سوالهای مربوط به درس قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

بسم الله الرحمان الرحیم

سوالهای درس قوانین ومقررات جهانگردی 

با سلام : بعد از شکر الله معبود یکتا

در این مقال سوالهای مربوط به واحد درسی قوانین ومقررات جهانگردی وهتلداری به اختصار نوشته می شود و امیدوارم دانشجویان محترم با ارائه جواب مناسب آمادگی لازم برای امتحانات آخر ترم را به دست بیاورند . در انتها برای عزیزان آرزوی موفقیعت را از عالم مطلق  خداوند مهربان خواهانم

ابراهیم اصواتی یامچلو  

-1 -قدیمیترین حقوق مربوط به کدام قومی می باشد ودر رابطه با آن توضیح مناسب ارائه بنمایید. ؟                                          2-  در مباحث حقوقی حمورابی طبقات مردم به چند دسته تقسیم شده اند . نام ببرید ؟

3- نظر افلاطون در رابطه با جایگاه افراد در جامعه چگونه است ؟

4-  ارسطو چه نظری در مورد افراد بشر دارد .؟

5-   وضع قانون حقوق  خارجیان بر پایه چه عللی تدوین گردیده است ؟

6-  قانون حقوقی خارجیان با چند رویکرد بوده توضیح دهید ؟

7-  در کتاب فوق الذکر منشور جهانی حقوق بشر را توضیح دهید .؟

8- تحولات حقوق خارجیها  از منظر ادوار تاریخی به چند قسم بوده است ؟

9- در دوران اشکانیان ورود وخروج خارجیان و کالاها چگونه بوده است ؟

10- قوانین حقوقی مدون در چه دوران حکومتی برای ورود وخروج کالا وافراد وضع گردید ؟

 11- در زمان ناصرالدین شاه قاجار  در رابطه با حقوق پناهندگان چه حقوقی برایشان  در نظر گرفته شد.؟  

12- حقوق خارجیان از نظر اسلام به چنت قسم تقسیم شده بود نام ببرید؟

13- اهل کتاب به چه کسانی اطلاق می شدند ؟

14- مستامن به چه کسانی گفته می شد؟

15- در فقه اسلامی در رابطه با حقوق چه کسانی بحث گردیده است؟

16- کلمه حقوق را به صورت واضع تشریمایید؟

17-تعریف علم حقوق در کتاب لغت معین را  بیان نمایید؟

18- تعریف علم حقوق را از نگاه دکتر سید جلال الدین مدنی بیان نمایید؟

19- مبانی علم حقوق بر چند محور استوار است؟

20- مبانی علم حقوق چند مورد است نام ببرید؟

21- یکی از موارد ذکر شده در مبانی حقوق را توضیح دهید؟

22- اولین ریشه علم حقوق از چه چیزی بر گرفته شده است وچرایی آن را تشریح نمایید؟

23- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای دریافت حقوق را کدام اصل قرار داده توضیح دهید؟

24-علم حقوق به جزء ارتباطی که با دین دارد باچه علومی ارتباط دارد؟

25- در نگاه اول حقوق به به چند نوع قابل تقسیم است ؟

26- حقوق عمومی را توضیح دهید؟

27- حقوق خصوصی را توضیح دهید؟

 28- از تلفیق دولت ومرز چه حقوقی پدید می آید؟

29- حقوق داخلی را تعریف نمایید؟

30- حقوق بین الملل عمومی را توضیح دهید؟

31- حقوق بین الملل خصوصی را توضیح دهید ؟

 32-منابع داخلی حقوق بین المل خصوصی را نام ببرید؟

33- منابع خارجی حقوق بین الملل را نام ببرید؟

34- بستر اصلی قوانین ومقررات گردشگران خارجی چیست؟

35- حقوق یک فرد را توضیح دهید؟

36- افراد در اجتماع به طور عموم از چند حقوق بهره مند می باشد فقط نام ببرید؟

37- حقوق عمومی را توضیح دهید؟

38- حقوف خصوصی را توضیح دهید؟

39- حقوق سیلسی را توضیح دهید ؟

40- آیا حقوق سیاسی در یک کشور به خارجیان نیز تعلق می گیرد؟ توضیح دهید؟

41- حقوق بین الملل حقوقی را به خارجیان شناخته است تعدادی از آنها رانام ببرید؟

42- قانون اساسی یک کشور را توضیح دهید وجایگاه آن را در کشور توضیح دهید؟

43- در چه مواقعی در یک کشور قان.ون اساسی را تدوین می نمایند؟

44- تفکر علمای علم اخلاق در رابطه با حقوق خارجیان را توضیح دهید؟

45- نظر علمای علم حقوق در رابطه با حقوق خارجیان را توضیح دهید ؟

46- شناخت حداقل حقوق برای خارجیان (بیگانگان را ) را توضیح دهید؟

47- دومین اصل در حقوق خارجیان رعایت رفتار متقابل است آن را توضیح دهید؟

48- سه اصل برای شناخت حقوق خارجیان را نام ببرید ؟

   49- سومین  مبنای بر حقوق خارجیان چیست ؟

50- تابعیت را تعریف نمایید؟

51- اصل چهل یکم را توضیح دهید؟

52- نخستین نشانه ها ی امور مربوط به تابیعت در حقوق ایران در زمان چه پادشاهی بود را توضیح دهید؟

