تست عربی سال اول دبیرستان

نام ونام خانوادگی               عربی(1)               کلاس الف

1-فعل عبارت از کدام باب می باشد؟« رَبَّنا ...کَفِّر عنّا سَیِّئاتنا.»

1) تفعیل          2)تفعّل                      3)افعال                4)مفاعَلَه

2- جمع مونث غایب مضارع (ع،ر،ض) در باب تفاعل چه می شود؟

1) تَعارَضنَ      2) تَتَعارَضنَ                3) یَتَعارَضونَ         4) یَتَعارَضنَ

3-« تَعَلَّما»چه نوع فعلی است و از چه بابی ؟(پاسخ درست تر را انتخاب کنید(.

1)فعل ماضی از باب تفعل                     2) فعل مضارع از باب تفاعل

3) فعل امر از باب تفعل                       4) فعل امر و فعل ماضی از باب تفعُّل

4-عیِّن الصحیح:

«تعلَّمَ حُسنَ الإستِماع کماتَتَعَلَّمُ حُسنِ الحَدیثَ.»خوب گوش کردن را...همان طورکه خوب صحبت کردن را...

1)بیاموز-آموختی      2) می آموزی- آموختی             3) بیاموز- می آموزی              4) آموختی- بیاموز

5- کدام ترجمه برای عبارت زیر مناسب است ؟«نَحنُ نتَحَمَّل  صُعوبَة الحَیاةِبِشَهامَةِ»

1) ما در زندگی سختی را تحمل می کنیم با شهامت .          2) زندگی سخت است باید با شهامت همه چیز را تحمل کنیم .

3) تحمل زندگی سخت است ، شهامت می خواهد .            4) ما سختی زندگی را با شهامت تحمل می کنیم .

6- در آیه ی زیر اَفعال به کار رفته به ترتیب از چه نوعی هستند ؟«   ارکعوا واسجدوا واعبدوا الله    »

1) امر،امر،امر                       2) ماضی ،مضارع، امر                 3) ماضی، امر، امر                4) امر،ماضی،امر

7-ما هو الصَّحیحُ فی الفراغ؟«...الله لِذُنوبی»

1) غَفَرتُ                            2)اِستَغفَرتُ                                   3) تَغفِرُ                            4)اِستَغفَروا

8- «هجران» چه نوع کلمه ای است؟

1)اسم مبالغه                        2) جمع مکسر                               3) مصدر ثلاثی مجرد             4 ) اسم فاعل

9- کدام کلمه جامد است؟

1) قَدیر                             2) قادِر                                      3) مُقتَدِر                            4)قُدرَة 

10- ترجمه صحیح عبارت زیر کدام است ؟«وأصبح قارون عبرةً للأجیال.»

1) و قارون مایه ی عبرت خلق است .                           2)و قارون اندرزی برای نسل ها شد.

3)نسل ها بایدازقارون عبرت پذیر باشند.                        4)قارون اندرزی می شود برای تمام نسل ها.

11-«یا لیتَ لنا ثروةَ قارون»یعنی چه ؟

1) ای کاش ثروت قارون تمام می شد!                            2) ای کاش ثروت قارون را داشتیم!

3) کاشکی ثروت قارون برای من بود!                             3) کاشکی من به جای قارون ثروت داشتم!

12- کدام جواب صحیح است ؟«قارون...عندَ نزول العَذاب«

1) ساعَدَالفقراءَ                2) قصدَ الرُّجوعَ عَن کُفرِهِ             3) ما رَجَعَ عن کُفرِهِ                 4) أنفَقَ اموالَهَ.

13- در ترجمه ی کدام آیه ی مبارکه غلط مشاهده می کنید؟

1) قَد اَفلَحَ المُؤمنونَ..الَّذینَ هم عَنِ اللَّغوِ مُعرِضونَ.« مؤمنان محققاً رستگار شدند ... کسانی که از سخنان بیهوده روی گردان هستند.»

