فوائد و خواص گياهان‏

                        فوائد و خواص گياهان، ص: 36
خولنجان‏
فوايد: خوردن آن جهت تقويت معده، رفع سوءهاضمه، اسهال خونى، رفع مسموميت حاصل از غذاى فاسد، درمان سرطان/ آن را نرم بساييد و با عسل مخلوط كرده و بخوريد براى خشك كردن رطوبت‏ها و دفع بلغم و اخلاط لزج، كاهش بادها، تقويت معده، كليه، كبد و مثانه، باز كردن انسداد مجارى كبد و طحال، كاهش ورم طحال، درمان عطش، يرقان، دل‏پيچه، درد رحم، مقوى معده، بادشكن، محرك، تقويت‏كننده اعصاب، رفع سردرد، تسكين درد پهلو، افزايش نيروى جنسى، تصفيه صوت، سرفه، درد كمر، رفع قولنج/ خوردن ساييده آن جهت كم كردن سرعت پيشرفت سرطان/ خوردن 4 گرم كوبيده آن با يك ليوان شير بز تازه دوشيده جهت زياد كردن نعوظ/ مكيدن آن براى رفع بوى بد دهان/ چون غبار نرم بساييد بعد با كمى روغن زيتون مخلوط نموده و هر شب بر پوست صورت بماليد جهت رفع كك‏مك/ آن را خوب در دهان بجويد و با آب دهان مخلوط كرده و روى سر يا بدن طفل مبتلا به تشنج بماليد جهت درمان آن/ خوردن آن با آب سرد براى ازدياد ترشح ادرار و افزايش ترشحات عادت ماهيانه/ 5 گرم آن را با افسنطين نرم بساييد و با شربتى بخوريد براى درد سينه، تنگى نفس، سرفه‏هاى كهنه، پاك كردن سينه از خلطهاى لزج/ آن را به صورت پودر درآورده و با روغن زيتون مخلوط نموده و به موضع بماليد براى درمان فلج، سستى اعضا و دردگوش/ شياف آن در مهبل براى باز كردن قاعدگى و سقط جنين و تسكين درد رحم/ نگه داشتن آن در زير زبان باعث سرعت تكلم اطفال و موجب نعوظ/ يك درم ساييده آن با يك اوقيه شير بز تازه جهت تحريك باه/ مضر: دل مصلح آن: صندل، طباشير، انيسون، كتيرا/ آب جوشانده برگ آن براى پاك كردن ترشحات پس از زايمان/ شستشو با آب جوشانده آن براى درمان روماتيسم.
خيرى (شب بو)
فوايد: خشك آن را بساييد و بخوريد، جهت تقويت قلب، درمان فلج و ناتوانى جنسى، تقويت جگر، طحال/ آشاميدن 3 درم از آن جهت سقط جنين و خارج‏كننده مرده آن/ كشيدن آن در چشم جهت سفيدى چشم/ ماليدن روغن آن جهت ورم رحم، مفاصل، تقويت موى/ ماليدن آن با عاقرقرحا و
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 37
تخم نجره بر كمر جهت تقويت باه/ شياف در مهبل جهت تنقيه رحم و خوشبو كردن آن و تنگى فرج/ ماليدن آن براى رفع ورم رحم و مفاصل و تقويت مو/ پخته آن به موضع بماليد براى رفع دندان درد/ ماليدن خشك آن جهت تقويت عصب و خوشبو كردن عرق و با آرد جهت اندمال جراحت و كاهش ورم آن/ بخور آن جهت رفع بدبويى عفونات/ تخم آن، نرم‏كننده سينه، تب‏بر، جهت تقويت معده، افزايش نيروى جنسى، كاهش ورم و آسيب‏هايى كه به چشم وارد مى‏شود/ مصلح آن: مورد.
خيرى برّى‏
فوايد: خوردن تخم آن، مقوى، محرّك، نرم‏كننده سينه، افزايش‏دهنده نيروى جنسى/ نوشيدن آب دم‏كرده آن هر روز جهت كنترل سرطان، كوبيده آن مخلوط با سركه به عنوان پادزهر، ضدسم.
درمنه (علف جاروب)
ماليدن خاكستر آن با روغن زيتون يا روغن زنبق براى جلوگيرى از ريختن مو، تسريع در رشد مو/ مضر: معده، عصب، سردرد مصلح آن: ترمس، مصطكى.
درونج‏
فوايد: مقوى حافظه، دل، معده، طحال، جهت خفقان، ماليخوليا، تقويت‏هاضمه، تسكين درد رحم، رفع ضرر گزيدن عقرب و رتيل و ساير جانوران سمى، رفع طاعون/ خوردن آن با شكر جهت درد سينه/ مصلح آن: رازيانه، رب غوره/ آويختن سوراخ كرده آن به نخى به زير كمر زن حامله جهت تسكين درد ولادت و حفظ جنين از آفات.
دم‏الاخوين (خون سياوشان)
فوايد: آشاميدن آن قطع كننده خونريزى از اعضاى داخلى، رفع حرارت كبد و معده، تقوت معده، منع اسهال/ كشيدن آن به چشم جهت تقويت بينايى و قرحه چشم/ پاشيدن آن به بن دندان جهت تقويت لثه/ مضر: كليه مصلح آن: كتيرا/ گويند اگر بلور و شيشه را با آن رنگ كنند رنگين‏تر از عقيق شود.
ذنب الخيل‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 38
نباتى كه نزديكى آب‏ها مى‏رويد.
فوايد: خوردن آن جهت قطع خونريزى زنان، سرفه مزمن و امراض سينه، ورم جگر/ زياد نوشيدن آن جهت كاهش فتق/ ماليدن آن التيام‏دهنده زخم‏هاى بزرگ و ورم مقعد/ مصلح آن: شكر و روغن بادام.
راتيانج‏
فوايد: آشاميدن نيم مثقال آن با زرده تخم‏مرغ نيم پخته جهت سرفه مزمن و ربو/ كشيدن آن مانند تنباكو روز اول يك دفعه روز دوم دو دفعه و روز سوم 3 دفعه جهت سرفه، زخم شش بسيار مؤثر/ ماليدن آن جهت التيام زخم، خشونت پوست/ با تخم كتان جهت رفع زگيل آويخته در مقعد و بواسير، كجى ناخن.
رواند (ريشه ريواس)
فوايد: خوردن آن جهت كاهش باد و نفخ كليه و مثانه و رحم، تسكين درد آنها، خفقان، رفع سرماى معده و كبد، سرفه مزمن/ با هليله كابلى، غاريقون و صبر جهت شقيقه، فالج، كزاز، جنون/ با شيره تخم خربزه و شيره خارخسك و به مقدار يك مثقال تا دو درم جهت رفع قطع ادرار/ با آب پرسياوشان و قنطوريون جهت تب‏هاى بلغمى و ضعف مفاصل/ ماليدن آن با سركه جهت رفع قرمز شدن پوست و زردزخم و آثار ضرب‏ديدگى/ با خطمى يا تخم خيارى و آرد جو جهت استحكام استخوان در رفته/ ماليدن آن جهت ضرب‏ديدگى، سقطكننده جنين، تسكين درد و سموم خصوصاً عقرب/ مضر: اطفال و افراد ضعيف مصلح آن: صمغ عربى.
