درس پژوهی ، معماری نوین تدریس

فاوت هاي درس پژوهي و اقدام پژوهي 
درس پژوهي اقدام پژوهي
درس پژوهي نقطه عزيمت عمل است. اقدام پژوهي عزيمت تئوريو عمل
هدف درس پژوهي، پرورش حرفهاي معلم است. هدف اقدام پژوهي ، انجام پژوهش در حين 
عمل
ماهيت درس پژوهي بازانديشي (تفكر) است. ماهيت اقدام پژوهي، تفسير اده ها
بهسازي كلاس درس بهسازي فرآيند آموزشو نتيجه بهتر
درس پژوهي فقط در كلاس و مدرسه قابل اجرا 
است.
اقدام پژوهيدرهمهجا، هر سازماني قابل اجرا 
است.
درسپژوهيبيشتر ارگانيكو كمتر سيستماتيك 
است.
اقدام پژوهي بيشتر سيستماتيك است.
درس پژوهي خيلي جزئيو محدود است. اقدام پژوهي گسترده است.
درس پژوهي گروهي (تيمي) است. اقدام پژوهي فردي هم ميشود اجرا شود.
درس پژوهييا طرح درسو راهنماييعملخاصي 
است.
راهنمايي عمل خاصي ندارد.
تاكيد بر غني سازي فرآيند آموزش و يادگيري 
است.
شناخت مسأله و بهسازي عمل درمدرسه و 
سازمانهاي مختلف مورد توجه است.
برنامه درسي مورد توجه است. شناخت مسأله وكاربرد يافته درمحل كار، 
مورد توجه است.
درس پژوهي مبتني بر برنامه درسي است. اقدام پژوهي به برنامه درسي، كاري ندارد.
هدف اساسي يادگيري معلم است. هدف عمده شناسايي و كاربرد روش حل 
مساله در عملاست.
شباهت هاي درس پژوهي و اقدام پژوهي : 
۱- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) به توسعهو پرورش حرفهاي كمك مي كند . 
۲- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) مشاركتي است. 
۳- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) گروهي (تيمي) است( تاكيد بر كار جمعي). 
۴- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) چرخهاي( گردشي) است . ۵- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) توسط معلم شروع مي شود . 
۶- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي)، پژوهشي است با سئوالو مسألهاي شروع مي شود. 
۷- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) به ترويجو گسترش علم كمك مي كند . 
۸- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي)، معلم تازه كارو با سابقه را در كنار هم براي هم آموزي و از دگرآموزي 
دعوت مي كند. 
۹- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي) نيازمند نقادي فعالو متفكرانه است( تفكر انتقادي ). 
۱۰-هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي)، زمانو نتيجه (هر دو )مهم است . 
۱- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي)، تمركز در مسائل واقعي مدرسهو كلاس است . 
۱۲- هر دو (درس پژوهيو اقدام پژوهي)، كاربرد يافتهو نتايج در عمل بكار گرفته ميشود
تاريخچه درس پژوهي:
درس پژوهي، تاريخچهاي طولاني مدت در ژاپن دارد. مكانيكه نخستين بار اين انديشه، به وسيله ي معلمانو با 
تلاشهايي بسيار مطرح گرديد. (Fernandez, ۲۰۲). 
چندين نوع مختلف درس پژوهي، وجود دارد كه به عنوان بخشي از آموزشهاي قبل از خدمت معلمان، رايه 
ميگرد و معلمان با شركت در آن به كار دامه ميدهند و آن گاه دوره ي شغلي شان را آغاز ميكند 
(Fernandez & yoshida, ۲۰۴). سازمانهاي تحقيقاتي، درس پژوهي را در سطوح ملي، جهت كاوش ايده
هاي جديد در خصوص برنامه هاي درسيو يادگيري، اجرا ميكند ( Murata &Takahashi, ۲۰۲ ). 
درس پژوهي را عاملي براي بهسازيارتباط كلامي ميان دانشآموزو معلم ميدانندو تلاش معلمان خود را براي 
بهبود تدريس قابل ستايش ميدانند. اين گروهها اغلب، طرح درسهاي تحقيقاتي عمومي را در كنفرانسهاي ملي رايه ميدهندو در آن اكثر معلمان، 
دعوت به مشاهدهو بحث در خصوص درسها ميشوند. معلماني كه علايق حرفهاي مشترك، نظير موضوعات درسي 
و يا رتبهي شغلي داشته و يا در گروههاي درس پژوهي منطقه يا مدارس، عضويت دارند نيز در مسير درس پژوهي، 
فعاليت دارند.
در آخر، مدارس به صورت مستقل به درس پژوهي به عنوان يك كوشش ناظر بر توسعه ي حرفه اي مينگرند كه 
مبتني بر نياز مدرسه است.
درس پژوهي، در ابتدا در مدارس ابتداييو راهنمايي به كارگرفته شدو به تمام محدودههاي مورد نظر شامل هنر، 
تربيت بدنيو فعاليتهاي فوق برنامه ي دانشآموزان تعميم يافت ( Murata & Takahashi, ۲۰۲ ). 
فرصت [۱] نتايج حاصل از اده هاي بين الملي، نظير سومين مطالعه ي بين الملي رياضي و علوم (TIMS)
مناسبي را براي مقايسه ي كيفيت آموزش در كشورهاي مختلف، فراهم آورده است. در اين راستا، بالابردن كيفيت 
تدريس معلمان، مورد توجه آموزشگران و سياستگذران آموزشي، در كشورهاي مختلف قرار گرفته است. (ايوبيان؛ 
(۱۳۸۵
بر روي برخي از اده هاي TIMS در سال [۲ در تحقيقي كه توسط استيگلرو هيبرت با عنوان «شكاف آموزشي»
۱۹۹ انجام شده است، به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپنيها، استفاده از روش درس پژوهي در 
توسعه ي حرفه اي معلمان است (استيگلرو هيبرت؛ ۱۹۹).
نتايج تحقيق استيگلر و هيبرت، نقطه ي عطفي براي شروع جريان آموزشي وسيعي در آمريكا، محسوب ميشود 
كه بر درس پژوهي استوار است. به سرعتو در طول چهار سال، ۳۵ مدرسه در ۳۲ ايالت آمريكا، اين روش ر اجرا 
كردندو تمركز اصلي كنفرانسهاو گزارشهاي مجلاتو موضوع پياننامههاي دانشجويي، بر آن قرار گرفت (لوئيس،
پريو موراتا؛ ۲۰۶). ميتوان گفت نتايج تحقيق استيگلرو هيبرت، به همان سرعتي كه جامعه ي آموزشي آمريكا را 
به تكاپو انداخت، در ساير كشورها نيز مبدأ تحولاتي شد. پس از آمريكا كشورهاي چين، هنگ كنگ، آلمان، انگليس، 
سنگاپور، استرالياو مالزي نيز به انجام پژوهش هايي در اين زمينه پرداختند.
استيگلر كه براي اولين بار واژه ي "درس پژوهي" را به آمريكاييها – شايد به جهانيان- معرفي كرد، بيان ميكند 
كه نخستين بار يوشيدا، او را با درس پژوهي آشنا كرد. پيان نامه ي دكتري يوشيدا، به بررسي گروههاي درس پژوهي در مدرسه ي ابتدايي «ستا» در هيروشيما پرداخته است، وي در كار خود، به مدل درس پژوهي اشاره مي­ 
كند كه قبل از آن توصيف شد.
پس از آن، يوشيدا با همكاري فراندز، يكي از دانشجويان استيگلر به همكاريهاي زيادي در زمينه ي درس 
پژوهي، پرداختند. كتابي كه آنها در سال ۲۰۴ منتشر كردند 