2) ومانُرسِلُ المُرسَلینَ الّا مُبَشِّرینَ و منذِرینَ.« و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمی فرستیم.

3)فَوَهَبَ لی حُکماً و جَعَلنی منَ المرسَلینَ.« [پروردگارم] به من دانش و حکمت بخشید و مرا از فرستندگان قرار داد.»

4) فَبَعَثَ اللهُ النَّبییّنَ مُبَشِّرینَ و مُنذِرینَ.« خداوند پیامبران را مژده دهنده و بیم دهنده مبعوث کرد.»

14- کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟

1) الَذَّهاب                   2 ) اَلذَّهَبَ                        3) اَلفِضَّة                     4) اَلحَدید

15- کلمه ی «مُؤدِّبٌ» اسم فاعل کدام باب است؟

1)تفعیل                      2) تفاعل                         3) افعال                       4) مفاعله

16 -«ذاهِبینَ»چه کلمه ای است؟

1) اسم مفعول               2) اسم فاعل                     3) جمع مکسر                 4) اسم جامد

17- كدام گزينه اسم فاعل نيست؟
1) مُتفضَّل             2) مُغْتصِبه                 3) مُضعِفين                              4) مُشاهِدون
18-الاعراب والتحلیل الصرفی:

1-   هلْ تعْرفين بائعَ الصّحفِ                             2- اسْتَقْبَلَهُ الْمعلمُ بِحَفاوَةٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی                        عربی(1)             کلاس ب

1-کدام کلمه اسم مفعول مزید نیست؟

1) مُجَسَّمٌ                      2) مقدَّمٌ                           3) مقصودٌ                       4) مُنزَلٌ

2-اسْتَيقَظَ قَبْلَ طلوع الفجر وتَوَضّأ وبعد الصَّلاة هيَّأ نَفسه للذّهاب فذهبَ وَحْدَه»

1)پيش اَزطلوع خورشيد برمي خاست ووضومي‌گرفت وبعد اَزنمازخودش رابراي رفتن آماده ميكرد وبه تنهايي ميرفت

2)قبل اَز اين كه آفتاب طلوع كند برخاست وخودش رابراي نماز آماده كرد وبه تنهايي رفت

3)قبل اَزطلوع آفتاب اَزخواب برخاست ووضو گرفت تاخودش را به تنهايي براي رفتن آماده كند

4)پيش ازطلوع‌آفتاب ازخواب‌برخاست ووضو گرفت‌وپس ازنمازخودش رابراي رفتن آماده كردآنگاه به‌تنهايي رفت

3- ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟
1) اسْتقبَلَهُ المديرُ بحفاوةٍ . - مدير به گرمي ازاو استقبال كرد
2) نحنُ اَجتمعْنا هنا لتكريم تلميذٍ مثاليّ .- ما براي بزرگداشت دانش آموزي نمونه در اين جا جمع شده ايم.
3) هلْ تعْرفين بائعَ الصّحفِ؟- آيا روزنامه فروش را مي شناسي؟
4) هيّأ نفْسَهُ للذّهابُ - خودش براي رفتن آماده شد
4 – ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟  
   1) النّاجح :‌موفق        2) علّقَ : معلق ماند        3) الوسام : مدال              4) العُنُق : گردن
5 - ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟
1) تكاسَلَ : تنبلي كرد    2) الصُّحُف : روزنامه ها       3) الرّخيص : گران          4) المسرحيّه : نمايش نامه
6 – كدام گزينه از باب تفاعل است؟
1) انْتخبْ                     2) يشْتَغِلُ                     3) يَتكاسَلونَ                  4) تتأمّلُ
7 – كدام گزينه از باب انفعال است؟
1) اسْتكْبَرَ                  2) اجْتَمعنا                       3) يَتساقَطُ                      4) يَنْبَسِطُ
8 – كدام گزينه از باب افتعال است ؟
1) يَسْتَمعُ                   2) كفّر                          3) ينْقلِبُ                          4) اَرْسَلْنا
 9 – كدام گزينه از باب تفعل است ؟
1) اسْتغْفروا          2) سبّح                          3) أنْذِر                            4) تتقدّمُونَ
 10- كدام گزينه از باب استفعال است ؟
1) يتحدّثانِ           2) يَسْتكبرونَ                   3) يَفْتَخِرُ                          4) اكْتَسبْنا
11 – كدام گزينه فعل امر مخاطب از تقدّم است؟
1) اقدّمْ               2) تقدّمْ                          3) قدَّمْ                               4) تَقدّمي

