کارآفرینی

1-    کار آفرینی را تعریف کنید ؟

2-    هدف از اجرای طرح کارآفرینی در دانشگاهها چیست ؟

3-    کار آفرینی چه رشته های دانشگاهی را در بر می گیرد ؟

4-    کشورهای پیش قدم در زمینه کار آفرینی کدامند ؟

5-    کارار چیست ؟

6-    چهار دسته ار دوره های آموزشی کار آفرینی را نام ببرید ؟

7-    واژه کار آفرینی به چه معنی است و کار آفرینی چه کسی است ؟

8-    مقایسه رویکرد سنتی و رویکرد کار آفرینی را بیان نمایید؟

9-    مفهوم کار آفرینی از دیدگاه آموزش عالی چیست ؟

10-سیر تاریخی کار آفرینی را بیان کنید ؟

11-اهمیت آموزش کار آفرینی را بیان کنید ؟

12-دیدگاه صاحبنظران در خصوص آموزش کار آفرینی چیست ؟

13-دلایل آموزش کار آفرینی در سطوح دانشگاهی چیست ؟

14-اهداف مورد نظر در آموزش کار آفرینی کدامند؟

15-ابعاد آموزش مهارتهای کار آفرینی را نام ببرید ؟

16-اهداف مورد توجه در آموزش کار آفرینی در دانشگاه چیست ؟

17-آیین نامه اهداف آموزش کار آفرینی چیست ؟

18-اهداف طرح توسعه کار آفرینی در دانشگاه ها چیست ؟

19-نظریه برخورد از کارشناسان در مورد کار آفرینی را بیان کنید ؟

20-علل اهمیت کار آفرینی در توسعه اقتصادی و پایدار چه چیزهایی هستند؟

21-ویژگیهای روان شناختی کار آفرین چیست ؟

22-مرکز کنترل چیست ؟

23-تمایل مخاطره پذیری چیست ؟

24-تعریف نیاز به استقلال چیست ؟

25-ویژگیهای جمعیت شناختی فرد کار آفرین را نام ببرید ؟

26-بهترین زمان و سن برای کار آفرینی ؟

27-کار آفرینی چه کاری انجام میدهد ؟

28-انواع کار آفرینی کدامند ؟

29-کار آفرینی مستقل را تعریف کنید ؟

30-کار آفرینی   سازمانی چیست ؟

31-کار آفرینی شرکتی چیست ؟

32-کار آفرینی اجتماعی چیست ؟

33-کار آفرین چه ویژگیهای دارد ؟

34-بخشهای مختلف اقتصاد کدامند؟

35-چرخه عمر کار آفرینی را نام ببرید ؟

 

1-    تاریخچه کار آفرینی در جهان را مختصرا توضیح دهید ؟

2-    تاریخچه کار آفرینی در ایران را مختصرا توضیح دهید؟

3-    تاریخچه کار آفرینی در دانشگاهها را مختصرا توضیح دهید؟

4-    کار آفرین کیست ؟

5-    رویکرد سنتی در مقابل رویکرد کار آفرینانه را مقایسه کنید ؟

6-    کار آفرین عبارت است از ؟ الف-نوآور     ب- ریسک مالی  ج-کسب سود  د- همه موارد

7-    کار آفرینی را تعریف کنید ؟

8-    کار آفرینان از نظر  . . .  و . . . و . . . سهم مهمی در رشد اقتصاد دارند.

9-    سه نیاز در تغییر گرایش در استراتژی شرکت ها را نام ببرید؟

10-آموزش کار آفرینی فرآیند . . . و . . . و . . . می باشد

11-آموزش کار آفرینی در سطح دانشگاه به خاطر دلایل زیر مهم است ؟ الف) توسعه اقتصادی  ب)توسعه مهارت های فرد نسل به بعد  ج) ایجاد روابط قوی بین دانشگاه و صنعت  د) هر 3 مورد

12-اهداف مورد نظر در آموزش کار آفرینی عبارتند از . . . و . . . و . .  است.

13- ابعاد آموزش های مهارت را نام ببرید ؟

14-از اهداف آموزش کار آفرینی در دانشگاه را 2 مورد نام ببرید ؟

15-از اهداف آموزش و توسعه کار آفرینی 2 مورد را نام ببرید ؟

16-از نظر بیکاس سانیال الگوی کار آفرینی باید دارای چه ویژگی باشد ؟

17-علل اهمیت کار آفرینی از نظربرنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار عبارتند از :الف-ایجاد اشتغال  ب-افزایش سود و سرمایه گذاران  ج-تامین رفاه اجتماعی  د-هرسه مورد

18-از ویژگی های روان شناختی کار آفرینان 4 مورد را نام ببرید ؟

19-نیاز به استقلال همان چیزی است که روانشناسان آن را . . . .  می نامند.

20-ویژگی بارز کار آفرینی بیش از هر چیز شاید همین . . . . و . . .  باشد.

21-ویژگی های جمعیتی شناختی فرد کار آفرین را نام ببرید ؟

22-انواع کار آفرین . . . و. . .  است

23-فرآیندی است که کار آفرینی تحت حمایت یک سازمان فعالیت های کار آفرین خود را به ثمر می رساند. الف- کار آفرین مستقل  ب- کار آفرین سازمانی  ج- کار آفرین شرکتی  د- کار آفرین اجتماعی

24-کار آفرین فردی به 2 دسته . . . .و. . . تقسیم می شود

25-کار آفرین گروهی به 2 دسته . . . .و. . . تقسیم می شود

26-کار آفرین چه ویژگی هایی دارد ؟ 6 مورد

27-. . . .  اولین بار کار آفرینی را مطرح کرده است

28-به اعتقاد کارشناسان و متخصصان در شرایط فعلی کشور بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری توسعه و گردشگری فرهنگ کارآفرینی در جامعه است. الف-درست  ب- غلط 

29-کار آفرین کسی است که قدرت درک بالایی دارد و توان پیدا کردن خلا فرصت ها را دارد؟ الف-درست  ب- غلط 

30-کلمه کلیدی در آموزش  کارآفرینی تجربه است ؟ الف-درست  ب- غلط


مطالب مشابه :


استخدام مدرس عربی

طرح مهر آفرین چیست؟ +دولت درحال بررسی طرح موضوع استخدامهای ۵۰ هزار تومانی چیست!
بازار کار در اهواز و کار یابی

طرح مهر آفرین چیست؟ +دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین»
کارآفرینی

17-آیین نامه اهداف آموزش کار آفرینی چیست ؟ 18-اهداف طرح توسعه چیست ؟ 33-کار آفرین چه مهر 1392
اگهی استخدامی های جدید مرداد 92 در اهواز

طرح مهر آفرین چیست؟ +دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین»
پشتوانه مالي و اعتباري بيمه کار آفرين چيست ؟

ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي مهر ۱۳۹۲
اگهی استخدام

طرح مهر آفرین چیست؟ +دولت درحال بررسی طرح موضوع استخدامهای ۵۰ هزار تومانی چیست!
بیمه عمر و سرمایه گذاری و چند سوال وجواب مهم

آینده ای مطمئن با بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کار آفرین. آفرین چیست طرح با داشتن تمام
سهام موسسه توانمندسازي چیست وبه چه کسانی تعلق میگیرد؟

در فيش حقوقي مهر 92 به آنها آفرین ساز" چیست و مجری طرح انتقال سهام
شهناز ربیعی، کار آفرین نمونه چهارمحال و بختیاری

بروکار کن مگو چیست «قرار است «طرح های زنجیره ای» را عملیاتی کنم کار آفرین نمونه
برچسب :