روناس‏
فوايد: خوردن آن با عسل جهت افراد فلجى كه عضو فلج آن بى‏حس شده، لقوه، سستى اعضا، يرقان، تقويت معده، قطع ريزش بسيار بول غليظ و حيض و شير/ با سكنجبين جهت طحال و تنقيه جگر/ حمول آن خارج‏كننده جنين/ ماليدن ريشه آن با عسل جهت لك‏هاى صورت ناشى از آفتاب/ خوردن ساييده شده ريشه آن با غذا جهت گزيدن سگ ديوانه/ 2 تا 4 گرم از ريشه آن را نرم بكوبيد و با سكنجبين مخلوط نموده ميل كنيد جهت باز كردن گرفتگى‏هاى كبد، طحال، درمان فلج، زردزخم،
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 39
رفع عوارض حاصله در پوست در اثر ضربه و كوفتگى/ 10 تا 15 گرم از آن را در يك ليتر آبجوش دم كنيد و صاف شده آن را بنوشيد، قاعده‏آور، درمان نرمى استخوان/ 2 تا 4 گرم آن را نرم بكوبيد و با عسل مخلوط كرده و بخوريد جهت درمان فلج، بى‏حسى، سستى اعضا، سياتيك، لقوه، يرقان، تقويت معده، ازدياد ترشح ادرار غليظ، شير و عادت ماهيانه/ خوردن برگ و شاخه و ميوه آن رفع‏كننده سم جانوران گزنده/ مضر: مثانه، سر مصلح آن: كتيرا، انيسون.
روناس كوهى (هزار فشان)
فوايد: نوشيدن آب دم‏كرده برگ و سرشاخه‏هاى جوان آن براى تقويت معده، پاك كردن معده از مواد لزج، تسكين درد قلب و معده، ترشح زياد شير و ادرار/ ماليدن ريشه آن براى كندن و ضخيم كردن مو/ ريشه آن را در روغن زيتون بپزيد و به موضع بماليد جهت درمان بواسير و نواسير مقعد، نرم كردن سفتى‏ها، تسكين دردهاى سرد، رفع چرك‏هاى زخم/ ماليدن آن با خلّر و شنبليله براى كاهش ورم، سر باز كردن دُمل، رفع لكه‏هاى سياه كه بعد از جراحت‏ها و زخم‏ها ايجاد مى‏شود/ مضر: طحال، ايجاد اختلال در ذهن و عقل.
زاج سبز
فوايد: آشاميدن يك درم سوخته آن جهت رفع سم و با عسل جهت خارج كردن كرم معده/ چكاندن آن در گوش جهت درد گوش/ مغز آن را با سورمه مخلوط كرده و در چشم بكشيد تا وقتى كه اثر آن در چشم باشد خواب به شم نمى‏آيد/ پاشيدن پودر آن بر موضع جهت درمان بواسير/ مخلوط سوخته آن با سورنجان و گذاشتن آن در زير زبان جهت برفك دهان/ مضر: زياده از يك درم كُشنده.
زاج سفيد
فوايد: كشيدن سوخته آن به چشم جهت تنقيه چرك گوشه‏هاى چشم/ ساييدن آن به عضو جهت قطع خونريزى همه اعضا، ورم پى دندان، عضلات حلق/ حمول آن با آب گندنا جهت قطع خونريزى رحم/ هر روز يك قاشق چايخورى از آن را در يك لگن آب ملايم حل كنيد و پا را در آن بشوييد جهت رفع عرق و عفونت و بوى بد پا/ آن را نرم ساييده و بپاشيد جهت جلوگيرى از
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 40
خونريزى زخم، رفع گوشت زايد و التيام‏دهنده زخم‏ها/ آن را مساوى با زاج سبز نرم بساييد و بپاشيد جهت درمان زخم مقعد كه همراه با چرك و خون باشد/ مضر: خوردن دو درم آن كشنده.
زراوند
فوايد: خوردن آن جهت كشتن كرم معده، نيكويى رنگ صورت، دفع باد/ با سكنجبين جهت طحال/ ماليدن آن جهت گزيدن عقرب و جانوران گزنده/ فرزجه آن جهت خارج كردن جنين بسيار مؤثر/ مضر: جگر، طحال مصلح آن: عسل/ خوردن زراوند گرد جهت سر درد، صرع، جنون، وسواس، سرفه مزمن، يرقان و تنقيه چرك زخم‏ها، رفع ورم سپرز، درد پهلو و تب/ با عسل جهت فالج و نقرس و دفع سموم/ ماليدن آن جذب‏كننده خار و استخوان ريز شده در اعضا/ با عسل جهت رويانيدن گوشت زخم‏هاى عميق/ مضر: طحال مصلح آن: عسل، روغن كدو و بنفشه.
زردك‏
فوايد: خوردن آن مقوى معده، زيادكننده جوهر منى، قطع سرفه و درد سينه و معده، خارج‏كننده سنگ كليه و مثانه/ پرورده آن در سركه مقوى معده و جگر/ مصلح آن: پختن آن با گوشت بزغاله/ حمول تخم آن جهت خارج نمودن جنين/ خوردن خام آن جهت رفع سموم/ آويختن آن در منازل باعث گريختن جانوران گزنده/ مضر: معده، حلق و عصب مصلح آن: انيسون.
زِرنيخ‏
فوايد: خوردن آن با ادويه مناسب جهت رفع گوشت زائد زخمها و رويانيدن گوشت بن دندان و كشنده اقسام كرم معده و ضخيم‏كننده مو (با آهك و خاكستر)/ خوردن زرد خام آن به مقدار كم براى سرفه رطوبتى/ يك دانگ سرخ آن با عسل جهت تصفيه صدا، رفع چرك سينه؛ چون قوى است اجتناب اين كار بهتر است/ اگر بر عضوى كه مى‏خواهيد مو در آنجا نرويد موى آن قسمت را زده و زرنيخ سرخ بدان موضع بماليد/ ماليدن آن با زهره گاو و شَبَت جهت منع سوزاندن آتش وقتى آن را لمس نماييد/ با صبر و حب‏البان همراه با پوست و آب كندنا جهت رفع دانه بواسير و التيام همه زخم‏ها/ اگر زرنيخ را در شير حل كنيد هر مگسى كه در آن افتد بميرد و حتى گويند هر مگسى كه از آن عبور كند.
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 41
زنيان (نانخواه)
فوايد: خوردن كوبيده آن، محرك، بادشكن، قابض، ضد اسهال و تهوع، ضدعفونى‏كننده و ضد انگل، رفع بيمارى‏هاى كبد، ناراحتى گلو و سرفه/ چكاندن آب جوشانده آن در گوش جهت سنگينى شنوايى/ خوردن آن جهت درد سينه، دفع رطوبت‏ها، كاهش باد، سفتى كبد و طحال/ يك سير از آن را در آبليمو 8 ساعت بخيسانيد بعد در آفتاب بخشكانيد و اين كار را هفت بار تكرار نمايد بعد از آن آن را با نبات نرم بساييد و هر شب موقع خواب يك قاشق غذاخورى از آن را بخوريد براى تقويت باه پيرمردانى كه هنوز تحليل نرفته/ ناشتا خوردن كوبيده آن با مغز گردو سوخته رافع سنگ كليه و مثانه/ ماليدن آن با سفيده تخم‏مرغ جهت ناف برآمده و با عسل جهت درد اعضا و كاهش ورم‏ها/ مضر: زياد خوردن آن باعث تاريكى بينايى و زردى بدن مصلح آن: گشنيز.
زوفا
فوايد: خوردن آن جهت خارج كردن باد، كرم معده، خون جامد، كاهش ورم، فالج، سرفه مزمن، ورم شش، درد سينه و پهلو و زانو و معده و جگر و قولنج، گزيدن جانوران/ بخار آن جهت كاهش باد گوش/ مضمضه پخته آن با سركه جهت درد دندان/ آشاميدن آب جوشانده آن با قردمانا و ايرسا جهت اسهال و نيكويى رنگ صورت/ مضر: جگر مصلح آن: صمغ عربى، انار ترش.