12- كدام گزينه از روش هاي ساخت اسم مفعول از ثلاثي مزيد نيست؟
1)‌از فعل مضارع ساخته مي شود                   2)عين الفعل كسره مي گيرد
3) حرف ما قبل آخر مفتوح مي شود                4) به جاي حرف مضارع به مضموم (مُ) مي آيد
13- كدام گزينه اسم فاعل نيست؟
1)‌عالَمينَ               2) طالبينَ                  3) حافظون                             4) ناظِران
14 - كدام گزينه اسم مفعول نيست؟
1) مُستضعِفون         2) مُنسجَِم                3) مُخاطَبين                             4) مُحكَمات
15 – كدام گزينه جمله (فانظروا كيف كان عاقبة .....) را كامل ميكند؟
1)شاهداً               2) نذيراً                   3) المكذّبين                              4) سيروا
16- کدام کلمه مشتق نیست؟

1) صُنعٌ                    2) صانِعٌ                       3) مَصنوعٌ                                   4) مُصَنِّعٌ

17- کدام گزینه درست است؟

1) مُرسِل: فرستنده        2) مُقَدَّم: تقدیم کننده      3)مُبَشِّر: بشارت ، مژده                      4) مُحسِن: نیکی شده

18- کدام اسم فاعل نیست؟

1) مُعتَذِراً                       2) حافظٌ                                  3) اَلمُستَسلِم                       4) مَغتَصَبَةٌ

19-الاعراب والتحليل الصرفی:    

1-     لا يَشعُرُ المؤمنُ بالضَّعفِ عندَ مواجَهةِ المشاکل          2-نَوِّر قلوبَنا بِنور الإيمان و اليقين

                  

 

نام ونام خانوادگی                               عربی  (1)                                        شماره کلاس(ج)

1– كدام گزينه فعل امر مثني مؤنث مخاطب از تقابَلَ است؟
الف) تقابلا               ب) تقابَلوا              ج) قابلا                       د) اقابلا
2 – كدام گزينه فعل ماضي مفرد مؤنث غايب از احْتَملَ است؟
الف) احْتَمِلْتَ            ب) احْتملا             ج) احْتَمَلَتْ                    د) احْتَملْنَ
3- كدام گزينه فعل مضارع منفي مفرد مذكر غائب از انْقلب است؟
الف) لا يَنقَلِبُ           ب) لا نَنْقَلِبُ           ج) ما يَنْقَلِبُ                   د) لا يَنقَلِبانِ
4 – كدام گزينه فعل امر جمع مذكر مخاطب از استَقْبَلَ است؟
الف) اسْتَقْبلوُا            ب) اسْتَقْبِلوا           ج) اِسْتَقْبِلْنَ                    د) اسْتَقْبِلي
5 – كدام گزينه ثلاثي مزيد است؟
الف ) رَجَعوا             ب) يَشْعرون            ج) اعتَمدَ                     د) طرَقتُمْ
6 – كدام باب سه حرف زايد دارد؟
الف) استفعال           ب) تفعل                ج) انفعال                      د) تفاعل  

