نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

 

قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

 (ویژه کارکنان شرکت های خدمات پیمانکاری و تامین نیروی انسانی و تعاونی های خدمات نیروی انسانی و نظایر آنها)

شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 84515/ت 34613ه مورخ 15/12/84 هیات محترم وزیران

الف)مشخصات کارگر

1. نام خانوادگی:شه بخش

2. نام:اسماعیل

3. شماره شناسنامه:

4. نام پدر:

5. تاریخ تولد:

6. محل صدور شناسنامه:

7 .وضعیت تاهل:

8. تعداد اولاد :  ...........  نفر

9. وضعیت خدمت سربازی:

 

10. آخرین مدرک و رشته تحصیلی :

11. شماره پرسنلی:

ب) مشخصات پیمانکار( کارفرمای کارگر)

12. نام شرکت:

13. نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

14. نشانی قانونی :

15. شماره ثبت :

ج) مشخصات شغل

16. عنوان شغل کارگر:

17. گروه شغل:

د) مشخصات محل کار

18. نام دستگاه اجرایی:                                             به مدیریت :

19. نشانی کامل :

ه ) مدت

20. مدت قرارداد از تاریخ                           تا تاریخ                                    به مدت :

و ) ساعت کار ( با رعایت مواد 51 الی 61 قانون کار)

21. ساعت کار          الف) عادی کار از ساعت             تا ساعت                   جمعا                      ساعت در هفته

ب) نوبت کار : صبح و عصر o    صبح و عصر و شب  o   صبح و شب o   عصر و شب o

ج) سایر حالات o   ذکر شود :

تعطیلی هفته :      

25) شرح قرارداد و شرح وظایف کلی کارگر بر اساس شغل مورد تصدی

22) مزد مبنا

روزانه

ماهیانه ( 30 روز )

مزد گروه ( شغل )

 

 

مزد سنوات (پایه)

 

 

سایر:

 

 

1/22) جمع مزد مبنا

 

 

23)مزایای (ماهیانه30 روز) به شرح زیر:                                                       ریال

کمک هزینه مسکن:                                                                                 ریال

خوار و بار:                                                                                                ریال

عائله مندی ( اولاد ):                                                                                 ریال

سایر 1:                                                                                                   ریال

سایر 2:                                                                                                   ریال

24) جمع کل مزد و مزایای ماهیانه:                                                   ریال

29) امضای کارگر

 

26) سایر مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده است ، تابع قوانین کار و تامین اجتماعی و مقررات تبعی آنهاست.

30) حقوق و مزایای کارگر به صورت ماهیانه به حساب شماره

نزد بانک شعبه                    توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

27) شماره و تاریخ :

28) نام ، امضا و مهر شرکت پیمانکار :

31)توزیع نسخ : کارگر o   شرکت o  کارفرما o    اداره کار o

فرم شماره 1/77- 12/80-3325 اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت ( وزارت کار و امور اجتماعی )

لطفا به توضیحات پشت فرم توجه شود.

 

 

توضیحات در مورد تکمیل فرم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

 

1. در صورتیکه مزد ثابت کارگر با توافق رقمی ، بیشتر از مزد شغل مربوط در طرح طبقه بندی مشاغل باشد و یا بر اساس توافق یا رویه های مورد عمل ،علاوه بر مزد ، مزایای دیگری مانند فوق العاده شغل ، سرپرستی ، سختی کار، جذب و نظایر آن به کارگر تعلق گیرد ، ما به التفاوت مازاد بر مزد شغل یا ارقام اخیر در قسمت (سایر) بند 22 قرارداد درج می گردد.

2. به کارگران شب کار به نسبت ساعات کار در شب ، بر اساس ماده 58 قانون کار، معادل 35% مزد مبنا علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و به کارگران نوبت کار بر اساس ماده 56 قانون کار حسب نوبت کار ، فوق العاده نوبت کاری (10% ، 15% یا 5/22% مزد مبنا ) تعلق می گیرد که این فوق العاده ها با ذکر مورد در قسمت سایر بند 23 قرارداد درج گردند.

