تغيير شاخه يا رشته در دوره متوسطه

ضوابط مربوط به تغيير شاخه يا رشته در دوره متوسطه


ماده 112  تغيير شاخه يا رشته :

دانش آموزي كه در پايه دوم به تحصيل اشتغال دارد چنانچه متقاضي تغيير شاخه يا رشتهباشد (اعم ازاينكه شرايط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي كسب كرده يا نكرده باشد) بانظر مشاور و رعايت مواردذيل مي‏تواند درپايه سوم به شاخه يا رشته دلخواه هدايت شود.

 1-112-دانش‏آموزي كه متقاضي تغيير رشته به رشته‏هاي شاخه نظري است بايد در خرداد يا شهريورماه پايه دوم در امتحان تغيير رشته درسهاي تخصصي پايه دوم رشته جديد (صرفاً درسهائي كه پيش‏نياز درسهاي پايه سوم رشته جديد هستند) شركت كند و چنانچه از كلّيّه درسهاي مذكور نمره قبولي كسب كند با تغيير رشته وي موافقت مي‏شود.

2-112-تغيير رشته دانش‏آموزان شاخه‏هاي نظري يا كاردانش به رشته‏هاي شاخه فنّي و حرفه‏اي و يا تغيير رشته در همان شاخه، منوط به توفيق در امتحانات كلّيّه درسهاي اختصاصي پايه دوم رشته جديد در خرداد يا شهريورماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته‏هايي مي‏باشد كه اسامي آن از سوي معاونت آموزشي اعلام خواهد شد.

3-112-تغييرشاخه يا رشته از ساير شاخه‏ها و رشته‏ها به رشته‏هاي مهارتي شاخه كاردانش بلامانعاست و در مواردي كه دانش‏آموز بخواهد در واحدهاي آموزشي كاردانش دولتي تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهد به لحاظ رعايت ظرفيت رشته‏هاي مهارتي موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نيز الزامي است.

4-112-زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره روزانه حدّاكثر تا پايان شهريورماه پايه دوم مي‏باشد و دانش‏آموز موظّف است حدّاكثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريورماه تقاضاي كتبي خود را به مدير واحد آموزشي تحويل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغيير رشته اقدام شود.

 تذكر: دانش‏آموز متقاضي تغيير رشته مي‏تواند درسهاي امتحان تغيير رشته را حدّاكثر در دو     مرحله خرداد و شهريورماه پايه دوم امتحان دهد.

 5-112-شركت دانش‏آموز در امتحان درسهاي تغيير رشته همراه با امتحان درسهاي پايه دوم   رشته اوليّه وي بلامانع است. نمره درسهاي امتحان تغيير رشته همانند درسهاي    غيرحضوري محاسبه مي‏شود و چنانچه دانش‏آموز در امتحان كلّيّه درسهاي تغيير رشته نمره قبولي كسب كند و تغيير رشته دهد نمرات درسهاي مذكور از وي پذيرفته مي‏شود و صرفاً در معدّل كلّ دانش‏آموز در رشته جديد منظور خواهدشد. 

6-112-هزينه امتحان درسهاي تغيير رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش‏آموز دريافت مي‏شود.

7-112-درسهاي گذرانده شده دانش‏آموزي كه باتقاضاي تغيير شاخه يا رشته وي موافقت مي‏شود با درسهاي رشته جديد مطابقت داده مي‏شود و درسهاي مازاد در سقف مجاز بعنوان        درسهاي انتخابي (و درسهاي اختياري در شاخه كاردانش) پذيرفته مي‏شود و دانش‏آموز موظّف است ساير درسهاي عمومي و اختصاصي پايه دوم رشته جديد را كه نگذرانده است با رعايت ساير ضوابط انتخاب كند و بگذراند.

 تبصره : درسهائي كه از نظر محتوا با درسهاي رشته جديد تطبيق دارد براساس‏جدولي كه از    سوي سازمان پژوهش و برنامه‏ريزي آموزشي تهيه و ابلاغ مي‏شود به جاي درسهاي رشته جديد پذيرفته مي‏شود

تغيير رشته يا شاخه تحصيلي

دانش آموزي كه در پايه دوم به تحصيل اشتغال داردومتقاضي تغيير رشته يا شاخه ي تحصيلي مي باشد. بدون در نظر گرفتن وضعيت هدايت تحصيلي ويا معدل وي مي تواند به صورت زير پس از كسب شرايط تغيير رشته يا شاخه دهد.

1- مراجعه به مشاور يا مدير حداقل دوهفته قبل از امتحانات خرداد يا شهريور وتكميل فرم هاي لازم .

2- شركت در امتحانات تغيير رشته وكسب نمره قبولي (10 يا 12) مطابق جدول زير :

رشته

علوم تجربي

رياضي فيزيك

ادبيات وعلوم انساني

علوم ومعارف اسلامي

فني وحرفه اي

كاردانش

علوم تجربي

-----

-------

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

رياضي فيزيك

زيست شناسي(1)

-------

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

ادبيات وعلوم انساني

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

--------

-----

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

علوم ومعارف اسلامي

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

------

-------

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

شاخه فني وحرفه اي

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد

شاخه كاردانش

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-زيست شناسي(1)

رياضي(2)-فيزيك(2)-شيمي(2)-

زيست شناسي(1)

جامعه شناسي (1)- عربي (2) انساني

جامعه شناسي (1)- عربي (2) معارف

شركت درامتحان دروس تخصصي رشته مورد نظر ودرنظر گرفتن ظرفيت آن رشته

بدون امتحان فقط با توجه به ظرفيت مي توان تغيير رشته داد


مطالب مشابه :


آئین نامه مربوط به غایبین امتحانات

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. آموزی در امتحانات نوبت دوم و یا هر
آئین نامه فارغ التحصیلی

اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه. دريافت فيش حقوق. حدّاکثر در دو
بيش فعالي

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. و فقدان توجه دو نوع دارد كه هر كدام
بلوغ زودرس

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر دو جنس بدلیل افزایش تمایل
آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر درس بيش از دو پانزدهم مجموع
آخرین اصلاحیه های آین نامه های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. برنامه درسي به دو صورت داخلي و
تغيير شاخه يا رشته در دوره متوسطه

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. است حدّاكثر تا دو هفته قبل از شروع
مشكل زبان و تكلم در كودكان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. به نظر مي رسد اين بيماران به دو
بهداشت روان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. اين بررسي نشان داده که در طول دو
برچسب :