، شايد يكي از برجسته ترين بررسيها در مورد درس پژوهي باشد. [۳]
يكي از اولين مدارسي كه در آمريكا درس پژوهي را به كار برد، «پاترسون» در ايالت نيوجرسي بود. يوشيداو 
فراندز پژوهشگران دانشكده ي تربيت معلم دانشگاه كلمبيا، در سال ۱۹۹-۲۰۰ مدرسه ي پاترسون را با مدرسه
ي ژاپني در گرينويچ مرتبط كردند تا از تجربيات يكديگر بياموزند. ۱۶ معلم در مدرسه ي پاترسون با ۱۲ معلم در 
گرينويچ، همكاري خود را آغاز كردند. معلمان آمريكايي از همتيان خود، چيزهاي زيادي ميآموختند و معلمان 
ژاپني، پيوسته به تشويق آنان 
ميپرداختند. البته گاهي اوقات هم اين همكاري بسيار دشوار ميشد (فراندز، كنونو چاكشي؛ ۲۰۳).
لوئيس، در پژوهشي در سال ۲۰۵ به بررسي رشد روزافزون درس پژوهي در آمريكا كه ۱۲۵ مدرسه را در ۳۲
ايالتو بيش از ۹۰ معلم را درگير خود كرده است، اشاره ميكندو ۴ زمينه كه باعث رشد پيشرفت در به كارگيري 
درس پژوهي در آمريكاي شمالي ميباشد را بدين شرح ميداند:
- رشد علاقه به شيوه ي درس پژوهي 
- فهم عميقتر از درس پژوهي 
- افزايش حمايت از درس پژوهي
- افزايش پژوهش در زمينه ي درس پژوهيو توسعه ي منابعو ابزار در اين زمينه.
وي مي افزايد كه در حال حاضر بايد سؤالات پژوهشي، از (آيا درس پژوهي مؤثر است؟) به (چگونه از درس پژوهي 
استفاده كنيم؟) تغير يابد (لوئيس؛ ۲۰۶).سركاآراني، براي بررسي آنچه معلمان ايراني از درس پژوهي ژاپني ياد ميگيرند، پژوهشي را در مدارس ابتدايي 
تهران در سال ۱۳۸۰ انجام اد. معلمان شركت كنده در اين جلسات، علاقه ي زيادي به انجام يك تجربه از درس 
پژوهي داشتند. آنان اين اطلاعات را به معلمان مدارس ديگر والدين دانشآموزان نيز، منتقل كردند. نتيجه هنگامي 
ظاهر شد كه از سال ۱۳۸۳ تعداد قابل توجهي از والدين دانش آموزان، به ديدار از كلاسهاي درس پرداختند. نتيجه
ي مقدماتي ورود درس پژوهي به عرصه ي آموزش ايران، نگرش جديدي بود كه در زمينهي توسعه ي حرفه اي
معلمان، در تئوريو عمل به دست آمد.
سركاآراني، ضمن بيان چالشهاي اجراي اين طرح در ايران، به لزوم بوميسازي اين روش بسيار تأكيد ميكند. 
وي معتقد است: 
"در مدارس ايراني نيز درسپژوهي را يك رويكرد مستمر براي بهبود تدريس در كلاس درس ميدانند". 
به نظر ميرسد كه پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس، بستر مناسبي براي درس پژوهي، فراهم ميآورد. 
درس پژوهي، فرصتي براي معلمان ايراني، فراهم ميآورد تا با يكديگر گفتگو كند و از تجربههاي خود و ديگران 
بياموزند. نيز به بهبود آموزش به طور مشاركتي، كمك كند تا فضاي رواني بهتري براي كار در مدرسه فراهم آورند. 
همچنين شوق يادگيري را در خود به وجود آورند.
وي معتقد است كه اين، روشي است كه معلمان سراسر دنيا، به آن پاسخي مثبت خواهند اد (سركاآرانيو ماتوبا؛ 
(۲۰۶و ۲۰۲
لذابا عنايت به تأكيد معاونت محترم آموزش ابتدايي مبني بر برگزاري جشنواره ي الگوي مناسب تـدريس دوره ابتـدايي، 
كارشناسي تكنولوژيو گروه هاي آموزشي با همكاري آموزش دبستانيو اعضاي گروه هاي آموزشي در نظر دارد نسبت به 
برگزاري جشنواره الگوهاي تدريس با رويكرد درس پژوهي در سطح شهرستان /مناطق اقدام نمايد. 
معني لغوي درس پژوهي( leson study) : 
به معناي « پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس » مي باشد. 
مفهوم درس پژوهي ( leson study) : 
گروهي از معلمان موضوع خاصي از برنامه درسي را برمي گزيند. آنرا به عنوان واحدكار طراحي، اجـراو ارزشـيابي 
مي كند و از محصول آن در تدريس بهتر استفاده مي برند. يكي از اعضاي گروه برنامه ر اجرا و ديگران در جهت رسيدن به الگوي مشترك آنرا نقد و اصلاح مي كند. در واقع گروه درس پژوه، كار مي كند تا تدريس را مورد مشاهده قراردادهو 
پس از نقدو بررسي تدريس، آن را به شيوه اي بهينه اصلاح نموده تا به تدريس موثرتري برسند. 
اهداف درس پژوهي:
۱- درس پژوهي به گسترش فرهنگ يادگيري در مدارس ياري ميرساندو محيطي را فراهم ميسازد تا معلمان از 
مشاركت كند.يكديگر بياموزند، دانش حرفهاي خود ر ارتقا دهند، د رفتار خود بازانديشي كندو در تحول مستمر آموزش 
۲- معلمان از طريق درس پژوهي، به عنوان مدلي اثربخش براي پژوهش در مدرسه، ياد ميگيرند كه چگونه از 
رفتارهاي آموزشي خود، راههاي بهتري براي يادادنو يادگرفتن بيابندو بهتوليد دانش حرفهاي بپردازند.يكديگر بياموزند،در تجارب آموزشيو تربيتي يكديگر سهيم شوند. آنها بدين رتيب ميتوانند با بازانديشي در 
۳- درس پژوهي، با درگير ساختن معلمان در فرآيند تبين مساله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، بازانديشيو 
بازنگري، فرهنگ مشاركتي حرفهاي ر ارتقا ميدهد.
۴- اين فرآيند يادگيري، به تغير فرهنگ مدرسه كمك ميكندو محيط انعطافپذير براي دستيابي به يادگيري 
سازماني را توسعه ميبخشد. 
۵- درس پژوهي به معلماناجازه ميدهد كه مسووليت بيشتري در داره مدرسه احساس كندو آن را عاملي براي 
فراهم آوردن يادگيري از خود از طريق مشاهده، بازانديشي در عمل انجام شدهو خود ارزيابي ميدانند.
۶- معلمان در اين فرآيند به همكاري با محقان در حمايت از ترويج تفكر سيستماتيكو تفكر انتقادي تشويق 