53- آپا ترید را توضیح دهید ؟

54- اصول ومبانی تابیعت را نام ببرید؟

55- لزوم تابعیت به چند سیستم است نام ببرید؟

56- تابعیت ارضی را توضیح دهید ؟

57- تابعیت خونی را توضیح دهید؟

58- تابعیت اکتسابی را توضیح دهید؟

59- اقامتگاه را توضیح دهید؟

60-تابعیت مضاعف را توضیح دهید؟

61- جمعیت بر اساس ترکیب بندی حقوقی به چند قسم قابل تقسیم هستند؟

62- اتباع کشور را توضیح دهید؟

63- حقوق بین الملل دولت – کشورها را مکلف می نماید که نسبت به خارجیان چه حقوقی را به رسمیت بشناسند ؟

    64- حقوق فردی را توضیح دهید؟

65- حقوق خصوصی را توضیح دهید؟

66- دارندگان گذر نامه را توضیح دهید؟

67- پناهندگان وآوارگان را تشریح نمایید؟

68- غیر مجازین را توضیح دهید؟

69- گذر نامه را تعریف نمایید؟

70- رواید را تعریف نمایید؟

71- ماده هفت گذر نامه را به چند قسم نام برده است ؟

72- در ایران اسلامی چند نوع روادید است و چند مورد را نام ببرید؟

73- موانع صدور ویزای ج .ا.ا چند مورد است ؟

74- بررسی مدارک مسافرتی ( امور گذر نامه ) را توضیح دهید ؟

75- در نخستین مرحله ورود گردشگر به کشورچه کاری باید انجام بگیرد؟

76- مقررات لغو روادید را توضیح دهید ؟

77- بازرسی بار همراه مسافر را ( امور گمرگی ) را توضیح دهید؟

78- چه مواردی را مسافر می تواند همراه بیاورد؟

79- فریت کالا را توضیح دهید ؟

80- حمل حیوان را توضیح دهید؟

   81- ترانزیت خودرو را توضیح دهید ؟

82- مزایای حقوقی گرئشگران خارجی چیست ؟

83- مواقعی که گذر نامه مسافر خارجی به سرقت برود چه کارهایی باید انجام گیرد؟

84- بهره مندی از خدمات بیمه ای را توضیح دهید؟

85- بیمه خارجی چه خدماتنی را انجام می دهد ؟

86- مراجعه به محاکم را توضیح دهید ؟

 87- انجام شکار یک خارجی در کشور چگونه است ؟

88- خرید کالای غیر تجاری را توضیح دهید ؟

  89- محدودیتهای حقوقی گردشگران) مسافران خارجی چند مورد است نام ببرید ؟

90- یکی از محدودیتهای حقوقی ذمسافران خارجی را توضیح دهید؟

91- مقررات وتشریقات ناظر بر خروج مسافران خارجی چند مورد است نام ببرید ؟

92- تاریخچه تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ورا توضیح دهید ؟

93- ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور چه اموری را انجام می دهد ؟

94- دفاتر خدمات مسافرتی ( بند الف ) به مواردی رسیدگی می کند ؟

95- دفتر خدمات سیاحتی – جهانگردی (بند ب) را توضیح دهید ؟

96- دفتر خدمات زیارتی ( بند پ ) را توضیح دهید ؟

97- تعریف واحد اقامتی ؟

98- تاسیسات گردشگری را تعریف نمایید؟

99- چند مورد از محل اقامت را نام ببرید؟

100- مسئولیت اعلام مسافر به عهده چه کسی است ؟

101- حفظ ایمنی و بهداشت اماکن اقامتی را توضیح دهید؟

 102 –ارائه خدمات خانه داری را توضیح دهید ؟

103- مقررات مربوط به مهمانان غیر عادی را تو.ضیح دهید؟

104- واحدهای پذیرایی راتوضیح دهید ؟

105- واحدهای پذیرایی شهری را تشریح نمایید؟

106- واحد های پذیرایی بین راهی را توضیح دهید ؟

107- مراکز دیدنی ، تاریخی ؛ تفریحی و سیاحتی را توضیح دهید ؟

108- صنعت پاک چه معنی می دهد توضیح دهید؟

109- نام چند مورد از سازمانهای جهانی گردشگری ذکر کنید ؟

110- سازمان جهانی جهانگردی    را توضیح دهید؟

111- بر اسا س  ماده 4 اساسنامه فوق ، عضویت در این سازمان بر چند نوع است نام ببرید ؟

112- چند مورد از ماده 10 اساسنامه مجمع را ذکر کنید ؟

113- کمیسیون جنوب آسیا را توضیح دهید ؟

با امید به خداوند مهربان   دانشجویان عزیز با تلاش وکوشش علمی بتوانند با جواب دادن به این سوالات موفقیعت خود را تضمین نمایند.   

ابراهیم اصواتی یامچلو

 


مطالب مشابه :


مدیریت جهانگردی و گردشگری ( کتاب شناخت گردشگری )

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - مدیریت جهانگردی و گردشگری ( کتاب شناخت گردشگری ) - طراحی و برنامه
طرح توجیهی

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - طرح توجیهی - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه اطلاعات مناسب و
مدیریت صنایع دستی قسمت دوم

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - مدیریت صنایع دستی قسمت دوم - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه
درس صنایع فرهنگی

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - درس صنایع فرهنگی - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه اطلاعات
باستان گرایی و تحریف تاریخ

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - باستان گرایی و تحریف تاریخ - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه
آشنایی با وازه های صنعت جهانگردی

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - آشنایی با وازه های صنعت جهانگردی - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و
سوالهای مربوط به درس قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - سوالهای مربوط به درس قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری - طراحی و
فلسفه تاریخ علیجان سعیدی

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - فلسفه تاریخ علیجان سعیدی - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه
تاریخ و فلسفه تاریخ

جهانگردی و گردشگری ( گزمک) - تاریخ و فلسفه تاریخ - طراحی و برنامه ریزی و مشاوره و ارائه
برچسب :