زيره سبز (زيره سفيد)
فوايد: خوردن دانه آن، گرم‏كننده، خشك‏كننده و قابض/ دانه آن را در سركه بخيسانيد، برشته كرده و بخوريد جهت قطع اسهالى ناشى از رطوبت و بلغم/ كوبيده آن را با آب و سركه مخلوط كرده و بخوريد براى درمان سختى تنفس و خفقان سرد، تقويت معده و كبد، تحريك اشتها، كاهش باد و نفخ، رفع سكسكه رطوبتى، رفع ترشى غذا در معده/ آن را نرم بكوبيد و با آب كرفس مخلوط نموده و بخوريد براى رفع انگل‏هاى معده/ مضمضه دم‏كرده آن براى تسكين درد دندان/ آن را با نمك بساييد و بر موضع بماليد جهت درمان پوسته پوسته شدن كنار ناخن/ آب آن را با عسل به چشم بكشيد جهت رفع خارش چشم/ عصاره آن را با سفيده تخم‏مرغ مخلوط نموده و در چشم بچكانيد جهت رفع خارش چشم ناشى از گرمى و حرارت/ آن را در سركه بخيسانيد و موقع خونريزى بينى‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 42
آن را در بينى بريزيد و هم استشمام كنيد جهت قطع خونريزى/ مضر: ريه مصلح آن: كتيرا/ روغن آن را هر شب بر پوست بماليد جهت نرم كردن پوست و رفع تَرَك‏خوردگى آن/ آب دم‏كرده ريشه آن را بنوشيد، ادرارآور، قاعده‏آور، بادشكن، مسكّن دردهاى معده، ضد تشنّج.
زيره كوهى (كرفس كوهى)
خوردن دانه آن، قاعده‏آور، بازكننده گرفتگى‏هاى كبد، رفع اثر سموم سرد و گزش جانوران سمّى، درمان سرفه سرد و تنگى نفس و تشنگى، مقوى معده، ضد نفخ، كمك به هضم غذا/ ماليدن آن به موضع براى درمان فلج، درد پشت، سياتيك/ مضر: مثانه، افراد گرم‏مزاج.
زيره سياه (كرمانى)
فوايد: خوردن آن، بادشكن، محرك، قاعده‏آور، شيرآور، تقويت‏كننده، ضد نفخ و تشنج، مقوى معده، كبد، كليه، تحريك اشتها، كاهش باد و ورم طحال، درمان اسهال رطوبتى، مسكّن درد معده، تقويت دختران جوان ضعيف، دفع اخلاط چسبيده به ديواره معده، محرك آروغ، مانع استفراغ، مقوى بدن و فربه كننده آن، كشنده و خارج‏كننده كرم معده/ پودر كوبيده آن جهت جلوگيرى از خونريزى/ نشستن در آب دم‏كرده آن براى تسكين دردهاى رحم/ آب آن را با عسل مخلوط كرده و بر زخم بماليد جهت درمان زخم گازگرفتگى سگ‏ها/ چكاندن آب آن در چشم براى رفع سرخى آن/ مضمضه به آب جوشانده آن، مسكّن درد دندان/ خوردن مداوم خشك نموده آن با سركه پرورده قطع‏كننده شهوت، باعث لاغرى و زردى بدن/ ماليدن آب زيره را بر بدن طفل تازه متولد شده، در مدت عمر شپش به بدن او نمى‏آيد/ مضر: ريه، كليه مصلح آن: عسل، كتيرا، صعتر.
سپستان‏
فوايد: خوردن 50 گرم يا 30 عدد از آن جهت تسكين حدّت صفرا، عطش، تب‏هاى گرم، خارج كردن كرم معده، رفع خشكى ريه، رفع ناراحتى‏هاى روده‏اى ناشى از افراط در مشروبات الكلى يا مشروبات گازدار يا ادويه‏هاى تند، درمان بيمارى‏هاى ريه و طحال/ گذاشتن آن در دهان و فرو بردن آب آن و يا آشاميدن آب دم‏كرده آن جهت نرم كردن سينه و حلق و ورم آن، خشونت صدا، سرفه، گرفتگى‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 43
صدا، خارج‏كننده كرم معده، جهت اسهال مرتب/ ماليدن آب جوشانده آن جهت گشودن دُمل/ مضر: معده، توليد رطوبت‏هاى بلغمى، تضعيف كبد مصلح آن: عناب و در سرد مزاج‏ها گل‏محمدى/ ماليدن گرد مغز هسته‏آن براى درمان بيمارى قارچى پوست و رفع التهاب پوست/ خوردن عصاره برگ آن خنك‏كننده/ ماليدن له كرده برگ آن براى تسكين سردرد و التيام زخم‏ها و كاهش ورم/ نوشيدن آب جوشانده پوست درخت آن براى تسكين دردهاى قولنج، رفع سوءهاضمه، كاهش تب، مقوى، قطع اسهال، كاهش تب، تسكين سردرد/ گَرد آن براى رفع التهاب‏ها و جوش‏هاى داخل دهان.
سداب‏
فوايد: 2 تا 5 گرم از آن را در يك ليتر آبجوش دم كرده و صبح و ظهر و شب بنوشيد براى زياد كردن عقل و هوش، مقوى معده، كاهش باد، اشتهاآور، قطع باه، قولنج، بواسير، خردكننده سنگ مثانه، درمان يرقان، رماتيسم و دردهاى اعصاب، بازكننده گرفتگى و انسداد مجارى،/ آن را نرم بكوبيد با انجير و مغز گردو مخلوط و دوباره كوبيده و بخوريد جهت دفع سموم گزندگان، رفع مسموميت ناشى از زياده‏روى در خوردن مشروبات الكلى/ نوشيدن آب دم‏كرده آن همراه با عسل جهت قطع سكسكه‏هاى غيرطبيعى، تسكين درد كمر و مفاصل، تعجيل در به وجود آمدن قاعدگى/ تازه آن را كوبيده و بر سر ببنديد براى تقويت و رشد موها، جلوگيرى از ريزش آن/ گرد ساييده شده آن را در بينى افراد خون دماغ شده بريزيد براى قطع خون/ گرد آن را با عسل مخلوط و به موضع بماليد جهت تسكين درد مفاصل/ آن را در سركه و روغن گلسرخ بجوشانيد و هر شب بر سر بماليد براى درمان كچلى و رفع جراحت سر/ با شبت جهت تسكين درد پهلو و سينه، تنگى نفس، سرفه مزمن، ورم ريه، درد مفاصل، تب و لرز/ جوشاندن آن در روغن جهت خارج كردن كرم معده/ جويدن برگ آن جهت رفع بوى پياز و سير از دهان/ خوردن مداوم آن هر روز به قدر يك درم براى رفع فلج، رعشه و تشنّج/ حمول تخم آن بعد از جماع مانع آبستن شدن و مقاوم همه سموم/ خوردن مداوم برگ و تخم آن باعث سقط جنين/ بوييدن مداوم آن باعث ضعف بينايى و حواس، تاريكى قلب/ ماليدن برگ آن جهت رفع درد گزيدن عقرب و رتيل و سگ ديوانه مفيد، مانع حمل/ چكاندن عصاره آن در گوش جهت سنگينى شنوايى/ چكاندن آب جوشانده آن با سركه در بينى اطفال جهت‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 44
رفع ام‏الصبيان و قطع خونريزى از بينى/ آب جوشانده آن جهت رفع قولنج/ كشيدن آن با آب رازيانه و عسل در چشم جهت رفع ضعف آن و باعث روشنايى نور چشم/ آن را در پوست انار گرم كنيد و در گوش بچكانيد جهت تسكين درد آن/ مصلح آن: سكنجبين و انيسون/ آشاميدن تخم كوبيده آن از يك تا 2 درم با عسل و سكنجبين جهت صرع و كابوس و روشنايى چشم و سردى معده، قولنج، اكثر سموم.
سداب برى‏
فوايد: ماليدن آن بر آهن جهت منع زنگ زدن آن/ ريختن آن در مكان گوسفندان و مرغان براى نزديك نشدن حيوانات موذى به آنجا.
