پیر هرات::
131- " به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است. و سلام او در وقت صباح مؤمنان  را صبوح است  و ذکر او مرهم دل مجروح است."
تحمیدیه "گل و نوروز" از خواجوی کرمانی:
132- "به نام نقش بنـــد صفحه ی خــاک                         عــــذار افــــروز مــــه رویـان افـــــلاک
      عبیـــر آمیــــز انفــــاس بهــــــــاری                          زبــــــور آمـــــوز کبـــــــــک کوهساری
     گـــهر بخشنــده ی ابـــر تتـق بنـتد                          زر افشــاننــده ی صبـــح شـکر خنــد
     خداوندی که در ذاتش علل نیست                          جهان داری که در ملکش خلل نیست
     133- مطلع آیات قرآن کریم                         هست بسم­ا... الرحمن الرحیم                           
     134- به نام آن­که در هجران و غربت              به دل­ها می­دهد درس محبت
    135- به نامی که اوست چشمه هست ونیست  
          جز او    رفیق و مددکار خلقش    کیست؟
   136- به نام   خدای خالق  انس وجن   
           خدای ریگ وماسه وخاک وشن
  137- به قصد قرب  برلب قلم  می آورم تو را       خدای من 
          خدا خود آفریده           در سرم  تو را          خدای من  
  138- به نام       خداوند آیینه ها                فروزنده  عشق در سینه ها 
139-  بود   آغاز هر گفتار    و هر کار          به نام مهربان  بخشنده دادار 
    سپاس او را که نیک ومهربان است         یگانه خالق هردوجهان  است
    بود از بخشش  و  از  مهر سرشار          برای بندگانش      بهترین یار

140-ستایش    بود    ویژه    کردگار            که   بر  عالمین  است  پروردگار   

که بخشنده و مهربان است نیز                    بود  صاحب  عرصه ی   رستخیز

141- به نام خدایت    بخوان    کافرید            ز  نطفه  بیاورد   انسان  پدید  

   همیشه بخوان  این  کتاب  مبین                خدایست خود  اکرم  الاکرمین   

   خدائی که چون  آفرید   از   عدم                ترا دانش آموخت خود  با  قلم

142-به نام آن كه عالم را به پا كرد                يكي را خان يكي را ميرزا كرد     

     گروهي را ذليل و باربر كرد                    در اين قسمت شتر را مثل خر كرد  

  ز حكمت خاك بر فرق گدا ريخت                  به جيب اغنيا پول طلا ريخت    

    دبنگي بي هنر را كرد مالک                  به راهش برزگر را ساخت هالك

  به ملك او يكي از پرخوري مرد                به راهش برزگر را ساخت هال

143 -  به نام نگارنده ي ماه و مهر               گذارنده ي نه رواق سپهر     

           نوازنده ي زهره ي رودگر                گدازنده ي شمع نجم سحر

              فروزنده  ی چشم سيارگان              نماينده ي    راه آوارگان

              نشاننده ي روح بر تخت تن             كشاننده ي دل به ملك سخن

                گشاينده ي قفل هاي سخن             سراينده ي نامه هاي كهن

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

144-به نام خدای بهار آفرین                    بهار آفرین را هزار آفرین                    

 به جمشید و آیین پاکش درود           که نوروز از او مانده در یادبود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145- به نام خداوند خوب بهار                         به نام شقايق گل بي قرار

   به نام   توانا ترين وا‍‍‍‍‍‍‍‍ژه ها                         به رسم محبت به نام خدا 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146- به نام خدای چاره اندیش                    آرامش مردمان درویش  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  147-نام تو PASSWORD درهای بهشت / آدرس E-MAIL سايت سرنوشت  
   ای خدا روز عزل CAD داشتی /MOUSE داشتی تو مگر PAD داشتی؟    
          که چنين طرح D3 می‌زدی / طرح خود بر روی CD می‌زدی؟    
     تا نيفتد BUG در انديشه‌مان / تا که ويروسی نگردد ريشه‌مان      
   ای خدا از بهر ما ايمن فرست / بهر دلهای پرآتش FAN فرست
ای خدا حرف دلم با کی زنم؟ / HELP می‌خواهم که F1 می‌زنم!
بهتر آن باشد سرودن ول کنم / زين تن خاکي دَمي dos shell کنم

------------------------------------------------------------------------------------------------------

148-ﺍﯼ ﭘﯿﺞ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ... ﺑﯽvpn ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﮐﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﺯ!؟

   ﺍﯼ ﭘﺴﺖ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺲ ﺭﻭﺍﻧﻢ... ﺟﺰ ﻻﯾﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﻢ!