3. سایر فوق العاده ها مانند اضافه کاری ،کار در روز تعطیل ،ماموریت و نظایر آنها ،حسب مورد باید جداگانه محاسبه و علاوه بر مزد و مزایای مندرج در قرارداد به کارگرپرداخت شود.

4. در صورتیکه ساعات کار موظف ،کمتر از ساعات قانونی کار( کمتر از 44 ساعت در هفته ) باشد بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایا به نسبت ساعات کار محاسبه و در قرارداد درج می گردد. مشمولین این بند برای روزهای تعطیل و ایام مرخصی نیز به همان میزان روزهای عادی از مزد و مزایا بهره مند می گردند.

تبصره چنانچه دردستگاه های اجرایی ،میزان کار کارکنان اصلی دستگاه کمتر از 44 ساعت در هفته باشد و کارکنان مذکور حقوق کامل دریافت کنند ، این امر به عنوان رویه کارگاه تلقی شده و کارگران شاغل در آن دستگاه نیز باید از مزد و مزایای کامل برخوردار گردند ،مگر آنکه در قرارداد پیمانکاری به صراحت میزان سهم مزد و مزایای کارگران به نسبت ساعت کار کمتر از 44 ساعت پیش بینی و بر همین اساس قیمت پیمان تعیین شده باشد.

5. حقوق و مزایای مندرج در قرارداد برای ماه های 30 روزه تعیین گردیده است ، در ماه های 31 روزه ، بر اساس ماده 37 قانون کار، حقوق و مزایا به هنگام پرداخت بایستی بر اساس 31 روز محاسبه شوند.

6. در بند 20 قرارداد ، تاریخ شروع و خاتمه مدت قرارداد باید مشخص باشد. ضمناّ ساعت کار نیز بر حسب آنکه روز کار ، شب کار  یا نوبت کار باشد در قسمت های مربوط مشخص و درج می گردند. در سایر حالات مثل کارهای مختلط یا متناوب نیز لازم است در قسمت ج این بند ذکر شوند.

ساعات کار در هر حال، تنها یکی از حالات الف ، ب یا ج خواهد بود . مجموع ساعات عادی کار نباید از 44 ساعت در هفته ( و یا 176 ساعت در طول 4 هفته متوالی در مورد کارگران نوبت کار) تجاوز کند.

 

7. این قرارداد حداقل در 4 نسخه تهیه و پس از امضاء و صدور ، در اختیار کارگر ، کارفرما (پیمانکار) ، دستگاه اجرایی محل کار و واحد کار و امور اجتماعی محل قرار می گیرد.

 

8. شرایط فسخ قرارداد : این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

                فسخ قرارداد .............................. روز قبل  ، به طرف مقابل بطور کتبی اعلام می شود.


مطالب مشابه :


سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت

سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و karsaham.ir ارايه مشخصات نمونه دعوتنامه
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با بر مشخصات دقيق نمونه فرم
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد 1-مشخصات طرفين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول
نمونه قرارداد تهیه غذا

با رعایت مشخصات و در و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار نمونه دادخواست
نمونه قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل

الف)مشخصات کارگر. 1. نام خانوادگی:شه بخش . 2. نام:اسماعیل . 3. شماره شناسنامه: 4. نام پدر:
آموزش نحوه نگارش رزومه به همراه قالب آماده فارسی و انگلیسی

سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران نمونه مجموعه نمونه فرم مشخصات خود کنید. نمونه
1203 === سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی + آخرین اخبار سهام عدالت

1203 === سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی براي درج مشخصات تحويل می نمونه دعوتنامه
حقوق کار و تعاون

نمونه فرم كاروزي و ضابطه ای است برای تامین و بهتر کردن زندگی کارگران و خانواده مشخصات ح
نمونه فرم های رسمی و چاپی انواع قرارداد‌ها.قولنامه ها و...: ۱-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۲-اجا

نمونه فرم های نام و مشخصات کلیه هزینه‌های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم
برچسب :