انتخاب شایستگی ها از لیست عمومی

سلام.

خیلی برای بنده سخت است که از بین شایستگی هایی که برای یک سازمان تعریف می کنم، برخی مواردی که مهم و یا حیاتی نیستند را حذف کنم و یا برجسته ترین ها را از بین لیست عمومی شایستگی ها انتخاب کنم البته اینکه مرجع را چه بدانم، برای خودم نیز حل نشده است.

هر چقدر از روش های کمی و کیفی علمی استفاده می کنم، بازهم رضایت بنده جلب نمی شود. شاید به این خاطر است که حقیر را زیادی تحویل گرفته و مرجع می دانم که کاری بس اشتباه است. خیلی از مدلهای شایستگی که خودم کار کردم و دیگر دوستانم انجام دادند، وزن زیادی به محقق می دهند و به رای خودشان تمکین می کنند.

 

به گفته کیم کاناگا:

" انتخاب شایستگی ها مثل کودکی است که در یک فروشگاه شکلات است. هر چیزی برایش خوب به نظر می رسد و احساس می کند که همه را باید داشته باشد."

Kanaga, K (2007), Performance Test Designing an Effective Competency Model. LIA, Vol 27, No 4 .


مطالب مشابه :


نردبان های موفقیت در مدیر شدن

مدیریت، طلای پنهان - نردبان های موفقیت در مدیر شدن - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی
نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان

تهیه بانک اطلاعات مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی درون سازمان به روش علمی می‌تواند
طرح استعدادیابی شهرداری تهران

البته با برنامه ریزی صورت گرفته، طی سه مرحله دیگر، استعدادهای مدیریتی ا.، بانک کشاورزی
انتخاب شایستگی ها از لیست عمومی

راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی. تیراندازی ج. ا.، بانک کشاورزی ایران
نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌ وری سازمان

مدیریتی ، نیروهای تهیه بانک اطلاعات مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی درون
نقش بازی گروهی در ارزیابی ها

مدیریت، طلای پنهان - نقش بازی گروهی در ارزیابی ها - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای
دیدگاه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک

راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی. تیراندازی ج. ا.، بانک کشاورزی ایران
جایگاه مربی گری !!!

مدیریت، طلای پنهان - جایگاه مربی گری !!! - راهکارهایی برای رهبری استعدادهای مدیریتی - مدیریت
برچسب :