ماموريت آموزشي فرهنگيان ايثارگر درحالت استخدام آزمایشی نیز امکانپذیر است

  ماموريت آموزشي فرهنگيان ايثارگر درحالت استخدام آزمایشی نیز امکانپذیر است

براساس ماده 9 آيين نامه اجرايي ۱۲قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي موضوع مصوبه ۲۳۵۱۰/ت ۱۸۰۶۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸هيات وزيران، استفاده از ماموريت آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت  در دوران خدمت رسمي آزمايشي نيز براي ايثارگران واجد شرايط امكانپذير مي باشد .

بخشنامه شماره 59035/1604 مورخ 2/7/1387 مديركل حقوقي ودبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مقررنموده است :   ...از آنجا كه در تبصره 2 ماده اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويبنامه شماره 61956/ت 28106 مورخ 6/11/82 مقررگرديده فرزندان شاهد مانند ساير ايثارگران مي توانند از ماموريت آموزشي برخوردارشوند ، لذا اعطاي ماموريت آموزشي به فرزندان شاهد با رعايت كليه مقررات بلامانع است ودر مورد ايثارگران ، قرارداشتن آنان در دوران استخدام آزمايشي مانع از اعطاي ماموريت آموزشي نخواهد بود. 

 بخشنامه شماره 40/710 مورخ 3/9/1378  دراین خصوص قبلا به کارگزینی همه استان ها وشهرستان ها ابلاغ شده است .

بدیهی است تازماني كه حكم استخدامي افراد صادر نشده است وبه استخدام درنيامده اند ، اعطاي ماموريت آموزشي به افراد فاقد حكم استخدامي موضوعيت ندارد.

اعطاي ماموريت آموزشي به ايثارگران واجد شرايط ، قبل ازآغاز هر سال تحصيلي امكانپذير بوده وتعطيلي كلاس هاي درس واختلال درامورآموزشي بمنظور اعطاي ماموريت آموزشي درحين سال تحصيلي مجاز نيست .

اعطاي ماموريت آموزشي درحين سال تحصيلي در مورد كاركنان دفتري ، اجرايي ، مدير معاون ، آزمايشگاه ، كتابدار ،  اداري و ..... ايثار گر واجد شرايط ، با رعايت مقررات مربوط با امكان تامين جايگزين و.... در وسط سال تحصيلي نيز با موافقت مقام مافوق منعي ندارد ، ليكن در موردمعلمان درحال تدريس  درمدارس صرفا با نظر كميته برنامه ريزي استان ( شهرستا نها ومناطق مجازنيستند ) و با رعايت حقوق دانش اموزان وعدم اختلال درساماندهي امور مدارس و فقط در شرايط خاص به صورت استثناء (اخذ مجوز به نام فرد ) توسط اداره كل  امكانپذير است وقابل تفويض اختيار به مناطق وشهرستان ها نمي باشد  .

به استناد تبصره ماده 3آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات جانبازان مصوب 10/8/78 هيات وزيران ، دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند ، مي توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هرترم تحصيلي ، باارائه برنامه امتحانات ، (با رعايت بند 5و6 فوق الاشاره ) حداكثر از يك ماه ماموريت آموزشي استفاده نمايند. اعطاي ماموريت آموزشي يكسالانه براي دانشجويان پيام نوركه براساس سيستم آموزش ازراه دور وغيرحضوري است ، فاقد مجوز قانوني است بنابراين حتي با ارائه گواهي مبني بر الزامي بودن حضور دانشجو و روزانه / حضوري/ تمام وقت / بودن تحصيل درمورد اين دانشجويان نيز ممنوع است واصولا چنين گواهي هايي غير قانوني است وبا توجه به ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور واهداف آموزش ازراه دور موضوعيت ندارد.

به استنادبند 9 مصوبه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر ، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست . 

 اين تسهيلات فقط براي جانبازان وآزادگان با هرميزان درصد جانبازي ، فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان 25 درصد وبالاترتسري يافته است وساير ايثارگران را شامل نمي گردد يعني (الزام به سپردن تعهد سه برابر مدت استفاده ازماموريت ، رعايت حداكثر 36 ماه ، ادامه تحصيل دررشته هاي مرتبط وموردنياز و.... ) براي ساير ايثارگران الزامي است .

8-    اعطاي ماموريت آموزشي براي دانشجويان ایثارگر دانشگاههاي آزاد اسلامي ، غيرانتفاعي ، علمي كاربردي و... كه به صورت روزانه / حضوري وتمام وقت باشند منعي ندارد ولي غيرحضوري ونيمه حضوري ويا دوره دانشپذيري و....مجاز نمي باشد .


مطالب مشابه :


دستورالعمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

ماده 4: ماموريت آموزشي پاره وقت: نمونه فرم درخواست تمديد ماموريت آموزشي ضميمه مي باشد.
آرا ديوان عدالت اداری

طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و العاده مأموريت خارج از
ماموريت آموزشي فرهنگيان ايثارگر درحالت استخدام آزمایشی نیز امکانپذیر است

ماموريت آموزشي بدیهی است تازماني كه حكم استخدامي افراد نمونه متن نامه براي
نحوه تنظیم درخواست شخصی برای ماموریت آموزشی فرهنگیان درخارج ازکشور

1- روگرفت آخرين حكم است نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام و يا نمونه سئوال
ماموریت آموزشی ایثارگران - پاسخ به سئوالات

7- ماموريت آموزشي نكرده اند ويا حكم استخدامي آنان نمونه متن نامه براي
آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت هاي امين اموال

به موجب حكم وزارتخانه مطابق نمونه اي كه از وظايف و ماموريت هاي محوله
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي‌كنند در در صورت موافقت حكم مرخصي بدون نمونه مديران
ماموريت آموزشي واختلال درامور اموزشي مدارس

عطف به نامه شماره 605/36551/631 مورخ 18/7/1390 درخصوص مهلت اعطاي ماموريت حكم استخدامي نمونه متن
نامه محيط بانان نمونه كشور به رييس قوه قضاييه

محيط بانان نمونه كشوري با تدوين يك حكم قصاص يكي از در حين انجام ماموريت
برچسب :