سرخس‏
فوايد: خوردن گرد آن با سركه براى رفع اقسام كرم شكم/ خوردن پنج گرم از گرد خشك آن با عسل مانع حمل، سقط جنين، خفقان، زخم كليه و مثانه، نقرس، درد مفاصل، قطع خونريزى مخصوصاً خونريزى پس از زايمان، كاهش نفخ/ آشاميدن يك مثقال آن با 3 زرده تخم‏مرغ نيم‏برشت 3 روز متوالى جهت رفع گرفتگى اعضا، جنين سقط كرده، ضرب‏ديدگى/ مضر: ريه، افراد مبتلا به ناراحتى قلبى و كبدى.
سريش‏
فوايد: آشاميدن دم‏كرده برگ و گل و ساقه آن جهت تسكين سرفه و درد پهلو، كاهش ورم بيضه و باد و گاز، ترميم زخم‏هاى داخلى، جوش دادن استخوان شكسته، خردكننده سنگ مثانه، رفع سستى عضلات/ آب تازه برگ آن را گرفته بر روى دندان آسياب بماليد جهت تسكين درد آن/ ماليدن آن براى مداواى گزيدگى مار/ آب برگ و ساقه تازه آن را با زعفران ساييده مخلوط كرده و دم كنيد ماليدن و شستن چشم با آن براى رفع رطوبت‏هاى آن و گل مژه/ آب برگ و ساقه آن را گرفته با كندر و عسل نيم‏گرم شده مخلوط كرده و در گوش بچكانيد جهت رفع چرك گوش/ ساقه تازه آن را با روغن زيتون و سركه مخلوط كرده و بخوريد براى درمان يرقان/ خوردن 15 گرم از ميوه آن براى آسان نمودن قى كردن/ ماليدن ميوه آن با سركه به موضع براى رفع ضرر گزيدگى عقرب و
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 45
هزارپا/ خوردن 20 گرم از غده زيرزمينى آن براى تسكين درد پهلو و سرفه، درمان يرقان ناشى از حرارت صفرا/ خوردن آن با سركه براى جلوگيرى از ريختن موى سر/ ماليدن آن براى جوش خوردن استخوان شكسته و التيام زخم‏هاى بد، رفع ورم بيضه، گرفتگى عضلات و عصب‏ها/ ماليدن مخلوط آن با آرد جو براى درمان كچلى/ آن را با آب نيم‏گرم كم‏كم مخلوط كرده بعد از حل شدن چند قطره عطر بر آن بيفزاييد و به صورت بماليد و پس از 15 دقيقه صورت را بشوييد جهت رفع چين و چروك پوست صورت افراد مسن آب آن با سفيده تخم‏مرغ جهت سوختگى آتش و با آرد ترمس جهت خارش بدن/ مضر: كليه، گاهى موجب سستى معده مصلح آن: سكنجبين و گلقند.
سُعد
فوايد: خوردن 4 تا 10 گرم از كوبيده آن جهت كاهش سردرد، تقويت اعصاب، رفع بدبويى دهان ناشى از بدهضمى معده، خارج كردن عفونت‏ها، زياد كردن حافظه، نيكويى رخسار، تقويت معده و هاضمه و اعصاب، تحريك باه، اشتهاآور، دفع سم عقرب، خفقان، يرقان/ 3 تا 4 روز هر بار 30 گرم از كوبيده آن را با سركه مخلوط كرده و بخوريد جهت دفع كرم معده و كرم كدو/ با روغن حبه‏الخضراء جهت درد كمر، سردى كليه و مثانه، تب‏هاى كهنه، قطع استفراغ/ ماليدن آن جهت سنگينى شنوايى/ پاشيدن آن به بن دندان جهت تقويت دندان و لثه، خوشبويى دهان و رفع بدبويى آن/ ساييدن آن جهت رويانيدن گوشت بر زخم‏هاى مزمن/ مضر: حلق و صوت مصلح آن: شكر، انيسون.
سك بينج‏
فوايد: مصرف آن، جهت كاهش باد و قولنج و ورم‏هاى صلبه و طحال، قطع كننده فضولات غليظ سينه و ريه و مسكّن درد آن، درد مفاصل، ران‏ها و نقرس، كُشنده اقسام كرم معده و جنين و خارج‏كننده آن/ آشاميدن آن همراه با عسل جهت حركت دادن فلج كه حس و حركت آن از بين رفته، درد مفاصل/ به بينى كشيدن آن جهت درمان اسهال، خروج سنگ كليه و مثانه، قولنج، بواسير، تقويت باه/ خوردن 6 نخود از آن در 4 شب موقع خواب براى درمان ورم كليه/ خوردن 3 نخود از آن در 12 شب جهت زخم معده/ كشيدن آن بر چشم براى آب ريزش چشم/ استنشاق بوى آن با
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 46
سركه جهت سردرد و غش/ ماليدن آن با سركه جهت جذب خار از اعضاء و گزيدگى عقرب و جانوران گزنده/ مضر: مثانه و كليه مصلح آن: كتيرا.
سماق‏
فوايد: خوردن ساييده شده آن با آب سرد، مقوى معده، قطع خونريزى معده و خلط خونى از ريه، قطع خونريزى و رطوبت‏هاى سفيد از رحم/ آن را با نمك به دندان بماليد براى تقويت و استحكام لثه، رفع درد لثه ناشى از حرارت و گرمى، تسكين درد دندان‏هاى پوسيده/ ساييده شده آن را با سركه مخلوط و بر موضع بماليد براى درمان خارش بدن و جوش‏هاى خارش‏دار/ آن را با تره تازه كوبيده و به موضع بماليد براى درمان اگزما/ گَرد آن را در آب بخيسانيد و در زمان شروع چشم درد آن را با كمى كتيرا در چشم بچكانيد/ چكاندن چند قطره آب جوشانده سماق در گوش براى جلوگيرى از جريان چرك گوش/ كمپرس با آب دم‏كرده آن براى جلوگيرى از ورم كردن عضو ضربه ديده/ برگ درخت آن را جوشانده و به موضع بماليد براى درمان زخم‏هاى كهنه و خارش بدن/ شاخ و برگ آن را جوشانده و هر شب به موضع بماليد جهت رفع كك‏ومك و نيز به لثه ماساژ دهيد براى جلوگيرى از خونريزى آن/ شاخه و برگ و جوانه آن را بسيار نرم بكوبيد و با كمى آب دم كرده و به موى سر بماليد جهت سياه كردن آن/ حقنه يا تنقيه با دم‏كرده آن براى درمان زخم روده‏ها و اسهال خونى، تسكين دل درد/ ماليدن صمغ آن براى درمان جراحت‏ها و تسكين درد دندان/ نيم‏كوفته آن با زيره و آب سرد جهت كسى كه هميشه قى مى‏كند و غذا در معده آن نمى‏ماند و با زرده تخم‏مرغ و گشنيز خشك براى قطع اسهال/ مضر: معده و جگر مصلح آن: مصطكى، انيسون/ ماليدن برگ آن بر معده اطفال، رفع‏كننده اسهال/ جوشاندن آن در آب و مالش پيشانى به آن جهت قطع سردرد و منع بروز آبله/ چكاندن آن در گوش جهت منع ريزش چرك از آن/ شستشو با آب جوشانده آن مانع ورم ضربه.