7 – ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟
الف) اللهم خلّصنا من شرّ هذا الطاغوت : خدايا مرا از شر اين سركش نجات بده
ب) هذه عاقبة المكذّبين . اين سرانجام تكذيب كنندگان است
ج) اللهُ غافِرُ كلّ ذنبٍ . خدا آمرزنده هر گناهي است
د) تضرّعْتُ الي ربّي معتذراً . با التماس به پروردگارم عرض كردم
8 – ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟
الف) ابتلع : بلعيد          ب) الاجيال : نسل ها       ج) الحافظ : نگهدارنده       د) الصانع : مصنوعي
9 – ترجمه كدام گزينه صحيح نيست؟
الف) الاليم : دردناك       ب) كنَزَ : گمان كرد      ج) الدليل : راهنما              د) صاحب الجلالة : اعلي حضرت
10 – كدام گزينه مشتق است ؟
الف) دفتر                  ب) قلم                    ج) كاتب                             د) لوْح
11 – اسم فاعل از ثلاثي مجرد چگونه ساخته مي شود؟
الف) بر وزن فاعل                       ب) با آوردن (مُُ) بر سر مضارع    
  ج) بر وزن مفعول                       د) با مكسور كردن حرف ما قبل آخر مضارع
12 – اسم مفعول از ثلاثي مجرد چگونه ساخته مي شود؟
الف) بر وزن مفعول                     ب) با برداشتن (ي) از ابتداي فعل مضارع
ج) بر وزن فاعل                       د) با آوردن (مُ) بر سر مضارع
13 – كدام گزينه در مورد (شاهد – مُشاهَد) صحيح نيست؟
الف) هر دو اسم فاعل هستند                                           ب) هر دو از يك ماده (ريشه) هستند
ج) شاهد از ثلاثي مجرد ساخته شده است و مشاهد از ثلاثي مزيد  د) شاهد اسم فاعل است و مشاهد اسم مفعول
14 – كدام گزينه جامد است؟
الف) قاتِل                            ب) مَشْمول                              ج) مُشْرك                    د) عالََم  

15کدام فعل غلط معنی شده است ؟

الف) غَفَرَ:آمرزش خواست          ب) إستَغفَرَ:طلب آمرزش کرد           ج) يغفِرُ:می آمرزد         د) إغفِر:بيامرز

16-کدام فعل امر نيست؟

الف) تَعاهَدا                            ب) تَقَرَّبُوا                       ج)إستَکثِروا            د)کاتَبُوا

17-– كدام گزينه اسم مفعول نيست؟
الف) مملوء                             ب) مملوءة                     ج) ظالم                    د) مظلوم
18-الاعراب والتحليل الصرفی:

1-  هؤلاءِ وَجَدوا السّعادةَ في مُساعدةِ الآخَرينَ .        2-المؤمنونَ يجاهِدونَ بأموالهم و انفسهم في سبيلِ اللهِ .

                                               


مطالب مشابه :


تست ریاضی اول دبیرستان

ریاضى - تست ریاضی اول دبیرستان - مطالب علمی مرتبط به ریاضی - ریاضى
تست هوش

ریاضی اول دبیرستان - تست هوش - دبیرستان صدیقه کبری
تست زبان فارسی 1 - اول دبیرستان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان - تست زبان فارسی 1 - اول دبیرستان - موارد آموزشی زبان فارسی و
تمرينات و تست های کنکوری

اول دبیرستان - تمرينات و تست های کنکوری - 11 – در هر يك از تقسيم هاي زير خارج قسمت و
تست های شیمی پایه اول دبیرستان بخش 1

کیمیاگران - تست های شیمی پایه اول دبیرستان بخش 1 - شیمی - مهندسی شیمی و .
تست سال اول

تست سال اول دبيرستان 1- كدام ماده از جمله ي منابع تجديد ناپذير است ؟ 1) آب 2
تست هوش

آموزش کلیه دروس دبیرستان - تست هوش - نکته ها و آموزش و نمونه سوالات کشوری کلیه دروس اول
تست عربی سال اول دبیرستان

نکته ها وناگفته های عربی - تست عربی سال اول دبیرستان - تست عربی سال اول دبیرستان.
تست عربی دبیرستان

هفتــــم - تست عربی دبیرستان - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به پایه ششم و هفتم
برچسب :