ﻫﻢ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺍﻧﯽ... ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ!

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﻫﺎﯾﯿﻢ ﺩﻩ... ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮﺩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯿﻢ ﺩﻩ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149-           ای دو جهان از قلمت یک رقم              بی رقمت لوح دو عالم عدم
                در کف من مشعل  توفیق  نه             ره  به  نهان خانه  تحقیق  ده
                 شمع  زبانم  سخن افروز  ساز           شام من از صبح سخن روز ساز   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150-  با نام تو هر کسی که لب باز کند

    در هر سخنی که گوید اعجاز کند

    خوشبخت کسی که سال خود را، زهرا
با گریه ی بر غم تو آغاز کند

-----------------------------------------------------------

151- خدایی را سپاس آرم که هستی بر جهان بخشد      تحرک بر زمین و نظم گردش برزمان بخشد

         بدن ها را روان بخشد   روانها را توان بخشد             دهنها را زبان بخشد  زبانهارا بیان بخشد

         که بشناسد خدا را بنده و حمد خدا گوید             بهر راهی خدا پوید  بهر حالی   خدا جوید

        خداوندی که بر اجزای عالم حکم فرماید              ببخشد هر چه را شاید بگیرد هر چه را باید

         ز خون بسته،انسانی بدین صورت بیاراید              اساس خلقت یک پیل را   در پشه  بنماید

    خدایی را سپاس آرم که انسان را جهان بخشد     زمین را رام او سازد به وی نطق و بیان بخشد

     خدا را شکر می گویم کریم مهربانی که                زجسم سنگ آب آرد، بدن ها را روان بخشد

زقدرت آب و باد و خاک و آتش را در آمیزد              به حکمت از درون خاک ، جسم و جان بر انگیزد

--------------------------------------------------------------------------------------------------

152-

به نام خداوند مردان جنگ                  دلیران چون شیر و ببر و پلنگ

 به نام خداوند یاران دین                      ز شک رسته مردان اهل یقین
  به نام یلان محمد (ص) نشان             که شد شورشان غبطه ی گردباد
   علی صولتانی که در خون شدند          به یک نعره از خویش بیرون شدند
    به نام کسانی کنم اقتدا                       که در خاک از آنهاست جوش صدا
     به نام غیوران زهرا نسب                      زخود رستگان به حق منتسب
      حسن مذهبان صبور آمده                     می زهر نوشان آن میکده
       خراب آتیان حسین آشنا                       به خون رنگی ِ مشرقین آشنا
        اگر دم فرو بندم از ذکرشان                  رها نیستم از فکرشان
         من و یاد یاران که سر باختند                 ولی بر ستم گردن افراختند
          سحرگاه اعزام یادش بخیر                     و گردان گمنام یادش بخیر
           لباسی که خاکی تر از خاک                   ولی چون دل عشقان پاک بود
            من و چفیه ای ساده و بی ریا                رفیقانی افتاده و بی ریا
             الهی به مستان بربد شکن                    به مردان طوفانی ِ خط شکن
              الهی به گردان ِ زید و کمیل                     دلیران چون رعد و طفان و سیل
               به آنان که بی پا و سر آمدند                   شهید از دیار خطر آمدند
                به مفقود و جانباز و ایثارگر                       که شد تیغشان بر عدو کارگر
                 به مردان در کنج محبس قسم                 به والفجر و بیت المقدس قسم
                  به خیبر که برکند مولا درش                      به رأسی که صد پاره شد پیکرش
                   به دلسنگی کربلای چهار                         به یاران بی مدفن و بی مزار
                    به فتح المبین و به فتح الفتوح                 به طوفان به کشتی به دریا به نوح   
                     به مرصاد و مردان مرگ آفرین                 منافق ستیزان تیغ آتشین

 