سنامكى‏
فوايد: خوردن آن جهت صرع و شقيقه و جنون و درد پهلو، قولنج، نقرس، تشنج، داءالثعلب، شپش بدن، قتل كرم معده، تَرَك دست و پا، درد مفاصل، وسواس سوداوى/ آشاميدن آب جوشانده نيم‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 47
اوقيه آن در 2 اوقيه زيت‏الانفاق تا به نصف رسد جهت درد كمر و ران‏ها و خروج خلط از آن و بواسير/ آشاميدن يك مثقال از خاكستر آن با عسل از 3 تا 7 روز جهت رفع درد مفاصل/ مصلح آن: بدون گلسرخ و روغن بادام جايز نيست/ آب جوشانده آن در سركه جهت زخم‏هاى كهنه و بر موى جهت منع ريختن آن و با حنا جهت سياه كردن مو/ ماليدن آن بر بدن در حمام همراه با سركه، شاهتره و برگ حنا كه با آب نرم ساييده شده و بعد از 3- 4 ساعت بشوييد جهت خارش زخم‏ها/ 5 تا 10 گرم از برگ آن را دم كرده و بنوشيد جهت جذب مواد زايد مغز و شش‏ها و دستگاه‏هاى داخلى/ 4 گرم از آن را در آبجوش ريخته و بجوشانيد و بنوشيد براى رفع صفرا، درمان ورم و درد شصت پا يا نقرس/ آب دم‏كرده آن را روى شكم طفل بماليد يا مادر آب دم‏كرده آن را بنوشيد براى رفع يبوست اطفال/ چهار برابر وزن آن روغن زيتون مخلوط كرده و بجوشانيد و بخوريد براى درمان درد كمر و بواسير/ مضر: زنان شيرده و باردار، مصرف بيش از اندازه آن باعث ايجاد نوعى قولنج.
سنبل‏الطيب (علف گربه)
فوايد: 10 گرم از آن را در يك ليتر آبجوش دم كرده و به مرور بنوشيد، خارج‏كننده اخلاط معده و كبد، مقوى دماغ و دهانه معده و جگر، نيكوكننده رنگ رخسار، ازدياد ترشح بول و حيض، خوشبوكننده دهان، درمان سرفه رطوبتى، درد سينه، خفقان، استفراغ، يرقان، درد طحال، ورم‏هاى داخلى و بواسير، مقوى نيروى جنسى، بازكننده عادت ماهانه/ 60 تا 100 گرم خشك آن را در يك ليتر آب گرم 12 ساعت بخيسانيد سپس آن را قبل از هر غذا يك فنجان بنوشيد جهت رفع فشار خون و كم خونى، درمان آسم، تسكين درد پهلو و درد اعصاب، مسكّن، آرام‏بخش، ضد هيجان، تب‏بر/ نوشيدن يك فنجان دم‏كرده آن هنگام شب موقع خواب براى جلوگيرى از ديدن خواب‏هاى وحشتناك/ آن را با افسنطين مخلوط و دم كرده سپس با عسل شيرين نموده بنوشيد، مقوى معده، اشتهاآور/ ماليدن آن با آب گشنيز جهت سرخى چشم، تقويت بينايى، رويانيدن مژه/ ماليدن آن بر بدن جهت قطع عرق و خوشبويى آن/ ماليدن آب جوشانده آن در خمير جهت سياه كردن و درازى مو/ درد آن براى رفع التهاب/ ماليدن آن به عضو جهت التيام زخم‏ها/ شياف در مهبل جهت قطع خونريزى رحم‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 48
و رطوبات آن/ نشستن در آب جوشانده آن جهت درد كليه، ورم رحم و تسكين درد آن، گشودن حيض/ مضر: كليه مصلح آن: كتيرا.
سورنجان (گل حضرتى)
فوايد: خوردن 2 گرم كوبيده شده آن، بادشكن، نيروبخش، خروج اخلاط لزج از اعماق بدن، معالجه يرقان و ورم طحال/ آن را با زنجبيل و فلفل مخلوط كرده بكوبيد و با عسل به صورت خمير درآوريد و هر شب يك قاشق چايخورى بخوريد جهت افزايش نيروى جنسى/ 3 روز، روزى يك بار 2 تا 3 گرم از آن را بكوبيد و با شير تازه مخلوط كرده و بخوريد جهت رفع ضعف قواى تناسلى/ آن را در دهان ريخته با آب بنوشيد جهت درمان نقرس/ مقدارى از كوبيده آن را با زعفران ساييده شده و زرده تخم‏مرغ مخلوط كرده و به موضع بماليد جهت تسكين دردهاى استخوانى و كاهش ورم‏هاى سفت/ آن را نرم ساييده با پيه آب كرده مخلوط نموده به صورت شياف مصرف كنيد براى دفع دانه بواسير و تسكين درد آن/ مضر: معده، ايجاد دل پيچه، ضعف در معده و كبد مصلح آن: كتيرا، شكر، زعفران.
سوسنبر (آويشن وحشى)
فوايد: مفرّح، مقوى قلب و مغز و معده و روده، رفع نفخ شكم، كشنده انگل‏هاى دستگاه گوارش، زيادكننده ادرار و حيض، بازكننده قاعدگى، بادشكن، تقويت دستگاه عصبى، تقويت‏كننده گلبول‏هاى سفيد بدن، ضدّ سم، برطرف‏كننده عفونت‏ها، بازكننده گرفتگى‏ها و انسداد مجارى/ نوشيدن دم‏كرده آن جهت درمان سكسكه، دل‏پيچه، قطره‏قطره ادرار كردن، تسكين درد رحم، خردكننده سنگ مثانه، تسكين سرفه، ضدّ اسپاسم، تسكين حمله هاى آسم/ دم‏كرده آن را با عسل شيرين كنيد و بنوشيد، رفع تشنج به خصوص تشنج دستگاه تنفسى، مفيد براى آسم مرطوبى/ آن را نرم بكوبيد و داخل سنجبين بريزيد و بخوريد، رفع اثر گزيدگى زنبور و اگر با عسل بخوريد براى تسكين درد عقرب گزيدگى/ زنانى كه جنين در رحمشان مرده است، مقدار زيادى از آن را بخورند، ماهيچه‏هاى ديواره رحم را تحريك و جنين مرده را خارج مى‏سازد/ 12 تا 16 گرم خشك آن را در يك ليتر آبجوش دم‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 49
كنيد و با قند شيرين نموده بعد مقدارى صمغ عربى را نرم كوبيده و در آن حل كنيد و به مرور بخوريد جهت رفع سياه سرفه، سرفه‏هاى تناوبى، گريپ، سرماخوردگى، ضعف بينايى/ در دم‏كرده آن كودك را حمام كنيد جهت درمان نرمى استخوان‏هاى كودك/ ماليدن اسانس آن روى عضو براى تسكين درد نقرس و سياتيك و روماتيسم، رفع بيمارى‏هاى بلغمى، درد سينه/ گرد آن را در بينى بكشيد براى جلوگيرى از خونريزى بينى/ شياف آن براى خوشبو كردن رحم/ مضر: اسراف در خوردن آن مصلح آن: كتيرا.