ميشوندو هنگامي كه توجه اصلي معلمان به فرآيند يادهي، يادگيري است، علاقه بيشتري در زمينه توجه به 
يادگيري دانشآموزان در كلاس درس پيدا ميكند. 
۷- در اين فرآيند معلمان در محيطي شوق انگيزو مسوولانه به بهسازي فرهنگ مدرسه كمك ميكند، ظرفيت 
خود را براي تبديل از نقش آموزگار به يادگيرندهو رهبري فرآيند يادگيري تغير ميدهند"، "رهبري آموزشي را 
براي تفكر نوآورانهو غنيسازي يادگيري حمايت ميكندو به توسعه مهارتهايشان به عنوان رهبران تحول در 
مدرسه دامه ميدهند. توليد دانش حرفهاي، گسترش فرهنگ يادگيريو رهبري اثر بخش از طريق توسعه مشاركت، 
همكاريو بازانديشي گروهي است.
۸- درك عميقتر مديران آموزشي از درس پژوهي، بكارگيري استراتژيهاي اثر بخشتر در ارتقاي مدريت آموزشي 
را محقق ميسازد، يادهنده را به ياد يادگيرنده تغير ميدهد، مدرسه ر از جايي براي آموزش به مكاني براي 
يادگيري متحول ميكندو آن را به مثابه سازمان يادگيرنده بازسازي ميكند. 
مراحل درس پژوهي: 
۱- تبين مسأله وانتخاب موضوع 
q دانش آموزان دردرك كدام مباحث دروس مشكل دارند ؟ 
q مسأله مي تواند يافتن روشي براي انتقال يك مفهوم جديد دركلاس درس باشد. 
q مسأله مي تواند يك سوال جزئي مانند بهبود فهم دانش آموزان ازچگونگي جمع كردن كسرهايي با مخرج هاي 
نامساوي باشد. 
الزامات تبين مسأله 
q طرح مباني نظري موضوع 
q بهره گيري از يافته هاي پژوهشي 
q توجه به ويژگي هاو شرايط خاص مسأله 
q شواهد ومستندات
۲- برنامه ريزي درس پژوهي 
q ضرورت واهميت پرداختن به موضوع ازطريق درس پژوهي 
q اهداف 
q كاربردهاي عملي ونظري 
q تهيه وتدوين الگوي طرح درس مبتني بر روش هاي فعال تدريس
q ( تعين اعضاي گروه، وظايف ومسئوليت ها ونقش هريك، امكنات موردنياز مجري درس، زمان انجام، فيلمبردار، 
تعين دبيرتيم و. تهيه طرح درس توسط گروه) 
۳- آموزش درس q براي تدريس روزو زمان تعين مي گرد. هنگام شروع درس معلمان در قسمت عقب كلاس مي نشيند. 
(مدعوين بجز هم گروههاكه با نظر هم گروه ها دعوت شده اند) 
q يك نفر فيلمبرداري مي كند. 
q يك نفرتدريس معلم را براساس طرح درس تهيه شده نظارت مي كند . 
q يك نفر واكنش ها،عملكرد دانش آموزان را زير نظرداردو ضمن تهيه گزارش ميزان علاقهو فعاليت هاي آنان را 
زير نظر دارد. 
۴- ارزشيابي تدريس وبازتاب تأثيرآن دربرنامه ريزي مجدد درس 
ابتدا معلم مجري طرح درمورد تدريس خود اظهار نظر مي كند ونظر خود را درباره چگونگي اجراي درس ومسائل 
عمده آن بيان مي كند.سپس معلمان عضو گروه معمولا با ديدگاه انتقادي درباره قسمت هايي ازدرس كه به نظر آنها 
مشكل داشته صحبت مي كند.بايد توجه داشت كه تمركز بردرس است نه معلمي كه آن راآموزش اده است درس 
محصول گروهي است وهمه اعضا درمورد نتيجه برنامه خود،احساس مسئوليت مي كند.درواقع آنها ازخود انتقاد مي 
كند.دبيرتيم تمام نقطه نظرات را ياداشت مي كند. 
۵- تجديد نظر درتدريس:
معلمان گروه درس پژوهي باتوجه به مشاهدات وبازخوردها دردرس تجديد نظر مي كند( تجديد نظر درمواد 
آموزشي فعاليت ها،سوال ها،و.) يك سوال اساسي دراين بخش وجود دارد وآن عبارت است از :
چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد؟ 
دراين مرحله باتوجه به مشاهدات وياداشت هاي معلمان،واكنش هاي دانش آموزان ونظرات معلم مجري،طرح درس 
همه اجزاي درس تغيركند تا دوربعد تدريس نتايج بهتري عايد شود. تجديدنظرمي شود.ممكن است روش تدريس، فعاليت ها، سوال ها،مسائل مطرح شده،مواد ورسانه انتخاب شده يا 
۶- آموزش درس تجديد نظر شده:
دراين مرحله درس تجديد نظرشده يك بار ديگر با رفع نواقصو براساس اصلاحات انجام شده تدريس مي گرد ( 
تدريس نهايي) اين تدريس ممكن است درهمان كلاس يا كلاس ديگر (فضايي خارج از كلاس) باشد. ممكن است 
تدريس توسط همان معلم يا يكي ديگرزاعضاي گروه باشد. در اين مرحله همانند بند ۳ افراد گروهو مدعوين مي باشد) توانند در كلاس درس حضور داشته باشند.( ممكن است تعداد معلمان واعضاي حاضر بيشتر از تعداد دانش آموزان 
۷- ارزشيابي وبازانديشي:
چه چيزي ازدرس پژوهي واجراي آن آموخته شد؟ اين سوالي است كه دراين مرحله درجلسه درس پژوهي مطرح مي 
شود.يادگيريو فهم دانش آموزانو مسأله اي كه به خاطر آن پژوهش انجام شد در اين مرحله بررسي مي شوند و 
تيم از خود مي پرسد، تاچه اندازه خوب عمل كرديم. بطور كلي ميزان تحقق اهداف بيان مي شود. دراين مرحله 
ممكن است از افراد ديگري مانند معلمان مجرب،مولفان كتب درسي، اساتيد دانشگاه،انجمن هاي علمي مرتبط با 
موضوع درس پژوهي دعوت به عمل آيد. همه اعضاي شوراي معلمان به همراه يك فرد متخصص خارج ازمدرسه 
تدريس را نقد وبررسي وتغيراتي پيشنهاد مي كند. 
۸- سهيم شدن در نتايج ودستاوردها 
- نوشتن گزارش پياني: (تشريح فرايند درس پژوهيو يافته ها همراه با مستندات،گزارش ها،فيلم ها وعكس 
ها صورت جلسات،نقطه نظرات معلمان ودانش آموزان اوليا) 
- بازديدهاي افراد متخصص ومسئولين. 
- بازديدهاي معلمان ازمدارس يكديگر. 
- تبادل تجربيات. 
- برگزاري جشنواره وهمايش رائه نتايج درس پژوهي. 