 من وجنگ یاران دیرینه ایم   کمر بسته در هشت وادی خطر 

                سپر ساخته سینه بر تیرها    شنا کرده در شط خون جگر

                            به کارون و اروند تا پل زدیم   گذشتیم از خویش تا رزمگاه

                                      در آن سو دشمن کمین کرده بود   عظیم وتهی همچو ابری سیاه

                           چو طوفان وزیدیم و بر هم زدیم    ز خار و خسان خواب و آرام را

           خلیج از تب و تاب ما موج زد   نوشتیم با خون سرانجام را 

 به یاد آر بس قایق تیز رو   شبانگاه بر خط دشمن زدند 

           به یک انتهار آخرین ضربه را   بر اسلام منحط ِ دشمن زدند

                          خطر بود و شط بود و غواص ها    سلاحی بجز عشق و ایمان نبود

                                       ز نیزارها  بی  صدا  رد  شدیم    صدایی  بجز صوت  قرآن  نبود

                          مرا حضرت ساقی آواز داد   که جنگ است باید محیا شویم   

         زنی آنچنان بر صف تیرها    که از کشتگان ره ما شوی

 یکی قبضه چون قبضه های دگر    هماهنگ اصحاب احمد شدم   

         سپاهی مقدس تر از بدر بود    که من در رکاب محمد (ص) شدم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153- به نام خداوند مردان جنگ
که کردند بر دشمنان عرصه تنگ
به نام خداوند یاران دین
زشک رسته مردان اهل یقین
به نام یلان محمد (ص) نژاد
که شد شورشان غبطه‌ی گردباد
    154-جنبش اول که قلم برگرفت         حرف نخستین ز سخن برگرفت      بی سخن آوازه عالم نبود               این همه گفتند سخن کم نبود .....   155- بسم الله الرحمن الرحیم         قوّ علی خدمتک یا کریم        ای زوجودت همه پیدا شده       چشم بصیرت به تو بینا شده

 156-  خدا از نظر یک حسابدار

به نام خدای حسابگر و حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه‌ی همه‌ی کتاب‌ها و حساب‌ها است.

ترازش همیشه موزون است و موجودی‌هایش همواره در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد، زیرا کسی از قدرت لایزال او نمی‌تواند بگریزد. استهلاک انباشته محاسبه نمی‌کند چون در سیطره‌ی حسابداری او چیزی بی‌ارزش نمی‌شود.
به کسی مالیات نمی‌دهد و از کسی به ناحق چیزی نمی‌گیرد. نه شرکت سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با احدی ندارد.خود مالک است و بی‌رقیب. تلفیق و اذغام و ترکیب در حوزه‌ی شخصیتش پیش‌بینی نشده است.

حسابداری تورمی ندارد، زیرا ارزش‌ها در نظرش تغییر ناپذیرند. حسابداری اش آن‌قدر خالص است که دوره‌ی مالی در آن تعریف ناشدنی و واحد پولی در آن بی‌معنا است.
عملکرد او به دوره‌ی محدودی منحصر نیست و ازل تا ابد را در بر می‌گیرد. تداومش یک فریضه نیست، بلکه یک اصل و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریت که بر مدار عدالت استوار است و به مثقال و ذره هم می‌رسد و چیزی از قلم نمی‌افتد.
فضل و بخشش او بر محور اهمیت می‌چرخد و سرمایه‌ی بندگان.

امیدواری به اوست و همان است که رهایی‌بخش آنان از حساب و کتاب روز جزا خواهد بود

157- به نام آنکه ما را نام بخشيد                  زبان را در فصاحت کام بخشيد

        به نور خود بر افروزنده‌ي دل                  به نار بيدلي سوزنده‌ي دل

      سر هر نامه‌اي از نام او خوش                جهان جان ز عکس جام او هوش

        درود از ما، سلام از حضرت او                دمادم بر رسول و عترت او

               ابوالقاسم، که شد عالم طفيلش              فلک دهليز چاوشان خيلش


158- به نام آنکه هستي نام ازو يافت               گواهي مطلق آمد بر وجودش

        خدائي کافرينش در سجودش              که خوانندش خداوندان خداوند

      تعالي الله يکي بي مثل و مانند              خرد را بي‌ميانجي حکمت آموز

    فلک بر پاي دارو انجم افروز                    به روز آرنده شب‌هاي تاريک

       جواهر بخش فکرتهاي باريک            شب و روز آفرين و ماه و خورشيد

              غم و شادي نگار و بيم و اميد             گوا بر هستي او جمله هستي

 


159- به نام آنکه این دریای دایر               ز عین عقل اول کرد ظاهر

عیان شد عین عقل از قاف قدرت               سه جوی آورد اندر باغ فطرت

درخت نور چشم جان برافراخت                 همای عشق بر سر آشیان ساخت

دهد بر جویبار چشم احباب                        ز عین عشق بیخ حسن را آب

دو عالم ذره است و مهر خورشید                 دل رست انگشتری و عشق جمشید

سرای روح کرد این خانه گل                       خورای عشق گشت این خانه دل

حصار جسم را از آب و گل ساخت                  به چندین مهره دیوارش برافراخت

 