سياه دانه‏
فوايد: بخور آن، محرّك، بادشكن، قاعده‏آور، ترميم ضعف بدن، رفع مسموميت‏هاى خون، بزرگ بودن كبد، رفع تهوع، شكم درد و يبوست، تقويت زنان پس از وضع حمل، گرم‏كننده، خشك‏كننده رطوبت‏ها، تسكين سرفه سرد، استسقا، يرقان، ناراحتى طحال، قولنج نفخى، خارج‏كننده جنين زنده يا مرده/ سه روز هر روز نيم مثقال از آن را با آب نيم‏گرم بخوريد براى رفع عوارض گزيدگى رتيل، رفع نفخ شكم/ 25 گرم كوبيده آن را با 100 گرم عسل مخلوط كنيد و روزى يك قاشق غذاخورى بخوريد براى رفع خلط نسب شده در بدن، درمان درد پشت سر كه از غلبه بلغم باشد/ 40 روز هر روز نصف استكان آب جوشانده آن را بنوشيد جهت درد كمر تا زانو يا سياتيك يا عرق‏النساء، زيادكننده شير/ سوخته آن را با رب مورد مخلوط نموده و بخوريد براى درمان بواسير/ آن را بكوبيد و با عسل و روغن مخلوط كنيد و بخوريد براى تسكين درد رحم و دردهاى پس از زايمان/ بخور با آب جوشانده آن جهت تسكين درد سينه/ آن را نرم بكوبيد و هر شب بر موضع بماليد و روزى چند بار هم آن را بو كنيد براى رفع تبخال و لكه‏هاى سفيد پوست و زگيل/ 10 گرم سياه دانه را با مقدارى آب نيم‏گرم و عسل مخلوط كنيد و بخوريد جهت تسكين تب‏هاى كهنه رطوبى، ادرارآور، رفع سختى خروج ادرار و سنگ كليه و ناراحتى‏هاى تنفسى/ مدتى هر روز صبح ناشتا مقدارى از آن را در روغن حيوانى سرخ كرده و بخوريد براى سرخ كردن رنگ رخساره/ آن را با سركه دم كنيد و بخوريد جهت كشتن و خارج كردن بعضى از انگل هاى دستگاه گوارش/ سرخ كرده آن را بكوبيد و
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 50
در روغن زيتون ريخته و چند جوش بدهيد بعد چند قطره در بينى بچكانيد براى رفع زكام كه با عطسه بسيار همراه باشد/ آن را در روغن زيتون بجوشانيد و بعد در بينى بچكانيد براى درمان زكام رطوبى/ آن را نرم بساييد بعد با سركه مخلوط كنيد و هر شب بر جوش‏هاى بدن بماليد و صبح با آب گرم بشوييد جهت درمان جوش غرور/ كوبيده آن را با گلاب مخلوط نموده و به موضع بماليد جهت درمان سودا/ آن را بكوبيد و با روغن كنجد مخلوط نموده و به موضع بماليد براى فروكش كردن تاول‏هاى پوست، درمان آبسه‏ها، روماتيسم، ورم گوش، زخم بينى، سردرد/ چند عدد از آن را در شير به مدت يك ساعت بخيساند بعد بساييد و در بينى بچكاند جهت رفع زردى چشم/ پودر آن را با حنا و روغن سوسن مخلوط كنيد و بر سر يا صورت كه موى آن ريخته است بگذاريد، سبب رويش موها شده و از ريزش بقيه موها جلوگيرى مى‏كند/ مضر: كليه، زنان باردار؛ موجب سقط جنين، اسراف در خوردن آن در گرم‏مزاجان موجب ورم و دردهاى گلو و گرفتگى‏ها/. جوهر آن را بر كمر بماليد جهت رفع سستى اعصاب، تقويت قواى آميزشى/ آن را بر سر و كمر و مواضع ديگر بدن بماليد، شما را جوانتر مى‏كند.
شاه پسند طبى‏
فوايد: 30 تا 40 گرم از آن را در يك ليتر آب ده دقيقه بجوشانيد و آب صاف كرده آن را بنوشيد جهت درمان روماتيسم، تشنجات عصبى يا پرش موضعى/ پنجاه گرم از گل آن را در يك ليتر آب سرد به مدت دو ساعت بخيسانيد بعد چند دقيقه بجوشانيد و 12 دقيقه دم كنيد سپس صاف نموده و آب آن را با عسل شيرين سازيد و هر صبح و ظهر و شب يك فنجان بنوشيد جهت رفع ضعف عمومى بدن و تسكين سرفه.
شاهسفرم‏
فوايد: 4 گرم خشك آن را در يك ليوان آبجوش به مدت 20 دقيقه دم كرده و آن را بنوشيد جهت كاهش ورم‏هاى تمام اعضا، خفقان، ضعف معده، درمان سرفه و برونشيت، ازدياد ترشح صفرا، حل كردن سنگ صفرا/ عصاره آن با شكر جهت رفع وبا، فرارى دادن جانوران گزنده.
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 51
شجره ابراهيم‏
فوايد: خوردن آن جهت درد پهلو و سينه/ نوشيدن آب جوشانده آن با شكر جهت تسكين ورم‏ها، كاهش زخم‏ها، خارج كردن خلطها، كاهش باد و نفخ، ازدياد ريزش بول، حيض و شير/ يك درم تخم آن بسيار محرك باه/ آويزان كردن آن بر در خانه گريزاننده حشره از آنجا.
شقاقل (هويج وحشى)
فوايد: خوردن آن، بازكننده انسداد مجارى عروق، دفع‏كننده رطوبات بلغم، موثر براى گرم كردن معده و كليه و كبد، اشتهاآور براى افراد سرد مزاج، افزايش قدرت تناسلى/ مضر: مصرف زياد آن توسط گرم‏مزاجان كاهش‏دهنده اشتها مصلح آن: عسل، مرباى آن با عسل مقوى باه و زيادكننده منى.
شنبليله‏
فوايد: برگ آن جهت سرفه ناشى از سرما، ورم طحال، درد كمر، جگر، رحم/ ماليدن آن جهت تقويت مو/ خشك آن را روى تمامى نان بپاشيد و به صورت خيلى برشته نان را بپزيد و هميشه از آن نان را بخوريد جهت درمان مرض قند/ مادر از سه ماهگى هر روز شنبليله خام را با ساقه بخورد براى زياد و پرپشت شدن موى سر نوزاد/ آب تازه آن را بگيريد و با آب كلم مخلوط كرده و بر موضع بماليد جهت تسكين درد نقرس/ روز 3 بار و هر مرتبه 5 گرم از تخم آن را دم كرده و آب آن را بنوشيد جهت تقويت بدن، تنظيم فشار خون، درمان ديابت، قطع تب، رفع ناراحتى‏هاى مثانه و كليه، درمان تشنگى و رماتيسم، رفع ضعف نيروى جنسى، مفيد براى فتق و درد كمر، درمان ورم‏هاى دست و پا ناشى از سرما و لاغرى ناشى از بيمارى، رفع كم‏خونى، معالجه بزرگ شدن طحال و كبد، تنظيم چربى خون/ آب جوشانده آن با عسل جهت سرفه، بواسير، ورم‏هاى داخلى، كم‏كننده باد معده/ آب جوشانده آن به تنهايى جهت تسهيل زايمان/ ماليدن آن جهت سوختگى آتش، كجى ناخن، ورم رحم/ ماليدن آرد آن با انجير جهت باز كردن دُمل، جهت نيكويى رنگ صورت/ ماليدن روغن آن براى رفع جوش‏هاى داخل موها، بازكننده زخم‏هاى چركى/ مضر: انثيان مصلح: سكنجبين، انيسون، استعمال برگ آن بدون كاسنى جايز نيست.
شوكران‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 52
فوايد: خوردن 2 گرم از عصاره آبى آن، مسكّن درد، آرام‏بخش، ضد هارى و كزاز، ضد سم، كنترل آسم و سياه‏سرفه، تسكين سرفه‏هاى شديد و اختلالات عصبى، رفع سل ريه/ استعمال خارجى آن براى معالجه ناراحتى‏هاى پوستى و گرفتگى‏هاى غدد، درمان اقسام سرطان/ ماليدن آن به موضع جهت تسكين دردها و ورم‏هاى گرم و بى‏حسى اعضا/ ماليدن برگ و تخم آن بر پستان براى قطع شير آن، مانع آويخته شدن آن و بر پستان دختران مانع بزرگ شدن آن و بر خصيه و ران جوانان مانع احتلام، كاهش ورم و بر قضيب براى تضعيف باه و مانع بزرگ شدن آن، مانع رويش مو، بر شكم جهت قطع اسهال و خونريزى/ ماليدن آن بر پيشانى قطع خونريزى از بينى.
شوكران آبى (باديان آبى)
فوايد: 5 تا 10 گرم از ميوه آن را در يك ليتر آبجوش دم كرده بعد 6 قسمت كرده و هر 4 ساعت يك بار آن را بنوشيد، اشتهاآور، قاعده‏آور، ايجاد عرق، درمان برونشيت‏هاى مزمن و سياه‏سرفه، تسكين سرفه‏ها، درمان سل و آسم/ يك تا 2 گرم كوبيده آن را در مقدارى كافى شربت ساده بريزيد و صبح و عصر بنوشيد براى درمان نزله‏ها و زكام‏هاى مزمن، برونشيت و سل، كاهش و قطع تب.
