اصلاحیه کتاب حقوق ودستمزد

ردیف

صفحه

غلط

صحیح

1

أ

قرارداد ار

قرارداد کار

2

43

87097 = 58065 × 15

55144 = 31686 - 87097

870975 = 58065 × 15

55144 = 31686 - 870975

3

53

بلا تصور

بلا تصدی

4

70

در مثال 7 :  33000

330000

5

71

مثال 9 : کارکرد

کارگر

6

71

تمرین 3 : دستمرد

دستمزد

7

81

مثال 16: ....... حقوق مبنای او را در سال

حقوق مبنای او را به عنوان مثال در سال

8

84

داخل کادر : بازنشستگی

کسور بازنشستگی

9

113

گام 7 نوشته نشده

گام هفتم:معافیت سالانه حقوق را از گام ششم کسر می کنیم

10

113

گام هشتم:  ....... را به نرخ ماده 131 محاسبه
 می کنیم

گام هشتم:  ....... را بر اساس نرخ ماده 131 محاسبه می کنیم

11

113

مثال 6:مبلغ 100000 ریال و 105000 ریال

باید جای عددها عوض گردد-مزایای غیرنقدی به مبلغ 100000 ریال مبلغ 105000 ریال از حقوق کارمند کسر می گردد

12

142

تمرین 1-

تمرین 1- و حداقل حقوق برابر با 61000 ریال باشد


مطالب مشابه :


کتاب حسابدار حقوق ودستمزد

و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد بندی شده حسابداری مقدماتی کتاب کاردانش
کتاب مسئول حقوق ودستمزد

با رایانه و کتاب حسابدار حقوق حسابداری نتی کتاب مسئول حقوق ودستمزد.
معرفی منابع دروس استاندارد رشته حسابداری

مسئوول حقوق ودستمزد : ۱- کتاب حسابداری اصلاحیه مسابقات علمی کاربردی رشته حسابداری کاردانش
اصلاحیه کتاب حسابدار حقوق ودستمزد

فروش اینتر نتی کتاب مسئول حقوق ودستمزد. حسابداری با رایانه و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد
اصلاحیه کتاب حقوق ودستمزد

با رایانه و کتاب حسابدار حقوق ودستمزد طبقه بندی شده حسابداری مقدماتی کتاب
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

(حسابداری +حقوق ودستمزد ) کتاب(حسابداری +حقوق ودستمزد ) گروه آموزشی حسابداری کاردانش
برچسب :