نحوه ي اجرا : 
۱- جشنواره الگوهاي مناسب تدريس دوره ي ابتدايي با رويكرد درس پژوهي براي شش پايه ابتدايي ،چندپايه و مدارس 
عشايريبه شرح زير به اجرا در خواهد آمد:
رديف پايه ماده درسي
۱ اول فارسي
۲ دوم رياضي
۳ سوم قرآن
۴ چهارم علوم اجتماعي (مدني، تاريخو جغرافيا)
۵ پنجم علوم تجربي
۶ ششم تفكرو پژوهش
۷ چند پايه به نسبت چند پايه بودن مختاريد يكي از پايه ها و موضوعات فوق را 
انتخاب نماييد
تقويم اجرايي: رديف موضوع زمان اجرا
۱ تشكيل كميته اجرايي در منطقه/ شهرستان نيمه اول اسفند ماه۱۳۹۱
۲ اعلام فراخوان و شيوه نامه به مدارس نيمه اول اسفندماه ۱۳۹۱
۳ اعلام آمادگي گروههاي درس پژوه نيمه اول اسفند۱۳۹۱
۴ ارسال آمار ومشخصات گروه درس پژوهي به استان نيمه اول اسفند ۱۳۹۱
۵ برگزاري كارگاه هاي آموزشي نيمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۱
۶ فعاليت گروههاي درس پژوه در مدارس تانيمه اول فروردين ماه ۱۳۹۲
۷ بررسي و داوري طرح هاي درس پژوهي تا آخرفروردين ۱۳۹۲
۸ برگزاري جشنواره الگوهاي تدريس منطقه اي با رويكرد 
درس پژوهي،با شيوه هاي(گزارش علمي ،فيلم ،كارگاه 
آموزشي،تدريس واقعي ونقدو بررسي و.) و ارسال 
مستندات اجراي طرح(اقدامات اداره وآثار گروههاي 
منتخب)ارزيابي وانتخاب گروه هاي برترجهت ورود به 
مرحله استاني
تا نيمه دوم ارديبهشت ۱۳۹۲
۲- گستره فعاليت طرح:
اين طرح در گستره منطقه اي در سال تحصيلي ۱۳۹۱-۹۲ در سطح كليه شهرستان و مناطق آموزش وپرورش استان 
سمنان اجرا خواهد شد.
۳- معلمان دوره ي ابتدايي علاقمند به شركت در جشنواره مي توانند در قالب يك تيم سه تاپنج نفره شامل(طراح سناريو، 
طراح تجهيزات ورسانه ها ومجري تدريس، دبير جشنواره و فيلمبرداري )از طريق ارسال نامه ي آموزشگاه به منطقه اعلام 
آمادگي نمايند .
۴- نقش هر يك از اعضاي تيم به شرح زير مي باشد : 
* طراح سناريو( با تأكيد برالگوها و روش هاي فعال تدريس) : همكاران گرامي كه در زمينه ي طراحيو انتخاب الگوها وروش هاي فعال تدريس موضوع مورد نظر در هر پايه توانمند مي باشند 
ضمن هم فكري وهماهنگي با ديگراعضاي تيم با تدوينو طراحي سناريو در جهت حضور گروه در جشنواره الگوهاي مناسب 
تدريس مشاركت خواهند داشت.
*مدير رسانه : به منظور تقويت روش هاي نوين تدريس از جمله روش تدريس چند حسي( مختلط )و . كه منجر به 
هدايت يادگيري از طريق تمام حواس خواهد شد همكاران علاقمندو آگاه در زمينه ي تجهيزات وسايل كمك آموزشي از جمله 
رسانه هاي مبتني بر فناوري روز ضمن پي گيري تدوين سناريو در امو رسانه اي فرايند تدريس مشاركت خواهند داشت . 
*مجري تدريس (با تأكيد بر اجراي الگوها و روش هاي فعال تدريس در كلاس درس ): همكاران 
علاقمندو توانمند در زمينه ي اجراو انجام ارزشيابي متناسب با موضوع تدريس ضمن پي گيري تدوين سناريو، در اجراي 
تدريس به صورت عملي ودر كلاس واقعي مشاركت خواهند داشت .
از آن جا كه شيوه نامه ي جشنواره الگوهاي مناسب تدريس بر اساس خرد جمعيو تفكر گروهي با رويكرد درس پژوهي 
تدوين گرديده است .انتظار مي رود انتخاب موضوع تدريس در هر پايه، انتخاب الگوهاو روش هاي مناسب، انتخاب رسانه 
هاو تجهيزات آموزشي، انتخاب ابزارها ي ارزشيابيو . بر اساس كار گروهي صورت پذيرد. 
دبير جشنواره: دبير جشنواره برنامه ريزيو نظارت بر عملكرد همكاران گروهو جمع بندي كارها
فيلمبرداري: همكاري كه فيلمبرداري مينمايد بايد فعاليت دانش آموزان را در كلاس درس مورد نظارتو بررسي قراردهد 
۵ - هيچ گونه محدوديتي در انتخاب اعضاي تيم به لحاظ اشتغال در يك آموزشگاه يا در يك پايه نمي باشد. ولي بهتر است 
از معلمان يك پايه باشند تا كار علمي بهتري صورت پذيرد
۶ -تدريس در كلاس درس با حضور اعضاي تيم ودانش آموزان صورت مي پذيرد، كه دانش آموزان در نقش فراگيرو اعضاي 
تيم در نقش هاي مجري تدريسو ناظرين بر اجرا خواهند بود. در اين شيوه مجري، اجرا كنده ي فرايند تدريسو ناظرين 
( طراح سناريوو مدير رسانه) مسئول ثبت گزارش از كيفيتو تأثير الگوهاو روش هاي پيشنهادي( طراح سناريو )و رسانه 
هاي رائه شده( مدير رسانه) در فرم پيوست الف خواهند بود.
در پيان ۴۵ دقيقه ي تدريس ضمن تكميل يك نمونه فرم پيوست الف جهت ثبت گزارش از اجراي تدريس توسط همكار 
مجري، ناظرين طي نشست ۱۵ دقيقه اي به جمع بندي گزارشات خود پرداختهو ضمن تكميل فرم پيوست ب گزارشي از 
فرآيند تدريس به داوران رائه خواهند داد .
لازم به ذكر است، تكميل فرم ها ي الفو بو تحويل فرم ب به داوران ضروري استو در فرم امتياز بندي بند خاص لحاظ 
گرديده است .
۷ - شايسته است كليه تجهيزات فرآيند تدريس در قالب تيم از توليدات اعضاي تيم باشد.