شير خشت (نوعى گياه)
فوايد: خوردن آن، مقوى جگر، معده، مسكّن حرارت معده و قلب و جگر و ورم آن، درمان سرفه، خشونت سينه و حلق، اسهال/ آن را در آب ولرم حل كنيد و آب صاف كرده آن را به طفل و افراد مسن بخورانيد جهت درمان سوءهاضمه آنها/ آن را در كمى شير مادر دختردار خمير كرده و داخل گوش بماليد براى تسكين درد گوش/ مضر: توليدكننده باد در معده و باعث سرعت انزال مصلح آن: بادام روغن و رازيانه.
شيرين بيان‏
فوايد: خوردن آن جهت تسكين تشنگى و التهاب معده، نرم كننده سينه و حلق، تقويت اعصاب، كاهش باد و خشونت سينه و سوزش آن، نيكويى صدا و رنگ رخسار، درمان امراض طحال، بواسير، تب‏هاى كهنه و سرفه، جلاى تاريكى چشم/ نيم كيلو از آن را پس از پوست كندن نيم‏كوب كرده و 5 ساعت در دو ليتر آب بخيسانيد بعد بجوشانيد تا آب به نصف برسد بعد صاف كرده و 75 گرم گز
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 53
خونسار در آن حل كنيد و دوباره صاف نموده و هر روز صبح ناشتا دو فنجان از آن را بنوشيد جهت درمان زخم معده/ آب دم‏كرده آن را با آب جوشانده سيب‏زمينى مخلوط كرده و بنوشيد جهت رفع سنگ مثانه، بند آوردن ادرار/ 200 گرم از آن را پوست كنده و در يك ليتر آب 20 دقيقه بجوشانيد سپس 15 دقيقه دم كنيد، كشيدن آن به چشم جهت رفع قرمزى و زردى آن، تقويت بينايى؛ دهان شويه كردن آن جهت رفع خشكى دهان و درمان خونريزى لثه/ ماليدن عصاره شيرين بيان جهت درمان ورم مفاصل همراه با درد، كوفتگى و ضربه خوردگى عضو/ آب تازه برگ آن را بگيريد و بر پوست سر بماليد براى جلوگيرى از ريزش مو/ ماليدن برگ آن جهت دفع بدبويى زير بغل و ميان انگشتان پا/ مضر: كليه و طحال مصلح آن: كتيرا و گلسرخ.
طباشير (بامبو، خيزران)
فوايد: آن را نرم بساييد و با آب بخوريد، مقوى دل، معده و جگر، مسكّن التهاب و عطش، قطع‏كننده استفراغ و اسهال، جهت ورم‏هاى چشم، خفقان، غش، تقويت اعضاى ضعيف شده از حرارت، درمان صرع كودكان، فلج، تشنج، عطش مفرط، محرك و افزاينده نيروى جنسى اشخاص گرم‏مزاج، بهبودى زن باردار در موقع ويار/ ماليدن ساييده آن بر موضع جهت استحكام دندان و سوختگى آتش و با سكنجبين جهت رفع وحشت و غم/ آن را در دهان نگه داريد و بمكيد جهت رفع بوى بد دهان/ به بينى كشيدن آن با روغن بنفشه جهت تقويت بينايى/ مضر: ريه، مداومت خوردن آن مضر باه و سردمزاجان مصلح آن: مصطكى، عسل، عناب.
عاقرقرها
فوايد: خوردن آن، جهت لقوه، فلج، رعشه، كزاز، لكنت زبان، درد سينه و دندان و مفاصل، تقويت باه، اسهال، ازدياد ريزش بول، حيض، شير و عرق/ ماليدن آن با روغن زيت جهت كزاز و اعضاى بى‏حس شده/ انفيه آن با روغن گل جهت شقيقه و سر درد شديد/ هنگام شروع سردرد ميگرن يا درد نيمه سر، سر يك تكه از آن را بسوزانيد و دود آن را به هر دو سوراخ بينى بكشيد، تسكين مى‏يابد/ مزمزه يا قرقره آن با سركه براى درمان ديفترى/ گَرد آن را با نشادر نرم مخلوط كرده وبساييد و بر كام دهان بماليد، مانع سوختن دهان از آتش/ در سركه بخيسانيد و زير دندانى كه درد
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 54
مى‏كند بگذاريد براى تسكين درد آن و آن را بجويد يا زير زبان بپاشيد جهت رفع لكنت زبان/ با فاوانيا جهت سردرد اطفال/ ماليدن آن با عسل جهت رفع درد سينه و سرفه كهنه، زيادكننده باه/ پيش از جماع، روغن آن را بر قضيب بماليد جهت محكم كردن آن، برانگيختن شهوت جماع و لذت آن، سرعت انزال/ آن را نرم بكوبيد و با زرده تخم‏مرغ مخلوط كرده و بر كمر ببنديد و سه روز تكرار كنيد مفيد براى درمان كمر درد كهنه/ مضر: ريه مصلح آن: كتيرا، مويزج.
عود هندى‏
فوايد: خوردن آن، مقوى اعصاب، حواس، قلب، كبد، معده، رفع بدبويى دهان و رطوبات معده و رحم، سرفه، رفع غشى و خفقان و ضعف معده و كبد و اسهال و تشنگى، حفظ صحّت جنين، افزايش‏دهنده نيروى جنسى، توقف قى و اسهال ساده و خونى، بادشكن، كاهش بادها و گازها، مفيد براى زن‏هاى باردار/ مقدارى از آن را بساييد و به طفل بخورانيد جهت توقف شب اداراى/ آن را بپزيد و با سركه بخوريد جهت پادزهر سموم سرد/ مضمضه آن مقوى دندان و لثه/ مضر: گرم‏مزاجان مصلح آن: كافور، سكنجبين، گلاب.
غافث‏
فوايد: خوردن آن با آب شاهتره و سكنجبين براى التيام زخم‏هاى داخلى/ 100 گرم از آن را در يك ليتر آب بجوشانيد تا آب آن به يك سوم برسد سپس به موضع بماليد جهت التيام خارش/ قرقره عصاره آن جهت تسكين درد گلو، درد كبد و تقويت آن، كاهش ورم‏ها و ورم طحال/ شياف عصاره آن براى قاعده‏آورى/ مضر: طحال مصلح آن: انيسون/ نوشيدن آب دم‏كرده برگ آن، ضد كرم شكم، قابض، گرم‏كننده، بندآورنده خون، تسكين ناراحتى رحم، درمان بواسير/ آب جوشانده ريشه آن براى معالجه سل، تقويت قلب در موارد حمله‏هاى ناگهانى آن، تسريع و افزايش رشد گلبول‏هاى قرمز.
غافث كنفى‏
فوايد: 30 تا 50 گرم خشك آن را در يك ليتر آب بجوشانيد و هر روز صبح و ظهر و شب يك فنجان از آن را بنوشيد، قاعده‏آور، قى‏آور، تب‏بر، ضد سم، رفع عوارض ناشى از كمى ويتامين C، رفع‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 55
يرقان، تحريك ترشح صفرا، رفع گرفتگى مجارى كبد و وجود صفرا در خون، رفع يبوست‏هاى ناشى از تنبلى بعضى از اعضا/ شستشو با آب جوشانده آن براى التيام زخم و جراحت.
فاوانيا
فوايد: خوردن آن به مقدار يك بادام جهت تسكين درد كليه و مثانه و رحم، يرقان، نقرس/ خوردن 25 دانه از تخم آن با ماءالعسل جهت رفع كابوس، اختناق رحم و درد آن/ خوردن تخم آن جهت افراد فلج، رعشه، سردرد، جنون، وسواس/ گويند در خانه‏اى كه فاوانيا باشد جن و جانوران گزنده داخل آن نشود.
فراسيون آبى‏
فوايد: نوشيدن آب دم‏كرده آن، خنك‏كننده، قابض، جلوگيرى‏كننده از خونريزى‏هاى ريه و ساير اعضا، تب‏بر/ ماليدن آن به موضع براى پاك كردن زخم‏هاى چركى و كثيف/ خوردن عصاره آن براى جلوگيرى از تحريك و ترشح غده تيروئيد.