160- به نام خدایی که جان آفرید/ به لطفش زمین و زمان آفرید

161- هست بسم اللّه الرحمن الرحیم                مصحف آیات اسرارِ قدیم

162- نام حق سر دفتر هر دفتر است                 آنچه بی نام خدایست ابتر است

163- افتتاح نام ها از نام او                             هر دو عالم جرعه نوش از جام او

164- حمد بی علت خدا را لایق است               علت و معلول بر وی عاشق است

آن خداوندی که در عرض وجود                 هر زمان خود را به نقشی وانمود

جمله ذرات جهانِ مرآت اوست                 هرچه بینی مصحف آیات اوست

جمله عالم عابد و معبود اوست                هرچه بینی ساجد و مسجود اوست

جمله موجودات بی کام و زبان                 حمد او گویند پنهان و نهان


مطالب مشابه :


به نام خدا های شعری: ( 164 مورد) + دعای شروع کلاس

متن ها و کلاس مجری گری ... من در هر جلسه به جای تحمیدیه ی «به نام خدا» ،یکی از ابیات را روی تخته سیاه ... 37-به نام خداوند نیکوسرشت که او درجهان بذرنیکی بکشت
بنام خداوند علم وقلم .که هستی ببخشید از ملک عدم

نیایش... به نام خداوند رحمان ، خدای رحیم خداوند سبحان ، خدای حکیم. به نام خداوند مینو سرشت خداوند خورشید ، خداوند کشت. خداوند باران، خداوند ماه خداوند عزت ، خداوند جاه.
آغاز با نام خدا در اشعار فارسی

Zabanadabi - آغاز با نام خدا در اشعار فارسی - نوشته های محمدرضا نوشمند در باره ی زبان و ادبیات. ... به نام آنکه هستی نام ازو یافت .... متن کتاب متون انگلیسی پایه
بیش از 100 تصویر و نوشته متحرک مذهبی

31 ا کتبر 2013 ... در رابطه با ماه محرم - مهدویت - به نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم .... بسم الله الرحمن الرحیم/عکس متحرک/متن متحرک/متحرک/تصاویری از به نام خدا/عکس
جملات زیبا در رابطه با خداوند

خدايا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نيايش خويش“دوستان مرا از ياد نبرند . . .” ... به نام خداوند جان بازه ها / جميع المعارف خداوند ماه/به نام خداوند احساس و جان / به نام خداوند
متن شعر خدایی خدا غریبه

هر جا ریا شد، به اسم خدا شد همه دکان وا ... ما به زمین خورده خندیدیم. خدا... نفهمیدیم خدا... نفهمیدیم. خدایی خدا غریبه، خدایی خدا غریبه. غریبه؛ چون که .... نام های دیگر سوره: ندارد .
تکست اهنگ کاش خدا منو ببینه از بهنام صفوی از البوم آرامش

Iran Text Music - تکست اهنگ کاش خدا منو ببینه از بهنام صفوی از البوم آرامش - تکست ترانه های ایرانی - Iran Text Music.
به نام خدا......خدای بالا سرم! دختر قوچانی...کووات(کرمانجی)

به هر جایی رسیدم کار خداست میخوام تو خودم باشم خوشی مال شماست. خونوادم دیگه با زندگیم سازگاری دارن اونا تشویق میکنن و پای کاریم ما هم..... متن اهنگ شاسیار گروه
متن واشعاری مجری گری بنام خدا وند لوح قلم * حقیقت نگار وجود عدم بنام فرمان روای هنر وسلام برشم

بنام خدا وند لوح قلم * حقیقت نگار وجود عدم. بنام فرمان روای هنر، سلام برشما هنر مندان وصاحب قلمان حضوری سر شار از محبت ومودت شما عزیزان را دراین جلسه ارج نموده وکرامی
دانلود آهنگ زیبای « خدا نگهدار » با صدای ناصر عبداللهی+ متن شعر

متن شعر آهنگ خدا نگهدار ناصر عبداللهی از آلبوم دوستت دارم ... دانلود آهنگ زیبا به نام ' معجزه' از رضا صادقی ... دانلود آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام «گریه کن».
برچسب :