۸ - مناطق در برگزاري كارگاه هاي آموزش سناريو نويسي ودرس پژوهي برنامه ريزي هاي لازم را بنمايند .۹- اطلاع رساني دقيق وبه موقع به صورت فراخوان طبق شيوه نامه ارسالي با موضوعات مندرج در آن توسط مسئول ذيربط 
صورت پذيرد.
۱۰ -كارشناسان محترم طبق حداقل درصد تفاهم صورت گرفته بين اين گروه وآن اداره محترم از همكاران در قالب تيم در 
جشنواره حضور داشته باشند.
۱ – شهرستانو مناطق بعد از برگزاري جشنواره اسامي برگزيدگان به همراه مستندات كه در دستورالعمل توضيح داده
شده را تا تاريخ ۹۲/۱/۳۰ به گروه تكنولوژي وگروه هاي آموزشي ابتدايي استان ارسال نمايند.
۱۲ – مستند كردن اثراز طريق فيلمبرداري:
- گروه درس پژوهي بايد جريان تدريس واقدامات راجع به نقدو گفتگو ي گروه خود را به تصوير كشيده ودرقالب نرم افزار در
اختيار ارزيبان منطقه و استان قرار دهد.
-با توجه به اين كه فيلم هاي گرد آوري شده تحت عنوان بانك اطلاعاتي تدريس پايه هاي مختلف تحصيلي دوره ي ابتدايي در 
آرشيو گروه تكنولوژيو گروه هاي آموزشي دوره ي ابتدايي جهت استفاده همكاران نگهداري خواهد شدو داوري آثار از روي فيلم 
هاي ارسالي خواهد بود توجه به نكات زير در اجراي فيلمبرداري لازم مي باشد :
- رعايت اصول اخلاقيو مذهبي از جمله پوشش مناسبو .
- ضبط اجراي تدريس همكاران بر روي فيلم دي وي دي صورت پذيرد.
- دوربين در زمان فيلمبرداري ثابت ولي در صورت ضبط مواردي كه نياز به حركت دوربين مي باشد (فعاليت گروهيو .) با 
هماهنگي قبلي آموزگارو فيلمبردار مشروط بر اين كه حركت آن موجب مزاحمتو حواس پرتي دانش آموزان نگرد، امكان 
پذير ميباشد .
- عدم استفاده از ميكروفون دوربينو بكارگيري ميكروفون متصل به دوربين( سيارو .) جهت ضبط صداو بالا بودن كيفيت 
صوتي فيلم در امر داوري .
- عدم استفاده از ميكس، افكت، تيتراژو هر موردي كه فيلم را غير واقعي نمايش مي دهد .
- مدت زمان تدريس ۴۵ دقيقه مي باشد .
- از صحنه هاي مهم تدريسو تعاملات دانش آموزيو معلم به نحو مطلوب فيلمبرداري آموزشي صورت پذيرد .
۱۳– معلمان گرامي در كلاس هاي چند پايه نيز در قالب يك گروه پنجنفره مي توانند با محوريت يك درس رائه فعاليت نمايند . 
شيان ذكر است طراحي آموزشي در كلاس هاي چند پايه حتما به صورت تلفيقي باشد،( يكي از درس هاي مذكور به صورت محورو 
يك درس فرعي به صورت دلخواه در كنار آن لحاظ گرد) ۱۴- كميته اجرايي نواحي ومناطق:
-اعضاي كميته اجرايي درمناطقو نواحي به شرح ذيل مي باشد:
رئيس اداره/ -معاون پشتيباني-معاون آموزش ابتدايي يا معاون آموزش ونوآوري –كارشناس مسئول آموزش ابتدايي-كارشناس 
تكنولوژيو گروه هاي آموزشي –مسئول تداركات
۱۵- هيئت داوران جشنواره به صلاحديد منطقه/ ناحيه ازبين همكاراني انتخاب گرد كه در جشنواره شركت نمي كند. 
۱۶ - نقش فعال گروه هاي آموزشي ومدرسان مياني دروس:فارسي،هديه هاي آسمان ،قرآن، رياضيو ارزشيابي توصيفيو مسلط به 
توليد ات رسانه ايو . جهت مشاركت درجشنواره وتوجيه معلمان در كارگاههاي آموزشي مورد انتظار است. 
۱۷-جدول زمان بندي اجراي جشنواره ي منطقه/ ناحيه به گروه تكنولوژي وگروه هاي آموزشي اداره كل ارسال گرد.تا درصورت 
امكان در تاريخ هاي ارسال شده از طرف اداره كل بازديد به عمل آيد. 
۱۸- اعضاي تيم هاي برگزيده هر منطقه/ شهرستان از سوي معاون آموزش ابتدايي وزارت متبوع مورد تقدير قرار خواهند گرفت .
بسمه تعالي 
به اداره آموزش وپرورش ناحيه/منطقه..... تاريخ: از آموزشگاه........ شماره: 
موضوع : اعلام آمادگي گروه درس پژوهي 
احتراما در اجراي شيوه نامه جشنواره الگوهاي تدريس با رويكرد درس پژوهي در سال تحصيلي ۹۱-۹۲،در ذيـل اسـامي 
ومشخصات اعضاي گروه پژوهش اين آموزشگاه،به منظور اعلام آمادگي وشركت در جشنواره ي مذكورمعرفي مي گرد: 
مشخصات اعضا: 
رديف نام ونام خانوادگي شماره پرسنلي مدرك ورشته تحصيلي نام آموزشگاه نقش در گروه 
۱
۲
۳
۴
۵
مشخصات درس: 
پايه 
نام درس 
عنوان درس 
هدف يادگيري 
مهر وامضاي مدير آموزشگاه
شاخص هاي ارزيابي اداره كل از عملكرد جشنواره درس پژوهي مناطق ونواحي 
۱- تشكيل كميته اجرايي 
۲-برگزاري كارگاه آموزشي ودوره هاي توجيهي 
۳- ابزارهاي ترغيبي وتشويقي 
۴- نسبت مشاركت كندگان در طرح 
تعدادمدارس منطقه تعداد گروه شركت كنده درصد تحت پوشش 
۵- شيوه ها وروشهاي مستند سازي آثار وروند اجرايي 
بسمه تعالي
داره كل آموزش وپرورش استان سمنانمعاونت آموزش ابتدايي
گروه تكنلوژيو گروههاي آموزشي
(شاخصها ومعيارهاي ارزيابي روش هاي تدريس با رويكرد درس پژوهي)
(۹۱ -۹۲سالتحصيلي)
نام ونام خانوادگي اعضاء: 
ناحيه/منطقه: الف)مجري تدريس: ب)مسئول رسانه: ج)سنارينويس:
هدف يادگيري: زمان:۴۵دقيقه پايه : نام درس: عنوان درس: 