فراسيون سفيد
فوايد: 40 تا 50 گرم از سرشاخه‏هاى گلدار و خشك آن را در يك ليتر آبجوش 15 دقيقه دم كنيد و هر صبح و ظهر و شب يك فنجان از آن را بنوشيد جهت نرم كردن سينه، بازكننده گرفتگى‏هاى كبد و طحال، ضد سم، مفيد براى سرماخوردگى و سرفه و ناراحتى‏هاى ريوى/ ماليدن له شده تازه آن در محل گزيدگى سگ‏ها براى التيام زخم وجراحت آن/ چكاندن عصاره آن در گوش جهت پاك كردن چرك آن و باز كردن منافذ آن و رفع درد كهنه آن/ چكاندن عصاره آن در چشم با عسل جهت رفع اثر زردى يرقان/ مضر: كليه، مثانه، زنان باردار مصلح آن: كتيرا، عسل، رازيانه، سنبل‏الطيب/ ماليدن برگ آن با عسل جهت درد پهلو و رفع تنگى نفس/ خوردن آب برگ آن جهت درد معده/ شياف در مهبل برگ تازه آن تا هفت روز پى‏درپى جهت حامله شدن/ ماليدن برگ پخته آن با عسل جهت كاهش ورم‏ها و باز كردن دُمل‏ها بدون اذيت كردن و التيام آن/ جويدن برگ آن در دهان براى رفع بيمارى‏هاى دهان و استحكام دندان‏ها/ گل آن را در دهان خوب جويده و بخوريد براى تسكين درد معده/ عصاره گل يا عصاره تخم آن را با عسل مخلوط كرده و بخوريد براى رفع جراحت‏هاى‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 56
ريه/ كمى از آن را با مقدارى انجير مخلوط نموده و دم كنيد سپس آب آن‏ها را صاف و با عسل مخلوط كرده و بخوريد براى درمان تنگى نفس، سرفه بلغمى، قطع اخلاط و فضولات غليظ/ گل تازه آن را بكوبيد و زير ناف بماليد براى رفع پيچيدگى مقعد و تسكين درد آن.
فراسيون سياه‏
فوايد: 30 گرم از آن را در يك ليتر آبجوش دم كرده بعد مقدارى بادرنجبويه يا نعناع يا رازيانه ساييده شده را در آب صاف كرده آن بريزيد و آب آن را شيرين كرده و هر صبح و ظهر و شب قبل از غذا يك فنجان بنوشيد، ضد انگل، رفع كرمك و كرم اسكاريس، تسكين درد نقرس و رماتيسم، مفيد براى دوران يائسگى زنان و رفع اختلالات عصبى آنان/ 60 تا 70 گرم از آن را در يك ليتر آب پانزده تا 20 دقيقه بجوشانيد و به موضع بماليد براى درمان نقرس و رماتيسم.
فرفيون (فريبون)
فوايد: خوردن كمى از آن، تب‏بر، كرم‏كش، ضد انگل/ آن را با گوشت به صورت سوپ بپزيد و بخوريد جهت تصفيه خون، مفيد براى افراد داراى جوش و كورك زياد/ خوردن خشك آن را با برنج تخمير شده براى مبتلايان به بيمارى ترس از آب يا هارى/ شستشو با آب جوشانده آن جهت رفع خارش و جوش و كورك/ تازه آن را كوبيده و بر محل عقرب‏گزيدگى بگذاريد براى خنثى كردن زهر عقرب و تسكين درد آن/ ماليدن شيره آن روى زخم گزيدگى سگ‏ها و جانوران سمى براى دفع اثر سم/ گذاشتن شيره آن بر روى جوش‏هاى زگيل باعث بهبودى آن/ شيره آن را با روغن زيتون مخلوط و به موضع بماليد جهت درمان فلج، لقوه، سستى اعضا، دردهاى اعصاب و مفاصل/ يك تا 2 گرم از شيره آن را به صورت شياف استفاده كنيد براى بند آوردن ترشحات مفرط عادت ماهيانه، در صورت سوزش با روغن گلسرخ چرب كنيد/ گَرد شيره آن را با عسل مخلوط كرده و به چشم بكشيد جهت جلوگيرى از زياد شدن آب مرواريد/ شيره آن را با آب چغندر مخلوط و در بينى بريزيد براى رفع ريزش اشك و قرمزى آن و پاك كردن بينى/ ماليدن آن بر روى زخمى كه گوشت اضافى آورده براى از بين بردن آن/ مضر: گرم‏مزاجان، ماليدن آن روى استخوان باعث پوسته انداختن‏
                        فوائد و خواص گياهان، ص: 57
و زخم شدن آن مى‏شود/ خوردن تخم آن همراه با فلفل بو داده براى درمان بيمارى وبا/ نوشيدن آب جوشانده ريشه آن، ضد انگل.
فلفل آبى‏
فوايد: 10 گرم از آن را در يك ليتر آبجوش دم كرده و در طول روز بنوشيد، محرك، قاعده‏آور، عرق‏آور، رفع ناراحتى‏هاى رحم/ هر روز 30 تا 40 قطره از عصاره آن را بخوريد براى بند آوردن خون، قطع اخلاط خونى و خونريزى‏هاى معده و بواسير و رحمى/ هر روز يك تا 4 گرم از برگ خشك آن را بكوبيد و با كمى آب بلغ نماييد، گرم‏كننده معده و كبد، قطع قاعدگى، كرم‏كش، ضد انگل معده/ برگ تازه آن را بكوبيد و به موضع بماليد براى كاهش ورم‏هاى بلغمى و سفت، كاهش خون‏مردگى و ورم زير چشم/ خوردن ميوه آن، قاعده‏آور، گرم‏كننده معده، بادشكن، محرك.
فلفل سياه‏
فوايد: خوردن آن براى تقويت حافظه، اعصاب، معده، جگر، درمان اسهال تابستانه و خونى، درمان وبا و سرماخوردگى، تسكين سرفه‏ها


مطالب مشابه :


معضل فروش داروهاي سقط جنين

داروهاي سقط جنين به اشكال مختلف آمپول، قرص و شياف وجود دارند كه گاهي براي سقط جنين‌ مرده
جوابيه اي به گزارش مسلخ جنين‌هاي ناخواسته‌ جام جو انلاين

فروش قرص‌هاي سقط جنين در كمتري قناعت كرده و جنين بيمار خود را با آمپول و شياف، سقط مي
سقط جنين رايگان تا 10 هفتگي در تركيه

وبلاگ تخصصی سقط جنین - سقط جنين رايگان تا 10 هفتگي در تركيه - این وبلاگ سعی دارد آگاهی شما را
کشتار زیرزمینی نوزادان

امير، در مورد داروهاي سقط جنين مي نمي‌تواند منجر به سقط شود، اما شياف جديدي كه آن هم از
سقط/ مربوط به گروه پزشکی

بارداری و زایمان - سقط/ مربوط به گروه پزشکی - اطلاع رسانی در مورد مراحل قبل از بارداری
سقط جنین و عوارض حاصل از آن

در پی فردا - سقط جنین و عوارض حاصل از آن - زندگی زیباست، کافیست خوب ببینیم و مثبت بیندیشیم
فوائد و خواص گياهان‏

تخم نجره بر كمر جهت تقويت باه/ شياف در مهبل جهت مانع حمل، سقط جنين، خفقان، زخم
فوائد و خواص صمغ‏

آب حل كرده و در گوش بچكانيد/ آن را با كوهان شتر خمير كرده و به صورت شياف جنين از سقط
فوائد و خواص گياهان‏

جذام/ برگ تازه آن را بكوبيد و بر زن باردار شياف در مهبل نماييد جهت سقط جنين شياف در مهبل
برچسب :