رديف 

ضريب 
ضر عنوان

سطح عملكرد 
۳ متوسط خوب ۴ خيلي خوب ۵ عالي 
۲ ضعيف ۱
۱ تا چه اندازه بيان مسئله ومشكل مبتني بر واقعيات مدرسه وكلاس است ۳ 
۲ متناسب بودن موضوع درس با مشكل ومسئله تعريف شده چقدر است ۲ 
۳ تا چه اندازه اعضاي گروه براساس توانايي ومهارت تقسيم شده اند ۲ 
۴ تاچه ميزان مشاركت وهمكاري اعضاي گروه منجر به توليد انديشه نو شده است ۳ 
۵ تاچه حد روشهاي انتخاب شده منجر به بهبود امر تدريس شده است ۲ 
۶ كيفيت نقد وبررسي اعضاي گروه ودر حين تدريس تاچه اندازه است ۲ 
۷ تا چه ميزان پيش بيني مي گرد تا تدريس رائه شده منجر به اثربخشي دريادگيرندگان مي شود ۳ 
۸ ميزان كيفيت ونقد وبررسي اعضاي گروه بعد از اتمام تدريس تا چه اندازه است ۲ 
۹ كيفيت مستندسازي ومبادله دانش بدست آمده گروه تا چه اندازه است ۳ 
۱۰ نظركلي داوران به امر تدريس رائه شد ۲ 
جمع امتياز(۱۲۰) نام ونام خانوادگي ارزياب/امضا 

فرم( الف) : گزارش معلم ناظر بر كاربست الگوها وروش هاي فعال تدريس حين اجرا( طراح سناريو )موارد مثبت :
موارد قابل تجديد نظر :
نامو نام خانوادگي ناظر :
-------------------------------------
فرم( الف) : گزارش معلم ناظر بر تأثير رسانه هاو تجهيزات كمك آموزشي طراحي شده حين اجرا
موارد مثبت :
موارد قابل تجديد نظر :
فرم( ب ): جمع بندي معلمين ناظر( تيم جشنواره الگوهاي مناسب تدريس )موارد مثبت :
موارد قابل تجديد نظر :
موارد پيشنهادي در صورت تكرار تدريس:
نامو نام خانوادگي معلمين ناظر( اعضاي تيم ): 
۱ – ...... پايه تدريس..... آموزشگاه ..... ناحيه/منطقه..
۲ –...... پايه تدريس..... آموزشگاه ..... ناحيه/منطقه..
۳ -...... پايه تدريس..... آموزشگاه ..... ناحيه/منطقه..
تاريخ، مهرو امضاي آموزشگاه مجري
نكات مهم:۱. متوسط تعداد اعضاي گروه ۳ تا ۵ نفر مي باشد. كه حداقل دو نفر از اعضا از معلمان باشند. 
۲. مدير مركز آموزشي يا در همه گروه هاو تيم هاي درس پژوهي مركز مربوطه عضويت داشته باشد يا در 
هيچكدام. بديهي است انتظار ميرود مديران با حضور در همه تيم ها موجب افزايش غناي طرح هاي درس پژوهي 
باشند. 
۵. معلمان فقط مجاز به عضويت در يك تيم در مركز آموزشي مربوطه هستند. 
۶. عضويت معاون در يكي از تيم ها بلامانع است. 
۷. عضويت همكاران بدون داشتن نقش مهمو قابل توجه در گروه موجب كسر امتياز كلي خواهد شد. 
۸. رعايت چرخه درس پژوهي ضرورت تام داردو گزارش نهايي درس پژوهي شامل هشت بخش به شرح ذيل 
تدوين گرد:
۱- تبين مسأله وانتخاب موضوع ۲- برنامه ريزي درس پژوهي ۳- آموزش درس ۴- ارزشيابي تدريسو بازتاب 
بازانديشي ۸- ضمائمو مستندات تأثير آن دربرنامه ريزي مجدد درس ۵- تجديدنظر درتدريس ۶- آموزش درس تجديدنظر شده ۷- ارزشيابيو 
۹. گزارش نهايي طرح درس پژوهي در دو جلد (تايپ شده با جلد گالينگور (رنگ آبي)، مانند پيان نامه) همراه با 
آن به داره كل آموزشو پرورش استان ارسالو نسخه دوم در مركز آموزشي بايگاني گرد. يك حلقه دي وي دي، شامل فايل گزارش نهايي، عكس هاو فيلم (فيلم مرحله سومو ششم) تهيهو يك نسخه از 
۱۰.تهيهو تدوين الگوي طرح درس مبتني بر روش هاي فعال تدريسو اجراي مطلوب آن از امتياز ويژه اي برخودار 
خواهد بود. 
۱.مدت زمان تدريس ۴۵ دقيقه مي باشد. 
۱۲.از انجام هزينه هاي غير ضروري خوداري گرد. 
۱۳.از بيانو درج مطالب غير ضروري كه صرفاً حجم گزارش نهايي ر افزايش دهد خوداري گرد. 
۱۴.عكسو فيلم هاي درس پژوهي با رضايت همكارانو اولياء دانش آموزان ذيربط تهيهو ارسال گرد.
۱۵.عنوان درس پژوهي براساس هدف كلي نوشته شود. 
۱۶. از اعضاي گروه هاي بترو منتخب تقدير نامه از سوي معاون آموزش ابتدايي وزارت متبوع به عمل خواهد آمد. ده گام اساسي در فرايند درس پژوهي: 
فرايند درس پژوهي چرخه اي است كه امروزه در بيش تر كشورهاي پيشرفته ي دنيا از استقبال ويژه اي 
به نوعي سرمايه گذاري آموزشي محسوب مي گرد مراحل آن در ده گام اساسي طرح گرديده است برخوردار است. جهت سهولت بيش تر در دركو يادگيري اين فرايند كه در واقع يك برنامه ريزي بلند مدتو 
 گام اول: تشكيل گروه، تقسيم كارو مسؤوليت اعضاي گروه
يك گروه ۵ نفره ميتواند به شيوهي زير سازماندهي شود:
(يك نفر مسؤول هماهنگي دو نفر مسؤول نوشتن طرح درس- دو نفرمسؤول اجراي طرح ) 
اعضاي گروه بايد علاوه بر مسؤوليت تعين شده همگي در يك راستاو به طور مشترك در كليه ي فعاليتها 
نقش داشته باشند. 
گام دوم: تعين هدف پژوهش 
به عنوان مثال: درگير ساختن دانشآموزان در فرايند يادهي – يادگيريو اين كه بياموزند آن چه را كه 
ميدانند چگونه در شرايط جديد به كار گيرند.
ملاك انتخاب هدف فوق بر اساس مواردي از قبيل :
وجود مشكل در ارتباطات شفاهي دانشآموزان 
مشكل در به كار بستن دانستهها 
ناتواني در حلّ مسئلهو . ميباشد. 
گام سوم: تعين مادهو موضوع درسي 
موضوع بايد به گونهاي انتخاب گرد كه براي معلّمو دانشآموزان چالش برانگيز باشدو بتواند گروه درس 
پژوهي را به هدف بلند مدت تحقيق برساند. به عنوان مثال: 
مادهي درسي: رياضي پايهي چهارم 
واحد: هندسه موضوع درس: مساحت مثلّث 
انتخاب اين موضوع گروه را د راه رسيدن به اهداف گام دوم ياري ميرساند. 
گام چهارم :تدوين طرح درس اوليه توسط اعضاي گروه: 
هدف كلّيِ موضوع درسي: توانايي محاسبهي مساحت مثلّت.
اهداف ورودي: ۱- قاعده، ارتفاع واحد مساحت را بشناسد و . 
اهداف جزئيو رفتاري- دانشآموز بتواند: 
نظر خود را در خصوص نحوهي محاسبهي مساحت مثلّث بيان كند. 
مساحت باغچهي مثلّث شكلي را به دست آوردو . 
ساير مراحل طرح درس مانند انتخاب روشها وسايل، فعاليتهاي تدريس، ارزشيابيهاو فعاليتهاي مكملو 
فوق برنامه بر اساس طرح درسهاي معمول تدوين ميگرد 
گام پنجم: اجراي اولين تدريس 
در اين مرحله سناريوي نوشته شده (مساحت مثلّث) توسط يكي از اعضاي گروه درس پژوهي به گروهي از دانش 
آموزان تدريس ميگرد. در ضمن تدريس، ساير اعضاي گروهو ناظران از نكات مثبتو منفي تدريس، 
عكسالعملهاي دانشآموزان، سؤالات آنانو . ياداشت بر ميدارند. ناظرانو اعضاي گروه بايستي در نكته 
تدريس و . .) برداري، چارچوب معيني را لحاظ نمايند. (تمركز روي ميزان فعاليتهاي دانش آموزان، اثربخشي روشها، ابزار 
گام ششم: گزارش نويسيو نقدو بررسي اولين تدريس 
در اين مرحله هنگام تدريسِ مساحت مثلّث ناظران بايد به مواردي مانند : 
تسلّط معلّم بر تدريس؛ ميزان توانايي دانش آموزان در كاربرد وسايل اندازهگيريِ واحد مساحت ؛كارآمدي 
روشهاي تدريسو شيوههاي ارزشيابي؛ استنباط دانش آموزان از موضوع يادگيري و. توجهو بر اين اساس 
گزارش اوليه را تهيه نمايند. در پيان تدريس، حتّي الامكان جلسهي تهيهي گزارش در همان محل انجام شودو از نظرات خود معلّمِ 
مجريو دانشآموزان نيز استفاده گرد. در خاتمه مفسر نهايي جمع بندي ر انجام ميدهد. 
گام هفتم: بازنگري مجدد طرح درس 
در اين مرحله گروه درس پژوهي چهار گام اساسي پيشِ رو دارد: 
۱ - جمعآوريو بازبيني اطّلاعات مانند ياداشتها، مشاهدات اعضاي گروهو ناظران، كار دانشآموزان، فيلم 
۲ - تجزيهو تحليل ادهها ( شواهدي كه ميزان برآورده شدن اهداف توسط دانشآموزان را نشان ميدهد).تدريسو . 
۳ - شناسايي تغيرات مورد نياز (چه تغيراتيو چگونه انجام شود تا گروه را به تحقّق هدف پژوهش 
برساند). 
۴ - اصلاح طرح درس: فرد مسؤول بايد كليهي نكاتي را كه نياز به تغير دارد به صورت برجسته در طرح 
درس گنجاندهو به اطّلاع اعضا برساند تا در نهايت طرح درس نهايي تدوينو آمادهي اجراي مجدد شود . 
گام هشتم: تدريس دومو تمركز بر تهيهي گزارش مجدد 
در اين مرحله يكي ديگر از اعضاي گروه يا همان معلّم قبلي ،طرح درس اصلاح شده را به گروه دانش آموزان 
تدريس مينمايد. ناظران بايد تفاوت يادگيري دانش آموزان را در دو تدريس اجرا شده بررسي و دربارهي دلايل 
اين تفاوتها بحث نمايند
گام نهم : و گزارش نويسيو نقدو بررسي تدريس دوم 
در اين مرحله علاوه بر فرايند گزارشگيري مانند اولين تدريس، تفاوت ميزان دركو يادگيري دانشآموزان، 
دسترسي مطلوب به اهداف درسو اثربخشي تدريس در تحقّق اين اهداف نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
گام دهم: بازتابو پيامدهاي تدريس: 
مرحلهي نهايي در فرايند درس پژوهي ايجاد گزارشي از ۹ گام قبلي است كه ميتواند داستان يك چرخهي 
درس پژوهي را به صورت توصيفي بيان نمايد. 
اين داستان ميتواند شواهد بررسي شده را مستند سازي نموده و دانش حرفهايِ كسب شده توسط گروه را در 
عمل شرح دهد 

نمونه طرح تدرس: 
گام اول : 
فعاليت هاي قبل از درس 
تعين اهداف : 

الف) هدف كلي : 
تشخيص حروف چند شكلي با صداي يكسان (ص،س،ث) در كلمات 

ب) اهداف جزئي : 
۱ -افزايش دقت ديداري دانش آموزان 
۲ - تقويت حافظه ديداري دانش آموزان. 
۳ - آشنايي با املا كلماتي كه حروف (ص،س،ث) در آنها بكا رفته است . 
۴ -آشنا ييو تشخيص كاربرد اين حروف در كلمات مختلف 
ج) اهداف رفتاريو آموزشي : 
حيطه شناختي( اطلاعات كلامي، مهارت هاي ذهني، راهبرد هاي شناختي )
دانش آموزان در پيان درس بتوانند
چند كلمه دراي حروف (ص،س،ث) رانام مي برد . (ياد آوري)
در يك متن كاربرد غلط(ص،س،ث) در كلمات مختلف را اصلاح مي كند. (كاربرد)
براي كاربرد درست حروف (ص،س،ث) در كلمات مثال مي آورد . (دركو فهم )
املا كلمات دراي حروف (ص،س،ث) را با مهارت مي نويسد (كاربرد)
حيطه عاطفي( نگرش ها )
به نحوه نوشتن كلمات دراي حروف (ص،س،ث) دقت مي كند(دريافت )
از شركت در فعاليت هاي گروهي رتيب اده شده براي كسب اين مهارت لذت مي برد( واكنش )
در انجام فعاليت هاو تمرين ها ي گروهي سهيم مي شود( ارزش گذاري )هنگام ديدن هر تصوير مركب اجزاء آن را به درستي توصيف مي كند
حيطه رواني - حركتي( مهارت هاي حركتي )
كلمات دراي حروف (ص،س،ث) را پس از مشاهده باز نويسي مي كند( تقليد )
كلمه دراي حروف (ص،س،ث) را بدون كمك معلم مكرراً مي نويسيد . (اجراي مستقل)
با ديدن هر تصوير مركب اجزا آن را به خاطر مي سپارد( عادي شدن )
يين رفتار ورودي : 
دانش آموزان حروف حروف (ص،س،ث) را ياد گرفته اند 
ز) تعين روش هاو فنون آموزشي بازي ،مشاهده ،پرسشو پاسخ ه) چگونگي تعين محتوا استفاده از يا فته هاي پژوهشي ،كتاب اختلالات ديكته نويسي
تعامل بين دانش آموز- دانش آموز*
ح) پيش بيني نوع سازماندهي گروهي تعامل بين دانش آموز- معلم* 
نصب تصوير از قبل روي تخته سياه - چيدن صندلي ها براي ۳ گروه ۲نفره
تنظيم فضاي فيزيكي كلاس از نظر ميزان نور، گرما
ط) تنظيم فضاي آموزشي
تصاوير مركب ،كارت هاي حروف (ص،س،ث) ، كارت كلمات دراي حروف (ص،س،ث) كتاب داستان، رايانه ،
مكعب هايي كه روي آن حروف مختلف نوشته شده است،ظرف شن يا نمك، ميزي كه سطح آن با مقواي 
سفيدو پلاستيك روشن پوشيده شده است، گواش ،گچ ،.
ي) انتخاب رسانه ها وسائل
گام دوم : 
فعاليت هاي ضمن تدريس 
عنوان مهارت زمان (دقيقه)
۲
۳
۱ . برقراري ارتباط
۱-۱ ) مهارت برقراري ارتباط: 
سلام، احوال پرسي، شروع با نام خدا، حضورو غياب، تقويم روز، توجه به وضعيت نشستن دانش آموزانو استفاده از وسايل توانبخشي 
۱-۲ ) مهارت تمركز بخشي :گروه بندي دانش آموزان با استفاده از كارت حروف (ص،س،ث) و خواندن آن به كمك دانش آموزانو قرار 
گرفتن دارندگان كارت هاي مشابه در يك گروه 
۳
۲. مهارت اجراي آزمون
۲-۱ ) تهيه آزمون ورودي : 

عنوان مهارت زمان (دقيقه )


۱۷
۳-۲ ) رائه مطالب: (رائه درس)
در دامه تمرين هاي جلسات قبل ابتدا دانمش آموزان را به حياط مي بريمو ۳ ايستگاهو سه مرحله ياد آوريو باز نويسي را براي ايشان در 
نظر مي گيريم. در ايستگاه اول يك كارتي كه در آن يكي از حروف (ص،س،ث) بكا رفته است را به مدت ۶ ثانيه در معرض ديد دانش 
آموزان قرار مي دهيم. سپس آن را مخفي كردهو مي گوييم كارت را بخوان در صورت موفقيت از او مي خواهيم كه كلمه را در هوا بنويسد( 
مرحله ۱) درمرحله ۲ از او چند متر دورتر است مي خواهيم كه با انگشت آغشته به رنگ آن را روي تابلويي بنويسد در مرحله ۳ كه بازهم 
چند متر دورتر است مي خواهيم كه همان كلمه را به خاطر آوردهو اين بار در ساحل شن يا نمك بنويسد در ايستگاه دوم هم ۲ كلمهو در 
ايستگاه سوم سه كلمه به ايشان نمايش مي دهيمو پس از خواندن كلمات ۳ مرحله فوق ر اجرا مي كنيم. پس از شستن دست ها به كلاس 
برمي گرديمو در دامه به گروه ها كارتي حاوي سه كلمه را نشان مي دهيم تا بادقت ببيندو مي خواهيم كه همگي كلمات را بخاطر آورده 
با نشان ادن كارتي كه كلمات آموخته شده در جلسه قبل روي آن نوشته شده است از دانش آموزان مي خواهيم كه آن را بخوانندو بدون 
كلمه هاي آموخته شده در جلسه قبل چند تا را نام ببرند. به بهترين ها ستاره مي دهيم نگاه كردن به كارت با مكعب حروف كلمه را باز سازي كند- شكل درست نوشتاري كلمات آموخته شده در جلسات قبل را نشان دهند از 
۲-۲ ) شيوه ارزشيابي : 
شفاهي - عملي
عنوان مهارت زمان (دقيقه )


۱/۵


۲
۱
۳. مهارت رائه درس جديد
رويداد هاي آموزشي:


مطالب مشابه :


اقدام پژوهی

به نام خدا. عنوان اقدام پژوهي: چگونه توانستم مشگل محمد را که ناگهان ترک تحصیل نمود را حل کردم. استاد راهنما: جناب آقاي ایرج علی اکبری دانشجو: مجتبی مرتضوی فر رشته : کارشناسی ا.پ ابتدایی تابستان 93. تقديم به : کليه معلمين دلسوزي که در راه ...
برخی از اشکالات اقدام پژوهی های سال های گذشته

آسيب شناسي گزارش هاي اقدام پژوهي معلمان پژوهنده در سال هاي گذشته. تهیه و تنظیم : سعید خداوردویی ربط پژوهشی دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی. ایمیل رابط پژوهشی : [email protected] آسيب هاي كلي : 1- عدم اجراي مراحل اقدام پ‍ژوهي در زمان ...
ادامه مراحل اقدام پژوهی

پژوهشسرای پویندگان شهربابک - ادامه مراحل اقدام پژوهی - - پژوهشسرای پویندگان شهربابک.
اقدام پژوهی 95-1394

اقدام پژوهی محتوای آموزشی - اقدام پژوهی 95-1394 - گرافیک پابه پا - اقدام پژوهی محتوای آموزشی.
راهنمای نوشتن گزارش اقدام پژوهی

اقدام پژوهی - راهنمای نوشتن گزارش اقدام پژوهی - ارائه خدماتی درباره نحوه نوشتن اقدام پژوهی - اقدام پژوهی.
ادامه مراحل اقدام پژوهی

وبلاگ امور پژوهشی آموزش و پرورش شهربابک - ادامه مراحل اقدام پژوهی - پی گیری امور پژوهشی وتحقیقاتی دانش آموزان ومعلمین شهربابک - وبلاگ امور پژوهشی آموزش و پرورش شهربابک.
درس پژوهی ، معماری نوین تدریس

درس پژوهي اقدام پژوهي درس پژوهي نقطه عزيمت عمل است. اقدام پژوهي عزيمت تئوريو عمل هدف درس پژوهي، پرورش حرفهاي معلم است. هدف اقدام پژوهي ، انجام پژوهش در حين عمل ماهيت درس پژوهي بازانديشي (تفكر) است. ماهيت اقدام پژوهي، تفسير اده ها بهسازي كلاس ...
برچسب :